0
%10
Haldun Makro İktisat Savaş Yayınevi Özgür Özcan

Haldun Makro İktisat

Liste Fiyatı : 65,00
İndirimli Fiyat : 58,50
Kazancınız : 6,50
Haldun Makro İktisat
Haldun Makro İktisat
Savaş Yayınevi
58.50

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: TEMEL MAKRO KAVRAMLAR
1.1. İktisadi Görüşler
1.2. İktisat Politikaları..
1.3. Ekonomik Büyüme
1.4. Faiz Oranı
1.5. Akım – Stok Değişken
1.6. Milli Gelirin Ölçülmesi
1.7. Milli Gelirin Ölçülme Yöntemleri
1.8. GSYİH Açığı

BÖLÜM 2: BASİT KEYNESYEN MODELDE HARCAMALAR YÖNTEMİ İLE GELİRİN
BELİRLENMESİ

2.1. Tüketim (C)
2.2. Tasarruf (S)
2.3. Yatırım ( I )
2.4. Kamu Harcamaları (Hükümet Alımları)
2.5. İhracat (X)
2.6. İthalat ( M )
2.7. Net İhracat ( NX )
2.8. Vergi (T)

BÖLÜM 3: TÜKETİM TEORİLERİ
3.1. Mutlak Gelir Hipotezi
3.2. Tüketim Sürükleme Hipotezi
3.3. Zamanlararası Tüketim Seçimi Hipotezi
3.4. Nispi Gelir Hipotezi
3.5. Ömür Boyu Gelir Hipotezi
3.6. Sürekli Gelir Hipotezi
3.7. Rassal Yürüyüş Hipotezi
3.8. Anlık Hazzın Cazibesi
3.9. Barro – Ricardo Hipotezi ( Ricardo Denkliği Hipotezi)

BÖLÜM 4: TOPLAM PLANLANAN HARCAMA DOĞRUSU (AE)- BASİT KEYNESYEN MODELDE
DENGE MİLLİ GELİR

4.1. Toplam Planlanan Harcama Doğrusunun Elde Edilişi (AE)
4.2. Toplam Planlanan Harcama Doğrusunun Konumu
4.3. Toplam Planlanan Harcama Doğrusunun Eğimi
4.4. Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
4.6. Hızlandıran Kavramı
4.7. Otomatik İstikrar Sağlayıcılar (Stabilizatör)

BÖLÜM 5: ENFLASYONİS VE DEFLASYONİST AÇIK
5.1. Deflasyonist Açık
5.2. Enflasyonist Açık

BÖLÜM 6: GAYRİSAFİ YURTİ Çİ HASILA HESAPLAMASINDA EKONOMİ MODELLERİ VE
ÖZDEŞLİK

6.1. Basit Ekonomi (tüketici + üretici)
6.2. Devletin Bulunduğu Kapalı Ekonomi (Tüketici + Üretici + Devlet)
6.3. Açık Ekonomi ( Tüketici + Üretici + Devlet + Dış Ticaret )
6.4. Sızıntılar ve Enjeksiyonlar (İlaveler)

BÖLÜM 7: İŞSİZLİK -İSTİHDAM
7.1. Aktif Nüfus ( Kurumsal Olmayan Nüfus )
7.2. Yetişkin Nüfus ( Çalışma Çağındaki Nüfus )
7.3. İşgücü (Emek)
7.4. İşsizlik Oranı
7.5. İstihdam Oranı
7.6. İşgücüne Katılım Oranı
7.7. Eksik İstihdam
7.8. İşsizlik Türleri
7.9. İşsizliğin Ekonomik Maliyeti ( GSYİH Açığı )
7.10. Okun Yasası
7.11. Beveridge Eğrisi
7.12. İktisadi – Sosyal Hoşnutsuzluk (Mutsuzluk) Endeksi

