0
Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı) Seçkin Yayınevi Ahmet Cema

Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı)Son Yargıtay ve Danıştay Kararlarıyla

Liste Fiyatı : 238,96
9789750252297
365674
Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı)
Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı) Son Yargıtay ve Danıştay Kararlarıyla
Seçkin Yayınevi
238.96

"Bu eserde, Ecrimisil Davaları konusu ele alınmaktadır. Özel hukuk ve kamu hukukundaki ecrimisil konusu ayrı ayrı ele alınarak açıklanmaktadır.

Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri oluşturulmuştur.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çerçevede; konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Danıştay tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlara kitapta yer verilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Ecrimisil
 • Haksız İşgal
 • İntifadan Men Koşulu
 • Elatmanın Önlenmesi
 • Kamu Malları ile İlgili Ecrimisil
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
I. ECRİMİSİL KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ  17
A. Kavram  17
B. Davanın Özellikleri  28
C. Vekaletsiz İşgörme Hükümlerine Göre Yapılacak Talep  42
II. FAİZ  44
A. Genel Bilgi  44
B. Ecrimisil Davasında Faiz  45
İkinci Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
I. GÖREVLİ MAHKEME  53
II. YETKİLİ MAHKEME  64
Üçüncü Bölüm
ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI
I. GENEL BİLGİ  71
II. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLAR İÇİN TALEP EDİLEN ECRİMİSİL  71
III. ARSA VE BİNALAR İÇİN TALEP EDİLEN ECRİMİSİL  80
A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  80
B. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Sonrasında Talep Edilen Ecrimisil  86
C. Önceki Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Üzerine Talep Edilen Ecrimisil  93
D. Yapının veya Muhtesatın Davalıya Ait Olması Halinde Talep Edilecek Ecrimisil  99
Dördüncü Bölüm
İNTİFADAN MEN ŞARTI
I. GENEL BİLGİ  105
II. ÖNEMLİ HUSUSLAR  105
III. İNTİFADAN MEN ŞARTI VE İSPATI  107
Beşinci Bölüm
ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
I. BOŞANMA İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  127
II. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  130
III. İMAR UYGULAMASI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  138
IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  147
V. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ ECRİMİSİL  153
VI. MURİS MUVAZAASI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  161
VII. MÜLKİYETİ UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  167
VIII. ÖNALIM DAVALARI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  172
IX. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ NEDENİ İLE ECRİMİSİL  175
X. ŞAHSİ HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL  180
XI. YOLSUZ TESCİL İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  183
Altıncı Bölüm
USULE İLİŞKİN BAZI HUSUSLAR
I. DAVANIN TARAFLARI  189
A. Davacı  189
B. Davalı  190
II. İSPAT  197
III. ISLAH  200
IV. ZAMANAŞIMI  202
V. YARGILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  210
Yedinci Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
I. YARGILAMA HARÇLARI  215
II. YARGILAMA GİDERLERİ  222
III. VEKÂLET ÜCRETİ  228
Sekizinci Bölüm
İYİNİYETLİ VE KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN HAKLARI
Sekizinci Bölüm: İyiniyetli ve Kötüniyetli Zilyedin Hakları  233
Dokuzuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU  239
A. İstinaf  239
1. İstinaf Edilebilen Kararlar  239
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  240
3. İstinaf Sebepleri  240
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  240
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  241
6. İstinaf Yolundan Feragat  241
7. İstinaf Dilekçesi  242
8. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  243
9. İstinaf Dilekçesinin Reddi  243
10. İstinaf İncelemesi  244
11. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması  245
12. Tahkikat Aşaması  247
13. Kararın Verilişi ve İçeriği  248
14. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  248
B. Temyiz  250
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  251
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  251
3. Temyiz Sebepleri  252
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  253
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  253
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  254
7. Temyiz Dilekçesi  254
8. Temyizin İcraya Etkisi  255
9. Temyiz İncelemesi  255
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  256
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU  259
Onuncu Bölüm
KAMU TAŞINMAZLARINDA
ECRİMİSİL VE TAHLİYE
I. İLGİLİ MEVZUAT  261
A. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  261
B. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  262
C. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  265
D. Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  267
E. Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği  269
II. KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ  271
III. ECRİMİSİLE KONU TAŞINMAZLAR  271
IV. ECRİMİSİL İSTENMESİNİN KOŞULLARI  271
V. ECRİMİSİL ALACAĞININ TAYİN VE TAKDİRİ  271
VI. ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ VE İTİRAZ  273
VII. ECRİMİSİLİN KESİNLEŞMESİ, VADE TARİHİ VE TAHSİLİ  274
VIII. ECRİMİSİLE KARŞI YARGI YOLLARI  275
A. Görevli Mahkeme  275
B. Dava Açma Süresi  276
C. Dava Sonucunda Verilecek Kararlar  276
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  279
Hisseli Taşınmazdan Ecrimisil Talebi  279
Hisseli Taşınmazdan Ecrimisil Talebi  280
Ecrimisil Dava Dilekçesi  281
Ecrimisil Davası Dilekçesi  282
TOKİ Taşınmazının Kiraya Verilmesi Nedeniyle Ecrimisil  284
Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Dava Dilekçesi  287
Muristen Kalan Müşterek Taşınmazdan Ecrimisil Talebi  288
Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi  290
Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası Dilekçesi  291
Müdahalenin Men’i, Haksız Yapılan Duvarın Yıktırılması ve Tazminat  293
Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Talebi  294
Müdahalenin Men’i, Kal, Ecrimisil Talebi  295
TENSİP TUTANAĞI ÖRNEKLERİ  297
Yazılı Yargılama Usulüne İlişkin Tensip Tutanağı  297
Tensip Tutanağı  301
Tensip Tutanağı  304
ÖN İNCELEME TUTANAĞI ÖRNEKLERİ  306
Ecrimisil, (Haksız İşgal Tazminatı) Müdahalenin Men’i Kal  306
Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı)  310
Ecrimisil, Müdahalenin Men’i ve Kal  313
HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ  317
Tapudan Taşınmaza Konulan İhtiyati Tedbirin Kaldırılması  317
TOKİ'den Taşınmazına Dair Kayıtların İstenmesi  317
Münavebe Ürün Satış Fiyatlarının İstenmesi  318
Tedavüllü ve Dayanakları ile Tapu Kaydı İsteme  318
Yaygın Münavebe Ürün Bedellerinin Araştırılması  319
Vergi Dairesi'nden Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  319
Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  320
Ürün Bedelinin Üretim ve Satış Fiyatlarının İstenmesi  320
Yurt Dışındaki Davalıya Tebligat Üst Yazısı  321
Yurt Dışındaki Davalı İçin Fransa Posta Çeki Yatırma  321
Defterdarlık Vergi Dairesi'ne Depo Ücreti Yatırma  322
Yurt Dışındaki Davalı İçin ABD Posta Çeki Yatırma  323
Belediyeden Emlak Vergi Değeri ve Kullanım Biçiminin Sorulması  323
Haksız İşgal Nedeniyle İlgili Belgelerin Belediyeden Sorulması  324
Belediyeden İmar Durumu İsteme  324
Bankadan TOKİ Taşınmazına Dair Kayıtların İstenmesi  325
Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  326
Hal Müdürlüğü'nden Münavebe Ürün Satış Fiyatlarının İstenmesi  326
Taşınmazın Kullanım Biçimi, Emlak Vergi Değerinin Tespiti  327
Belediyeden Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  327
Mahalli Bilirkişi Kolluk Araştırması  328
Keşif İçin Güvenlik Temini Yazısı  328
Keşif İçin Fen Bilirkişisi İsteme  329
Kadastro Kroki İsteme  329
Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Şerhi İşleme İstemi  330
Tapudan Emsal Taşınmaz Kaydı İsteme  330
Tapudan Takyidatlı Tapu Kaydı İsteme  331
GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ  332
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  332
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  335
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  337
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  341
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  343
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  346
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  348
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  351
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  354
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  357
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  360
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  362
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  366
Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  368
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  371
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  374
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  379
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  382
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  385
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  389
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  394
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  397
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  401
YARGITAY DAİRE KARARLARI  485
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1125
DANIŞTAY KARARLARI  1183
Yararlanılan Kaynaklar  1285
Kavramlar Dizini  1286
 • Açıklama
  • "Bu eserde, Ecrimisil Davaları konusu ele alınmaktadır. Özel hukuk ve kamu hukukundaki ecrimisil konusu ayrı ayrı ele alınarak açıklanmaktadır.

   Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri oluşturulmuştur.

   Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çerçevede; konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Danıştay tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlara kitapta yer verilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Ecrimisil
   • Haksız İşgal
   • İntifadan Men Koşulu
   • Elatmanın Önlenmesi
   • Kamu Malları ile İlgili Ecrimisil
   İçindekiler
   Önsöz  7
   Kısaltmalar Listesi  15
   Birinci Bölüm
   GENEL OLARAK
   I. ECRİMİSİL KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ  17
   A. Kavram  17
   B. Davanın Özellikleri  28
   C. Vekaletsiz İşgörme Hükümlerine Göre Yapılacak Talep  42
   II. FAİZ  44
   A. Genel Bilgi  44
   B. Ecrimisil Davasında Faiz  45
   İkinci Bölüm
   GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
   I. GÖREVLİ MAHKEME  53
   II. YETKİLİ MAHKEME  64
   Üçüncü Bölüm
   ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI
   I. GENEL BİLGİ  71
   II. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLAR İÇİN TALEP EDİLEN ECRİMİSİL  71
   III. ARSA VE BİNALAR İÇİN TALEP EDİLEN ECRİMİSİL  80
   A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  80
   B. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Sonrasında Talep Edilen Ecrimisil  86
   C. Önceki Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Üzerine Talep Edilen Ecrimisil  93
   D. Yapının veya Muhtesatın Davalıya Ait Olması Halinde Talep Edilecek Ecrimisil  99
   Dördüncü Bölüm
   İNTİFADAN MEN ŞARTI
   I. GENEL BİLGİ  105
   II. ÖNEMLİ HUSUSLAR  105
   III. İNTİFADAN MEN ŞARTI VE İSPATI  107
   Beşinci Bölüm
   ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
   I. BOŞANMA İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  127
   II. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  130
   III. İMAR UYGULAMASI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  138
   IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  147
   V. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ ECRİMİSİL  153
   VI. MURİS MUVAZAASI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  161
   VII. MÜLKİYETİ UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  167
   VIII. ÖNALIM DAVALARI İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  172
   IX. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ NEDENİ İLE ECRİMİSİL  175
   X. ŞAHSİ HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL  180
   XI. YOLSUZ TESCİL İLE İLGİLİ ECRİMİSİL  183
   Altıncı Bölüm
   USULE İLİŞKİN BAZI HUSUSLAR
   I. DAVANIN TARAFLARI  189
   A. Davacı  189
   B. Davalı  190
   II. İSPAT  197
   III. ISLAH  200
   IV. ZAMANAŞIMI  202
   V. YARGILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  210
   Yedinci Bölüm
   YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
   I. YARGILAMA HARÇLARI  215
   II. YARGILAMA GİDERLERİ  222
   III. VEKÂLET ÜCRETİ  228
   Sekizinci Bölüm
   İYİNİYETLİ VE KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN HAKLARI
   Sekizinci Bölüm: İyiniyetli ve Kötüniyetli Zilyedin Hakları  233
   Dokuzuncu Bölüm
   KANUN YOLLARI
   I. OLAĞAN KANUN YOLU  239
   A. İstinaf  239
   1. İstinaf Edilebilen Kararlar  239
   2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  240
   3. İstinaf Sebepleri  240
   4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  240
   5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  241
   6. İstinaf Yolundan Feragat  241
   7. İstinaf Dilekçesi  242
   8. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  243
   9. İstinaf Dilekçesinin Reddi  243
   10. İstinaf İncelemesi  244
   11. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması  245
   12. Tahkikat Aşaması  247
   13. Kararın Verilişi ve İçeriği  248
   14. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  248
   B. Temyiz  250
   1. Temyiz Edilebilen Kararlar  251
   2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  251
   3. Temyiz Sebepleri  252
   4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  253
   5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  253
   6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  254
   7. Temyiz Dilekçesi  254
   8. Temyizin İcraya Etkisi  255
   9. Temyiz İncelemesi  255
   10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  256
   II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU  259
   Onuncu Bölüm
   KAMU TAŞINMAZLARINDA
   ECRİMİSİL VE TAHLİYE
   I. İLGİLİ MEVZUAT  261
   A. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  261
   B. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  262
   C. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  265
   D. Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  267
   E. Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği  269
   II. KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ  271
   III. ECRİMİSİLE KONU TAŞINMAZLAR  271
   IV. ECRİMİSİL İSTENMESİNİN KOŞULLARI  271
   V. ECRİMİSİL ALACAĞININ TAYİN VE TAKDİRİ  271
   VI. ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ VE İTİRAZ  273
   VII. ECRİMİSİLİN KESİNLEŞMESİ, VADE TARİHİ VE TAHSİLİ  274
   VIII. ECRİMİSİLE KARŞI YARGI YOLLARI  275
   A. Görevli Mahkeme  275
   B. Dava Açma Süresi  276
   C. Dava Sonucunda Verilecek Kararlar  276
   KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
   DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  279
   Hisseli Taşınmazdan Ecrimisil Talebi  279
   Hisseli Taşınmazdan Ecrimisil Talebi  280
   Ecrimisil Dava Dilekçesi  281
   Ecrimisil Davası Dilekçesi  282
   TOKİ Taşınmazının Kiraya Verilmesi Nedeniyle Ecrimisil  284
   Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Dava Dilekçesi  287
   Muristen Kalan Müşterek Taşınmazdan Ecrimisil Talebi  288
   Men’i Müdahale, Ecrimisil ve Taşınmazın Teslimi  290
   Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası Dilekçesi  291
   Müdahalenin Men’i, Haksız Yapılan Duvarın Yıktırılması ve Tazminat  293
   Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Talebi  294
   Müdahalenin Men’i, Kal, Ecrimisil Talebi  295
   TENSİP TUTANAĞI ÖRNEKLERİ  297
   Yazılı Yargılama Usulüne İlişkin Tensip Tutanağı  297
   Tensip Tutanağı  301
   Tensip Tutanağı  304
   ÖN İNCELEME TUTANAĞI ÖRNEKLERİ  306
   Ecrimisil, (Haksız İşgal Tazminatı) Müdahalenin Men’i Kal  306
   Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı)  310
   Ecrimisil, Müdahalenin Men’i ve Kal  313
   HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ  317
   Tapudan Taşınmaza Konulan İhtiyati Tedbirin Kaldırılması  317
   TOKİ'den Taşınmazına Dair Kayıtların İstenmesi  317
   Münavebe Ürün Satış Fiyatlarının İstenmesi  318
   Tedavüllü ve Dayanakları ile Tapu Kaydı İsteme  318
   Yaygın Münavebe Ürün Bedellerinin Araştırılması  319
   Vergi Dairesi'nden Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  319
   Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  320
   Ürün Bedelinin Üretim ve Satış Fiyatlarının İstenmesi  320
   Yurt Dışındaki Davalıya Tebligat Üst Yazısı  321
   Yurt Dışındaki Davalı İçin Fransa Posta Çeki Yatırma  321
   Defterdarlık Vergi Dairesi'ne Depo Ücreti Yatırma  322
   Yurt Dışındaki Davalı İçin ABD Posta Çeki Yatırma  323
   Belediyeden Emlak Vergi Değeri ve Kullanım Biçiminin Sorulması  323
   Haksız İşgal Nedeniyle İlgili Belgelerin Belediyeden Sorulması  324
   Belediyeden İmar Durumu İsteme  324
   Bankadan TOKİ Taşınmazına Dair Kayıtların İstenmesi  325
   Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  326
   Hal Müdürlüğü'nden Münavebe Ürün Satış Fiyatlarının İstenmesi  326
   Taşınmazın Kullanım Biçimi, Emlak Vergi Değerinin Tespiti  327
   Belediyeden Emsal Kira Sözleşmelerinin İstenmesi  327
   Mahalli Bilirkişi Kolluk Araştırması  328
   Keşif İçin Güvenlik Temini Yazısı  328
   Keşif İçin Fen Bilirkişisi İsteme  329
   Kadastro Kroki İsteme  329
   Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Şerhi İşleme İstemi  330
   Tapudan Emsal Taşınmaz Kaydı İsteme  330
   Tapudan Takyidatlı Tapu Kaydı İsteme  331
   GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ  332
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  332
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  335
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  337
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  341
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  343
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  346
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  348
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  351
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  354
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  357
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  360
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  362
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  366
   Ecrimisil İle İlgili Gerekçeli Mahkeme Kararı  368
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  371
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  374
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  379
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  382
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  385
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  389
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  394
   Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)  397
   BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  401
   YARGITAY DAİRE KARARLARI  485
   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1125
   DANIŞTAY KARARLARI  1183
   Yararlanılan Kaynaklar  1285
   Kavramlar Dizini  1286
   Stok Kodu
   :
   9789750252297
   Boyut
   :
   17 X 24,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1288
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2019 Şubat
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Ahmet Cemal Ruhi

 

Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ


Akademik GeçmişLisans : İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi

Doktora : İstanbul Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80 - 1324

 

 

Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1992-1997
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1998-2005
Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 2006-2010
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Kapat