0
%7
Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Seçkin Yayınevi Candide Şentürk

Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları

Liste Fiyatı : 78,50
İndirimli Fiyat : 73,01
Kazancınız : 5,49
Taksitli fiyat : 9 x 9,57
%7
Temin süresi 3 gündür.
Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları
Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları
Seçkin Yayınevi
73.01

"Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları adlı kitapta; olağan ve olağan üstü tüm kanun yolları hukukçulara ayrıntılı olarak aktarılmaktadır.

Kanun yollarına dair öğretideki farklı görüşler ve yaklaşımlar, Yargıtay kararlarındaki gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler takip edilerek okuyucuya sunulmaktadır.

Eserde, uygulamada görülen sorunlu alanlara yönelik çözüm önerileri ile güncel içtihatlar eleştirel yaklaşımla değerlendirilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Kanun Yollarına Gidebilecek Kişiler
 • Kanun Yollarına Başvurunun Etkisi
 • Kanun Yollarına Başvuruda Yanılma
 • Kanun Yollarına Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması
 • Aleyhe Karar Verme Yasağı
 • Olağan Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz)
 • Olağanüstü Kanun Yolları (Yargıtay. C. Başsavcılığı İtirazı, Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi)İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
§ 1. KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  17
I. KAVRAM VE TANIM  17
II. AMACI  17
III. KANUN YOLUNUN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI  18
IV. KANUN YOLUNUN KONUSU: KARAR  19
V. BAŞVURU KOŞULU OLARAK HUKUKSAL YARARIN İHLAL EDİLMESİ  21
VI. KANUN YOLLARINA GİDEBİLECEK KİŞİLER  25
A. Genel Açıklama  25
B. C. Savcısı  26
C. Şüpheli veya Sanık  27
D. Katılan, Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar  28
E. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262)  34
F. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261)  37
G. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2)  40
H. Diğer Kişiler  41
VII. KANUN YOLUNA BAŞVURMANIN ETKİLERİ  41
A. Aktarma Etkisi  41
B. Yayılma Etkisi  42
C. Durdurma Etkisi  43
VIII. BAŞVURUDA YANILMA  46
IX. İSTEM  52
A. Genel Açıklama  52
B. İstemin Yöneltileceği Makam  52
C. Tutuklu Sanığın Başvurusu  53
X. BAŞVURUDAN VAZGEÇME VE BAŞVURUNUN GERİ ALINMASI  55
XI. ALEYHE KARAR VERME YASAĞI  61
XII. TÜRLERİ  68
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  70
I. İTİRAZ  70
A. Genel Açıklama  70
B. İtirazın Konusu  71
C. İtiraz Nedenleri  74
D. İtiraza Başvurma Hakkı Olanlar  76
E. İtiraz Süresi  76
F. İtirazı İnceleyecek Merci  76
G. İtiraz İncelemesi  82
1. Durdurma ve Yayılma Etkisi  82
2. Şekli  83
3. Kapsamı  85
4. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar  86
II. İSTİNAF  87
A. Tanım  87
B. Diğer Kanun Yollarından Farkı  90
C. Leh ve Aleyhindeki Görüşler  92
D. İstinafın Konusu  98
1. İlk Derece Mahkemesinin Hüküm Niteliğindeki Kararı  98
2. İlk Derece Mahkemelerinin İstinafa Götürülemeyen Kararları  99
E. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi  106
F. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  110
G. İstinaf İstemi  110
H. İstinaf Süresi  113
İ. İstinaf İsteminin Biçimi  120
J. İstinaf Başvurusunun Etkileri  123
K. İstinaf Muhakemesi  129
1. İlk Derece Mahkemesince Kabul Edilebilirlik İncelemesi  129
a. İncelemenin Kapsamı  129
b. İnceleme Yöntemi  130
c. İnceleme Sonucu Verilecek Karar ve Başvuru Yolu  131
2. İstinaf Başvurusunun Karşı Tarafa Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması  133
3. Dosyanın BAM Ceza Dairesine Gönderilmesi  135
4. BAM Ceza Dairesi Tarafından Yapılacak İşlemler  136
a. Tebligat Eksikliklerinin Giderilmesi  136
b. Sunulması Gereken Belge ve Delillerin Eklenmesi  137
c. Öninceleme  138
aa. Önincelemenin Kapsamı  138
aaa. İşbölümü Bakımından  138
bbb. Yetki Bakımından  139
ccc. Başvuru Koşulları Bakımından  140
bb. Öninceleme Sonucunda Verilecek Karar: İstinaf Başvurusunun Reddi  141
d. İnceleme ve Kovuşturma  141
aa. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  141
bb. İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi Kararı  143
cc. Bozma Kararı  148
aaa. Bozma Kararı Verilebilecek Durumlar  148
bbb. Direnme Yasağı  150
dd. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  151
e. Duruşma  152
aa. Duruşma Hazırlığı  152
bb. Duruşmanın Yapılması  154
aaa. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması  154
bbb. Rapor ve Gerekçeli Kararın Anlatılması  154
ccc. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması  157
cc. Sanığın İstinaf Duruşmasında Hazır Bulunması  159
dd. Duruşma Açıldıktan Sonra Verilebilecek Kararlar  165
aaa. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı  165
bbb. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Yeni Bir Karar Verilmesi  165
L. BAM Kararına Karşı Kanun Yolları  168
1. İtiraz  168
2. Temyiz  169
3. Olağanüstü Kanun Yolu Olarak BAM C. Başsavcılığının İtirazı
(CMK m. 308/A)  172
a. Tanım ve Hukuksal Nitelik  172
b. Konusu  173
c. BAM C. Başsavcısının İtiraz Nedenleri  174
d. Süre  174
e. Yetki  175
f. İnceleme  176
III. TEMYİZ  177
A. Tanım ve Amacı  177
B. Konusu  181
1. BAM’ın Bozma Dışına Kalan Hüküm Niteliğindeki Kararları  181
2. Temyize Kapalı Olan BAM Kararları  182
a. Bozma Kararları  182
b. CMK m. 286/2’de Belirtilen Kararlar  183
C. Başvuru Koşulları  186
1. İstem  187
2. Süre  188
D. Temyiz Nedenleri  189
1. Temyiz Nedeni Olarak Hukuka Aykırılık  189
2. Temyiz Nedenlerinin Başvuruda Gösterilmesi  192
a. Temyiz Nedeninin/Nedenlerinin Ek Temyiz Dilekçesinde Gösterilmesi  192
b. Ek Temyiz Dilekçesinde Gösterilen Nedenlerin Bazısının Sonradan Geri Alınması  195
c. Ek Temyiz Dilekçesinde Temyiz Nedenlerinin Gösterilmemesinin Sonucu  195
3. Temyiz Nedenlerinin Ayırımı  197
a. Genel Olarak  197
b. Muhakeme Hukukuna İlişkin Temyiz Nedenleri  198
aa. Mutlak Olmayan Temyiz Nedenleri  198
bb. Mutlak Temyiz Nedenleri  200
c. Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri  211
E. Temyiz Başvurusunun Etkileri  212
1. Aktarma Etkisi  212
2. Yayılma Etkisi  213
3. Durdurma Etkisi  216
F. Temyiz İncelemesi  216
1. Ön İnceleme  216
2. Esastan İnceleme  218
a. İnceleme Yetkisi  218
b. Duruşma  219
c. İncelemenin Kapsamı ve Sınırları  220
3. Esastan İnceleme Sonucu Verilen Kararlar  229
a. Genel Olarak  229
b. Temyiz İsteminin Reddi (Onama) Kararı  230
c. İyileştirme Kararı veya Esasa İlişkin Karar  230
d. Bozma Kararı  231
aa. Bozma Kararının Kapsamı  231
bb. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  232
cc. Bozma Kararı Üzerine BAM veya İlk Derece Mahkemesince Yapılacak İnceleme  232
dd. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar  234
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  240
I. YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI’NIN İTİRAZI  240
A. Tanım  240
B. Amacı  241
C. Konusu  242
D. Olağanüstü İtiraz Nedenleri  244
E. Süre  245
F. Yetki  246
G. Olağanüstü İtiraz İncelemesi  250
H. Verilecek Kararlar ve Etkileri  252
1. Verilecek Kararlar  252
2. Etkileri  253
a. Yayılma Etkisi  253
b. Durdurma Etkisi  253
II. KANUN YARARINA BOZMA  254
A. Tanım  254
B. Amacı  255
C. Konusu  256
D. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  260
E. Süre  263
F. Yetki  263
G. İnceleme  265
H. Verilecek Kararlar ve Etkileri  267
1. Verilecek Kararlar  267
2. Bozma Kararlarının Etkisi  267
a. CMK m. 309/4–a’da Öngörülen Nedenler  267
b. CMK m. 309/4–b’de Öngörülen Nedenler  269
c. CMK m. 309/4–c’de Öngörülen Nedenler  269
d. CMK m. 309/4–d’de Öngörülen Nedenler  270
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  271
A. Tanım  271
B. Amaç ve Hukuksal Nitelik  272
C. Konusu  273
D. Süresi  277
E. İstemde Bulunabilecek Kişiler  277
F. Yargılamanın Yenilenmesinin Etkileri  281
1. Durdurma Etkisi  281
2. Yayılma Etkisi  282
3. Aktarma Etkisi  282
G. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  284
1. Mutlak–Nisbi Yenileme Nedenleri Ayırımı  284
2. Yenileme İsteminin Suç İşlendiği İddiasına Dayanması (CMK m. 316)  284
3. Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (CMK m. 311)  286
a. Duruşmada Kullanılan Ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması (CMK m.311/1–a).  286
b. Yalan Tanıklık Veya Gerçek Dışı Bilirkişilik (CMK m. 311/1–b)  287
c. Hükme Katılan Hakimin Suç İşlemesi (CMK m. 311/1–c)  289
d. Mahkûmiyet Kararının Dayandığı Hukuk Mahkemesi Son Kararının Bir Başka Kararla Ortadan Kalkması (CMK m. 311/1–d)  293
e. Yeni Olaylar ve Yeni Deliller İleri Sürülmesi (CMK m. 311/1–e)  294
f. Anayasa Mahkemesinin Verdiği İhlal Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi  302
g. Hükmün AİHS Ya Da Ek Protokollerin İhlaline Dayanması (CMK m. 311/1–f)  303
aa. AİHM Kararlarının Bağlayıcılığı  304
bb. Koşulları  305
4. Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  308
5. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilemeyecek Durumlar  311
a. Cezanın Değiştirilmesi Amacı  311
b. Hatanın Giderilmesi İçin Başka Yol Olması  312
H. Yargılama  313
1. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  313
2. İstemin Dayanağı Olup Olmadığı Açısından İnceleme  314
3. Delillerin Toplanması ve Duruşma  316
4. Duruşma Sonucunda Verilen Kararlar  317
Kaynakça  319
Kavram Dizini  325
 • Açıklama
  • "Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları adlı kitapta; olağan ve olağan üstü tüm kanun yolları hukukçulara ayrıntılı olarak aktarılmaktadır.

   Kanun yollarına dair öğretideki farklı görüşler ve yaklaşımlar, Yargıtay kararlarındaki gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler takip edilerek okuyucuya sunulmaktadır.

   Eserde, uygulamada görülen sorunlu alanlara yönelik çözüm önerileri ile güncel içtihatlar eleştirel yaklaşımla değerlendirilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Kanun Yollarına Gidebilecek Kişiler
   • Kanun Yollarına Başvurunun Etkisi
   • Kanun Yollarına Başvuruda Yanılma
   • Kanun Yollarına Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması
   • Aleyhe Karar Verme Yasağı
   • Olağan Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz)
   • Olağanüstü Kanun Yolları (Yargıtay. C. Başsavcılığı İtirazı, Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi)   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  13
   § 1. KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  17
   I. KAVRAM VE TANIM  17
   II. AMACI  17
   III. KANUN YOLUNUN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI  18
   IV. KANUN YOLUNUN KONUSU: KARAR  19
   V. BAŞVURU KOŞULU OLARAK HUKUKSAL YARARIN İHLAL EDİLMESİ  21
   VI. KANUN YOLLARINA GİDEBİLECEK KİŞİLER  25
   A. Genel Açıklama  25
   B. C. Savcısı  26
   C. Şüpheli veya Sanık  27
   D. Katılan, Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar  28
   E. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262)  34
   F. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261)  37
   G. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2)  40
   H. Diğer Kişiler  41
   VII. KANUN YOLUNA BAŞVURMANIN ETKİLERİ  41
   A. Aktarma Etkisi  41
   B. Yayılma Etkisi  42
   C. Durdurma Etkisi  43
   VIII. BAŞVURUDA YANILMA  46
   IX. İSTEM  52
   A. Genel Açıklama  52
   B. İstemin Yöneltileceği Makam  52
   C. Tutuklu Sanığın Başvurusu  53
   X. BAŞVURUDAN VAZGEÇME VE BAŞVURUNUN GERİ ALINMASI  55
   XI. ALEYHE KARAR VERME YASAĞI  61
   XII. TÜRLERİ  68
   § 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  70
   I. İTİRAZ  70
   A. Genel Açıklama  70
   B. İtirazın Konusu  71
   C. İtiraz Nedenleri  74
   D. İtiraza Başvurma Hakkı Olanlar  76
   E. İtiraz Süresi  76
   F. İtirazı İnceleyecek Merci  76
   G. İtiraz İncelemesi  82
   1. Durdurma ve Yayılma Etkisi  82
   2. Şekli  83
   3. Kapsamı  85
   4. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar  86
   II. İSTİNAF  87
   A. Tanım  87
   B. Diğer Kanun Yollarından Farkı  90
   C. Leh ve Aleyhindeki Görüşler  92
   D. İstinafın Konusu  98
   1. İlk Derece Mahkemesinin Hüküm Niteliğindeki Kararı  98
   2. İlk Derece Mahkemelerinin İstinafa Götürülemeyen Kararları  99
   E. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi  106
   F. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  110
   G. İstinaf İstemi  110
   H. İstinaf Süresi  113
   İ. İstinaf İsteminin Biçimi  120
   J. İstinaf Başvurusunun Etkileri  123
   K. İstinaf Muhakemesi  129
   1. İlk Derece Mahkemesince Kabul Edilebilirlik İncelemesi  129
   a. İncelemenin Kapsamı  129
   b. İnceleme Yöntemi  130
   c. İnceleme Sonucu Verilecek Karar ve Başvuru Yolu  131
   2. İstinaf Başvurusunun Karşı Tarafa Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması  133
   3. Dosyanın BAM Ceza Dairesine Gönderilmesi  135
   4. BAM Ceza Dairesi Tarafından Yapılacak İşlemler  136
   a. Tebligat Eksikliklerinin Giderilmesi  136
   b. Sunulması Gereken Belge ve Delillerin Eklenmesi  137
   c. Öninceleme  138
   aa. Önincelemenin Kapsamı  138
   aaa. İşbölümü Bakımından  138
   bbb. Yetki Bakımından  139
   ccc. Başvuru Koşulları Bakımından  140
   bb. Öninceleme Sonucunda Verilecek Karar: İstinaf Başvurusunun Reddi  141
   d. İnceleme ve Kovuşturma  141
   aa. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  141
   bb. İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi Kararı  143
   cc. Bozma Kararı  148
   aaa. Bozma Kararı Verilebilecek Durumlar  148
   bbb. Direnme Yasağı  150
   dd. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  151
   e. Duruşma  152
   aa. Duruşma Hazırlığı  152
   bb. Duruşmanın Yapılması  154
   aaa. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması  154
   bbb. Rapor ve Gerekçeli Kararın Anlatılması  154
   ccc. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması  157
   cc. Sanığın İstinaf Duruşmasında Hazır Bulunması  159
   dd. Duruşma Açıldıktan Sonra Verilebilecek Kararlar  165
   aaa. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı  165
   bbb. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Yeni Bir Karar Verilmesi  165
   L. BAM Kararına Karşı Kanun Yolları  168
   1. İtiraz  168
   2. Temyiz  169
   3. Olağanüstü Kanun Yolu Olarak BAM C. Başsavcılığının İtirazı
   (CMK m. 308/A)  172
   a. Tanım ve Hukuksal Nitelik  172
   b. Konusu  173
   c. BAM C. Başsavcısının İtiraz Nedenleri  174
   d. Süre  174
   e. Yetki  175
   f. İnceleme  176
   III. TEMYİZ  177
   A. Tanım ve Amacı  177
   B. Konusu  181
   1. BAM’ın Bozma Dışına Kalan Hüküm Niteliğindeki Kararları  181
   2. Temyize Kapalı Olan BAM Kararları  182
   a. Bozma Kararları  182
   b. CMK m. 286/2’de Belirtilen Kararlar  183
   C. Başvuru Koşulları  186
   1. İstem  187
   2. Süre  188
   D. Temyiz Nedenleri  189
   1. Temyiz Nedeni Olarak Hukuka Aykırılık  189
   2. Temyiz Nedenlerinin Başvuruda Gösterilmesi  192
   a. Temyiz Nedeninin/Nedenlerinin Ek Temyiz Dilekçesinde Gösterilmesi  192
   b. Ek Temyiz Dilekçesinde Gösterilen Nedenlerin Bazısının Sonradan Geri Alınması  195
   c. Ek Temyiz Dilekçesinde Temyiz Nedenlerinin Gösterilmemesinin Sonucu  195
   3. Temyiz Nedenlerinin Ayırımı  197
   a. Genel Olarak  197
   b. Muhakeme Hukukuna İlişkin Temyiz Nedenleri  198
   aa. Mutlak Olmayan Temyiz Nedenleri  198
   bb. Mutlak Temyiz Nedenleri  200
   c. Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri  211
   E. Temyiz Başvurusunun Etkileri  212
   1. Aktarma Etkisi  212
   2. Yayılma Etkisi  213
   3. Durdurma Etkisi  216
   F. Temyiz İncelemesi  216
   1. Ön İnceleme  216
   2. Esastan İnceleme  218
   a. İnceleme Yetkisi  218
   b. Duruşma  219
   c. İncelemenin Kapsamı ve Sınırları  220
   3. Esastan İnceleme Sonucu Verilen Kararlar  229
   a. Genel Olarak  229
   b. Temyiz İsteminin Reddi (Onama) Kararı  230
   c. İyileştirme Kararı veya Esasa İlişkin Karar  230
   d. Bozma Kararı  231
   aa. Bozma Kararının Kapsamı  231
   bb. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  232
   cc. Bozma Kararı Üzerine BAM veya İlk Derece Mahkemesince Yapılacak İnceleme  232
   dd. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar  234
   § 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  240
   I. YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI’NIN İTİRAZI  240
   A. Tanım  240
   B. Amacı  241
   C. Konusu  242
   D. Olağanüstü İtiraz Nedenleri  244
   E. Süre  245
   F. Yetki  246
   G. Olağanüstü İtiraz İncelemesi  250
   H. Verilecek Kararlar ve Etkileri  252
   1. Verilecek Kararlar  252
   2. Etkileri  253
   a. Yayılma Etkisi  253
   b. Durdurma Etkisi  253
   II. KANUN YARARINA BOZMA  254
   A. Tanım  254
   B. Amacı  255
   C. Konusu  256
   D. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  260
   E. Süre  263
   F. Yetki  263
   G. İnceleme  265
   H. Verilecek Kararlar ve Etkileri  267
   1. Verilecek Kararlar  267
   2. Bozma Kararlarının Etkisi  267
   a. CMK m. 309/4–a’da Öngörülen Nedenler  267
   b. CMK m. 309/4–b’de Öngörülen Nedenler  269
   c. CMK m. 309/4–c’de Öngörülen Nedenler  269
   d. CMK m. 309/4–d’de Öngörülen Nedenler  270
   III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  271
   A. Tanım  271
   B. Amaç ve Hukuksal Nitelik  272
   C. Konusu  273
   D. Süresi  277
   E. İstemde Bulunabilecek Kişiler  277
   F. Yargılamanın Yenilenmesinin Etkileri  281
   1. Durdurma Etkisi  281
   2. Yayılma Etkisi  282
   3. Aktarma Etkisi  282
   G. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  284
   1. Mutlak–Nisbi Yenileme Nedenleri Ayırımı  284
   2. Yenileme İsteminin Suç İşlendiği İddiasına Dayanması (CMK m. 316)  284
   3. Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri (CMK m. 311)  286
   a. Duruşmada Kullanılan Ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması (CMK m.311/1–a).  286
   b. Yalan Tanıklık Veya Gerçek Dışı Bilirkişilik (CMK m. 311/1–b)  287
   c. Hükme Katılan Hakimin Suç İşlemesi (CMK m. 311/1–c)  289
   d. Mahkûmiyet Kararının Dayandığı Hukuk Mahkemesi Son Kararının Bir Başka Kararla Ortadan Kalkması (CMK m. 311/1–d)  293
   e. Yeni Olaylar ve Yeni Deliller İleri Sürülmesi (CMK m. 311/1–e)  294
   f. Anayasa Mahkemesinin Verdiği İhlal Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi  302
   g. Hükmün AİHS Ya Da Ek Protokollerin İhlaline Dayanması (CMK m. 311/1–f)  303
   aa. AİHM Kararlarının Bağlayıcılığı  304
   bb. Koşulları  305
   4. Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  308
   5. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilemeyecek Durumlar  311
   a. Cezanın Değiştirilmesi Amacı  311
   b. Hatanın Giderilmesi İçin Başka Yol Olması  312
   H. Yargılama  313
   1. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  313
   2. İstemin Dayanağı Olup Olmadığı Açısından İnceleme  314
   3. Delillerin Toplanması ve Duruşma  316
   4. Duruşma Sonucunda Verilen Kararlar  317
   Kaynakça  319
   Kavram Dizini  325
   Stok Kodu
   :
   9789750251511
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   327
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Candide Şentürk

Dr.Öğr.Üyesi Candide Şentürk

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

Kapat