BÖLÜM 8: IS-LM MODELİ (MAL VE PARA PİYASASI DENGESİ)
8.1. IS Eğrisi (Mal Piyasası Dengesi)
8.2. IS Eğrisi Eğimi
8.3. IS Eğrisi Konumu
8.4. IS Eğrisi Dışındaki Noktalar (Mal Piyasası Dengesizlikleri)
8.5. LM Eğrisi ( para piyasası dengesi )
8.6. LM Eğrisinin Eğimi
8.7. LM Eğrisi Konumu
8.8. LM Eğrisi dışındaki noktalar ( para piyasası dengesizlikleri)

BÖLÜM 9: PARA VE MAL PİYASALARININ EŞ ANLI DENGESİ (IS=LM)
9.1. Para ve mal piyasası eşanlı dengesinde ( IS = LM )para politikası uygulamaları
9.2. Para ve mal piyasası eşanlı dengesinde ( IS = LM ) maliye politikası uygulamaları
9.3. Para ve mal piyasası eşanlı dengesinde ( IS = LM )cebirsel işlemler
9.4. Para ve mal piyasalarında dengesizlik durumları
9.5. IS – LM modelinde para ve maliye politikalarının birlikte uygulanması
9.6. IS – LM modelinde para ve maliye politikalarının etkinliği
9.7. Dışlama ( kalabalıklaşma – cro wding out ) etkisi

BÖLÜM 10: TOPLAM TALEP (AD)-TOPLAM ARZ (AS) MODELİ
10.1. Toplam talep ( AD )
10.2. Toplam Arz (AS)
10.3. Toplam arz ( AS ) – Toplam talep ( AD ) dengesi

BÖLÜM 11: ENFLASYON VE DİĞER KRİZ DURUMLARI
11.1. Enflasyon Türleri
11.2. Enflasyonun Maliyetleri
11.3. Enflasyonun Ölçülmesi

BÖLÜM 12: DÖVİZ KURALARI VE SİSTEMLERİ
12.1. Nominal Döviz Kuru
12.2. Reel Döviz Kuru
12.3. Efektif Döviz Kuru
12.4. Satın Alma Gücü Paritesi ve Tek fiyat Kanunu
12.5. Güvenceli faiz haddi paritesi
12.6. Güvencesiz faiz haddi paritesi
12.7. Sabit dö viz kuru sistemi
12.8. Esnek dö viz kuru sistemi
12.9. Alternatif dö viz kuru sistemleri
12.10. Develüasyon
12.11. Revalüasyon
12.12. Marshall – Lerner Koşulu
12.13. J eğrisi
12.14. Eksik – Aşırı değerli kur politikası
12.15. Döviz kuru – Enflasyon ilişkisi
12.17. Döviz kuru – Gelir ilişkisi
12.16. Döviz kuru – Faiz ilişkisi

BÖLÜM 13: MUNDELL -FLEMİNG MODELİ (IS=LM=BP)
13.1. Ödemeler bilan çosu
13.2. BP eğrisi ve eğimi
13.3. BP eğrisi ve konumu
13.4. İç ve Dış denge (IS=LM=BP)
13. 5. Mundell – Fleming modelinde üç alternatif denge durumu
13.6. Üçlü açmaz – İmkansız üçlü ( Trilemma )
13.7. Mundell ( Tahsisler ) kuralı – iç ve dış dengesizlikler
13.8. Orta Gelir Tuzağı
13.9. Fedakarlık haddi

BÖLÜM 14: PHİLLİPS EĞRİSİ ANALİZİ
14.1. Phillips eğrisi eğimi
( iktisadi görüşlere göre karşılaştırılma)
14.2. Phillips eğrisi konumu


"Kitabın Değerli Muhataplarına;
Günümüz koşullarında devletlerin temel ve en önemli stratejileri ekonomi üzerine oluşmaktadır. Dünya devletlerinin ekonomi politikalarının anlaşılabilmesi; makro değişkenlerin iyi incelenmesi ve kavranabilmesine bağlıdır. Hemen her gün karşımıza çıkan ekonomi kavramlarının doğru kavranması hem ülke ekonomisi adına hem de bireysel finansal okur-yazarlık adına ülke vatandaşlarının bir görevidir. Bu bilinç ile yazılan “HALDUN MİKRO - MAKRO İKTİSAT” kitabı öncelikle üniversitelerimizde ders kaynağı olarak kullanılabileceği gibi, KPSS, Denetmenlik, İdari Hakimlik, Kaymakamlık, Müfettişlik, Uzmanlık ve Finans Sektörü sınavlarında da sizlere yol göstererek umarım başarılarınıza katkı sağlayacaktır.

“HALDUN MAKRO İKTİSAT” on dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iktisadi görüşlere yer verilerek makro ekonomi ile ilgili kavramların farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi incelenmiştir. Yine ilk bölümde iktisat politikalarının çerçevesi ve amaçları, büyüme – faiz kavramları, milli gelirin ölçülmesi ve Gsyih açığı gibi temel kavramlar derinlemesine irdelenmiştir. İkinci bölümde makro iktisadın kurucusu olarak bilinen Keynesyen’in basit modeli, harcamalar yolu ile Gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplanması yöntemi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde hane halkı tüketiminin çeşitli hipotezlere göre işlenmesine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ekonomik birimlerin harcama toplamlarını oluşturan toplam planlanan harcama konusu, çarpan ( çoğaltan ) olgusu ile birlikte okuyucuya sunulmuştur. Beşinci bölüm enflasyonist – deflasyonist açık konularını ve bu durumlarda uygulanacak devlet politikalarının çözüm önerilerini içermektedir. Altıncı bölümde Gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamaları yapılırken makro ekonomik modellemeler basitten karmaşığa göre sıralandırılmıştır. Yedinci bölüm dünya ekonomilerinin başlıca sorunlarından işsizlik kavramını tüm türleri ile açıklamıştır. Sekizinci bölüm mal ve para piyasası dengesi – dengesizlikleri ile ilgili kavramlara yer verir iken Dokuzuncu bölümde ise mal ve para piyasalarının eş anlı dengesi, politikaların etkileri ve dışlama etkisi incelenmiştir. Onuncu bölüm toplam talep – toplam arz konuları tüm görüşlere göre farklılıklarıyla birlikte irdelenerek okuyucuyla buluşturulmuştur. On birinci bölüm en önemli makro ekonomik kavramlardan enflasyonu ve diğer fiyatlar genel seviyesi ile ilgili ekonomik krizleri karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. On ikinci bölümde döviz kurları ve döviz sistemleri en etkin biçimde irdelenmiştir. On üçüncü bölüm Mundell – Fleming modeli ( dış ve iç dengenin birlikte incelenmesi ) ile devam ederek nihayet On dördüncü bölümde Phillips eğrisi analizine yer verilmiştir.
Kitapta incelenen her bölüm sonunda bugüne kadar yapılan sınavlarda çıkmış soru örnekleri çözümleri ile birlikte yer almaktadır. Ayrıca okuyucu için çözümlü testler ve özellikle Kaymakamlık ve diğer kurum sınavlarına hazırlık olması açısından açık uçlu sınav sistemine uygun sorular – çözümleri her bölümün sonunda eklenmiştir. Kitapta bölümler şema ve grafik ile desteklenerek görsel zenginlik en üst derecede okuyucuya sunulmuştur.
Kitabın en önemli özelliği kolay öğrenme tekniklerinden yararlanılarak naçizane geliştirdiğimiz PAPATYA tekniği ile makro iktisat konularını çok kısa zamanda birbirleri ile ilişkilendirerek tekrarını kolaylaştırması ve eğlenceli hale getirmesidir.

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   BÖLÜM 1: TEMEL MAKRO KAVRAMLAR
   1.1. İktisadi Görüşler
   1.2. İktisat Politikaları..
   1.3. Ekonomik Büyüme
   1.4. Faiz Oranı
   1.5. Akım – Stok Değişken
   1.6. Milli Gelirin Ölçülmesi
   1.7. Milli Gelirin Ölçülme Yöntemleri
   1.8. GSYİH Açığı

   BÖLÜM 2: BASİT KEYNESYEN MODELDE HARCAMALAR YÖNTEMİ İLE GELİRİN
   BELİRLENMESİ

   2.1. Tüketim (C)
   2.2. Tasarruf (S)
   2.3. Yatırım ( I )
   2.4. Kamu Harcamaları (Hükümet Alımları)
   2.5. İhracat (X)
   2.6. İthalat ( M )
   2.7. Net İhracat ( NX )
   2.8. Vergi (T)

   BÖLÜM 3: TÜKETİM TEORİLERİ
   3.1. Mutlak Gelir Hipotezi
   3.2. Tüketim Sürükleme Hipotezi
   3.3. Zamanlararası Tüketim Seçimi Hipotezi
   3.4. Nispi Gelir Hipotezi
   3.5. Ömür Boyu Gelir Hipotezi
   3.6. Sürekli Gelir Hipotezi
   3.7. Rassal Yürüyüş Hipotezi
   3.8. Anlık Hazzın Cazibesi
   3.9. Barro – Ricardo Hipotezi ( Ricardo Denkliği Hipotezi)

   BÖLÜM 4: TOPLAM PLANLANAN HARCAMA DOĞRUSU (AE)- BASİT KEYNESYEN MODELDE
   DENGE MİLLİ GELİR

   4.1. Toplam Planlanan Harcama Doğrusunun Elde Edilişi (AE)
   4.2. Toplam Planlanan Harcama Doğrusunun Konumu
   4.3. Toplam Planlanan Harcama Doğrusunun Eğimi
   4.4. Basit Keynesyen Modelde Denge Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
   4.6. Hızlandıran Kavramı
   4.7. Otomatik İstikrar Sağlayıcılar (Stabilizatör)

   BÖLÜM 5: ENFLASYONİS VE DEFLASYONİST AÇIK
   5.1. Deflasyonist Açık
   5.2. Enflasyonist Açık

   BÖLÜM 6: GAYRİSAFİ YURTİ Çİ HASILA HESAPLAMASINDA EKONOMİ MODELLERİ VE
   ÖZDEŞLİK

   6.1. Basit Ekonomi (tüketici + üretici)
   6.2. Devletin Bulunduğu Kapalı Ekonomi (Tüketici + Üretici + Devlet)
   6.3. Açık Ekonomi ( Tüketici + Üretici + Devlet + Dış Ticaret )
   6.4. Sızıntılar ve Enjeksiyonlar (İlaveler)

   BÖLÜM 7: İŞSİZLİK -İSTİHDAM
   7.1. Aktif Nüfus ( Kurumsal Olmayan Nüfus )
   7.2. Yetişkin Nüfus ( Çalışma Çağındaki Nüfus )
   7.3. İşgücü (Emek)
   7.4. İşsizlik Oranı
   7.5. İstihdam Oranı
   7.6. İşgücüne Katılım Oranı
   7.7. Eksik İstihdam
   7.8. İşsizlik Türleri
   7.9. İşsizliğin Ekonomik Maliyeti ( GSYİH Açığı )
   7.10. Okun Yasası
   7.11. Beveridge Eğrisi
   7.12. İktisadi – Sosyal Hoşnutsuzluk (Mutsuzluk) Endeksi

   BÖLÜM 8: IS-LM MODELİ (MAL VE PARA PİYASASI DENGESİ)
   8.1. IS Eğrisi (Mal Piyasası Dengesi)
   8.2. IS Eğrisi Eğimi
   8.3. IS Eğrisi Konumu
   8.4. IS Eğrisi Dışındaki Noktalar (Mal Piyasası Dengesizlikleri)
   8.5. LM Eğrisi ( para piyasası dengesi )
   8.6. LM Eğrisinin Eğimi
   8.7. LM Eğrisi Konumu
   8.8. LM Eğrisi dışındaki noktalar ( para piyasası dengesizlikleri)

   BÖLÜM 9: PARA VE MAL PİYASALARININ EŞ ANLI DENGESİ (IS=LM)
   9.1. Para ve mal piyasası eşanlı dengesinde ( IS = LM )para politikası uygulamaları
   9.2. Para ve mal piyasası eşanlı dengesinde ( IS = LM ) maliye politikası uygulamaları
   9.3. Para ve mal piyasası eşanlı dengesinde ( IS = LM )cebirsel işlemler
   9.4. Para ve mal piyasalarında dengesizlik durumları
   9.5. IS – LM modelinde para ve maliye politikalarının birlikte uygulanması
   9.6. IS – LM modelinde para ve maliye politikalarının etkinliği
   9.7. Dışlama ( kalabalıklaşma – cro wding out ) etkisi

   BÖLÜM 10: TOPLAM TALEP (AD)-TOPLAM ARZ (AS) MODELİ
   10.1. Toplam talep ( AD )
   10.2. Toplam Arz (AS)
   10.3. Toplam arz ( AS ) – Toplam talep ( AD ) dengesi

   BÖLÜM 11: ENFLASYON VE DİĞER KRİZ DURUMLARI
   11.1. Enflasyon Türleri
   11.2. Enflasyonun Maliyetleri
   11.3. Enflasyonun Ölçülmesi

   BÖLÜM 12: DÖVİZ KURALARI VE SİSTEMLERİ
   12.1. Nominal Döviz Kuru
   12.2. Reel Döviz Kuru
   12.3. Efektif Döviz Kuru
   12.4. Satın Alma Gücü Paritesi ve Tek fiyat Kanunu
   12.5. Güvenceli faiz haddi paritesi
   12.6. Güvencesiz faiz haddi paritesi
   12.7. Sabit dö viz kuru sistemi
   12.8. Esnek dö viz kuru sistemi
   12.9. Alternatif dö viz kuru sistemleri
   12.10. Develüasyon
   12.11. Revalüasyon
   12.12. Marshall – Lerner Koşulu
   12.13. J eğrisi
   12.14. Eksik – Aşırı değerli kur politikası
   12.15. Döviz kuru – Enflasyon ilişkisi
   12.17. Döviz kuru – Gelir ilişkisi
   12.16. Döviz kuru – Faiz ilişkisi

   BÖLÜM 13: MUNDELL -FLEMİNG MODELİ (IS=LM=BP)
   13.1. Ödemeler bilan çosu
   13.2. BP eğrisi ve eğimi
   13.3. BP eğrisi ve konumu
   13.4. İç ve Dış denge (IS=LM=BP)
   13. 5. Mundell – Fleming modelinde üç alternatif denge durumu
   13.6. Üçlü açmaz – İmkansız üçlü ( Trilemma )
   13.7. Mundell ( Tahsisler ) kuralı – iç ve dış dengesizlikler
   13.8. Orta Gelir Tuzağı
   13.9. Fedakarlık haddi

   BÖLÜM 14: PHİLLİPS EĞRİSİ ANALİZİ
   14.1. Phillips eğrisi eğimi
   ( iktisadi görüşlere göre karşılaştırılma)
   14.2. Phillips eğrisi konumu


   "Kitabın Değerli Muhataplarına;
   Günümüz koşullarında devletlerin temel ve en önemli stratejileri ekonomi üzerine oluşmaktadır. Dünya devletlerinin ekonomi politikalarının anlaşılabilmesi; makro değişkenlerin iyi incelenmesi ve kavranabilmesine bağlıdır. Hemen her gün karşımıza çıkan ekonomi kavramlarının doğru kavranması hem ülke ekonomisi adına hem de bireysel finansal okur-yazarlık adına ülke vatandaşlarının bir görevidir. Bu bilinç ile yazılan “HALDUN MİKRO - MAKRO İKTİSAT” kitabı öncelikle üniversitelerimizde ders kaynağı olarak kullanılabileceği gibi, KPSS, Denetmenlik, İdari Hakimlik, Kaymakamlık, Müfettişlik, Uzmanlık ve Finans Sektörü sınavlarında da sizlere yol göstererek umarım başarılarınıza katkı sağlayacaktır.

   “HALDUN MAKRO İKTİSAT” on dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iktisadi görüşlere yer verilerek makro ekonomi ile ilgili kavramların farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi incelenmiştir. Yine ilk bölümde iktisat politikalarının çerçevesi ve amaçları, büyüme – faiz kavramları, milli gelirin ölçülmesi ve Gsyih açığı gibi temel kavramlar derinlemesine irdelenmiştir. İkinci bölümde makro iktisadın kurucusu olarak bilinen Keynesyen’in basit modeli, harcamalar yolu ile Gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplanması yöntemi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde hane halkı tüketiminin çeşitli hipotezlere göre işlenmesine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ekonomik birimlerin harcama toplamlarını oluşturan toplam planlanan harcama konusu, çarpan ( çoğaltan ) olgusu ile birlikte okuyucuya sunulmuştur. Beşinci bölüm enflasyonist – deflasyonist açık konularını ve bu durumlarda uygulanacak devlet politikalarının çözüm önerilerini içermektedir. Altıncı bölümde Gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamaları yapılırken makro ekonomik modellemeler basitten karmaşığa göre sıralandırılmıştır. Yedinci bölüm dünya ekonomilerinin başlıca sorunlarından işsizlik kavramını tüm türleri ile açıklamıştır. Sekizinci bölüm mal ve para piyasası dengesi – dengesizlikleri ile ilgili kavramlara yer verir iken Dokuzuncu bölümde ise mal ve para piyasalarının eş anlı dengesi, politikaların etkileri ve dışlama etkisi incelenmiştir. Onuncu bölüm toplam talep – toplam arz konuları tüm görüşlere göre farklılıklarıyla birlikte irdelenerek okuyucuyla buluşturulmuştur. On birinci bölüm en önemli makro ekonomik kavramlardan enflasyonu ve diğer fiyatlar genel seviyesi ile ilgili ekonomik krizleri karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. On ikinci bölümde döviz kurları ve döviz sistemleri en etkin biçimde irdelenmiştir. On üçüncü bölüm Mundell – Fleming modeli ( dış ve iç dengenin birlikte incelenmesi ) ile devam ederek nihayet On dördüncü bölümde Phillips eğrisi analizine yer verilmiştir.
   Kitapta incelenen her bölüm sonunda bugüne kadar yapılan sınavlarda çıkmış soru örnekleri çözümleri ile birlikte yer almaktadır. Ayrıca okuyucu için çözümlü testler ve özellikle Kaymakamlık ve diğer kurum sınavlarına hazırlık olması açısından açık uçlu sınav sistemine uygun sorular – çözümleri her bölümün sonunda eklenmiştir. Kitapta bölümler şema ve grafik ile desteklenerek görsel zenginlik en üst derecede okuyucuya sunulmuştur.
   Kitabın en önemli özelliği kolay öğrenme tekniklerinden yararlanılarak naçizane geliştirdiğimiz PAPATYA tekniği ile makro iktisat konularını çok kısa zamanda birbirleri ile ilişkilendirerek tekrarını kolaylaştırması ve eğlenceli hale getirmesidir.

   Stok Kodu
   :
   9786059527903
   Boyut
   :
   17 x 24,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   368
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat