0
%7
Hizmet Tespiti Davaları Seçkin Yayınevi Erdal Arap

Hizmet Tespiti Davaları

Liste Fiyatı : 64,50
İndirimli Fiyat : 59,99
Kazancınız : 4,51
Taksitli fiyat : 9 x 7,87
%7
Temin süresi 3 gündür.
Hizmet Tespiti Davaları
Hizmet Tespiti Davaları
Seçkin Yayınevi
59.99

"Kayıt dışı çalışma sorununun aşılamadığı ülkemizde sigortalı hizmetlerin tespiti davaları uygulamada sıkça karşımıza çıkmaktadır. Olumlu tespit davası niteliği taşıyan bu davalara ilişkin yargılama usulünün şekillenmesinde esas itibariyle Yargıtayın kararları etkili olmuştur.

Hizmet tespiti davalarının temelini, Anayasada bulunan feragat edilemez sosyal güvenlik hakkı oluşturmaktadır. Bu davaların açılması 5 yıllık hak düşürücü süreyle sınırlandırılmıştır. Hizmet tespiti davaları kamu düzenine ilişkindir. Hizmet tespiti davasına bakan hâkim, taraflarca sunulan delillerle bağlı olmayıp gerçek durumun hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek ölçüde ortaya çıkması için her türlü araştırmayı yapmakla yükümlüdür.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sigortalı hizmetlerin yargı kararıyla tespiti davalarının tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, hizmet tespitinin şartlarına yer verilmiş; üçüncü bölümde hizmet tespiti davalarının yargılama usulü yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri de göz önüne alınarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, hizmet tespitinin sonuçlarına değinilmiştir.

Kitapta, Türk hukukundaki düzenlemeler öğreti, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile birlikte incelenip değerlendirilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Hizmet Tespitinin Şartları
 • Dava Şartları, Yargılama Usulü, İspat ve Resen Araştırma İlkesi
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay Uygulaması
 • Kanun Yolları
 • Hizmet Tespitinin Sonuçlarıİçindekiler
Önsöz  
Kısaltmalar  
§1. GİRİŞ  
Birinci Bölüm TARİHSEL SÜREÇ  
§2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN ÖNCEKİ DÖNEM  
I. Genel Olarak  
II. 4772 Sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu  
III. 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu  
IV. 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu  
V. 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu  
§3. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU DÖNEMİ  
§4. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN DÖNEMİ  
İkinci Bölüm HİZMET TESPİTİNİN ŞARTLARI  
§5. SİGORTALI OLMA ŞARTI  
I. Genel Olarak  
II. Sigortalılığın Zorunlu Oluşu  
III. Sigortalı Sayılanlar  
A. İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışanlar  
1. Genel Olarak  
2. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri  
3. İş Sözleşmesinin Unsurları  
a. İş Görme  
b. Ücret  
c. Bağımlılık  
B. 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin II. Fıkrasında Sayılanlar  
1. İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenler  
2. Bir veya Birden Fazla İşveren Tarafından Çalıştırılan; Film, Tiyatro, Sahne, Gösteri, Ses ve Saz Sanatçıları ile Müzik, Resim, Heykel, Dekoratif ve benzeri Diğer Uğraşları İçine Alan Bütün Güzel Sanat Kollarında Çalışanlar ile Düşünürler ve Yazarlar  
3. Mütekabiliyet Esasına Dayalı Olarak Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmış Ülke Uyruğunda Olanlar Hariç Olmak Üzere, Yabancı Uyruklu Kişilerden Hizmet Akdi ile Çalışanlar  
4. Koruma Bekçileri  
5. Genelev Kadınları  
6. Usta Öğreticiler, Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar ile Geçici Personel  
7. Toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar  
C. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar  
IV. 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılmayanlar  
A. İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi  
B. Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar  
C. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar  
D. Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbaş Olarak Yapmakta Olanlar ile Yedek Subay Okulu Öğrencileri  
E. Kendi Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar  
F. Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler  
G. Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından İşe Alıştırılmakta Olanlar veya Rehabilite Edilen Hasta veya Malûller  
H. 4. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Gereği Sigortalı Sayılması Gerekenlerden 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar  
I. Tarım veya Orman İşlerinde İş Sözleşmesi ile Süreksiz İşlerde Çalışanlar ile Tarımda Bağımsız Çalışanlardan Geliri Düşük Olanlar  
İ. Bağımsız Çalışanlardan Geliri Düşük Olanlar  
J. Kamu İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde Çalışanlar  
K. Gençlik ve Spor Faaliyetlerinde Süreklilik Arz Etmeyecek Şekilde Görevlendirilenler  
L. Aylık Almakta İken Faaliyetine Devam Eden Bağımsız Çalışanlar  
V. Tarım Kesiminde Bağımsız Çalışanların Durumu  
VI. İsteğe Bağlı Sigortalıların Durumu  
§6. KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ VEYA KURUMCA TESPİT EDİLEMEMİŞ OLMA ŞARTI  
I. Genel Olarak  
II. İşverenin Bildirim Yükümlülüğü  
A. Bildirimin Süresi  
B. Bildirimin Şekli, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi  
III. Sigortalının Kendisini Bildirme Yükümlülüğü  
IV. Tarımda Bağımsız Çalışanların Bildirim Yükümlülüğü  
V. Sigortalıların Kamu İdareleri ve Bankalarca Bildirilmesi  
VI. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Re’sen Düzenlenmesi  
VII. Sigortalılığın Kuruma Bildirilmemesinin Yaptırımı: İdari Para Cezası  
VIII. İşverenin Prim ve Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğü  
A. Genel Olarak  
B. İşverence Verilmesi Gereken Belgeler  
1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  
2. Ay İçinde Otuz Günden Az Çalışan Sigortalılara İlişkin Bildirim Yükümlülüğü  
3. Sigortalı Çalıştırmayan İşverenin Bildirim Yükümlülüğü  
4. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde Verilmemesi  
a. Süresinden Sonra Verilmesi  
b. Kurum Tarafından Re’sen Düzenlenmesi  
IX. Sigortalılığın Sona Erdiğinin Bildirimi  
§7. TESPİT DAVASI AÇMA ŞARTI  
I. Genel Olarak  
II. Davanın Konusu  
III. Davanın Türü  
A. Tespit Davası  
B. Tespit Davasının Çeşitleri ve Hizmet Tespiti Davası  
1. Olumlu (Müspet) Tespit Davası  
2. Olumsuz (Menfi) Tespit Davası  
3. Hizmet Tespiti Davasının Girdiği Tespit Davası Türü  
C. Hizmet Tespiti Davası ile Birlikte Açılan İşçilik Alacaklarının Tahsili Davası  
IV. Dava Açma Süresi, Sürenin Başlangıcı ve Niteliği  
A. Genel Olarak  
B. Dava Açma Süresi  
C. Dava Açma Süresinin Başlangıcı  
D. Dava Açma Süresinin Niteliği  
1. Zamanaşımı Süresi Görüşü  
2. Hak Düşümü Süresi Görüşü  
3. Değerlendirme  
V. Uygulamada Hak Düşürücü Süreye İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar  
A. Kesintili Çalışmalarda Hak Düşümü Süresi  
B. İşçi Statüsünden Memur Statüsüne Geçme Halinde Hak Düşümü Süresi  
C. Sigortalının Aynı Davada Birden Çok İşverene Ait İşyerlerindeki Çalışmalarının Tespitini Talep Etmiş Olması  
VI. Hak Düşümü Süresinin Söz Konusu Olmadığı Durumlar  
A. İşverence Verilmesi Gereken Belgelerin Kuruma Verilmiş Olması  
B. Çalışmanın Sosyal Güvenlik Kurumunun Denetim Elemanlarınca Tespit Edilmiş Olması  
C. Kamu Kurumlarında Geçen Çalışmalar  
D. Birden Fazla İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi veya Kesintili Prim Ödenmiş Olması Durumlarında Hak Düşümü Süresi  
E. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Verilen Hükmün Hak Düşürücü Süreye Etkisi  
F. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Halinde Hak Düşümü Süresi  
Üçüncü Bölüm YARGILAMA USULÜ  
§8. GÖREV VE YETKİ  
I. Görevli Mahkeme  
II. Yetkili Mahkeme 
§9. BASİT YARGILAMA USÛLÜ  
§10. DAVANIN TARAFLARI  
I. Taraf ve Dava Ehliyeti  
II. Davacı Taraf  
A. Sigortalı  
B. Hak Sahipleri  
C. İşçi Sendikası  
III. Davalı Taraf  
A. Genel Olarak  
B. İşveren  
1. Genel Olarak  
2. İşveren Vekili  
3. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  
4. İşyeri Devri, İntikali, Birleşmesi  
5. Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren  
6. Apartman Yöneticisi ve Yönetim Kurulu  
7. Adi Ortaklık  
IV. Sosyal Güvenlik Kurumunun Davadaki Konumu  
V. Dava Arkadaşlığı (Sübjektif Dava Birleşmesi)  
A. Genel Olarak  
B. Mecburi Dava Arkadaşlığı  
C. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  
D. İşverenler Arasındaki Dava Arkadaşlığı  
E. İşveren ile Sosyal Güvenlik Kurumu Arasındaki Dava Arkadaşlığı  
§11. DAVA ŞARTLARI  
I. Genel Dava Şartları  
A. Genel Olarak  
B. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları  
C. Taraflara İlişkin Dava Şartları  
D. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları  
II. Özel Dava Şartları  
A. Hukuki İlişki Şartı  
B. Hukuki Yarar Şartı  
§12. İSPAT  
I. Genel Olarak  
II. İspat ve Delil Kavramları  
III. İspatın Konusu  
IV. İspat Hakkı  
V. İspat Yükü  
A. Genel Olarak  
B. İspat Yükünün Zamanı  
C. Genel Kural (TMK m. 6)  
D. İspatın Gerekli Olmadığı Haller  
1. İkrar  
2. Çekişmesiz Vakıalar, Herkesçe Bilinen Vakıalar ve Karineler  
VI. Kanıtlama Yöntemi: Eşdeğer Delillerle Kanıtlama İlkesi  
VII. İspatlanması Gereken Olgular  
A. Sigortalılık Niteliği ve Fiili Çalışma  
B. İşyerinin Kanun Kapsamında Olup Olmadığı  
C. Kesintisiz Çalışma Olgusu  
D. Bir Günlük Çalışmanın Tespiti Davaları  
E. Ücret Miktarı  
F. İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Sigortalı Hizmetten Sayılması Talebi  
VIII. Davanın Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Re’sen Araştırma İlkesi  
IX. İspat Araçları  
A. Kesin İspat Araçları  
1. Senet ve Belge  
2. Yemin  
3. Kesin Hüküm  
B. Takdiri İspat Araçları  
1. Tanık  
a. Genel Olarak  
b. Birlikte Çalışan Kişiler, Komşu İşyerleri Sahipleri ve Çalışanları  
c. Yakın Hısımlar Arasındaki Davalar  
2. Bilirkişi İncelemesi  
3. Uzman Görüşü  
4. Keşif  
5. İşçilik Haklarına İlişkin Davada Verilen Hüküm  
§13. DAVANIN SONA ERMESİ  
I. Genel Olarak  
II. Taleple Bağlılık İlkesi  
III. Davanın Kabulü, Reddi ve Kısmen Kabulü  
IV. Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi  
A. Hüküm Yerine Geçen Taraf İşlemleri  
1. Davadan Feragat  
2. Davayı Kabul  
3. Sulh  
4. Hizmet Tespiti Davası ile İşçilik Alacaklarına İlişkin Davanın Birlikte Açılmış Olması Durumunda Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Davaya Etkisi  
B. Davanın Konusuz Kalması  
C. Dosyanın İşlemden Kaldırılması  
1. Davanın Duruşmaya Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Görülmesi  
2. İki Tarafın da Duruşmaya Gelmemesi Nedeniyle Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Yenilenmesi  
3. İki Tarafın Da Duruşmaya Gelmesi ve Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmeleri  
D. Davanın Açılmamış Sayılması  
1. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
2. Görevsizlik ve Yetkisizlik Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
3. Vekâletnamenin Verilmemesi Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
4. Dava Dilekçesinde Kanuni Noksanlık Bulunması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
5. Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları  
§14. KANUN YOLLARI  
I. Genel Olarak  
II. Hizmet Tespiti Davalarında İstinaf Kanun Yolu  
A. Genel Olarak  
B. Başvuru Süresi  
C. Başvuru Dilekçesi  
D. İstinaf İncelemesi  
E. İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilecek Kararlar  
III. Hizmet Tespiti Davalarında Temyiz Kanun Yolu  
A. Genel Olarak  
B. Temyiz Sebepleri  
C. Başvuru Süresi  
D. Başvuru Dilekçesi  
E. Temyiz İncelemesi ve Sonucunda Verilecek Kararlar  
IV. Kanun Yararına Temyiz  
V. Yargılamanın İadesi  
Dördüncü Bölüm HİZMET TESPİTİNİN SONUÇLARI  
§15. HİZMET TESPİTİNİN SİGORTALI, İŞVEREN VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNÜNDEN SONUÇLARI  
I. Hizmet Tespitinin Sigortalı Yönünden Sonuçları  
A. Genel Olarak  
B. Sigortalılık Süresi Bakımından  
C. Aylık Prime Esas Kazançlar Bakımından  
D. Prim Ödeme Gün Sayısı Bakımından  
II. Hizmet Tespitinin İşveren Yönünden Sonuçları  
A. Genel Olarak  
B. Primlerin Ödenmesi  
C. İşyerinin Re’sen Tescili  
D. İdari Para Cezası Tahakkuku  
III. Hizmet Tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yönünden Sonuçları  
§16. PRİMLER  
I. Genel Olarak  
II. Primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Tahsili  
III. Primlerin Tahsil Edilmemiş veya Edilememiş Olması  
IV. Prim Alacaklarında Zamanaşımı  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini 
 • Açıklama
  • "Kayıt dışı çalışma sorununun aşılamadığı ülkemizde sigortalı hizmetlerin tespiti davaları uygulamada sıkça karşımıza çıkmaktadır. Olumlu tespit davası niteliği taşıyan bu davalara ilişkin yargılama usulünün şekillenmesinde esas itibariyle Yargıtayın kararları etkili olmuştur.

   Hizmet tespiti davalarının temelini, Anayasada bulunan feragat edilemez sosyal güvenlik hakkı oluşturmaktadır. Bu davaların açılması 5 yıllık hak düşürücü süreyle sınırlandırılmıştır. Hizmet tespiti davaları kamu düzenine ilişkindir. Hizmet tespiti davasına bakan hâkim, taraflarca sunulan delillerle bağlı olmayıp gerçek durumun hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek ölçüde ortaya çıkması için her türlü araştırmayı yapmakla yükümlüdür.

   Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sigortalı hizmetlerin yargı kararıyla tespiti davalarının tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, hizmet tespitinin şartlarına yer verilmiş; üçüncü bölümde hizmet tespiti davalarının yargılama usulü yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri de göz önüne alınarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, hizmet tespitinin sonuçlarına değinilmiştir.

   Kitapta, Türk hukukundaki düzenlemeler öğreti, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile birlikte incelenip değerlendirilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Hizmet Tespitinin Şartları
   • Dava Şartları, Yargılama Usulü, İspat ve Resen Araştırma İlkesi
   • Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay Uygulaması
   • Kanun Yolları
   • Hizmet Tespitinin Sonuçları   İçindekiler
   Önsöz  
   Kısaltmalar  
   §1. GİRİŞ  
   Birinci Bölüm TARİHSEL SÜREÇ  
   §2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN ÖNCEKİ DÖNEM  
   I. Genel Olarak  
   II. 4772 Sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu  
   III. 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu  
   IV. 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu  
   V. 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu  
   §3. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU DÖNEMİ  
   §4. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN DÖNEMİ  
   İkinci Bölüm HİZMET TESPİTİNİN ŞARTLARI  
   §5. SİGORTALI OLMA ŞARTI  
   I. Genel Olarak  
   II. Sigortalılığın Zorunlu Oluşu  
   III. Sigortalı Sayılanlar  
   A. İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışanlar  
   1. Genel Olarak  
   2. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri  
   3. İş Sözleşmesinin Unsurları  
   a. İş Görme  
   b. Ücret  
   c. Bağımlılık  
   B. 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin II. Fıkrasında Sayılanlar  
   1. İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenler  
   2. Bir veya Birden Fazla İşveren Tarafından Çalıştırılan; Film, Tiyatro, Sahne, Gösteri, Ses ve Saz Sanatçıları ile Müzik, Resim, Heykel, Dekoratif ve benzeri Diğer Uğraşları İçine Alan Bütün Güzel Sanat Kollarında Çalışanlar ile Düşünürler ve Yazarlar  
   3. Mütekabiliyet Esasına Dayalı Olarak Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmış Ülke Uyruğunda Olanlar Hariç Olmak Üzere, Yabancı Uyruklu Kişilerden Hizmet Akdi ile Çalışanlar  
   4. Koruma Bekçileri  
   5. Genelev Kadınları  
   6. Usta Öğreticiler, Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar ile Geçici Personel  
   7. Toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar  
   C. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar  
   IV. 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılmayanlar  
   A. İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi  
   B. Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar  
   C. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar  
   D. Askerlik Hizmetlerini Er ve Erbaş Olarak Yapmakta Olanlar ile Yedek Subay Okulu Öğrencileri  
   E. Kendi Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar  
   F. Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler  
   G. Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından İşe Alıştırılmakta Olanlar veya Rehabilite Edilen Hasta veya Malûller  
   H. 4. Maddenin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Gereği Sigortalı Sayılması Gerekenlerden 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar  
   I. Tarım veya Orman İşlerinde İş Sözleşmesi ile Süreksiz İşlerde Çalışanlar ile Tarımda Bağımsız Çalışanlardan Geliri Düşük Olanlar  
   İ. Bağımsız Çalışanlardan Geliri Düşük Olanlar  
   J. Kamu İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde Çalışanlar  
   K. Gençlik ve Spor Faaliyetlerinde Süreklilik Arz Etmeyecek Şekilde Görevlendirilenler  
   L. Aylık Almakta İken Faaliyetine Devam Eden Bağımsız Çalışanlar  
   V. Tarım Kesiminde Bağımsız Çalışanların Durumu  
   VI. İsteğe Bağlı Sigortalıların Durumu  
   §6. KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ VEYA KURUMCA TESPİT EDİLEMEMİŞ OLMA ŞARTI  
   I. Genel Olarak  
   II. İşverenin Bildirim Yükümlülüğü  
   A. Bildirimin Süresi  
   B. Bildirimin Şekli, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi  
   III. Sigortalının Kendisini Bildirme Yükümlülüğü  
   IV. Tarımda Bağımsız Çalışanların Bildirim Yükümlülüğü  
   V. Sigortalıların Kamu İdareleri ve Bankalarca Bildirilmesi  
   VI. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Re’sen Düzenlenmesi  
   VII. Sigortalılığın Kuruma Bildirilmemesinin Yaptırımı: İdari Para Cezası  
   VIII. İşverenin Prim ve Hizmet Belgesi Verme Yükümlülüğü  
   A. Genel Olarak  
   B. İşverence Verilmesi Gereken Belgeler  
   1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  
   2. Ay İçinde Otuz Günden Az Çalışan Sigortalılara İlişkin Bildirim Yükümlülüğü  
   3. Sigortalı Çalıştırmayan İşverenin Bildirim Yükümlülüğü  
   4. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde Verilmemesi  
   a. Süresinden Sonra Verilmesi  
   b. Kurum Tarafından Re’sen Düzenlenmesi  
   IX. Sigortalılığın Sona Erdiğinin Bildirimi  
   §7. TESPİT DAVASI AÇMA ŞARTI  
   I. Genel Olarak  
   II. Davanın Konusu  
   III. Davanın Türü  
   A. Tespit Davası  
   B. Tespit Davasının Çeşitleri ve Hizmet Tespiti Davası  
   1. Olumlu (Müspet) Tespit Davası  
   2. Olumsuz (Menfi) Tespit Davası  
   3. Hizmet Tespiti Davasının Girdiği Tespit Davası Türü  
   C. Hizmet Tespiti Davası ile Birlikte Açılan İşçilik Alacaklarının Tahsili Davası  
   IV. Dava Açma Süresi, Sürenin Başlangıcı ve Niteliği  
   A. Genel Olarak  
   B. Dava Açma Süresi  
   C. Dava Açma Süresinin Başlangıcı  
   D. Dava Açma Süresinin Niteliği  
   1. Zamanaşımı Süresi Görüşü  
   2. Hak Düşümü Süresi Görüşü  
   3. Değerlendirme  
   V. Uygulamada Hak Düşürücü Süreye İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar  
   A. Kesintili Çalışmalarda Hak Düşümü Süresi  
   B. İşçi Statüsünden Memur Statüsüne Geçme Halinde Hak Düşümü Süresi  
   C. Sigortalının Aynı Davada Birden Çok İşverene Ait İşyerlerindeki Çalışmalarının Tespitini Talep Etmiş Olması  
   VI. Hak Düşümü Süresinin Söz Konusu Olmadığı Durumlar  
   A. İşverence Verilmesi Gereken Belgelerin Kuruma Verilmiş Olması  
   B. Çalışmanın Sosyal Güvenlik Kurumunun Denetim Elemanlarınca Tespit Edilmiş Olması  
   C. Kamu Kurumlarında Geçen Çalışmalar  
   D. Birden Fazla İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi veya Kesintili Prim Ödenmiş Olması Durumlarında Hak Düşümü Süresi  
   E. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Verilen Hükmün Hak Düşürücü Süreye Etkisi  
   F. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Halinde Hak Düşümü Süresi  
   Üçüncü Bölüm YARGILAMA USULÜ  
   §8. GÖREV VE YETKİ  
   I. Görevli Mahkeme  
   II. Yetkili Mahkeme 
   §9. BASİT YARGILAMA USÛLÜ  
   §10. DAVANIN TARAFLARI  
   I. Taraf ve Dava Ehliyeti  
   II. Davacı Taraf  
   A. Sigortalı  
   B. Hak Sahipleri  
   C. İşçi Sendikası  
   III. Davalı Taraf  
   A. Genel Olarak  
   B. İşveren  
   1. Genel Olarak  
   2. İşveren Vekili  
   3. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  
   4. İşyeri Devri, İntikali, Birleşmesi  
   5. Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren  
   6. Apartman Yöneticisi ve Yönetim Kurulu  
   7. Adi Ortaklık  
   IV. Sosyal Güvenlik Kurumunun Davadaki Konumu  
   V. Dava Arkadaşlığı (Sübjektif Dava Birleşmesi)  
   A. Genel Olarak  
   B. Mecburi Dava Arkadaşlığı  
   C. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  
   D. İşverenler Arasındaki Dava Arkadaşlığı  
   E. İşveren ile Sosyal Güvenlik Kurumu Arasındaki Dava Arkadaşlığı  
   §11. DAVA ŞARTLARI  
   I. Genel Dava Şartları  
   A. Genel Olarak  
   B. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları  
   C. Taraflara İlişkin Dava Şartları  
   D. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları  
   II. Özel Dava Şartları  
   A. Hukuki İlişki Şartı  
   B. Hukuki Yarar Şartı  
   §12. İSPAT  
   I. Genel Olarak  
   II. İspat ve Delil Kavramları  
   III. İspatın Konusu  
   IV. İspat Hakkı  
   V. İspat Yükü  
   A. Genel Olarak  
   B. İspat Yükünün Zamanı  
   C. Genel Kural (TMK m. 6)  
   D. İspatın Gerekli Olmadığı Haller  
   1. İkrar  
   2. Çekişmesiz Vakıalar, Herkesçe Bilinen Vakıalar ve Karineler  
   VI. Kanıtlama Yöntemi: Eşdeğer Delillerle Kanıtlama İlkesi  
   VII. İspatlanması Gereken Olgular  
   A. Sigortalılık Niteliği ve Fiili Çalışma  
   B. İşyerinin Kanun Kapsamında Olup Olmadığı  
   C. Kesintisiz Çalışma Olgusu  
   D. Bir Günlük Çalışmanın Tespiti Davaları  
   E. Ücret Miktarı  
   F. İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Sigortalı Hizmetten Sayılması Talebi  
   VIII. Davanın Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Re’sen Araştırma İlkesi  
   IX. İspat Araçları  
   A. Kesin İspat Araçları  
   1. Senet ve Belge  
   2. Yemin  
   3. Kesin Hüküm  
   B. Takdiri İspat Araçları  
   1. Tanık  
   a. Genel Olarak  
   b. Birlikte Çalışan Kişiler, Komşu İşyerleri Sahipleri ve Çalışanları  
   c. Yakın Hısımlar Arasındaki Davalar  
   2. Bilirkişi İncelemesi  
   3. Uzman Görüşü  
   4. Keşif  
   5. İşçilik Haklarına İlişkin Davada Verilen Hüküm  
   §13. DAVANIN SONA ERMESİ  
   I. Genel Olarak  
   II. Taleple Bağlılık İlkesi  
   III. Davanın Kabulü, Reddi ve Kısmen Kabulü  
   IV. Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi  
   A. Hüküm Yerine Geçen Taraf İşlemleri  
   1. Davadan Feragat  
   2. Davayı Kabul  
   3. Sulh  
   4. Hizmet Tespiti Davası ile İşçilik Alacaklarına İlişkin Davanın Birlikte Açılmış Olması Durumunda Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Davaya Etkisi  
   B. Davanın Konusuz Kalması  
   C. Dosyanın İşlemden Kaldırılması  
   1. Davanın Duruşmaya Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Görülmesi  
   2. İki Tarafın da Duruşmaya Gelmemesi Nedeniyle Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Yenilenmesi  
   3. İki Tarafın Da Duruşmaya Gelmesi ve Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmeleri  
   D. Davanın Açılmamış Sayılması  
   1. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
   2. Görevsizlik ve Yetkisizlik Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
   3. Vekâletnamenin Verilmemesi Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
   4. Dava Dilekçesinde Kanuni Noksanlık Bulunması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  
   5. Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları  
   §14. KANUN YOLLARI  
   I. Genel Olarak  
   II. Hizmet Tespiti Davalarında İstinaf Kanun Yolu  
   A. Genel Olarak  
   B. Başvuru Süresi  
   C. Başvuru Dilekçesi  
   D. İstinaf İncelemesi  
   E. İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilecek Kararlar  
   III. Hizmet Tespiti Davalarında Temyiz Kanun Yolu  
   A. Genel Olarak  
   B. Temyiz Sebepleri  
   C. Başvuru Süresi  
   D. Başvuru Dilekçesi  
   E. Temyiz İncelemesi ve Sonucunda Verilecek Kararlar  
   IV. Kanun Yararına Temyiz  
   V. Yargılamanın İadesi  
   Dördüncü Bölüm HİZMET TESPİTİNİN SONUÇLARI  
   §15. HİZMET TESPİTİNİN SİGORTALI, İŞVEREN VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNÜNDEN SONUÇLARI  
   I. Hizmet Tespitinin Sigortalı Yönünden Sonuçları  
   A. Genel Olarak  
   B. Sigortalılık Süresi Bakımından  
   C. Aylık Prime Esas Kazançlar Bakımından  
   D. Prim Ödeme Gün Sayısı Bakımından  
   II. Hizmet Tespitinin İşveren Yönünden Sonuçları  
   A. Genel Olarak  
   B. Primlerin Ödenmesi  
   C. İşyerinin Re’sen Tescili  
   D. İdari Para Cezası Tahakkuku  
   III. Hizmet Tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yönünden Sonuçları  
   §16. PRİMLER  
   I. Genel Olarak  
   II. Primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Tahsili  
   III. Primlerin Tahsil Edilmemiş veya Edilememiş Olması  
   IV. Prim Alacaklarında Zamanaşımı  
   Kaynakça  
   Kavramlar Dizini 
   Stok Kodu
   :
   9789750248498
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   236
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018 Mayıs
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Özgün C. - 04.12.2018 20:46
Kısa ve net bilgilerin mevcut olduğu, ilgili içtihatların gerekli olan kısımları verilmiş. İçtihat yığını olmaması açısından tavsiye edilir.
Kapat