0
İmar Hukuku Seçkin Yayınevi Tahir Muratoğlu

İmar HukukuTeşkilat, Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla

Liste Fiyatı : 35,00
Taksitli fiyat : 9 x 4,59
9789750257551
366607
İmar Hukuku
İmar Hukuku Teşkilat, Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla
Seçkin Yayınevi
35.00

"Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak üzere imarla ilgili faaliyetlerde bulunan teşkilat ile bu teşkilatın görev ve yetkileri ele alınmıştır. Planlama konusunun incelendiği bölümde; imar hukukunda çok önemli bir yer işgal eden kalkınma planları, bölge planları, mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Planların uygulanması başlığı altında ise; başta arazi ve arsa düzenlemesi ile ifraz ve tevhit işleri olmak üzere planların uygulamaya aktarılabilmesi için başvurulan yöntemler üzerinde durulmuştur. İmar hukukuna ilişkin bu konulara hazırlık oluşturması amacıyla da eserin başında imar hukuku ve hukuk kuralları hakkında temel bazı bilgilere değinilmiştir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları:

 • İmar Hukukunun Kaynakları
 • İmar Teşkilatı
 • İmar Hukukunda Planlar
 • İmar UygulamalarıİÇİNDEKİLER

Önsöz 5
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI 17
II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ 19
III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ 20
A. Anayasa 20
B. Kanunlar 23
C. Milletlerarası Sözleşmeler 26
D. Kanun Hükmünde Kararnameler 27
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 29
F. Tüzükler 33
G. Yönetmelikler 35
H. Diğer Düzenleyici İşlemler 40
İkinci Bölüm
İMAR TEŞKİLATI
I. DEVLET TEŞKİLATI 43
A. Yasama 44
B. Yürütme 45
1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı 47
a. Merkez Teşkilatı 47
aa. Cumhurbaşkanı 47
bb. Bakanlıklar 48
cc. Bağlı Kuruluşlar 49
b. Mülki Teşkilat 49
aa. İl Teşkilatı 50
aaa. Vali 51
bbb. İl İdare Şube Başkanları 52
ccc. İl İdare Kurulu 52
bb. İlçe Teşkilatı 53
aaa. Kaymakam 53
bbb. İlçe İdare Şube Başkanları 54
ccc. İlçe İdare Kurulu 55
cc. Bucak Teşkilatı 55
c. Yurt Dışı Teşkilatı 56
2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar 56
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 56
aa. Düzenleme Yetkisi 57
bb. Planlama Yetkisi 61
cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi 62
dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi 66
ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi 67
aaa. Denetim ve İdari Vesayet 68
bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri 70
ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi 72
ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri 73
ff. Yaptırım Yetkisi 75
b. İçişleri Bakanlığı 76
c. Kültür ve Turizm Bakanlığı 76
d. Milli Savunma Bakanlığı 77
e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 78
f. Tarım ve Orman Bakanlığı 79
g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 80
3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar 81
a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 81
b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 82
c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 82
C. Yargı 83
1. Anayasa Mahkemesi 83
2. Adli Yargı 84
3. İdari Yargı 87
4. Uyuşmazlık Mahkemesi 90
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 91
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 92
1. Belediyeler 93
a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler 94
aa. Belediyelerin Türleri 94
aaa. İl Belediyeleri 94
bbb. İlçe Belediyeleri 94
ccc. Belde Belediyeleri 94
bb. Belediyelerin Organları 95
aaa. Belediye Meclisi 95
bbb. Belediye Encümeni 96
ccc. Belediye Başkanı 98
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan 98
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 101
b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler 104
aa. Belediyelerin Türleri 104
aaa. Büyükşehir Belediyeleri 104
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri 105
bb. Belediyelerin Organları 105
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları 105
(1) Büyükşehir Belediye Meclisi 105
(2) Büyükşehir Belediye Encümeni 109
(3) Büyükşehir Belediye Başkanı 110
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları 110
(1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi 110
(2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni 113
(3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı 113
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan 114
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 114
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 114
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 117
2. İl Özel İdareleri 119
a. İl Özel İdarelerinin Organları 120
aa. İl Genel Meclisi 120
bb. İl Encümeni 123
cc. Vali 124
b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 124
3. Köy İdareleri 126
a. Köy İdaresinin Organları 127
aa. Köy Derneği 127
bb. Köy İhtiyar Meclisi 128
cc. Muhtar 129
b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 130
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 131
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 131
2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 132
3. Karayolları Genel Müdürlüğü 133
III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ 135
A. Organize Sanayi Bölgeleri 136
B. Yapı Denetim Kuruluşları 137
Üçüncü Bölüm
İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI 141
II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR 142
A. Kalkınma Planları 143
1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü 143
2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı 144
3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi 148
4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi 150
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi 150
b. İdari Yargı Denetimi 153
B. Bölge Planları 157
1. Tanım ve Mahiyet 157
2. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı 158
3. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi 160
III. MEKANSAL PLANLAR 160
A. Mekansal Strateji Planları 161
1. Tanım 161
2. Plan Türleri 161
3. Yapılış Usulü 162
a. Yetki 162
b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk 163
c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği 163
d. Planların Şekli ve İçeriği 165
4. Planların Aleniyeti 166
5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi 166
6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi 167
B. Çevre Düzeni Planları 169
1. Tanım 169
2. Plan Türleri 169
a. Bölge veya Havza Düzeyindeki Çevre Düzeni Planları 170
b. İl Çevre Düzeni Planları 171
c. Diğer Çevre Düzeni Planları 174
3. Yapılış Usulü 176
a. Planların Hazırlanışı 176
b. Planların Onaylanması 178
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 179
4. Planların Aleniyeti 179
5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi 180
6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi 181
C. İmar Planları 186
1. Tanım ve Mahiyet 186
2. Plan Türleri 186
a. Nazım İmar Planları 187
b. Uygulama İmar Planları 188
3. Yetki 188
a. Genel Yetki Kuralları 188
b. Özel Yetki Kuralları 191
aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları 191
bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları 195
4. Yapılış Usulü 197
a. Planların Hazırlanışı 197
b. Planların Onaylanması 200
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 203
5. Planların Aleniyeti 204
6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi 205
7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi 205
Dördüncü Bölüm
PLANLARIN UYGULANMASI
I. İMAR PROGRAMLARI 209
A. Mahiyet ve Tanım 209
B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu 210
C. İmar Programlarının Yapılışı ve Süresi 212
D. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları 214
1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması 214
2. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı 214
3. Emlak Vergisi Ödemeleri 215
4. İmar Programına Alınmayan Yerlerin Durumu 217
5. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi 222
II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ 223
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ 225
A. Tanım ve Mahiyet 225
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi 227
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Süreci ve Usulü 227
1. Hazırlık İşlemleri 228
2. Parselasyon Planlarının Yapılması 229
3. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili 231
D. Düzenleme Ortaklık Payı 232
1. Tanım 232
2. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılacağı Yerler 233
3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı 234
4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması 236
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Tespiti 236
b. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazların Durumu 237
c. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazların Durumu 237
d. Bağışlanan Arazi Parçalarının Bulunması veya Kamulaştırılması Gereken Miktar Yerine İdareye Ait Taşınmazların Tahsis Edilmesi 240
e. Bir Kısmı Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar 241
f. Düzenlemeden Önce Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar 241
g. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazlar 242
5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi 242
6. Düzenleme Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu 243
E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması 245
1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması 245
2. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması 246
a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi 247
b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller 248
c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri 249
F. Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanların Tescili 250
G. Kamu Ortaklık Payı 251
1. Tanım 251
2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar 252
3. Kamu Ortaklık Payı Miktarı 254
4. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması 254
5. Kamu Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu 255
H. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu 256
I. İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu 258
IV. İFRAZ VE TEVHİT 262
A. Tanım 262
B. Şartlar 262
C. Yetki 264
D. Usul 266
V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 267
VI. MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR 270
Kaynakça 275
Kavramlar Dizini 279

 • Açıklama
  • "Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak üzere imarla ilgili faaliyetlerde bulunan teşkilat ile bu teşkilatın görev ve yetkileri ele alınmıştır. Planlama konusunun incelendiği bölümde; imar hukukunda çok önemli bir yer işgal eden kalkınma planları, bölge planları, mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Planların uygulanması başlığı altında ise; başta arazi ve arsa düzenlemesi ile ifraz ve tevhit işleri olmak üzere planların uygulamaya aktarılabilmesi için başvurulan yöntemler üzerinde durulmuştur. İmar hukukuna ilişkin bu konulara hazırlık oluşturması amacıyla da eserin başında imar hukuku ve hukuk kuralları hakkında temel bazı bilgilere değinilmiştir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları:

   • İmar Hukukunun Kaynakları
   • İmar Teşkilatı
   • İmar Hukukunda Planlar
   • İmar Uygulamaları   İÇİNDEKİLER

   Önsöz 5
   Kısaltmalar 15
   Birinci Bölüm
   İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
   I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI 17
   II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ 19
   III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ 20
   A. Anayasa 20
   B. Kanunlar 23
   C. Milletlerarası Sözleşmeler 26
   D. Kanun Hükmünde Kararnameler 27
   E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 29
   F. Tüzükler 33
   G. Yönetmelikler 35
   H. Diğer Düzenleyici İşlemler 40
   İkinci Bölüm
   İMAR TEŞKİLATI
   I. DEVLET TEŞKİLATI 43
   A. Yasama 44
   B. Yürütme 45
   1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı 47
   a. Merkez Teşkilatı 47
   aa. Cumhurbaşkanı 47
   bb. Bakanlıklar 48
   cc. Bağlı Kuruluşlar 49
   b. Mülki Teşkilat 49
   aa. İl Teşkilatı 50
   aaa. Vali 51
   bbb. İl İdare Şube Başkanları 52
   ccc. İl İdare Kurulu 52
   bb. İlçe Teşkilatı 53
   aaa. Kaymakam 53
   bbb. İlçe İdare Şube Başkanları 54
   ccc. İlçe İdare Kurulu 55
   cc. Bucak Teşkilatı 55
   c. Yurt Dışı Teşkilatı 56
   2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar 56
   a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 56
   aa. Düzenleme Yetkisi 57
   bb. Planlama Yetkisi 61
   cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi 62
   dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi 66
   ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi 67
   aaa. Denetim ve İdari Vesayet 68
   bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri 70
   ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi 72
   ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri 73
   ff. Yaptırım Yetkisi 75
   b. İçişleri Bakanlığı 76
   c. Kültür ve Turizm Bakanlığı 76
   d. Milli Savunma Bakanlığı 77
   e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 78
   f. Tarım ve Orman Bakanlığı 79
   g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 80
   3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar 81
   a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 81
   b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 82
   c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 82
   C. Yargı 83
   1. Anayasa Mahkemesi 83
   2. Adli Yargı 84
   3. İdari Yargı 87
   4. Uyuşmazlık Mahkemesi 90
   II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 91
   A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 92
   1. Belediyeler 93
   a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler 94
   aa. Belediyelerin Türleri 94
   aaa. İl Belediyeleri 94
   bbb. İlçe Belediyeleri 94
   ccc. Belde Belediyeleri 94
   bb. Belediyelerin Organları 95
   aaa. Belediye Meclisi 95
   bbb. Belediye Encümeni 96
   ccc. Belediye Başkanı 98
   cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan 98
   dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 101
   b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler 104
   aa. Belediyelerin Türleri 104
   aaa. Büyükşehir Belediyeleri 104
   bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri 105
   bb. Belediyelerin Organları 105
   aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları 105
   (1) Büyükşehir Belediye Meclisi 105
   (2) Büyükşehir Belediye Encümeni 109
   (3) Büyükşehir Belediye Başkanı 110
   bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları 110
   (1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi 110
   (2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni 113
   (3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı 113
   cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan 114
   dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 114
   aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 114
   bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 117
   2. İl Özel İdareleri 119
   a. İl Özel İdarelerinin Organları 120
   aa. İl Genel Meclisi 120
   bb. İl Encümeni 123
   cc. Vali 124
   b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 124
   3. Köy İdareleri 126
   a. Köy İdaresinin Organları 127
   aa. Köy Derneği 127
   bb. Köy İhtiyar Meclisi 128
   cc. Muhtar 129
   b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri 130
   B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 131
   1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 131
   2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 132
   3. Karayolları Genel Müdürlüğü 133
   III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ 135
   A. Organize Sanayi Bölgeleri 136
   B. Yapı Denetim Kuruluşları 137
   Üçüncü Bölüm
   İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
   I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI 141
   II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR 142
   A. Kalkınma Planları 143
   1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü 143
   2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı 144
   3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi 148
   4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi 150
   a. Anayasa Mahkemesi Denetimi 150
   b. İdari Yargı Denetimi 153
   B. Bölge Planları 157
   1. Tanım ve Mahiyet 157
   2. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı 158
   3. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi 160
   III. MEKANSAL PLANLAR 160
   A. Mekansal Strateji Planları 161
   1. Tanım 161
   2. Plan Türleri 161
   3. Yapılış Usulü 162
   a. Yetki 162
   b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk 163
   c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği 163
   d. Planların Şekli ve İçeriği 165
   4. Planların Aleniyeti 166
   5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi 166
   6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi 167
   B. Çevre Düzeni Planları 169
   1. Tanım 169
   2. Plan Türleri 169
   a. Bölge veya Havza Düzeyindeki Çevre Düzeni Planları 170
   b. İl Çevre Düzeni Planları 171
   c. Diğer Çevre Düzeni Planları 174
   3. Yapılış Usulü 176
   a. Planların Hazırlanışı 176
   b. Planların Onaylanması 178
   c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 179
   4. Planların Aleniyeti 179
   5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi 180
   6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi 181
   C. İmar Planları 186
   1. Tanım ve Mahiyet 186
   2. Plan Türleri 186
   a. Nazım İmar Planları 187
   b. Uygulama İmar Planları 188
   3. Yetki 188
   a. Genel Yetki Kuralları 188
   b. Özel Yetki Kuralları 191
   aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları 191
   bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları 195
   4. Yapılış Usulü 197
   a. Planların Hazırlanışı 197
   b. Planların Onaylanması 200
   c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi 203
   5. Planların Aleniyeti 204
   6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi 205
   7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi 205
   Dördüncü Bölüm
   PLANLARIN UYGULANMASI
   I. İMAR PROGRAMLARI 209
   A. Mahiyet ve Tanım 209
   B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu 210
   C. İmar Programlarının Yapılışı ve Süresi 212
   D. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları 214
   1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması 214
   2. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı 214
   3. Emlak Vergisi Ödemeleri 215
   4. İmar Programına Alınmayan Yerlerin Durumu 217
   5. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi 222
   II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ 223
   III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ 225
   A. Tanım ve Mahiyet 225
   B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi 227
   C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Süreci ve Usulü 227
   1. Hazırlık İşlemleri 228
   2. Parselasyon Planlarının Yapılması 229
   3. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili 231
   D. Düzenleme Ortaklık Payı 232
   1. Tanım 232
   2. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılacağı Yerler 233
   3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı 234
   4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması 236
   a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Tespiti 236
   b. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazların Durumu 237
   c. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazların Durumu 237
   d. Bağışlanan Arazi Parçalarının Bulunması veya Kamulaştırılması Gereken Miktar Yerine İdareye Ait Taşınmazların Tahsis Edilmesi 240
   e. Bir Kısmı Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar 241
   f. Düzenlemeden Önce Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar 241
   g. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazlar 242
   5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi 242
   6. Düzenleme Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu 243
   E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması 245
   1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması 245
   2. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması 246
   a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi 247
   b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller 248
   c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri 249
   F. Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanların Tescili 250
   G. Kamu Ortaklık Payı 251
   1. Tanım 251
   2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar 252
   3. Kamu Ortaklık Payı Miktarı 254
   4. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması 254
   5. Kamu Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu 255
   H. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu 256
   I. İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu 258
   IV. İFRAZ VE TEVHİT 262
   A. Tanım 262
   B. Şartlar 262
   C. Yetki 264
   D. Usul 266
   V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 267
   VI. MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR 270
   Kaynakça 275
   Kavramlar Dizini 279

   Stok Kodu
   :
   9789750257551
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   280
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Eylül
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat