0
Eşya Hukuku Cilt 1 (Karton Kapak) Legal Yayınevi O. Gökhan Antalya

Eşya Hukuku Cilt 1 (Karton Kapak)Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler

Liste Fiyatı : 42,00
9786053151944
365429
Eşya Hukuku Cilt 1 (Karton Kapak)
Eşya Hukuku Cilt 1 (Karton Kapak) Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler
Legal Yayınevi
42.00

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII

BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ – TEMEL KAVRAMLAR – GENEL İLKELER

§ 1. EŞYA HUKUKUNUN YERİ, KAYNAKLARI VE KONUSU 1
I. EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE ÖZEL HUKUKTAKİ YERİ 1
A. Genel Olarak 1
B. Eşya Hukukunun Kaynakları 2
1. Temel Kaynaklar 2
a. Anayasa ve Diğer Kamu Kuralları 2
b. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 2
c. Özel Kanunlar 5
d. Tüzük ve Yönetmelikler 5
e. Temel Kavramlar ve Eşya Hukukunun Genel İlkeleri 6
2. Tamamlayıcı Kaynaklar 6
a. Örf ve Adet Kuralları 6
b. Hâkimin Yarattığı Hukuk Kuralları 7
3. Yardımcı Kaynaklar 7
a. Doktrin 7
b. Yargı Kararları 8
C. Eşya Hukukunun Malvarlığı Hukukunun Bir Bölümünü Oluşturması 9
D. Eşya Hukukunun Sınırlı Olarak İrade Özerkliğine İmkân 
Tanıması 10
II. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 11
A. Kişinin Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyetini 
Düzenlemesi 11
B. Eşya Üzerindeki Hakkın Kurulmasını ve Sona Ermesini
Düzenlemesi 12
C. Eşya Üzerinde Kurulan Hakları ve Bu Hakların Sınırlarını
Belirlemesi 13
1. Tipe Bağlılık İlkesi 13
2. Tipin Kapsamının Belirliliği 13
D. Eşya Üzerinde Birden Fazla Hak Sahibi Olan Kişilerin
Eşyadan Yararlanmasını ve Onu Yönetimini Düzenlemesi 13
1. Kişilerin Birlikte Mülkiyetinde 
Bulunan Eşyadan Yararlanılmasını ve Yönetimini 
Düzenlemesi 14
2. Sınırlı Ayni Hak Sahibinin Yükümlenen Eşya
Üzerindeki Yararlanmasını Düzenlemesi 14

§ 2. EŞYA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 15
I. EŞYA 15
A. Kavram 15
B. Unsurları 16
1. Kişilik Değerleri Dışında Varlık Olması (Kişilik Dışılık) 16
a. Gerçek Kişinin Bedeni ve Uzuvları 17
b. Bedenden Ayrılan Uzuvlar (Organlar) 17
c. İnsan Cesedi ve Parçası 18
d. Protez 19
e. Üreme Hücreleri veya Embriyo 19
f. Hayvan 22

 

2. Ekonomik Bir Değeri Olan Tanımlanabilir Belirli Bir 
Maddi Varlık Olması 24
a. Belirli Maddi Bir Varlık (Belirlilik) 24
aa. Kural 24
bb. İstisnalar 29
aaa. Enerji ve Doğal Güçler 29
bbb. Kanunla Belirlenmiş Bazı Haklar 30
(1). Bağımsız ve Sürekli Haklar 30
(2). Bağımsız Bölümler 30
(3). Başkasına Devredilebilen Hak ve Alacaklar 31
b. Tanımlanabilir Maddi Bir Varlık (Tanımlanabilirilik) 32
aa. Basit Eşya 33
bb. Birleşik Eşya 33
cc. Birlikte Eşya 34
dd. Eşya Topluluğu 34
aaa. Malvarlığı (Hukuki Eşya Birliği) 34
bbb. Fiili Eşya Birliği 36
ccc. Ekonomik Eşya Birliği: Eklenti 36
c. Ekonomik Bir Değeri Olan Maddi Bir Varlık 
(Ekonomik Değerlilik) 36
3. Maddi Varlık Üzerinde Hukuki Olarak Hâkimiyete 
Elverişli Olmalı (Edinmeye Elverişlilik) 37
C. Çeşitleri 38
1. Özel Mülkiyete Konu Eşya - Kamu Mülkiyetine Konu Eşya 38
a. Kamu Malları 39
aa. İdarenin Kamu Malları 42
bb. Genel Mallar 43
cc. Kamu Finans Malları 43
b. Diğer Kamu Mülkiyetine Tabi Mallar 44
aa. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı 
Ayni Hak Edinimi 45
bb. Yabancı Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni 
Hak Edinimi 45
cc. Yabancı Sermayeli Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve 
Sınırlı Ayni Hak Edinimi 47
2. Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya 49
a. Taşınır Eşya 49
b. Taşınmaz Eşya 50
c. Ayrımı 50
3. Misli Eşya - Misli Olmayan Eşya 51
4. Parça Eşya – Çeşit (Cins) Eşya 52
5. Tüketilebilen Eşya – Tüketilemez Eşya 53
6. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya 55
7. Sahipsiz Eşya 56
II. AYNİ HAK 57
A. Kavram 57
1. Ayni Hak ve Ayni İşlem Tanımı 57
2. Ayni Hakkı Açıklayan Görüşler 57
a. Hâkimiyet Görüşü 58
b. Kişici (Şahısçı) Görüş 58
c. Karma Görüş 58
aa. Genel Olarak 58
bb. Düzenleme Görüşü 59
3. Ayni Hakkın Çifte Yapısal Olgusu 59
a. Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet Vermesi (Amaçsal 
Olgu) 60
b. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi (Mutlak Hak – 
Normatif Olgu) 61
B. Niteliği 62
1. Ayni Hakkın Bir – Subjektif- Hak Olması 62
2. Mutlak Hak Niteliğinde Olması (Mutlaklık İlkesi) 63
a. Genel Olarak 63
b. Diğer Haklardan Ayrılması 63
aa. Diğer Mutlak Haklardan 63
bb. Nispi Haktan, Özellikle Alacak Hakkından 64
aaa. Genel Olarak 64
bbb. Ayni Hakkın Alacak Hakkından Farkları 64
ccc. Ayni Hakkı İle Alacak Hakkı Ayrımının 
Sonuçları 66
(1). Unsurları ve Hakka Etkileri Yönünden 66
(2). Korunması Yönünden 66
(3). İcra-İflas Hukuku Yönünden 67
c. Eşyaya Bağlı Haktan 68
aa. Kavram 68
bb. Niteliği 70
cc. Karakteristik Olguları ve Bunlar Arasındaki İlişki 70
aaa. Eşyaya Bağlı Borç İlişkisinin Nispi Niteliği ve 
Ayni Olgusu ve Bunlar Arasındaki İlişki 70
(1). Genel Olarak 70
(2). Eşyaya Bağlı Borcun Nispi Niteliği 72
(3). Eşyaya Bağlı Hakkın Nispi Niteliği 72
(a.). Eşya Hukukunun Genel İlkelerinin 
Uygulanması 72
(b.). Eşyaya Bağlı Borcun Konusunu Olumlu 
Edim Oluşturması 73
dd. Çeşitleri 73
aaa. Kanundan Doğan Eşyaya Bağlı Borç 73
bbb. Hukuki İşlemden Doğan Eşyaya Bağlı Borç 74
d. Zilyetlikten 75
3. Eşya Üzerindeki Hakkın Ayni Hakkın Diğer Nitelikleri 76
a. Eşya Üzerindeki Hakkın Tipik Yapısının Olması 76
b. Malvarlığı Hakkı Niteliği 76
c. Asli Hak Niteliği 76
d. Ayni hakkın Tekelci (İnhisari) Niteliği 77
4. Çeşitleri 77
a. Ayni Hakkın Kapsamına Göre: Mülkiyet ve Sınırlı 
Ayni Haklar 77
aa. Genel Olarak 77
bb. Mülkiyet Hakkı ile Sınırlı Ayni Hak Hakları 
Arasındaki İlişkiye İlişkin Görüşler 78
aaa. Bölünme Görüşü 78
bbb. Yükleme görüşü 79
cc. Tam Hâkimiyet Veren Hak: Mülkiyet 79
dd. Sınırlı Hâkimiyet Veren Haklar: Sınırlı Ayni Haklar 81
aaa. Genel Olarak 81
bbb. Ayni Hakkın Konusuna Göre 81
ccc. Eşya Üzerindeki Yetkiye Göre 81
(1). İrtifak Hakları 82
(a.). Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından 82
(aa.). Tam İrtifak Hakları 82
(bb.). Sınırlı İrtifak Hakları 82
(b.). Yararlanma Yetkisinin Tarzı Açısından 83
(aa.). Olumlu İrtifak Hakları 83
(bb.). Olumsuz İrtifaklar 83
(c.). Hak Sahibinin Tayini Açısından 84
(aa.). Kişiye Bağlı İrtifaklar 84
(aaa.). Zorunlu Kişiye Bağlı İrtifaklar 84
(aaaa.). İntifa Hakkı 85
(bbbb.). Oturma Hakkı 85
(bbb.). Kişiye Bağlı Olması Zorunlu 
Olmayan İrtifaklar 86
(aaaa.). Üst Hakkı 86
(bbbb.). Kaynak Hakkı 87
(bb.). Eşyaya Bağlı İrtifaklar 88
(cc.). Diğer İrtifaklar 89
(2). Rehin Hakları 90
(a.). Taşınmaz Rehni 91
(aa.). İpotek 91
(bb.). İpotekli Borç Senedi 93
(cc.). İrat Senedi 94
(b.). Taşınır Rehni 94
(aa.). Teslime Bağlı Rehin 95
(bb.). Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Rehin 96
(cc.). Hapis Hakkı 97
(3.). Taşınmaz Yükü 98
ddd. Sınırlı Ayni Hakların İçeriğine Göre Çeşitleri: 
Yararlanma Hakları – Ayni Teminat (Paraya 
Çevirme) Hakları 99
(1). Yararlanma Hakkı 99
(2). Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakkı 100
(a.). Eşya Sahibinin Tayinine Göre 100
(b.). Hak Sahibini Belirlemeye Göre 101
(aa.). Eşyaya Bağlı Ayni Haklar 101
(bb.). Kişiye Bağlı Ayni Haklar 101
(cc.). Eşyaya veya Kişiye Bağlı Sınırlı 
Ayni Haklar 102
(dd.). Alacağa Bağlı Ayni Haklar 102
§ 3. EŞYA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ 103
I. GENEL OLARAK 103
II. ALENİYET İLKESİ 105
A. Aleniyet İlkesi (Kamuya Açıklık İlkesi) 105
B. Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları 106
1. Genel Olarak 106
2. Taşınırlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: 
Zilyetlik, Siciller 107
a. Zilyetlik 107
b. Siciller 107
aa. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Devir Sözleşmesi 
Sicili 107
bb. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Sicili 107
cc. Hayvan Rehni Sicili 108
dd. Gemi Sicili 109
ee. Uçak Sicili 110
ff. Maden Sicili 110
gg. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan 
Kamu Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşya 
Üzerindeki Rehin 110
3. Taşınmazlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: 
Tapu Sicili, Kat Mülkiyeti Sicili 111
a. Genel Olarak 111
b. Tapu Sicilinin Etkisi 111
aa. Tapu Sicilinin Olumsuz (Kurucu) Etkisi 111
bb. Tapu Sicilinin Olumlu (Maddi) Etkisi 112
C. Aleniyet İlkesinin Etkisi 112
1. Genel Olarak 112
2. Hak Karinesi Etkisi 112
3. Taşınmazlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri 113
a. Taşınmazlarda Sınırlı Açıklık İlkesi 113
aa. Genel Olarak 113
bb. İnceleme ve Örnek Alma Hakkı 114
cc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı 115
dd. Kaydın Herkesçe Bilindiği İlkesi 116

ee. Kaydın İçeriğinin Doğru Olduğuna Kanıt 
Oluşturması İlkesi 116
b. Taşınmazların Tapu Siciline Kayıt İlkesi 116
c. Ayni Hakların Kayıt (Tescil) İlkesi 117
aa. Kayıtla (Tescille) Kazanımı İlkesi 117
aaa. Mutlak Tescil İlkesi 118
bbb. Nispi Tescil İlkesi 118
bb. Kayıt (Tescil) İçin Talep Zorunluluğu 118
d. Sebebe Bağlılık İlkesi 119
aa. Genel Olarak 119
bb. Sebepte Şekil Zorunluluğu 121
e. Kayıtta (Tescilde) Öncelik İlkesi 122
f. Kaydın Hakkın Sahibini ve İçeriğini Belirlemesi Etkisi 
(Kaydın Hakkın İçeriğini Belirleme İlkesi) 122
g. Tapu Siciline Güven (Maddi Aleniyet) İlkesi 123
4. Taşınırlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri 123
a. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi ve Olumlu 
(Maddi) Etkisi 123
aa. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi 124
bb. Zilyetliğin Olumlu (Maddi) Etkisi 124
b. Taşınırlarda Teslim İlkesi 124
III. İYİNİYETLİ KAZANIMLARIN KORUNMASI İLKESİ 125
A. Genel Olarak 125
1. Taşınmazlarda 126
2. Taşınırlarda 126
IV. TİPE BAĞLILIK (NUMERUS CLAUSUS) İLKESİ VE 
TİPİN KAPSAMININ BELİRLİĞİ İLKESİ 127
A. Genel Olarak 127
B. Tipe Bağlılık (Numerus Clausus) İlkesi 128
1. Genel Olarak 128
2. Tipe Bağlılık İlkesine Aykırılık 130
C. Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi 131
1. Genel Olarak 131
2. Tipin Kapsamının Belirlenmesi İlkesine Aykırılık 132
V. BELİRLİLİK (MUAYYENLİK) İLKESİ 133
A. Kural 133
B. Rehinde Belirlilik İlkesi 135
VI. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 136
A. Genel Olarak 136
B. Kazandırma ve Kazandırma İşlemi 136
C. Kazandırma İlkesi (Sistemi): Teslim ve Tescil İlkesi 
(Sistemi) 137
D. Kazandırmanın Hukuki Sebebi 138
1. Hukuki Sebep (Causa) Kavramı 138
2. Hukuki Sebep Çeşitleri 139
3. Kazandırma İşlemin Sebebe Bağlılığı (İlliliği) veya 
Soyutluğu 139
E. Borçlandırıcı İşlem ve Tasarruf İşlemi 140
1. Borçlandırıcı İşlem 140
2. Tasarruf İşlemi 141
a. Kavram 141
b. Tasarruf İşlemlerinde Tasarruf Yetkisi Olgusunun 
Zorunluluğu 142
c. Tasarruf İşlemlerinin Hukuki Olguları 142
aa. Tasarruf İşleminden Önce Mevcut Bir Malvarlığı 
Hakkının Olması 142
bb. Tasarruf İşleminden Sonra Hakta Meydana 
Gelmiş Bir Sonuç (Etki) Gerçekleşmesi 143
3. Borçlandırıcı İşlemin Tasarruf İşleminden Farkları 143
4. Borçlandırıcı İşlemlerin ve Tasarruf İşlemlerinin Etkisi 144
a. Genel Olarak 144
b. Sözleşmenin Hakka Etkisinde Sistemler: Ayrılık 
İlkesi (Sistemi) 144
aa. Birlik İlkesi (Sistemi) 144
bb. Ayrılık İlkesi (Sistemi) 144
F. Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı veya Soyutluğu 146
1. Genel Olarak 146
2. Tasarruf İlkesinin Sebebe Bağlılığının Uygulama Alanları 148
a. Taşınmaz Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 148
b. Taşınır Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 148
c. Diğer Uygulama Alanları 149


d. Ayrımın Sonuçları : Bağlayıcı Temel (Borçlandırıcı) 
İşlem Olmadan Geçerli Tasarrufun Olmadığı 151
aa. Hukuki İşlemin (Sebebin) Geçersizliğinde 
Uygulanması 151
aaa. Genel Olarak 151
bbb. Hukuki Sonuçları 151
bb. Hukuki İşlemin Sona Erdirilmesinde Uygulanması 152
cc. Soyutluk İlkesi ile Hukuki Sonuçlarının 
Karşılaştırılması 152
VII. KATILMA (İLTİHAK) VEYA BAĞLANMA İLKESİ 153
A. Kural: Asıl Şeye Katılanın veya Bağlı Kılınan Şeyler 
Asıl Şeyin Hukuki Rejimine Tabi Olması 153
1. Genel Olarak 153
2. Katılma İlişkisi: Bütünleyici Parça 154
3. Bağlanma İlişkisi: Teferruat 154
B. Hukuki Sonuçları 155
1. Mülkiyet Hakkının Kapsamı Bakımından 155
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı Bakımından 155
3. Rehnin Kapsamı Bakımından 156
a. Taşınmaz Rehninin Kapsamı Bakımından 156
b. Taşınır Rehni Kapsamı Bakımından 156
c. İstisnaları 156
VIII. ZAMAN İTİBARI İLE ÖNCELİK İLKESİ 156
A. Kural: Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi 156
B. Uygulama Alanı 157
1. Genel Olarak 157
2. Rehin Hakkında Uygulanması 157
3. Taşınırlarda Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi 159
4. Taşınmazlarda Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi 160
C. İstisna: Derece Sistemi 160
KAYNAKÇA 161
KAVRAM DİZİNİ 173

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ V
   KISALTMALAR VII

   BİRİNCİ BÖLÜM
   GİRİŞ – TEMEL KAVRAMLAR – GENEL İLKELER

   § 1. EŞYA HUKUKUNUN YERİ, KAYNAKLARI VE KONUSU 1
   I. EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE ÖZEL HUKUKTAKİ YERİ 1
   A. Genel Olarak 1
   B. Eşya Hukukunun Kaynakları 2
   1. Temel Kaynaklar 2
   a. Anayasa ve Diğer Kamu Kuralları 2
   b. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 2
   c. Özel Kanunlar 5
   d. Tüzük ve Yönetmelikler 5
   e. Temel Kavramlar ve Eşya Hukukunun Genel İlkeleri 6
   2. Tamamlayıcı Kaynaklar 6
   a. Örf ve Adet Kuralları 6
   b. Hâkimin Yarattığı Hukuk Kuralları 7
   3. Yardımcı Kaynaklar 7
   a. Doktrin 7
   b. Yargı Kararları 8
   C. Eşya Hukukunun Malvarlığı Hukukunun Bir Bölümünü Oluşturması 9
   D. Eşya Hukukunun Sınırlı Olarak İrade Özerkliğine İmkân 
   Tanıması 10
   II. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 11
   A. Kişinin Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyetini 
   Düzenlemesi 11
   B. Eşya Üzerindeki Hakkın Kurulmasını ve Sona Ermesini
   Düzenlemesi 12
   C. Eşya Üzerinde Kurulan Hakları ve Bu Hakların Sınırlarını
   Belirlemesi 13
   1. Tipe Bağlılık İlkesi 13
   2. Tipin Kapsamının Belirliliği 13
   D. Eşya Üzerinde Birden Fazla Hak Sahibi Olan Kişilerin
   Eşyadan Yararlanmasını ve Onu Yönetimini Düzenlemesi 13
   1. Kişilerin Birlikte Mülkiyetinde 
   Bulunan Eşyadan Yararlanılmasını ve Yönetimini 
   Düzenlemesi 14
   2. Sınırlı Ayni Hak Sahibinin Yükümlenen Eşya
   Üzerindeki Yararlanmasını Düzenlemesi 14

   § 2. EŞYA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 15
   I. EŞYA 15
   A. Kavram 15
   B. Unsurları 16
   1. Kişilik Değerleri Dışında Varlık Olması (Kişilik Dışılık) 16
   a. Gerçek Kişinin Bedeni ve Uzuvları 17
   b. Bedenden Ayrılan Uzuvlar (Organlar) 17
   c. İnsan Cesedi ve Parçası 18
   d. Protez 19
   e. Üreme Hücreleri veya Embriyo 19
   f. Hayvan 22

    

   2. Ekonomik Bir Değeri Olan Tanımlanabilir Belirli Bir 
   Maddi Varlık Olması 24
   a. Belirli Maddi Bir Varlık (Belirlilik) 24
   aa. Kural 24
   bb. İstisnalar 29
   aaa. Enerji ve Doğal Güçler 29
   bbb. Kanunla Belirlenmiş Bazı Haklar 30
   (1). Bağımsız ve Sürekli Haklar 30
   (2). Bağımsız Bölümler 30
   (3). Başkasına Devredilebilen Hak ve Alacaklar 31
   b. Tanımlanabilir Maddi Bir Varlık (Tanımlanabilirilik) 32
   aa. Basit Eşya 33
   bb. Birleşik Eşya 33
   cc. Birlikte Eşya 34
   dd. Eşya Topluluğu 34
   aaa. Malvarlığı (Hukuki Eşya Birliği) 34
   bbb. Fiili Eşya Birliği 36
   ccc. Ekonomik Eşya Birliği: Eklenti 36
   c. Ekonomik Bir Değeri Olan Maddi Bir Varlık 
   (Ekonomik Değerlilik) 36
   3. Maddi Varlık Üzerinde Hukuki Olarak Hâkimiyete 
   Elverişli Olmalı (Edinmeye Elverişlilik) 37
   C. Çeşitleri 38
   1. Özel Mülkiyete Konu Eşya - Kamu Mülkiyetine Konu Eşya 38
   a. Kamu Malları 39
   aa. İdarenin Kamu Malları 42
   bb. Genel Mallar 43
   cc. Kamu Finans Malları 43
   b. Diğer Kamu Mülkiyetine Tabi Mallar 44
   aa. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı 
   Ayni Hak Edinimi 45
   bb. Yabancı Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni 
   Hak Edinimi 45
   cc. Yabancı Sermayeli Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve 
   Sınırlı Ayni Hak Edinimi 47
   2. Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya 49
   a. Taşınır Eşya 49
   b. Taşınmaz Eşya 50
   c. Ayrımı 50
   3. Misli Eşya - Misli Olmayan Eşya 51
   4. Parça Eşya – Çeşit (Cins) Eşya 52
   5. Tüketilebilen Eşya – Tüketilemez Eşya 53
   6. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya 55
   7. Sahipsiz Eşya 56
   II. AYNİ HAK 57
   A. Kavram 57
   1. Ayni Hak ve Ayni İşlem Tanımı 57
   2. Ayni Hakkı Açıklayan Görüşler 57
   a. Hâkimiyet Görüşü 58
   b. Kişici (Şahısçı) Görüş 58
   c. Karma Görüş 58
   aa. Genel Olarak 58
   bb. Düzenleme Görüşü 59
   3. Ayni Hakkın Çifte Yapısal Olgusu 59
   a. Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet Vermesi (Amaçsal 
   Olgu) 60
   b. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi (Mutlak Hak – 
   Normatif Olgu) 61
   B. Niteliği 62
   1. Ayni Hakkın Bir – Subjektif- Hak Olması 62
   2. Mutlak Hak Niteliğinde Olması (Mutlaklık İlkesi) 63
   a. Genel Olarak 63
   b. Diğer Haklardan Ayrılması 63
   aa. Diğer Mutlak Haklardan 63
   bb. Nispi Haktan, Özellikle Alacak Hakkından 64
   aaa. Genel Olarak 64
   bbb. Ayni Hakkın Alacak Hakkından Farkları 64
   ccc. Ayni Hakkı İle Alacak Hakkı Ayrımının 
   Sonuçları 66
   (1). Unsurları ve Hakka Etkileri Yönünden 66
   (2). Korunması Yönünden 66
   (3). İcra-İflas Hukuku Yönünden 67
   c. Eşyaya Bağlı Haktan 68
   aa. Kavram 68
   bb. Niteliği 70
   cc. Karakteristik Olguları ve Bunlar Arasındaki İlişki 70
   aaa. Eşyaya Bağlı Borç İlişkisinin Nispi Niteliği ve 
   Ayni Olgusu ve Bunlar Arasındaki İlişki 70
   (1). Genel Olarak 70
   (2). Eşyaya Bağlı Borcun Nispi Niteliği 72
   (3). Eşyaya Bağlı Hakkın Nispi Niteliği 72
   (a.). Eşya Hukukunun Genel İlkelerinin 
   Uygulanması 72
   (b.). Eşyaya Bağlı Borcun Konusunu Olumlu 
   Edim Oluşturması 73
   dd. Çeşitleri 73
   aaa. Kanundan Doğan Eşyaya Bağlı Borç 73
   bbb. Hukuki İşlemden Doğan Eşyaya Bağlı Borç 74
   d. Zilyetlikten 75
   3. Eşya Üzerindeki Hakkın Ayni Hakkın Diğer Nitelikleri 76
   a. Eşya Üzerindeki Hakkın Tipik Yapısının Olması 76
   b. Malvarlığı Hakkı Niteliği 76
   c. Asli Hak Niteliği 76
   d. Ayni hakkın Tekelci (İnhisari) Niteliği 77
   4. Çeşitleri 77
   a. Ayni Hakkın Kapsamına Göre: Mülkiyet ve Sınırlı 
   Ayni Haklar 77
   aa. Genel Olarak 77
   bb. Mülkiyet Hakkı ile Sınırlı Ayni Hak Hakları 
   Arasındaki İlişkiye İlişkin Görüşler 78
   aaa. Bölünme Görüşü 78
   bbb. Yükleme görüşü 79
   cc. Tam Hâkimiyet Veren Hak: Mülkiyet 79
   dd. Sınırlı Hâkimiyet Veren Haklar: Sınırlı Ayni Haklar 81
   aaa. Genel Olarak 81
   bbb. Ayni Hakkın Konusuna Göre 81
   ccc. Eşya Üzerindeki Yetkiye Göre 81
   (1). İrtifak Hakları 82
   (a.). Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından 82
   (aa.). Tam İrtifak Hakları 82
   (bb.). Sınırlı İrtifak Hakları 82
   (b.). Yararlanma Yetkisinin Tarzı Açısından 83
   (aa.). Olumlu İrtifak Hakları 83
   (bb.). Olumsuz İrtifaklar 83
   (c.). Hak Sahibinin Tayini Açısından 84
   (aa.). Kişiye Bağlı İrtifaklar 84
   (aaa.). Zorunlu Kişiye Bağlı İrtifaklar 84
   (aaaa.). İntifa Hakkı 85
   (bbbb.). Oturma Hakkı 85
   (bbb.). Kişiye Bağlı Olması Zorunlu 
   Olmayan İrtifaklar 86
   (aaaa.). Üst Hakkı 86
   (bbbb.). Kaynak Hakkı 87
   (bb.). Eşyaya Bağlı İrtifaklar 88
   (cc.). Diğer İrtifaklar 89
   (2). Rehin Hakları 90
   (a.). Taşınmaz Rehni 91
   (aa.). İpotek 91
   (bb.). İpotekli Borç Senedi 93
   (cc.). İrat Senedi 94
   (b.). Taşınır Rehni 94
   (aa.). Teslime Bağlı Rehin 95
   (bb.). Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Rehin 96
   (cc.). Hapis Hakkı 97
   (3.). Taşınmaz Yükü 98
   ddd. Sınırlı Ayni Hakların İçeriğine Göre Çeşitleri: 
   Yararlanma Hakları – Ayni Teminat (Paraya 
   Çevirme) Hakları 99
   (1). Yararlanma Hakkı 99
   (2). Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakkı 100
   (a.). Eşya Sahibinin Tayinine Göre 100
   (b.). Hak Sahibini Belirlemeye Göre 101
   (aa.). Eşyaya Bağlı Ayni Haklar 101
   (bb.). Kişiye Bağlı Ayni Haklar 101
   (cc.). Eşyaya veya Kişiye Bağlı Sınırlı 
   Ayni Haklar 102
   (dd.). Alacağa Bağlı Ayni Haklar 102
   § 3. EŞYA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ 103
   I. GENEL OLARAK 103
   II. ALENİYET İLKESİ 105
   A. Aleniyet İlkesi (Kamuya Açıklık İlkesi) 105
   B. Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları 106
   1. Genel Olarak 106
   2. Taşınırlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: 
   Zilyetlik, Siciller 107
   a. Zilyetlik 107
   b. Siciller 107
   aa. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Devir Sözleşmesi 
   Sicili 107
   bb. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Sicili 107
   cc. Hayvan Rehni Sicili 108
   dd. Gemi Sicili 109
   ee. Uçak Sicili 110
   ff. Maden Sicili 110
   gg. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan 
   Kamu Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşya 
   Üzerindeki Rehin 110
   3. Taşınmazlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: 
   Tapu Sicili, Kat Mülkiyeti Sicili 111
   a. Genel Olarak 111
   b. Tapu Sicilinin Etkisi 111
   aa. Tapu Sicilinin Olumsuz (Kurucu) Etkisi 111
   bb. Tapu Sicilinin Olumlu (Maddi) Etkisi 112
   C. Aleniyet İlkesinin Etkisi 112
   1. Genel Olarak 112
   2. Hak Karinesi Etkisi 112
   3. Taşınmazlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri 113
   a. Taşınmazlarda Sınırlı Açıklık İlkesi 113
   aa. Genel Olarak 113
   bb. İnceleme ve Örnek Alma Hakkı 114
   cc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı 115
   dd. Kaydın Herkesçe Bilindiği İlkesi 116

   ee. Kaydın İçeriğinin Doğru Olduğuna Kanıt 
   Oluşturması İlkesi 116
   b. Taşınmazların Tapu Siciline Kayıt İlkesi 116
   c. Ayni Hakların Kayıt (Tescil) İlkesi 117
   aa. Kayıtla (Tescille) Kazanımı İlkesi 117
   aaa. Mutlak Tescil İlkesi 118
   bbb. Nispi Tescil İlkesi 118
   bb. Kayıt (Tescil) İçin Talep Zorunluluğu 118
   d. Sebebe Bağlılık İlkesi 119
   aa. Genel Olarak 119
   bb. Sebepte Şekil Zorunluluğu 121
   e. Kayıtta (Tescilde) Öncelik İlkesi 122
   f. Kaydın Hakkın Sahibini ve İçeriğini Belirlemesi Etkisi 
   (Kaydın Hakkın İçeriğini Belirleme İlkesi) 122
   g. Tapu Siciline Güven (Maddi Aleniyet) İlkesi 123
   4. Taşınırlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri 123
   a. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi ve Olumlu 
   (Maddi) Etkisi 123
   aa. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi 124
   bb. Zilyetliğin Olumlu (Maddi) Etkisi 124
   b. Taşınırlarda Teslim İlkesi 124
   III. İYİNİYETLİ KAZANIMLARIN KORUNMASI İLKESİ 125
   A. Genel Olarak 125
   1. Taşınmazlarda 126
   2. Taşınırlarda 126
   IV. TİPE BAĞLILIK (NUMERUS CLAUSUS) İLKESİ VE 
   TİPİN KAPSAMININ BELİRLİĞİ İLKESİ 127
   A. Genel Olarak 127
   B. Tipe Bağlılık (Numerus Clausus) İlkesi 128
   1. Genel Olarak 128
   2. Tipe Bağlılık İlkesine Aykırılık 130
   C. Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi 131
   1. Genel Olarak 131
   2. Tipin Kapsamının Belirlenmesi İlkesine Aykırılık 132
   V. BELİRLİLİK (MUAYYENLİK) İLKESİ 133
   A. Kural 133
   B. Rehinde Belirlilik İlkesi 135
   VI. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 136
   A. Genel Olarak 136
   B. Kazandırma ve Kazandırma İşlemi 136
   C. Kazandırma İlkesi (Sistemi): Teslim ve Tescil İlkesi 
   (Sistemi) 137
   D. Kazandırmanın Hukuki Sebebi 138
   1. Hukuki Sebep (Causa) Kavramı 138
   2. Hukuki Sebep Çeşitleri 139
   3. Kazandırma İşlemin Sebebe Bağlılığı (İlliliği) veya 
   Soyutluğu 139
   E. Borçlandırıcı İşlem ve Tasarruf İşlemi 140
   1. Borçlandırıcı İşlem 140
   2. Tasarruf İşlemi 141
   a. Kavram 141
   b. Tasarruf İşlemlerinde Tasarruf Yetkisi Olgusunun 
   Zorunluluğu 142
   c. Tasarruf İşlemlerinin Hukuki Olguları 142
   aa. Tasarruf İşleminden Önce Mevcut Bir Malvarlığı 
   Hakkının Olması 142
   bb. Tasarruf İşleminden Sonra Hakta Meydana 
   Gelmiş Bir Sonuç (Etki) Gerçekleşmesi 143
   3. Borçlandırıcı İşlemin Tasarruf İşleminden Farkları 143
   4. Borçlandırıcı İşlemlerin ve Tasarruf İşlemlerinin Etkisi 144
   a. Genel Olarak 144
   b. Sözleşmenin Hakka Etkisinde Sistemler: Ayrılık 
   İlkesi (Sistemi) 144
   aa. Birlik İlkesi (Sistemi) 144
   bb. Ayrılık İlkesi (Sistemi) 144
   F. Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı veya Soyutluğu 146
   1. Genel Olarak 146
   2. Tasarruf İlkesinin Sebebe Bağlılığının Uygulama Alanları 148
   a. Taşınmaz Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 148
   b. Taşınır Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 148
   c. Diğer Uygulama Alanları 149


   d. Ayrımın Sonuçları : Bağlayıcı Temel (Borçlandırıcı) 
   İşlem Olmadan Geçerli Tasarrufun Olmadığı 151
   aa. Hukuki İşlemin (Sebebin) Geçersizliğinde 
   Uygulanması 151
   aaa. Genel Olarak 151
   bbb. Hukuki Sonuçları 151
   bb. Hukuki İşlemin Sona Erdirilmesinde Uygulanması 152
   cc. Soyutluk İlkesi ile Hukuki Sonuçlarının 
   Karşılaştırılması 152
   VII. KATILMA (İLTİHAK) VEYA BAĞLANMA İLKESİ 153
   A. Kural: Asıl Şeye Katılanın veya Bağlı Kılınan Şeyler 
   Asıl Şeyin Hukuki Rejimine Tabi Olması 153
   1. Genel Olarak 153
   2. Katılma İlişkisi: Bütünleyici Parça 154
   3. Bağlanma İlişkisi: Teferruat 154
   B. Hukuki Sonuçları 155
   1. Mülkiyet Hakkının Kapsamı Bakımından 155
   2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı Bakımından 155
   3. Rehnin Kapsamı Bakımından 156
   a. Taşınmaz Rehninin Kapsamı Bakımından 156
   b. Taşınır Rehni Kapsamı Bakımından 156
   c. İstisnaları 156
   VIII. ZAMAN İTİBARI İLE ÖNCELİK İLKESİ 156
   A. Kural: Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi 156
   B. Uygulama Alanı 157
   1. Genel Olarak 157
   2. Rehin Hakkında Uygulanması 157
   3. Taşınırlarda Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi 159
   4. Taşınmazlarda Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi 160
   C. İstisna: Derece Sistemi 160
   KAYNAKÇA 161
   KAVRAM DİZİNİ 173

   Stok Kodu
   :
   9786053151944
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   176
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Esya    Hukuk    Cilt    1    Karton    Kapak    Giriş    Temel    Kavram    Kavramlar    Genel    İlke    İlkeler    9786053151944    Legal    Yayınevi    Hukuk    Kitapları    Esya Hukuku    O    Gokhan    Antalya   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
O. Gökhan Antalya

Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya

 

Emekli Hakim M. Kemal Antalya ile Emekli Öğretmen Reyhan Antalya'nın oğlu 11.05.1958 Alucra/Giresun doğumlu Prof.Dr. O. Gökhan Antalya, Şile'nin Salcıoğlu ailesine mensup olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

1969 yılında girdiği Nişantaşı Işık Lisesi'nin orta ve lise bölümlerini daimi yatılı olarak okumuş; 1975 yılında Fen bölümünden mezun olmuştur.

1979 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans öğretimini tamamlamıştır.

İstanbul Barosunda avukatlık stajını tamamlamıştır; halen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukattır.

1981-1982 yıllarında hakim adaylığı sonrasında Pazaryeri/Bilecik C. Savcı Yardımcılığı, Cizre/Mardin Hakim Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1982-1983 yıllarında yedek subaylığını Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Müşavirliğinde Hukuk İşleri Müdürlüğünde tamamlamıştır.

01.05.1984 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışmaya başlamıştır.

Prof.Dr. O. Gökhan Antalya Akademik yaşamında,

 • Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında 1991yılında tamamlamış;
 • Doçent unvanını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında 1997 yılında, Profesör unvanını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Medeni Hukuk Anabilim Dalında 2003 Yılında almıştır.

Prof. Dr. O. Gökhan Antalya, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Özel Hukuk ve İnsan Hakları Merkezi Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Rektör Başdanışmanlığı, Marmara Üniversitesi Rektör Hukuk Danışmanlığı idari görevlerinde bulunmuştur.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Tasarısı ile 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nı hazırlayan bilim komisyonun üyeliğinde bulunmuştur.

Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. O. Gökhan Antalya'nın Medeni-Borçlar Hukuku Anabilim dalına ilişkin Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Miras Hukuku isimli temel kitapları yanında, kitap, derleme, makale, monografi, sunum, tebliğ ve panel katılımı bulunmaktadır.

Kapat