0
%7
İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing Seçkin Yayınevi Salim Yunus Lokma

İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing

Liste Fiyatı : 55,11
İndirimli Fiyat : 51,25
Kazancınız : 3,86
Taksitli fiyat : 9 x 6,72
%7
Temin süresi 3 gündür.
İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing
İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing
Seçkin Yayınevi
51.25

"Çalışma yaşamı; işçi, işveren ve üçüncü kimselerin bir araya gelmesine neden olan ve çeşitli toplumsal riskleri beraberinde getiren sosyal ortamlardan ibarettir. Çalışma yaşamının getirdiği riskler sonucu işçiler bazen fiziksel, bazen psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşarlar.

Çalışma hayatını biçimleyen hukuki düzenlemeler işçinin iş kazasına uğramasını ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek üzerine kurulmuştur. Ancak son yıllarda bu sayılanların yanı sıra çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen risklerin de ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu farkındalığın artması ile bu konu son zamanlarda çeşitli araştırmalara konu edilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalar işyerindeki psikolojik tacizin önemli bir işyeri sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar son zamanlarda tartışma konusu olsa da işyerinde psikolojik taciz (mobbing), toplumsal hayatta ve iş hayatında her zaman var olan, ancak yakın zamana kadar ön plana çıkmamış ve adlandırılmamış bir olgudur.

Çalışmanın ilk baskısının ana gövdesini oluşturan, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramının benzer kavramlardan farkı, süjeleri, sebepleri ve sonuçları ile Uluslararası ve Türk Hukuk düzenindeki yeri mahkeme kararları ve normatif düzenlemelerle birlikte ortaya konulması konuları korunarak, yenilenmiş olan bu baskıda, başvurucular tarafından açılacak davalarda görev ve yetki, işyerinde psikolojik taciz kavramının ispatı konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Genel Olarak İşyerinde Psikolojik Taciz
 • Uluslararası Hukukta, Kara Avrupası ve Anglosakson Hukukunda İşyerinde Psikolojik Taciz
 • Türk Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacizİçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İŞYERİNDE
PSİKOLOJİK TACİZ
§ 1. PSİKOLOJİK TACİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAVRAM  19
I. Psikolojik Tacizin Tarihsel Gelişimi  19
II. Kavram  20
§ 2. PSİKOLOJİK TACİZİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  26
I. Cinsel Taciz  26
II. Bullying (Zorbalık)  32
III. İşyerinde Stres  33
IV. Stalking (Haksız Takip)  34
§ 3. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ SÜRECİ VE TACİZE YOL AÇAN SEBEPLER  34
I. Psikolojik Tacizin Ortaya Çıkması Süreci  34
1. Leymann Modeli  35
2. İtalyan Modeli  37
II. İşyerinde Psikolojik Tacize Yol Açan Sebepler  39
1. Genel Olarak  39
2. Mağdurdan Kaynaklanan Nedenler  39
3. Failden Kaynaklanan Nedenler  40
4. İşyerinden Kaynaklanan Nedenler  40
§ 4. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN SÜJELERİ  41
I. Failler (Psikolojik Taciz Uygulayanlar)  41
II. Mağdurlar (Psikolojik Tacize Maruz Kalanlar)  42
III. Psikolojik İzleyiciler  44
§ 5. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN TEŞHİSİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  45
I. İşyerinde Psikolojik Taciz Olarak Nitelendirilebilecek Davranışlar  46
II. İşyerinde Psikolojik Tacizin Unsurları  49
1. İşyeri Unsuru  50
2. Düşmanca ve Ahlak Dışı Davranışlar  51
3. Süreklilik Unsuru  52
4. Kast Unsuru  52
§ 6. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ETKİSİ VE SONUÇLARI  53
I. İşyerinde Psikolojik Tacizin Mağdur Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları  53
1. Birinci Derece Psikolojik Taciz  54
2. İkinci Derece Psikolojik Taciz  54
3. Üçüncü Derece Psikolojik Taciz  54
II. İşyerinde Psikolojik Tacizin İşyeri ve Toplum Üzerinde Etkisi ve Sonuçları  55
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA,
KARA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUKUNDA
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
§ 7. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ  57
I. Avrupa Konseyi Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  57
1. Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  57
2. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi  60
II. Avrupa Birliği Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  61
1. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  61
2. Avrupa Birliği’nin 89/391/EC Sayılı Yönergesi  62
3. Avrupa Birliği’nin 2000/43/EC ve 2002/73/EC Sayılı Yönergeleri  63
4. Avrupa Birliği’nin 2000/78/EC Sayılı Yönergesi  65
5. Avrupa Parlamentosu’nun 2001/2339 Sayılı Tavsiye Kararı  66
6. Psikolojik Tacize Karşı Yükselen Bilinç Başlıklı Rapor  68
7. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliğinin 2006/54/CE Sayılı Direktifi  68
§ 8. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) SÖZLEŞMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ÇALIŞMALARI  69
§ 9. KARA AVRUPASI VE ANGLO SAKSON HUKUKU  72
I. Bazı Kıta Avrupası Ülkelerindeki Düzenlemeler  72
1. Fransa  72
2. İsveç  74
3. Almanya  75
4. Belçika  76
5. İtalya  77
II. Anglosakson Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler  78
1. Birleşik Krallıktaki Düzenlemeler  78
2. Amerika Birleşik Devletindeki Düzenlemeler  79
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
§ 10. TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  83
§ 11. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN CEZAİ VE HUKUKİ BOYUTLARI  89
I. Cezai Sonuçları Bakımından  89
1. Genel Olarak  89
a. Kasten Yaralama Suçu  90
b. Eziyet Suçu  91
c. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  92
d. Ayrımcılık Suçu  93
e. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu  94
f. Hakaret Suçu  95
g. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu  96
2. İşyerinde Psikolojik Tacizle İlişkili Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi  97
II. Hukuki Sonuçları Bakımından  99
1. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu  99
a. Genel Olarak  99
b. İşverenin Gözetme Borcuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler  101
c. İşverenin Gözetme Borcunun İhlali Halinde Hukuki Sorumluluğu  106
d. Mağdur İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar  109
aa. İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma  109
bb. Tazminat Davaları  113
aaa. Maddi Tazminat  113
bbb. Manevi Tazminat  116
ccc. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  120
e. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sonuçları  121
2. İşçinin Kişilik Hakları ve Korunması  125
a. Genel Olarak  125
b. Kişilik Hakkına İlişkin Düzenlemeler  126
c. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar  127
aa. Genel Olarak  127
bb. Koruyucu Davalar  129
aaa. Saldırının Önlenmesi Davası  129
bbb. Saldırıya Son Verilmesi Davası  130
ccc. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  131
ddd. Vekaletsiz İş Görme Davası  132
3. İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu  132
4. Açılacak Davalarda İspat Yükü  136
a. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü  136
b. İspat Çeşitleri  138
aa. Doğrudan İspat  138
bb. Dolaylı İspat  139
c. Mobbing Davalarında İspat  139
5. Açılacak Davalarda Görev ve Yetki  144
a. Görev  144
b. Yetki  147
§ 12. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  147
I. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi  147
1. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  149
2. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  154
II. İş Sözleşmesinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle Feshi  157
1. Genel Olarak  157
2. Mobbing ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  163
Sonuç  165
Kaynakça  171
Kavramlar Dizini  179
 • Açıklama
  • "Çalışma yaşamı; işçi, işveren ve üçüncü kimselerin bir araya gelmesine neden olan ve çeşitli toplumsal riskleri beraberinde getiren sosyal ortamlardan ibarettir. Çalışma yaşamının getirdiği riskler sonucu işçiler bazen fiziksel, bazen psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşarlar.

   Çalışma hayatını biçimleyen hukuki düzenlemeler işçinin iş kazasına uğramasını ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek üzerine kurulmuştur. Ancak son yıllarda bu sayılanların yanı sıra çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen risklerin de ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu farkındalığın artması ile bu konu son zamanlarda çeşitli araştırmalara konu edilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalar işyerindeki psikolojik tacizin önemli bir işyeri sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar son zamanlarda tartışma konusu olsa da işyerinde psikolojik taciz (mobbing), toplumsal hayatta ve iş hayatında her zaman var olan, ancak yakın zamana kadar ön plana çıkmamış ve adlandırılmamış bir olgudur.

   Çalışmanın ilk baskısının ana gövdesini oluşturan, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramının benzer kavramlardan farkı, süjeleri, sebepleri ve sonuçları ile Uluslararası ve Türk Hukuk düzenindeki yeri mahkeme kararları ve normatif düzenlemelerle birlikte ortaya konulması konuları korunarak, yenilenmiş olan bu baskıda, başvurucular tarafından açılacak davalarda görev ve yetki, işyerinde psikolojik taciz kavramının ispatı konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Genel Olarak İşyerinde Psikolojik Taciz
   • Uluslararası Hukukta, Kara Avrupası ve Anglosakson Hukukunda İşyerinde Psikolojik Taciz
   • Türk Hukukunda İşyerinde Psikolojik Taciz   İçindekiler
   Önsöz  5
   Özet  7
   Kısaltmalar  13
   Giriş  15
   Birinci Bölüm
   GENEL OLARAK İŞYERİNDE
   PSİKOLOJİK TACİZ
   § 1. PSİKOLOJİK TACİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAVRAM  19
   I. Psikolojik Tacizin Tarihsel Gelişimi  19
   II. Kavram  20
   § 2. PSİKOLOJİK TACİZİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI  26
   I. Cinsel Taciz  26
   II. Bullying (Zorbalık)  32
   III. İşyerinde Stres  33
   IV. Stalking (Haksız Takip)  34
   § 3. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ SÜRECİ VE TACİZE YOL AÇAN SEBEPLER  34
   I. Psikolojik Tacizin Ortaya Çıkması Süreci  34
   1. Leymann Modeli  35
   2. İtalyan Modeli  37
   II. İşyerinde Psikolojik Tacize Yol Açan Sebepler  39
   1. Genel Olarak  39
   2. Mağdurdan Kaynaklanan Nedenler  39
   3. Failden Kaynaklanan Nedenler  40
   4. İşyerinden Kaynaklanan Nedenler  40
   § 4. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN SÜJELERİ  41
   I. Failler (Psikolojik Taciz Uygulayanlar)  41
   II. Mağdurlar (Psikolojik Tacize Maruz Kalanlar)  42
   III. Psikolojik İzleyiciler  44
   § 5. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN TEŞHİSİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  45
   I. İşyerinde Psikolojik Taciz Olarak Nitelendirilebilecek Davranışlar  46
   II. İşyerinde Psikolojik Tacizin Unsurları  49
   1. İşyeri Unsuru  50
   2. Düşmanca ve Ahlak Dışı Davranışlar  51
   3. Süreklilik Unsuru  52
   4. Kast Unsuru  52
   § 6. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ETKİSİ VE SONUÇLARI  53
   I. İşyerinde Psikolojik Tacizin Mağdur Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları  53
   1. Birinci Derece Psikolojik Taciz  54
   2. İkinci Derece Psikolojik Taciz  54
   3. Üçüncü Derece Psikolojik Taciz  54
   II. İşyerinde Psikolojik Tacizin İşyeri ve Toplum Üzerinde Etkisi ve Sonuçları  55
   İkinci Bölüm
   ULUSLARARASI HUKUKTA,
   KARA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUKUNDA
   İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
   § 7. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ  57
   I. Avrupa Konseyi Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  57
   1. Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  57
   2. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi  60
   II. Avrupa Birliği Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  61
   1. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  61
   2. Avrupa Birliği’nin 89/391/EC Sayılı Yönergesi  62
   3. Avrupa Birliği’nin 2000/43/EC ve 2002/73/EC Sayılı Yönergeleri  63
   4. Avrupa Birliği’nin 2000/78/EC Sayılı Yönergesi  65
   5. Avrupa Parlamentosu’nun 2001/2339 Sayılı Tavsiye Kararı  66
   6. Psikolojik Tacize Karşı Yükselen Bilinç Başlıklı Rapor  68
   7. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliğinin 2006/54/CE Sayılı Direktifi  68
   § 8. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) SÖZLEŞMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ÇALIŞMALARI  69
   § 9. KARA AVRUPASI VE ANGLO SAKSON HUKUKU  72
   I. Bazı Kıta Avrupası Ülkelerindeki Düzenlemeler  72
   1. Fransa  72
   2. İsveç  74
   3. Almanya  75
   4. Belçika  76
   5. İtalya  77
   II. Anglosakson Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler  78
   1. Birleşik Krallıktaki Düzenlemeler  78
   2. Amerika Birleşik Devletindeki Düzenlemeler  79
   Üçüncü Bölüm
   TÜRK HUKUKUNDA
   İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
   § 10. TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  83
   § 11. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN CEZAİ VE HUKUKİ BOYUTLARI  89
   I. Cezai Sonuçları Bakımından  89
   1. Genel Olarak  89
   a. Kasten Yaralama Suçu  90
   b. Eziyet Suçu  91
   c. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu  92
   d. Ayrımcılık Suçu  93
   e. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu  94
   f. Hakaret Suçu  95
   g. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu  96
   2. İşyerinde Psikolojik Tacizle İlişkili Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi  97
   II. Hukuki Sonuçları Bakımından  99
   1. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu  99
   a. Genel Olarak  99
   b. İşverenin Gözetme Borcuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler  101
   c. İşverenin Gözetme Borcunun İhlali Halinde Hukuki Sorumluluğu  106
   d. Mağdur İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar  109
   aa. İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma  109
   bb. Tazminat Davaları  113
   aaa. Maddi Tazminat  113
   bbb. Manevi Tazminat  116
   ccc. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  120
   e. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sonuçları  121
   2. İşçinin Kişilik Hakları ve Korunması  125
   a. Genel Olarak  125
   b. Kişilik Hakkına İlişkin Düzenlemeler  126
   c. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar  127
   aa. Genel Olarak  127
   bb. Koruyucu Davalar  129
   aaa. Saldırının Önlenmesi Davası  129
   bbb. Saldırıya Son Verilmesi Davası  130
   ccc. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  131
   ddd. Vekaletsiz İş Görme Davası  132
   3. İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu  132
   4. Açılacak Davalarda İspat Yükü  136
   a. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü  136
   b. İspat Çeşitleri  138
   aa. Doğrudan İspat  138
   bb. Dolaylı İspat  139
   c. Mobbing Davalarında İspat  139
   5. Açılacak Davalarda Görev ve Yetki  144
   a. Görev  144
   b. Yetki  147
   § 12. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  147
   I. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi  147
   1. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  149
   2. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  154
   II. İş Sözleşmesinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle Feshi  157
   1. Genel Olarak  157
   2. Mobbing ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  163
   Sonuç  165
   Kaynakça  171
   Kavramlar Dizini  179
   Stok Kodu
   :
   9789750251948
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   180
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2018 Aralık
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat