0
%7
İcra ve İflâs Hukuku - Temel Hukuk Dizisi Seçkin Yayınevi İbrahim Erme

İcra ve İflâs Hukuku - Temel Hukuk Dizisi

Liste Fiyatı : 31,50
İndirimli Fiyat : 29,30
Kazancınız : 2,20
Taksitli fiyat : 9 x 3,84
%7
Temin süresi 3 gündür.
İcra ve İflâs Hukuku - Temel Hukuk Dizisi
İcra ve İflâs Hukuku - Temel Hukuk Dizisi
Seçkin Yayınevi
29.30

"Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "İcra ve İflas Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; icra ve iflâs hukuku dersine ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için birçok konu şemalarla ve somut örneklerle desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca ünite sonlarına ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları eklenerek hem konuların pekiştirilmesi hem de meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • İcra Hukuku
 • İhtiyati Haciz
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İcra Suç ve Cezaları
 • İflâs Hukuku
 • Konkordatoİçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Ünite
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
GİRİŞ  27
Birinci Kısım
İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
İcra ve İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler  29
İcra ve İflâs Hukukunun Alt Ayrımları  30
İcra Takibinin (Cüzi İcranın) Türleri  32
İlamlı icra  32
İlamsız icra  33
Cebri İcra Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Kavramları  34
İcra Takibinin Tarafları  34
Taraf ehliyeti  34
Takip ehliyeti  35
Takip arkadaşlığı  35
Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı  35
Borçlular arasında takip arkadaşlığı  35
İcra Hukukunun Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi  36
İcra ve İflâs Organları  38
İcra dairesi  39
İcra dairelerinin yetki ve yükümlülükleri  40
İcra dairesi çalışanlarının sorumluluğu  41
İcra mahkemesi  42
İkinci Kısım
ŞİKÂYET
Şikâyet Hakkında Genel Bilgiler  44
Şikâyetin Tarafları  44
Şikâyet Sebepleri  45
Şikâyetin İnceleme Usulü  46
Şikâyet Süresi  47
Şikâyetin Sonuçları  48
İcra Mahkemesi Kararına Kaşı Kanun Yolları  48
Tatil ve Talik (Erteleme) Halleri  50
İcra Hukukunda Süreler ve Tebligatın Gösterdiği Temel Özellikler  53
Süreler  53
Tebligat  53
Takip Giderleri  55
Ünite Özeti  56
Ünite Değerlendirme Soruları  58
İkinci Ünite
İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
GİRİŞ  61
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
Genel Olarak İlamsız İcra  63
İlamsız İcrada Yetki  64
Yetki sözleşmesi  65
Yetki itirazı  66
Mahkemelerin yetkisi  68
İkinci Kısım
GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
Genel Haciz Yolu Hakkında Temel Bilgiler  69
Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu  70
Genel Haciz Yolu İle Takibin Safhaları  71
Takip Talebi  71
Takip talebinde bulunulmasının sonuçları  73
Borçluya Ödeme Emri Gönderilmesi  73
Ödeme emrinin içeriği  74
Ödeme emrine karşı borçlunun savunma imkânları  75
Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi ve itirazın sonuçları  76
Gecikmiş İtiraz  77
İtiraz ve Şikâyet Müesseselerinin Karşılaştırılması  79
Üçüncü Kısım
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
İmzaya İtiraz ve İtirazın Giderilmesi  81
İmzaya itiraz  81
İmzaya itirazın giderilmesi  82
İtirazın geçici kaldırılması  82
Borçtan kurtulma davası  84
Borca İtiraz ve İtirazın Giderilmesi  85
Borca itiraz  85
Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması  86
Kısmî itiraz  87
Borca itirazın giderilmesi  88
İtirazın (kesin) kaldırılması  88
İtirazın kesin Kaldırılmasına yarayan belgeler  89
İtirazın kesin kaldırılması talebinin incelenmesi  92
İtirazın kaldırılması talebi hakkında icra mahkemesi kararı ve bu kararın sonuçları  93
İtirazın iptali davasının sonuçları  96
İcra Tazminatı ve İcra Tazminatının Koşulları  98
İcra Takibinin İptali ve Taliki (Ertelenmesi)  100
İcra takibinin iptali  101
İcra takibinin taliki (ertelenmesi)  103
Dördüncü Kısım
MAL BEYANINDA BULUNULMASI
Mal Beyanı  104
Mal beyanında bulunma süresi  105
Süresi içerisinde mal beyanında bulunmamanın yaptırımı  105
Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmanın yaptırımı  105
Mal Beyanından sonra kazanılan mallardaki ve gelirlerdeki artışları bildirme zorunluluğu  106
Ünite Özeti  107
Ünite Değerlendirme Soruları  110
Üçüncü Ünite
HACİZ AŞAMASI
GİRİŞ  113
Haciz Kavramı  114
Haciz Talebi ve Haciz Talebinin Şartları  114
Haciz İsteme Süresi  116
Haczin Yapılması  116
Haciz Tutanağı  119
Haczin Konusu  120
Taşınır malların haczi  120
Taşınmaz malların haczi  121
İntifa hakkı haczi  122
Hisse haczi  122
Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal ve alacaklarının haczi  123
Hacizde İstihkak Davaları  127
İstihkak iddia edilen malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası  129
İstihkak iddia edilen malın borçlu ve üçüncü kişinin birlikte elinde bulundurması halinde istihkak davaları  132
İstihkak iddia edilen malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası  133
Haczedilemeyen Mal ve Haklar  134
Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar  134
İcra ve İflâs Kanunu’na göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar  135
Özel Kanunlara göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar  138
Bir kısmı haczedilemeyen mal ve haklar  138
Haczedilmezliğin İleri Sürülmesi ve Haczedilmezlikten Feragat  139
Hacze İştirak  140
Hacze adi iştirak (Takipli iştirak)  141
Hacze imtiyazlı iştirak (Takipsiz iştirak)  142
Borcun Taksitle Ödenmesi  144
Hacizden önce taksitle ödeme  144
Hacizden sonra taksitle ödeme  145
Ünite Özeti  146
Ünite Değerlendirme Soruları  148
Dördüncü Ünite
PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
GİRİŞ  151
Birinci Kısım
PARAYA ÇEVİRME
Paraya Çevirme Hakkında Genel Bilgiler  152
Satış Talebi  152
Satış Talep Etme Süresi  153
Taşınır Malların Satılması  154
Açık artırma ile satış  154
Hazırlık aşaması  154
Açık arttırmanın (ihalenin) yapılması  155
Ödeme yerine alacakların devri  158
Paraya çevirmenin diğer tarzı  158
Taşınmaz Malların Satılması  158
Artırmanın yapılması  161
Satış bedelinin ödenmesi  163
İhalenin Feshi  163
İhalenin feshi sebepleri  165
İhalenin feshinin sonuçları  166
İkinci Kısım
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların Paylaştırılması Hakkında Genel Bilgiler  167
Paylaştırmanın Yapılması  167
Sıra Cetveli  169
Alacaklıların sıra cetveline karşı çıkması  171
Teminat karşılığı ödeme  173
Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Kesin Aciz belgesi)  173
Borç ödemeden aciz belgesinin hüküm ve sonuçları  174
Üçüncü Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
Menfi Tespit ve İstirdat Davası Hakkında Genel Bilgiler  176
Menfi Tespit Davası  176
İstirdat Davası  178
Ünite Özeti  180
Ünite Değerlendirme Soruları  182
Beşinci Ünite
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
İLAMSIZ TAHLİYE
GİRİŞ  185
Birinci Kısım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Hakkında Genel Bilgiler  186
Takip Talebi  187
Ödeme Emri  188
Borçlunun Savunma İmkânları  190
İtiraz  191
İmzaya itiraz ve imzaya itirazın giderilmesi  191
Borca itiraz ve borca itirazın giderilmesi  192
Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikâyet  194
İkinci Kısım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi Hakkında Genel Bilgiler  195
Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlamsız Tahliye  196
Takip talebi  196
Ödeme emri  197
Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi  197
Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi  198
Borçlunun kira sözleşmesine itiraz etmesi  198
Borçlunun kira sözleşmesi dışındaki itirazları  199
İtirazın kaldırılması ve tahliye kararının icrası  200
Kira Süresinin Sona Ermesi Halinde İlamsız Tahliye  200
Genel olarak  200
Takip talebi  201
Tahliye emri  201
Borçlunun tahliye emrine itiraz etmemesi  202
Borçlunun tahliye emrine itiraz etmesi  202
Tahliye Kararının İcrası  203
Ünite Özeti  205
Ünite Değerlendirme Soruları  206
Altıncı Ünite
İLAMLI İCRA
GİRİŞ  209
Genel Olarak İlamlı İcra  210
İlamlı İcranın Dayanakları  211
İlamlı İcrada Yetki  213
Para (ve Teminat) Alacaklarının İcrası  213
Takip Talebi  214
İcra emri gönderilmesi  214
İcra emrine karşı konulması  215
İcranın Geri Bırakılması  216
İcranın İadesi  217
İlamlı İcrada İcranın İptal ve Taliki  218
Diğer Alacakların İcrası  220
Ünite Özeti  223
Ünite Değerlendirme Soruları  224
Yedinci Ünite
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP,
İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
GİRİŞ  227
Birinci Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
Rehin Kavramının Kapsamı  229
Öncelikle Rehnin Paraya Çevrilmesi Zorunluluğu  230
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yolları  232
Rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip  232
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip  232
İpoteğin (taşınmaz rehninin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip  233
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip  235
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip  235
İpoteğin (Taşınmaz rehninin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip  235
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Hakkında Ortak Hükümler  238
Satış isteme süresi  238
Paraların paylaştırılması  238
Rehin açığı belgesi  239
İpotek halinde adres bildirme zorunluluğu  240
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtina etmesi  240
İkinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati Haciz Hakkında Genel Bilgiler  242
İhtiyati Haciz Talebi ve İhtiyati Haciz Kararı  243
İhtiyati Haciz Talebi Hakkındaki Karara Karşı Başvuru Yolları  243
İhtiyati haciz kararına itiraz  244
İhtiyati haciz kararına karşı istinaf  245
İhtiyati Haciz Kararının İcrası  245
İhtiyati Haczin Etkisi  246
İhtiyati Haczin Kesinleşmesi  246
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
Tasarrufun İptali Davası Hakkında Genel Bilgiler  248
İptale Tâbi Tasarruflar  249
İvazsız tasarruflar  249
Acz halinde yapılan tasarruflar  250
Alacaklılara zarar verme kastı ile yapılan işlemler  250
İptal Davasının Açılması  252
Davası açma süresi  252
Görevli ve yetkili mahkeme  252
Davanın tarafları  252
Davanın konusu ve yargılama usulü  253
Dördüncü Kısım
İCRA SUÇ VE CEZALARI
İcra Suç ve Cezaları  255
Ünite Özeti  257
Ünite Değerlendirme Soruları  259
İkinci Kitap
İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
Sekizinci Ünite
GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
GİRİŞ  265
İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler  265
İflâsa Tâbi Kişiler  267
İflâs Sebepleri  269
İflâs Organları  269
Resmi İflâs Organları  270
Özel İflâs Organları  270
İflâs Yolları  271
İflâsta Yetki  271
İflâs Yolları  272
İflâs Yolları Hakkında Genel Bilgiler  272
Genel iflâs yolu  273
Takip talebi  273
İflâs ödeme emri  274
Borçlunun savunma imkânları  274
Kambiyo senetlerine özgü iflâs yolu  275
Takipli İflâs Yolunda Şikâyet  277
Doğrudan Doğruya İflâs  278
Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs  278
Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs  279
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı  280
İflâs Davası ve İflâs Talebi  280
İflâs davası  280
İflâs talebi  282
Kanun yolları  284
Muhafaza tedbirleri  284
Ünite Özeti  286
Ünite Değerlendirme Soruları  288
Dokuzuncu Ünite
İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ  291
Birinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
İflâsın Borçlunun Malvarlığı Bakımından Sonuçları ve İflâs Masasının Oluşumu  292
İflâsın Müflisin Tasarruf Yetkisine Etkisi  293
Müflisin masa malları üzerindeki tasarruflarının hükümsüz olması  293
Üçüncü kişilerin iyi niyetlerinin korunması  294
İflâsın Açılmasının Dava ve Takiplere Etkisi  295
İflâsın açılmasının takiplere etkisi  295
İflâsın açılmasının müflisin taraf olduğu hukuk davalarına etkisi  296
İkinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI
Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi  298
Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  298
Faizli Alacakların Durumu  299
Şarta Bağlı Alacaklar  299
Müflisin Kefil Olduğu Borçların Durumu  300
Üçüncü Kısım
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
Adi İflâs  301
Taksiratlı İflâs  301
Hileli İflâs  302
İtibarın İadesi  303
İflâsa İlişkin Diğer Suç ve Cezalar  303
Ünite Özeti  305
Ünite Değerlendirme Soruları  306
Onuncu Ünite
İFLÂS TASFİYESİ
GİRİŞ  309
Tasfiyenin Tatili  310
Basit Tasfiye  310
Adi Tasfiye ve İflâsın Özel Organlarının Oluşumu  311
Birinci alacaklılar toplantısı  312
İflâs bürosu  313
İflâs idaresi  313
İflâs idaresi toplantıları  314
Alacakların masaya bildirilmesi ve incelenmesi  314
Masa alacağı – İflâs alacağı  315
Sıra cetveli  316
Sıra cetveline karşı şikâyet  316
Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  317
İstihkak davası  317
İkinci alacaklılar toplantısı  318
Paraya Çevirme  319
Paraların Paylaştırılması  319
Borç Ödemeden Aciz Belgesi  320
İflâsın Kaldırılması  321
İflâsın Kapanması  322
Ünite Özeti  323
Ünite Değerlendirme Soruları  325
Onbirinci Ünite
KONKORDATO
GİRİŞ  329
Birinci Kısım
KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
ADİ KONKORDATO
Konkordato Hakkında Genel Bilgiler  330
Konkordato Çeşitleri  331
Konkordato Talep Edebilecek Kişiler  332
Konkordato Sebepleri  333
Konkordato Teklifi  335
Geçici Mühlet Kararı Verilmesi  337
Geçici konkordato komiseri atanması  337
Diğer muhafaza tedbirleri  339
Geçici mühlet süresi  339
Geçici mühlet kararının sonuçları  341
Kesin Mühlet  342
Kesin mühlet süresi  342
Alacaklılar kurulu oluşturulması ve alacaklılar kurulunun görevleri  343
Kesin mühlet kararının kaldırılması  344
Kanun yolları  344
Kesin mühlet verilmesinin sonuçları  345
Alacaklı bakımından sonuçları  346
Borçlu bakımından sonuçları  347
Sözleşmeler bakımından sonuçları  348
Konkordato komiserinin görevleri  349
Alacaklıları toplantıya davet  350
Alacaklılarla müzakere  350
Rehinli alacaklılarla müzakere  352
Konkordato projesini tasdik için mahkemeye sunma  353
Konkordatonun İncelenmesi ve Tasdiki  353
Kanun yolları  355
Konkordatonun tasdikinin etkileri  355
Alacaklılar bakımından etkileri  355
Sonuçlanmayan takiplere etkileri  356
Konkordato haricinde yapılan vaatlere etkileri  356
Çekişmeli alacaklar hakkında etkileri  356
Rehinli mallar ile finansal kiralama konusu mallara ilişkin özel tedbirler  357
Borçtan birlikte sorumlu olanlara etkisi  358
Konkordatonun Feshi  359
İkinci Kısım
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Hakkında Genel Bilgiler  361
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato – İflâs Kıyaslaması  361
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikinin Sonuçları  363
Alacakların Sıra Cetveline Yazılması  364
Malvarlığının Tasfiyesi (Paraya Çevirme)  364
Rehin Açığı Belgesi Düzenlenmesi  365
Paraların Paylaştırılması  365
Tasfiyenin Sona Ermesi ve Faaliyet Raporu  366
Üçüncü Kısım
UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Hakkında Genel Bilgiler  367
Yeniden Yapılandırma Projesinin İçeriği  368
Yeniden Yapılandırma Başvurusuna Eklenecek Belgeler  369
Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler  370
Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları  371
Kararın Sonuçları  372
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi  372
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili  372
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlâli ve Muhtelif Hükümler  373
Ünite Özeti  374
Ünite Değerlendirme Soruları  376
Yararlanılan Kaynaklar  379
Kavramlar Dizini  381
 • Açıklama
  • "Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

   Dizinin "İcra ve İflas Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; icra ve iflâs hukuku dersine ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için birçok konu şemalarla ve somut örneklerle desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca ünite sonlarına ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları eklenerek hem konuların pekiştirilmesi hem de meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • İcra Hukuku
   • İhtiyati Haciz
   • Tasarrufun İptali Davaları
   • İcra Suç ve Cezaları
   • İflâs Hukuku
   • Konkordato   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  23
   Birinci Kitap
   İCRA HUKUKU
   Birinci Ünite
   İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
   GİRİŞ  27
   Birinci Kısım
   İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
   İcra ve İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler  29
   İcra ve İflâs Hukukunun Alt Ayrımları  30
   İcra Takibinin (Cüzi İcranın) Türleri  32
   İlamlı icra  32
   İlamsız icra  33
   Cebri İcra Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Kavramları  34
   İcra Takibinin Tarafları  34
   Taraf ehliyeti  34
   Takip ehliyeti  35
   Takip arkadaşlığı  35
   Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı  35
   Borçlular arasında takip arkadaşlığı  35
   İcra Hukukunun Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi  36
   İcra ve İflâs Organları  38
   İcra dairesi  39
   İcra dairelerinin yetki ve yükümlülükleri  40
   İcra dairesi çalışanlarının sorumluluğu  41
   İcra mahkemesi  42
   İkinci Kısım
   ŞİKÂYET
   Şikâyet Hakkında Genel Bilgiler  44
   Şikâyetin Tarafları  44
   Şikâyet Sebepleri  45
   Şikâyetin İnceleme Usulü  46
   Şikâyet Süresi  47
   Şikâyetin Sonuçları  48
   İcra Mahkemesi Kararına Kaşı Kanun Yolları  48
   Tatil ve Talik (Erteleme) Halleri  50
   İcra Hukukunda Süreler ve Tebligatın Gösterdiği Temel Özellikler  53
   Süreler  53
   Tebligat  53
   Takip Giderleri  55
   Ünite Özeti  56
   Ünite Değerlendirme Soruları  58
   İkinci Ünite
   İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
   GİRİŞ  61
   Birinci Kısım
   GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
   Genel Olarak İlamsız İcra  63
   İlamsız İcrada Yetki  64
   Yetki sözleşmesi  65
   Yetki itirazı  66
   Mahkemelerin yetkisi  68
   İkinci Kısım
   GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
   Genel Haciz Yolu Hakkında Temel Bilgiler  69
   Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu  70
   Genel Haciz Yolu İle Takibin Safhaları  71
   Takip Talebi  71
   Takip talebinde bulunulmasının sonuçları  73
   Borçluya Ödeme Emri Gönderilmesi  73
   Ödeme emrinin içeriği  74
   Ödeme emrine karşı borçlunun savunma imkânları  75
   Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi ve itirazın sonuçları  76
   Gecikmiş İtiraz  77
   İtiraz ve Şikâyet Müesseselerinin Karşılaştırılması  79
   Üçüncü Kısım
   ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
   İmzaya İtiraz ve İtirazın Giderilmesi  81
   İmzaya itiraz  81
   İmzaya itirazın giderilmesi  82
   İtirazın geçici kaldırılması  82
   Borçtan kurtulma davası  84
   Borca İtiraz ve İtirazın Giderilmesi  85
   Borca itiraz  85
   Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması  86
   Kısmî itiraz  87
   Borca itirazın giderilmesi  88
   İtirazın (kesin) kaldırılması  88
   İtirazın kesin Kaldırılmasına yarayan belgeler  89
   İtirazın kesin kaldırılması talebinin incelenmesi  92
   İtirazın kaldırılması talebi hakkında icra mahkemesi kararı ve bu kararın sonuçları  93
   İtirazın iptali davasının sonuçları  96
   İcra Tazminatı ve İcra Tazminatının Koşulları  98
   İcra Takibinin İptali ve Taliki (Ertelenmesi)  100
   İcra takibinin iptali  101
   İcra takibinin taliki (ertelenmesi)  103
   Dördüncü Kısım
   MAL BEYANINDA BULUNULMASI
   Mal Beyanı  104
   Mal beyanında bulunma süresi  105
   Süresi içerisinde mal beyanında bulunmamanın yaptırımı  105
   Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmanın yaptırımı  105
   Mal Beyanından sonra kazanılan mallardaki ve gelirlerdeki artışları bildirme zorunluluğu  106
   Ünite Özeti  107
   Ünite Değerlendirme Soruları  110
   Üçüncü Ünite
   HACİZ AŞAMASI
   GİRİŞ  113
   Haciz Kavramı  114
   Haciz Talebi ve Haciz Talebinin Şartları  114
   Haciz İsteme Süresi  116
   Haczin Yapılması  116
   Haciz Tutanağı  119
   Haczin Konusu  120
   Taşınır malların haczi  120
   Taşınmaz malların haczi  121
   İntifa hakkı haczi  122
   Hisse haczi  122
   Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal ve alacaklarının haczi  123
   Hacizde İstihkak Davaları  127
   İstihkak iddia edilen malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası  129
   İstihkak iddia edilen malın borçlu ve üçüncü kişinin birlikte elinde bulundurması halinde istihkak davaları  132
   İstihkak iddia edilen malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası  133
   Haczedilemeyen Mal ve Haklar  134
   Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar  134
   İcra ve İflâs Kanunu’na göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar  135
   Özel Kanunlara göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar  138
   Bir kısmı haczedilemeyen mal ve haklar  138
   Haczedilmezliğin İleri Sürülmesi ve Haczedilmezlikten Feragat  139
   Hacze İştirak  140
   Hacze adi iştirak (Takipli iştirak)  141
   Hacze imtiyazlı iştirak (Takipsiz iştirak)  142
   Borcun Taksitle Ödenmesi  144
   Hacizden önce taksitle ödeme  144
   Hacizden sonra taksitle ödeme  145
   Ünite Özeti  146
   Ünite Değerlendirme Soruları  148
   Dördüncü Ünite
   PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
   GİRİŞ  151
   Birinci Kısım
   PARAYA ÇEVİRME
   Paraya Çevirme Hakkında Genel Bilgiler  152
   Satış Talebi  152
   Satış Talep Etme Süresi  153
   Taşınır Malların Satılması  154
   Açık artırma ile satış  154
   Hazırlık aşaması  154
   Açık arttırmanın (ihalenin) yapılması  155
   Ödeme yerine alacakların devri  158
   Paraya çevirmenin diğer tarzı  158
   Taşınmaz Malların Satılması  158
   Artırmanın yapılması  161
   Satış bedelinin ödenmesi  163
   İhalenin Feshi  163
   İhalenin feshi sebepleri  165
   İhalenin feshinin sonuçları  166
   İkinci Kısım
   PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
   Paraların Paylaştırılması Hakkında Genel Bilgiler  167
   Paylaştırmanın Yapılması  167
   Sıra Cetveli  169
   Alacaklıların sıra cetveline karşı çıkması  171
   Teminat karşılığı ödeme  173
   Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Kesin Aciz belgesi)  173
   Borç ödemeden aciz belgesinin hüküm ve sonuçları  174
   Üçüncü Kısım
   MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
   Menfi Tespit ve İstirdat Davası Hakkında Genel Bilgiler  176
   Menfi Tespit Davası  176
   İstirdat Davası  178
   Ünite Özeti  180
   Ünite Değerlendirme Soruları  182
   Beşinci Ünite
   KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
   İLAMSIZ TAHLİYE
   GİRİŞ  185
   Birinci Kısım
   KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
   Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Hakkında Genel Bilgiler  186
   Takip Talebi  187
   Ödeme Emri  188
   Borçlunun Savunma İmkânları  190
   İtiraz  191
   İmzaya itiraz ve imzaya itirazın giderilmesi  191
   Borca itiraz ve borca itirazın giderilmesi  192
   Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikâyet  194
   İkinci Kısım
   KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
   Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi Hakkında Genel Bilgiler  195
   Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlamsız Tahliye  196
   Takip talebi  196
   Ödeme emri  197
   Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi  197
   Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi  198
   Borçlunun kira sözleşmesine itiraz etmesi  198
   Borçlunun kira sözleşmesi dışındaki itirazları  199
   İtirazın kaldırılması ve tahliye kararının icrası  200
   Kira Süresinin Sona Ermesi Halinde İlamsız Tahliye  200
   Genel olarak  200
   Takip talebi  201
   Tahliye emri  201
   Borçlunun tahliye emrine itiraz etmemesi  202
   Borçlunun tahliye emrine itiraz etmesi  202
   Tahliye Kararının İcrası  203
   Ünite Özeti  205
   Ünite Değerlendirme Soruları  206
   Altıncı Ünite
   İLAMLI İCRA
   GİRİŞ  209
   Genel Olarak İlamlı İcra  210
   İlamlı İcranın Dayanakları  211
   İlamlı İcrada Yetki  213
   Para (ve Teminat) Alacaklarının İcrası  213
   Takip Talebi  214
   İcra emri gönderilmesi  214
   İcra emrine karşı konulması  215
   İcranın Geri Bırakılması  216
   İcranın İadesi  217
   İlamlı İcrada İcranın İptal ve Taliki  218
   Diğer Alacakların İcrası  220
   Ünite Özeti  223
   Ünite Değerlendirme Soruları  224
   Yedinci Ünite
   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP,
   İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
   GİRİŞ  227
   Birinci Kısım
   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
   Rehin Kavramının Kapsamı  229
   Öncelikle Rehnin Paraya Çevrilmesi Zorunluluğu  230
   Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yolları  232
   Rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip  232
   Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip  232
   İpoteğin (taşınmaz rehninin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip  233
   Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip  235
   Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip  235
   İpoteğin (Taşınmaz rehninin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip  235
   Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Hakkında Ortak Hükümler  238
   Satış isteme süresi  238
   Paraların paylaştırılması  238
   Rehin açığı belgesi  239
   İpotek halinde adres bildirme zorunluluğu  240
   İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtina etmesi  240
   İkinci Kısım
   İHTİYATİ HACİZ
   İhtiyati Haciz Hakkında Genel Bilgiler  242
   İhtiyati Haciz Talebi ve İhtiyati Haciz Kararı  243
   İhtiyati Haciz Talebi Hakkındaki Karara Karşı Başvuru Yolları  243
   İhtiyati haciz kararına itiraz  244
   İhtiyati haciz kararına karşı istinaf  245
   İhtiyati Haciz Kararının İcrası  245
   İhtiyati Haczin Etkisi  246
   İhtiyati Haczin Kesinleşmesi  246
   Üçüncü Kısım
   TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
   Tasarrufun İptali Davası Hakkında Genel Bilgiler  248
   İptale Tâbi Tasarruflar  249
   İvazsız tasarruflar  249
   Acz halinde yapılan tasarruflar  250
   Alacaklılara zarar verme kastı ile yapılan işlemler  250
   İptal Davasının Açılması  252
   Davası açma süresi  252
   Görevli ve yetkili mahkeme  252
   Davanın tarafları  252
   Davanın konusu ve yargılama usulü  253
   Dördüncü Kısım
   İCRA SUÇ VE CEZALARI
   İcra Suç ve Cezaları  255
   Ünite Özeti  257
   Ünite Değerlendirme Soruları  259
   İkinci Kitap
   İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
   Sekizinci Ünite
   GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
   GİRİŞ  265
   İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler  265
   İflâsa Tâbi Kişiler  267
   İflâs Sebepleri  269
   İflâs Organları  269
   Resmi İflâs Organları  270
   Özel İflâs Organları  270
   İflâs Yolları  271
   İflâsta Yetki  271
   İflâs Yolları  272
   İflâs Yolları Hakkında Genel Bilgiler  272
   Genel iflâs yolu  273
   Takip talebi  273
   İflâs ödeme emri  274
   Borçlunun savunma imkânları  274
   Kambiyo senetlerine özgü iflâs yolu  275
   Takipli İflâs Yolunda Şikâyet  277
   Doğrudan Doğruya İflâs  278
   Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs  278
   Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs  279
   Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı  280
   İflâs Davası ve İflâs Talebi  280
   İflâs davası  280
   İflâs talebi  282
   Kanun yolları  284
   Muhafaza tedbirleri  284
   Ünite Özeti  286
   Ünite Değerlendirme Soruları  288
   Dokuzuncu Ünite
   İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
   GİRİŞ  291
   Birinci Kısım
   İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
   İflâsın Borçlunun Malvarlığı Bakımından Sonuçları ve İflâs Masasının Oluşumu  292
   İflâsın Müflisin Tasarruf Yetkisine Etkisi  293
   Müflisin masa malları üzerindeki tasarruflarının hükümsüz olması  293
   Üçüncü kişilerin iyi niyetlerinin korunması  294
   İflâsın Açılmasının Dava ve Takiplere Etkisi  295
   İflâsın açılmasının takiplere etkisi  295
   İflâsın açılmasının müflisin taraf olduğu hukuk davalarına etkisi  296
   İkinci Kısım
   İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
   SONUÇLARI
   Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi  298
   Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  298
   Faizli Alacakların Durumu  299
   Şarta Bağlı Alacaklar  299
   Müflisin Kefil Olduğu Borçların Durumu  300
   Üçüncü Kısım
   İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
   Adi İflâs  301
   Taksiratlı İflâs  301
   Hileli İflâs  302
   İtibarın İadesi  303
   İflâsa İlişkin Diğer Suç ve Cezalar  303
   Ünite Özeti  305
   Ünite Değerlendirme Soruları  306
   Onuncu Ünite
   İFLÂS TASFİYESİ
   GİRİŞ  309
   Tasfiyenin Tatili  310
   Basit Tasfiye  310
   Adi Tasfiye ve İflâsın Özel Organlarının Oluşumu  311
   Birinci alacaklılar toplantısı  312
   İflâs bürosu  313
   İflâs idaresi  313
   İflâs idaresi toplantıları  314
   Alacakların masaya bildirilmesi ve incelenmesi  314
   Masa alacağı – İflâs alacağı  315
   Sıra cetveli  316
   Sıra cetveline karşı şikâyet  316
   Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  317
   İstihkak davası  317
   İkinci alacaklılar toplantısı  318
   Paraya Çevirme  319
   Paraların Paylaştırılması  319
   Borç Ödemeden Aciz Belgesi  320
   İflâsın Kaldırılması  321
   İflâsın Kapanması  322
   Ünite Özeti  323
   Ünite Değerlendirme Soruları  325
   Onbirinci Ünite
   KONKORDATO
   GİRİŞ  329
   Birinci Kısım
   KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
   ADİ KONKORDATO
   Konkordato Hakkında Genel Bilgiler  330
   Konkordato Çeşitleri  331
   Konkordato Talep Edebilecek Kişiler  332
   Konkordato Sebepleri  333
   Konkordato Teklifi  335
   Geçici Mühlet Kararı Verilmesi  337
   Geçici konkordato komiseri atanması  337
   Diğer muhafaza tedbirleri  339
   Geçici mühlet süresi  339
   Geçici mühlet kararının sonuçları  341
   Kesin Mühlet  342
   Kesin mühlet süresi  342
   Alacaklılar kurulu oluşturulması ve alacaklılar kurulunun görevleri  343
   Kesin mühlet kararının kaldırılması  344
   Kanun yolları  344
   Kesin mühlet verilmesinin sonuçları  345
   Alacaklı bakımından sonuçları  346
   Borçlu bakımından sonuçları  347
   Sözleşmeler bakımından sonuçları  348
   Konkordato komiserinin görevleri  349
   Alacaklıları toplantıya davet  350
   Alacaklılarla müzakere  350
   Rehinli alacaklılarla müzakere  352
   Konkordato projesini tasdik için mahkemeye sunma  353
   Konkordatonun İncelenmesi ve Tasdiki  353
   Kanun yolları  355
   Konkordatonun tasdikinin etkileri  355
   Alacaklılar bakımından etkileri  355
   Sonuçlanmayan takiplere etkileri  356
   Konkordato haricinde yapılan vaatlere etkileri  356
   Çekişmeli alacaklar hakkında etkileri  356
   Rehinli mallar ile finansal kiralama konusu mallara ilişkin özel tedbirler  357
   Borçtan birlikte sorumlu olanlara etkisi  358
   Konkordatonun Feshi  359
   İkinci Kısım
   MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
   Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Hakkında Genel Bilgiler  361
   Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato – İflâs Kıyaslaması  361
   Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikinin Sonuçları  363
   Alacakların Sıra Cetveline Yazılması  364
   Malvarlığının Tasfiyesi (Paraya Çevirme)  364
   Rehin Açığı Belgesi Düzenlenmesi  365
   Paraların Paylaştırılması  365
   Tasfiyenin Sona Ermesi ve Faaliyet Raporu  366
   Üçüncü Kısım
   UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN
   YENİDEN YAPILANDIRILMASI
   Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Hakkında Genel Bilgiler  367
   Yeniden Yapılandırma Projesinin İçeriği  368
   Yeniden Yapılandırma Başvurusuna Eklenecek Belgeler  369
   Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler  370
   Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları  371
   Kararın Sonuçları  372
   Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi  372
   Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili  372
   Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlâli ve Muhtelif Hükümler  373
   Ünite Özeti  374
   Ünite Değerlendirme Soruları  376
   Yararlanılan Kaynaklar  379
   Kavramlar Dizini  381
   Stok Kodu
   :
   9789750251498
   Boyut
   :
   13,5 x 19,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   383
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   İcra    İfl   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat