0
%7
Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar Seçkin Yayınevi Fa

Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli YazışmalarÖrneklerle

Liste Fiyatı : 92,50
İndirimli Fiyat : 86,03
Kazancınız : 6,47
Taksitli fiyat : 9 x 11,28
%7
Temin süresi 3 gündür.
KARGO BEDAVA
Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar
Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar Örneklerle
Seçkin Yayınevi
86.03

"Bu kitap, suç soruşturması ve kovuşturması aşamalarında yapılan ceza muhakemesi işlemlerini teorik ve pratik yönden inceleyen, uygulamaya ışık tutmaya yönelik bir çalışmadır.

Kitap, hakim, savcı, avukat ve yazı işleri personeli olmak üzere geniş bir hukukçu kitlesine faydalı olması ve bu mesleklere kısa sürede uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile aynı zamanda da hukuk fakültesi ve adalet yüksekokulu öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bunun yanında, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza mahkemeleri yazı işleri personelinin, işlemlerin ve yazışmaların yasaya uygun, eksiksiz ve zamanında yapılmasında kolaylık sağlamak ve böylece, ceza davalarının makul sürede sonuçlanmasına katkıda bulunmak da kitabın hazırlanış amaçları arasında yer almaktadır.

Sekiz bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde ceza muhakemesi işlemleri tüm yönleriyle teorik olarak ele alınmakta, ikinci bölümde yazı kavramı, yazım ilkeleri, hukuki yazım ve yazım süreci, üçüncü bölümde dilekçeler yer almakta, dördüncü bölümde, resmi yazışmalar incelenmekte, beşinci bölümde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi, yeni Yazı İşleri Yönetmeliği çerçevesinde, örneklere yer verilerek açıklanmakta, altıncı ve yedinci bölümlerde ise uygulamalı ceza muhakemesi işlemleri, sekizinci bölümde ise hüküm ve hüküm kurma incelenmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Ceza Muhakemesi İşlemleri
 • Yazı Kavramı, Nitelikleri ve Yazı Türleri
 • Dilekçeler
 • Resmi Yazılar
 • Ceza Muhakemesinde Resmi Yazışmalar
 • Soruşturma Evresi İşlemleri
 • Kovuşturma Evresi İşlemleri
 • Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükümİçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Giriş  25
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI  31
II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI  32
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI  34
A. Yokluk  35
B. Hükümsüzlük (Butlan)  36
1. Mutlak Hükümsüzlük  37
2. Nispi Hükümsüzlük  37
C. Hak Düşümü  37
D. Kabul Edilmezlik  37
IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  38
V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI  39
VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ  40
VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ  40
VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ  40
A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  41
1. Sözlü İşlemler  41
2. Yazılı işlemler  41
3. Eylemli /Hareketli İşlemler  42
B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  42
1. Yargılama Makamı İşlemleri  43
a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları  43
b. Son Karar – Ara kararı  44
2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri  46
a. Karar  46
i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar  47
ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar  48
b. Görüş Bildirme  48
c. İstemde Bulunma  49
d. Fiili İşlemler  50
3. Katılan İşlemleri  50
4. Savunma İşlemleri  51
C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre  52
1. Açık İşlemler  52
2. Gizli İşlemler  52
D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler  53
1. Fiziki İşlem  54
2. Elektronik İşlem  54
a. UYAP Sistemi  54
b. SEGBİS Sorgu Sistemi  55
IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  55
A. Genel Olarak  55
B. Bildirim Türleri  57
1. Vasıtasız Bildirim  57
a. İşlemin Açıklanması  57
b. Belge Verilmesi  58
2. Vasıtalı Bildirim  58
C. Tebligat  59
1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  60
2. Tebligat Çıkarılacak Kişi  62
3. Tebligat Çıkarılacak Adres  64
4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat  66
5. Tebligat Yapılacak Kişi  67
X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE  69
A. Süre Kavramı  69
B. Süre Türleri  70
1. Hak Düşürücü Süreler  70
2. Düzenleyici Süreler  70
3. Koruyucu Süreler  71
4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler  72
C. Sürelerin Hesaplanması  72
1. Yasal Düzenleme  72
2. Sürenin Gün ile Belirlenmiş Olması  72
a. Usulüne Uygun Tebligat  72
b. Usule Aykırı Tebligat  73
c. İlan Yoluyla Tebligat  73
d. Elektronik Tebligat  73
e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurular  74
f. Adli Tatilde Süre Hesabı  74
3. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  74
4. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  75
5. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması  75
İkinci Bölüm
YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
I. YAZI KAVRAMI  77
A. Dil ve Dili Kullanma  77
B. Konuşma  78
C. Yazma  78
D. Yazı  79
1. Tanımı  79
2. Yazının Tarihçesi  79
3. Yazının ve Yazışmanın Önemi  80
a. Genel Olarak  80
b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi  80
c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi  81
d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında Yazının Önemi  82
e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık  82
f. Adil Yargılanma Hakkı  83
II. ADLİ YAZIDA TEMEL İLKELER  85
A. Yazının Eksiksiz Olması  86
1. Genel Olarak  86
2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından  87
3. Bireysel Başvurular Bakımından Eksikliğin Sonuçları  89
B. Açıklık  91
1. Açıklık Kavramı  91
2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar  91
a. Kesinlik  91
b. İkna Edicilik  91
c. Doğruluk  94
3. Açıklığı Engelleyen Nedenler  95
a. Dilbilgisi Yanlışları  95
b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması  98
c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması  99
d. Mantık Yanlışları  99
e. Sözcük Seçimi  101
C. Kısalık  102
1. Kavram  102
2. Paragraflara Ayırma  103
3. Anlatım Biçimi  104
a. Karşılaştırma  104
b. Nesnel Anlatım  105
c. Kanıt Gösterme  106
d. Öyküleyici Anlatım  106
4. Paragrafın Önemi ve Yararları  106
D. Uygun İfade ile Kaleme Alma  107
II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ  108
A. Genel Olarak  108
B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi  108
1. Sorun Kavramı  108
a. Maddi Mesele  108
b. Hukuki Sorun (Mesele)  108
i. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar  109
ii. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar  109
c. Hukuk Normunun Yorumu  110
C. Araştırma Yapmak  111
1. Genel Olarak  111
2. Bilgi ve Kaynak Toplamak  111
a. Bilgi Kavramı  111
b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler  112
D. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak  114
E. Yazmak /Kaleme Almak  114
F. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme  115
G. Yazıların Doğruluğunu Kontrol  115
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇELER
I. KAVRAM VE TANIMI  117
A. Dilekçe Hakkı  117
B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular  118
1. Sözlü Başvuru  119
2. Yazılı Başvuru / Dilekçe  119
3. Dilekçenin Verileceği Yer  119
a. Doğrudan Verilme  119
b. Posta Aracılığıyla  119
c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme  120
II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ  120
A. Genel Olarak  120
B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri  121
1. Şekil  121
2. Başvurulan Makamın Adı  122
3. Dilekçenin Metni  122
4. Tarih  123
5. Adı, Soyadı ve İmza  123
6. Adres  123
7. Pul  124
8. Ekler ve Diğer Hususlar  124
III. DİLEKÇE TÜRLERİ  124
A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler  124
B. Basılı Dilekçeler  125
IV. ADLİ DİLEKÇELER  126
A. Kavram  126
B. Hak Arama Özgürlüğü  126
C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma  127
1. Genel Olarak  127
2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği  127
3. CMK’ya Göre Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular  128
4. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçe ile Yapılması Gereken Başvurular  128
a. Eski Hale Getirme  128
b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi  129
c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  130
ç. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  130
d. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  130
e. Temyiz Layihası  130
f. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  131
g. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru  131
5. Adli Dilekçenin Verileceği Yer  131
6. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği  134
Dördüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. GENEL OLARAK RESMİ YAZI  149
II. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR  153
A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri ve Fiziki Ortamda Hazırlanması  153
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e– Yazışma Paketi  153
1. Genel Olarak Yazışma Paketi  153
2. Yazışma Paketinin Bileşenleri  154
a. Belgeye İlişkin Bileşenler  154
b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler  155
C. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  155
III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  156
A. Başlık  156
B. Sayı  157
1. Genel Olarak  157
2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS)  159
C. Tarih  160
1. Fiziksel Ortamda Hazırlanan Belgede  160
2. Elektronik Ortamda Hazırlanan Belgede  160
D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu  161
E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam  161
F. İlgi  162
G. Metin  163
1. Genel Olarak  163
2. Metnin Sonu  164
H. Paragraflara Ayırma  164
I. İmza Bölümü  165
İ. Olur Bölümü  166
J. Ek  166
K. Dağıtım Bölümü  166
L. Paraf Bölümü  167
M. Koordinasyon Bölümü  167
N. Gizlilik Derecesi  167
O. Süreli Yazışmalar  167
P. Tekit  168
R. Sayfa Numarası  168
S. İletişim Bilgileri  168
T. Aslına Uygunluk Onayı  168
IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ  169
A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre  169
B. Resmi Yazıların Fiziki Ortamda Gönderilmesi  169
C. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi  169
D. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu  171
E. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi  172
F. Çok Gizli Yazıların Alınması  172
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
I. GENEL OLARAK  173
A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi  174
1. Yasal Düzenleme  174
B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları  176
1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Şunlardır  177
2. Zabıt Kâtibinin Görevleri  183
3. Mübaşirin Görevleri Şunlardır  184
C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması  185
1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi  186
a. Kayıtların Tutulması  186
b. Belgelerin Yazımı  187
i. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul, Soruşturma Kaydı ve Diğer Kayıtlar  187
ii. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması  191
2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi  192
3. Adli Yazıların Gönderilmesi  194
II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  194
A. Başlık  194
B. Sayı Alt Başlığı  195
1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı  195
2. Soruşturma Numarası  196
3. Dosya Esas Numarası  196
4. Diğer Sayı Başlıkları  197
C. Konu Alt Başlığı  198
D. Metin Bölümü  198
E. İmza Bölümü  198
F. Gerekli Bilgiler ve Notlar  199
III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ  199
A. Müzekkereler  200
1. Müzekkere Kavramı  200
2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri  201
3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması  202
B. Talimatlar  207
C. Tutanaklar  212
1. Genel Olarak  212
2. Tutanağın Bölümleri  213
3. Tutanak Türleri  213
a. Soruşturma Evresi Tutanakları  214
b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri  215
ba. Tutanak Başlığı  215
bb. Tutanak Metni  215
bc. Tarih Bölümü  216
bd. İmza Bölümü  216
be. Zabıt Katibinin Bulunması  217
c. Duruşma Tutanağı  217
D. Mahkeme Kararları  218
E. Raporlar  218
Altıncı Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK  219
A. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması  219
B. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler  220
C. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler  222
II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ  223
A. Yasal Düzenleme  223
B. İhbar  224
1. İhbar Kavram ve Tanımı  224
2. İhbarın Özellikleri  224
3. Şüpheli Ölüm İhbarları  225
C. Şikayet  225
1. Şikayet Kavramı ve Şikayet Hakkı  225
2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam  226
3. Şikayet Dilekçesinin Şekli  226
4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği  227
5. Sonuç ve Bölümü  227
6. İmza Bölümü  228
III. İFADE ALMA  232
A. Şüphelinin İfadesinin Alınması  232
1. Şüphelinin Çağrılması  233
2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi  235
3. İfade Almanın Esasları  238
4. İfade Tutanağı  239
a. Başlık  239
b. Alt Başlıklar  239
c. Metin  239
i. Giriş  239
ii. Gelişme  240
iii. Sonuç  240
d. Tarih  240
e. İmza  240
B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması  241
1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması  241
2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri  241
3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi  241
4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi  242
IV. KORUMA TEDBİRLERİ  247
A. Yakalama  247
1. Kavram  247
2. Yakalama Tutanağı  248
a. Tutanağın İçeriği  248
b. Tutanağın Düzenlenmesi  249
3. Üst Arama Tutanağı  251
B. Gözaltına Alma  254
1. Yasal Düzenleme  254
2. Gözaltına Alma Kararı  254
3. Gözaltı Süresinin Uzatılması  256
C. Tutuklama  258
1. Kavram  258
2. Tutuklamanın Şartları  258
3. Tutuklama İstemi  259
a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri  260
4. Tutuklama Kararı  263
a. Niteliği  263
b. Yetki  263
c. Usul  264
5. Tutuklama Kararının Yazılması  264
a. Başlık ve Alt Başlıklar  264
b. Metin Bölümü  265
c. İmza Bölümü  266
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  266
a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri  267
b. Tutuklama Nedenleri  268
i. Kaçma Şüphesi  268
ii. Delilleri Karartma İhtimali  269
iii. Katalog Suçlar  269
c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı  270
d. Orantılılık İlkesi  270
7. Tutuklama Kararına İtiraz  278
8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi  281
a. Soruşturma Evresinde  282
i. C. Savcısının istemi  282
ii. Şüphelinin İstemi  283
iii. Karar  284
b. Kovuşturma Evresinde  286
9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  287
D. Arama  288
1. Genel Olarak  288
2. Arama Kararı  289
a. Yetki  289
b. Koşulları  290
c. Arama İstemi/Talebi  290
d. Karar  291
e. Arama Kararının ve Arama İşleminin Hukuki Niteliği  291
3. Aramanın Yapılması (İcrası)  292
4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı  292
V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  294
A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı  294
1. Bilirkişi Dinleme  294
2. Bilirkişi Seçme ve Atama  294
3. Bilirkişi Atama Kararı  295
B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı  297
C. Keşif  301
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  301
2. Keşif Kararı  303
3. Keşif Tutanağı ve İçeriği  305
D. Yer Gösterme  308
1. Kavram  308
2. Hukuki Niteliği  308
3. Yer Gösterme Tutanağı  309
E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi  310
1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi  310
2. Otopsi Raporu  312
a. Otopsi Kavramı  312
b. Hukuki Niteliği  312
3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı  314
VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR  315
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı  315
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  315
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği  318
3. Yetkisizlik Kararı  320
VII. İDDİANAME  321
A. İddianame Kavramı  321
B. İddianamenin Şekli Unsurları  322
1. Başlık  322
2. Sayı  322
3. Düzenlenen Belgenin Adı  323
4. İddianamenin Verileceği Makam  323
5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar  324
a. Davacı  324
b Şüphelinin Kimliği  324
c. Müdafi  325
6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler  326
7. Şikayetin Yapıldığı Tarih  327
8. Suça İlişkin Bilgiler  327
a. Yüklenen Suç  327
b. Suç Tarihi ve Zamanı  327
c. Suç Yeri  328
9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri  328
10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri  328
11. Deliller  329
C. Olayın Açıklanması  329
1. Genel Olarak  329
2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi  329
2. Davanın veya Hükmün Konusu  330
3. Olayın Sınırlandırılması  331
4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi  332
D. Sonuç Bölümü  333
Yedinci Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK  337
II. İDDİANAMENİN İADESİ  338
A. Genel Olarak  338
B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz  340
III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI  343
A. İddianamenin Kabulü Kararı ve Tensip Tutanağı  343
1. İddianamenin Kabulü Kararı  345
2. Tensip Tutanağı  346
B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması  346
1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği  346
2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği  348
C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi  348
D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi  349
IV. DURUŞMA  349
A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri  350
1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler  350
2. Duruşmanın Başlaması  351
B. Sanığın Sorgusu  351
1. Huzurda  351
2. İstinabe Suretiyle  352
C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı  353
D. Birleştirme Kararı  353
E. Kamu Davasına Katılma  358
1. Genel Olarak Katılma  358
2. Katılma İstemi  358
3. Katılma Kararı  359
F. Savunma Hakkı ve Anlamı  359
1. Savunma Kavramı  359
2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı  359
3. Savunmanın Belirlenmesi  360
G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  361
VII. DURUŞMA TUTANAĞI  362
A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması  362
1. Genel Olarak  362
2. Niteliği  362
3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması  363
B. Duruşma Tutanağının Bölümleri  364
1. Duruşma Tutanağının Başlığı  364
a. Mahkemenin Adı  364
b. Oturum Tarihi  364
c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi  365
2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü / İçeriği  365
3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü  368
Sekizinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
I. HÜKÜM KAVRAMI  369
II. HÜKMÜN UNSURLARI  370
 • Açıklama
  • "Bu kitap, suç soruşturması ve kovuşturması aşamalarında yapılan ceza muhakemesi işlemlerini teorik ve pratik yönden inceleyen, uygulamaya ışık tutmaya yönelik bir çalışmadır.

   Kitap, hakim, savcı, avukat ve yazı işleri personeli olmak üzere geniş bir hukukçu kitlesine faydalı olması ve bu mesleklere kısa sürede uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile aynı zamanda da hukuk fakültesi ve adalet yüksekokulu öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

   Bunun yanında, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza mahkemeleri yazı işleri personelinin, işlemlerin ve yazışmaların yasaya uygun, eksiksiz ve zamanında yapılmasında kolaylık sağlamak ve böylece, ceza davalarının makul sürede sonuçlanmasına katkıda bulunmak da kitabın hazırlanış amaçları arasında yer almaktadır.

   Sekiz bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde ceza muhakemesi işlemleri tüm yönleriyle teorik olarak ele alınmakta, ikinci bölümde yazı kavramı, yazım ilkeleri, hukuki yazım ve yazım süreci, üçüncü bölümde dilekçeler yer almakta, dördüncü bölümde, resmi yazışmalar incelenmekte, beşinci bölümde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi, yeni Yazı İşleri Yönetmeliği çerçevesinde, örneklere yer verilerek açıklanmakta, altıncı ve yedinci bölümlerde ise uygulamalı ceza muhakemesi işlemleri, sekizinci bölümde ise hüküm ve hüküm kurma incelenmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Ceza Muhakemesi İşlemleri
   • Yazı Kavramı, Nitelikleri ve Yazı Türleri
   • Dilekçeler
   • Resmi Yazılar
   • Ceza Muhakemesinde Resmi Yazışmalar
   • Soruşturma Evresi İşlemleri
   • Kovuşturma Evresi İşlemleri
   • Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  23
   Giriş  25
   Birinci Bölüm
   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
   I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI  31
   II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI  32
   III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI  34
   A. Yokluk  35
   B. Hükümsüzlük (Butlan)  36
   1. Mutlak Hükümsüzlük  37
   2. Nispi Hükümsüzlük  37
   C. Hak Düşümü  37
   D. Kabul Edilmezlik  37
   IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  38
   V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI  39
   VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ  40
   VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ  40
   VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ  40
   A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  41
   1. Sözlü İşlemler  41
   2. Yazılı işlemler  41
   3. Eylemli /Hareketli İşlemler  42
   B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  42
   1. Yargılama Makamı İşlemleri  43
   a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları  43
   b. Son Karar – Ara kararı  44
   2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri  46
   a. Karar  46
   i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar  47
   ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar  48
   b. Görüş Bildirme  48
   c. İstemde Bulunma  49
   d. Fiili İşlemler  50
   3. Katılan İşlemleri  50
   4. Savunma İşlemleri  51
   C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre  52
   1. Açık İşlemler  52
   2. Gizli İşlemler  52
   D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler  53
   1. Fiziki İşlem  54
   2. Elektronik İşlem  54
   a. UYAP Sistemi  54
   b. SEGBİS Sorgu Sistemi  55
   IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  55
   A. Genel Olarak  55
   B. Bildirim Türleri  57
   1. Vasıtasız Bildirim  57
   a. İşlemin Açıklanması  57
   b. Belge Verilmesi  58
   2. Vasıtalı Bildirim  58
   C. Tebligat  59
   1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  60
   2. Tebligat Çıkarılacak Kişi  62
   3. Tebligat Çıkarılacak Adres  64
   4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat  66
   5. Tebligat Yapılacak Kişi  67
   X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE  69
   A. Süre Kavramı  69
   B. Süre Türleri  70
   1. Hak Düşürücü Süreler  70
   2. Düzenleyici Süreler  70
   3. Koruyucu Süreler  71
   4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler  72
   C. Sürelerin Hesaplanması  72
   1. Yasal Düzenleme  72
   2. Sürenin Gün ile Belirlenmiş Olması  72
   a. Usulüne Uygun Tebligat  72
   b. Usule Aykırı Tebligat  73
   c. İlan Yoluyla Tebligat  73
   d. Elektronik Tebligat  73
   e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurular  74
   f. Adli Tatilde Süre Hesabı  74
   3. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  74
   4. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  75
   5. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması  75
   İkinci Bölüm
   YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
   I. YAZI KAVRAMI  77
   A. Dil ve Dili Kullanma  77
   B. Konuşma  78
   C. Yazma  78
   D. Yazı  79
   1. Tanımı  79
   2. Yazının Tarihçesi  79
   3. Yazının ve Yazışmanın Önemi  80
   a. Genel Olarak  80
   b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi  80
   c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi  81
   d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında Yazının Önemi  82
   e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık  82
   f. Adil Yargılanma Hakkı  83
   II. ADLİ YAZIDA TEMEL İLKELER  85
   A. Yazının Eksiksiz Olması  86
   1. Genel Olarak  86
   2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından  87
   3. Bireysel Başvurular Bakımından Eksikliğin Sonuçları  89
   B. Açıklık  91
   1. Açıklık Kavramı  91
   2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar  91
   a. Kesinlik  91
   b. İkna Edicilik  91
   c. Doğruluk  94
   3. Açıklığı Engelleyen Nedenler  95
   a. Dilbilgisi Yanlışları  95
   b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması  98
   c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması  99
   d. Mantık Yanlışları  99
   e. Sözcük Seçimi  101
   C. Kısalık  102
   1. Kavram  102
   2. Paragraflara Ayırma  103
   3. Anlatım Biçimi  104
   a. Karşılaştırma  104
   b. Nesnel Anlatım  105
   c. Kanıt Gösterme  106
   d. Öyküleyici Anlatım  106
   4. Paragrafın Önemi ve Yararları  106
   D. Uygun İfade ile Kaleme Alma  107
   II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ  108
   A. Genel Olarak  108
   B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi  108
   1. Sorun Kavramı  108
   a. Maddi Mesele  108
   b. Hukuki Sorun (Mesele)  108
   i. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar  109
   ii. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar  109
   c. Hukuk Normunun Yorumu  110
   C. Araştırma Yapmak  111
   1. Genel Olarak  111
   2. Bilgi ve Kaynak Toplamak  111
   a. Bilgi Kavramı  111
   b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler  112
   D. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak  114
   E. Yazmak /Kaleme Almak  114
   F. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme  115
   G. Yazıların Doğruluğunu Kontrol  115
   Üçüncü Bölüm
   DİLEKÇELER
   I. KAVRAM VE TANIMI  117
   A. Dilekçe Hakkı  117
   B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular  118
   1. Sözlü Başvuru  119
   2. Yazılı Başvuru / Dilekçe  119
   3. Dilekçenin Verileceği Yer  119
   a. Doğrudan Verilme  119
   b. Posta Aracılığıyla  119
   c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme  120
   II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ  120
   A. Genel Olarak  120
   B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri  121
   1. Şekil  121
   2. Başvurulan Makamın Adı  122
   3. Dilekçenin Metni  122
   4. Tarih  123
   5. Adı, Soyadı ve İmza  123
   6. Adres  123
   7. Pul  124
   8. Ekler ve Diğer Hususlar  124
   III. DİLEKÇE TÜRLERİ  124
   A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler  124
   B. Basılı Dilekçeler  125
   IV. ADLİ DİLEKÇELER  126
   A. Kavram  126
   B. Hak Arama Özgürlüğü  126
   C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma  127
   1. Genel Olarak  127
   2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği  127
   3. CMK’ya Göre Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular  128
   4. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçe ile Yapılması Gereken Başvurular  128
   a. Eski Hale Getirme  128
   b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi  129
   c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  130
   ç. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  130
   d. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  130
   e. Temyiz Layihası  130
   f. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  131
   g. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru  131
   5. Adli Dilekçenin Verileceği Yer  131
   6. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği  134
   Dördüncü Bölüm
   RESMİ YAZILAR
   I. GENEL OLARAK RESMİ YAZI  149
   II. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR  153
   A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri ve Fiziki Ortamda Hazırlanması  153
   B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e– Yazışma Paketi  153
   1. Genel Olarak Yazışma Paketi  153
   2. Yazışma Paketinin Bileşenleri  154
   a. Belgeye İlişkin Bileşenler  154
   b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler  155
   C. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  155
   III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  156
   A. Başlık  156
   B. Sayı  157
   1. Genel Olarak  157
   2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS)  159
   C. Tarih  160
   1. Fiziksel Ortamda Hazırlanan Belgede  160
   2. Elektronik Ortamda Hazırlanan Belgede  160
   D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu  161
   E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam  161
   F. İlgi  162
   G. Metin  163
   1. Genel Olarak  163
   2. Metnin Sonu  164
   H. Paragraflara Ayırma  164
   I. İmza Bölümü  165
   İ. Olur Bölümü  166
   J. Ek  166
   K. Dağıtım Bölümü  166
   L. Paraf Bölümü  167
   M. Koordinasyon Bölümü  167
   N. Gizlilik Derecesi  167
   O. Süreli Yazışmalar  167
   P. Tekit  168
   R. Sayfa Numarası  168
   S. İletişim Bilgileri  168
   T. Aslına Uygunluk Onayı  168
   IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ  169
   A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre  169
   B. Resmi Yazıların Fiziki Ortamda Gönderilmesi  169
   C. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi  169
   D. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu  171
   E. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi  172
   F. Çok Gizli Yazıların Alınması  172
   Beşinci Bölüm
   CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
   I. GENEL OLARAK  173
   A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi  174
   1. Yasal Düzenleme  174
   B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları  176
   1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Şunlardır  177
   2. Zabıt Kâtibinin Görevleri  183
   3. Mübaşirin Görevleri Şunlardır  184
   C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması  185
   1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi  186
   a. Kayıtların Tutulması  186
   b. Belgelerin Yazımı  187
   i. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul, Soruşturma Kaydı ve Diğer Kayıtlar  187
   ii. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması  191
   2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi  192
   3. Adli Yazıların Gönderilmesi  194
   II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  194
   A. Başlık  194
   B. Sayı Alt Başlığı  195
   1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı  195
   2. Soruşturma Numarası  196
   3. Dosya Esas Numarası  196
   4. Diğer Sayı Başlıkları  197
   C. Konu Alt Başlığı  198
   D. Metin Bölümü  198
   E. İmza Bölümü  198
   F. Gerekli Bilgiler ve Notlar  199
   III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ  199
   A. Müzekkereler  200
   1. Müzekkere Kavramı  200
   2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri  201
   3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması  202
   B. Talimatlar  207
   C. Tutanaklar  212
   1. Genel Olarak  212
   2. Tutanağın Bölümleri  213
   3. Tutanak Türleri  213
   a. Soruşturma Evresi Tutanakları  214
   b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri  215
   ba. Tutanak Başlığı  215
   bb. Tutanak Metni  215
   bc. Tarih Bölümü  216
   bd. İmza Bölümü  216
   be. Zabıt Katibinin Bulunması  217
   c. Duruşma Tutanağı  217
   D. Mahkeme Kararları  218
   E. Raporlar  218
   Altıncı Bölüm
   SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
   I. GENEL OLARAK  219
   A. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması  219
   B. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler  220
   C. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler  222
   II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ  223
   A. Yasal Düzenleme  223
   B. İhbar  224
   1. İhbar Kavram ve Tanımı  224
   2. İhbarın Özellikleri  224
   3. Şüpheli Ölüm İhbarları  225
   C. Şikayet  225
   1. Şikayet Kavramı ve Şikayet Hakkı  225
   2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam  226
   3. Şikayet Dilekçesinin Şekli  226
   4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği  227
   5. Sonuç ve Bölümü  227
   6. İmza Bölümü  228
   III. İFADE ALMA  232
   A. Şüphelinin İfadesinin Alınması  232
   1. Şüphelinin Çağrılması  233
   2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi  235
   3. İfade Almanın Esasları  238
   4. İfade Tutanağı  239
   a. Başlık  239
   b. Alt Başlıklar  239
   c. Metin  239
   i. Giriş  239
   ii. Gelişme  240
   iii. Sonuç  240
   d. Tarih  240
   e. İmza  240
   B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması  241
   1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması  241
   2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri  241
   3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi  241
   4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi  242
   IV. KORUMA TEDBİRLERİ  247
   A. Yakalama  247
   1. Kavram  247
   2. Yakalama Tutanağı  248
   a. Tutanağın İçeriği  248
   b. Tutanağın Düzenlenmesi  249
   3. Üst Arama Tutanağı  251
   B. Gözaltına Alma  254
   1. Yasal Düzenleme  254
   2. Gözaltına Alma Kararı  254
   3. Gözaltı Süresinin Uzatılması  256
   C. Tutuklama  258
   1. Kavram  258
   2. Tutuklamanın Şartları  258
   3. Tutuklama İstemi  259
   a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri  260
   4. Tutuklama Kararı  263
   a. Niteliği  263
   b. Yetki  263
   c. Usul  264
   5. Tutuklama Kararının Yazılması  264
   a. Başlık ve Alt Başlıklar  264
   b. Metin Bölümü  265
   c. İmza Bölümü  266
   6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  266
   a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri  267
   b. Tutuklama Nedenleri  268
   i. Kaçma Şüphesi  268
   ii. Delilleri Karartma İhtimali  269
   iii. Katalog Suçlar  269
   c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı  270
   d. Orantılılık İlkesi  270
   7. Tutuklama Kararına İtiraz  278
   8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi  281
   a. Soruşturma Evresinde  282
   i. C. Savcısının istemi  282
   ii. Şüphelinin İstemi  283
   iii. Karar  284
   b. Kovuşturma Evresinde  286
   9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  287
   D. Arama  288
   1. Genel Olarak  288
   2. Arama Kararı  289
   a. Yetki  289
   b. Koşulları  290
   c. Arama İstemi/Talebi  290
   d. Karar  291
   e. Arama Kararının ve Arama İşleminin Hukuki Niteliği  291
   3. Aramanın Yapılması (İcrası)  292
   4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı  292
   V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  294
   A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı  294
   1. Bilirkişi Dinleme  294
   2. Bilirkişi Seçme ve Atama  294
   3. Bilirkişi Atama Kararı  295
   B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı  297
   C. Keşif  301
   1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  301
   2. Keşif Kararı  303
   3. Keşif Tutanağı ve İçeriği  305
   D. Yer Gösterme  308
   1. Kavram  308
   2. Hukuki Niteliği  308
   3. Yer Gösterme Tutanağı  309
   E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi  310
   1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi  310
   2. Otopsi Raporu  312
   a. Otopsi Kavramı  312
   b. Hukuki Niteliği  312
   3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı  314
   VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR  315
   1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı  315
   2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  315
   Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği  318
   3. Yetkisizlik Kararı  320
   VII. İDDİANAME  321
   A. İddianame Kavramı  321
   B. İddianamenin Şekli Unsurları  322
   1. Başlık  322
   2. Sayı  322
   3. Düzenlenen Belgenin Adı  323
   4. İddianamenin Verileceği Makam  323
   5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar  324
   a. Davacı  324
   b Şüphelinin Kimliği  324
   c. Müdafi  325
   6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler  326
   7. Şikayetin Yapıldığı Tarih  327
   8. Suça İlişkin Bilgiler  327
   a. Yüklenen Suç  327
   b. Suç Tarihi ve Zamanı  327
   c. Suç Yeri  328
   9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri  328
   10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri  328
   11. Deliller  329
   C. Olayın Açıklanması  329
   1. Genel Olarak  329
   2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi  329
   2. Davanın veya Hükmün Konusu  330
   3. Olayın Sınırlandırılması  331
   4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi  332
   D. Sonuç Bölümü  333
   Yedinci Bölüm
   KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
   I. GENEL OLARAK  337
   II. İDDİANAMENİN İADESİ  338
   A. Genel Olarak  338
   B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz  340
   III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI  343
   A. İddianamenin Kabulü Kararı ve Tensip Tutanağı  343
   1. İddianamenin Kabulü Kararı  345
   2. Tensip Tutanağı  346
   B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması  346
   1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği  346
   2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği  348
   C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi  348
   D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi  349
   IV. DURUŞMA  349
   A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri  350
   1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler  350
   2. Duruşmanın Başlaması  351
   B. Sanığın Sorgusu  351
   1. Huzurda  351
   2. İstinabe Suretiyle  352
   C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı  353
   D. Birleştirme Kararı  353
   E. Kamu Davasına Katılma  358
   1. Genel Olarak Katılma  358
   2. Katılma İstemi  358
   3. Katılma Kararı  359
   F. Savunma Hakkı ve Anlamı  359
   1. Savunma Kavramı  359
   2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı  359
   3. Savunmanın Belirlenmesi  360
   G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  361
   VII. DURUŞMA TUTANAĞI  362
   A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması  362
   1. Genel Olarak  362
   2. Niteliği  362
   3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması  363
   B. Duruşma Tutanağının Bölümleri  364
   1. Duruşma Tutanağının Başlığı  364
   a. Mahkemenin Adı  364
   b. Oturum Tarihi  364
   c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi  365
   2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü / İçeriği  365
   3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü  368
   Sekizinci Bölüm
   DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
   I. HÜKÜM KAVRAMI  369
   II. HÜKMÜN UNSURLARI  370
   Stok Kodu
   :
   9789750251467
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   408
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat