0
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası Legal Yayınevi Yavuz Erdoğan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AnayasasıKKTC Mevzuat Serisi 1

Liste Fiyatı : 32,00
Taksitli fiyat : 9 x 4,20
9786053157427
366749
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası KKTC Mevzuat Serisi 1
Legal Yayınevi
32.00

"Bu kitapta, uygulamacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan Anayasa derlenmiştir." (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER

HALKOYLAMASI SONUÇLARI 1
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAYASASI 1
BAŞLANGIÇ 1
KIBRIS TÜRK HALKI 2
Genel İlkeler 3
Devletin Şekli ve Nitelikleri 3
Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Ulusal Marşı ve Başkenti 3
Egemenlik 3
Yasama Yetkisi 4
Yürütme Yetkisi ve Görevi 4
Yargı Yetkisi 4
Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı 4
Eşitlik 5
Değiştirilemeyecek Kurallar 5
Genel Kurallar 5
Temel Hakların Niteliği ve Korunması 5
Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlanması 6
Temel Hak ve Özgürlükler ile Yetkilerin Kötüye Kullanılmaması 6
Yabancıların Durumu 6
Kişinin Hak, Özgürlük ve Ödevleri 7
Kişi dokunulmazlığı 7
Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı 7
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 8
Hak Arama Özgürlüğü ve Yasal Yargı Yolu 10
Cezaların Yasal ve Kişisel Olması ve Sanık Hakları 11
Özel Hayatın Gizliliği 13
Konut Dokunulmazlığı 13
Haberleşme Özgürlüğü 13
Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü 13
Vicdan ve Din Özgürlüğü 14
Düşünce, Söz ve Anlatım Özgürlüğü 15
Bilim ve Sanat Özgürlüğü 15
Basın Özgürlüğü 15
Gazete, Dergi ve Broşür Çıkarma Hakkı 16
Kitap Çıkarma Hakkı 17
Basın Araçlarının Korunması 17
Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı 17
Düzeltme ve Cevap Hakkı 18
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı 18
Dernek Kurma Hakkı 18
İspat Hakkı 19
Sosyal ve Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler 19
Ailenin Korunması 19
Mülkiyet Hakkına Ait Genel Kural 19
Toprağın Korunması 20
Kıyıların Korunması 20
Tarih, Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması 21
Çevrenin Korunması 21
Kamulaştırma ve El Koyma 22
Vakıf Mallarla İlgili Kamulaştırma, El Koyma ve Sınırlandırma 24
Devletleştirme 24
Konut Hakkı 24
Sağlık Hakkı 25
Sözleşme Hakkı 25
Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzeni 25
Çalışma Özgürlüğü 26
Çalışma Hakkı ve Ödevi 26
Çalışma Koşulları 26
Dinlenme Hakkı 27
Ücrette Adalet Sağlanması 27
Sendika Kurma Hakkı 27
Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 27
Sosyal Güvenlik Hakkı 28
Açlıktan Korunma Hakkı 28
Özel Olarak Korunma Hakkı 28
Güçsüzlerin Esenlendirilmesi 29
Öğrenim ve Eğitim Hakkı 29
Gençliğin Korunması 30
Sporun Geliştirilmesi 30
Sanatın, Sanatçının ve Kültürel Hakların Korunması 30
Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi 30
Tarım ve Çiftçinin Korunması 31
Tüketicilerin Korunması 31
Devletin Ekonomik ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı 31
Siyasal Haklar ve Ödevler 31
Yurttaşlık 31
Seçme, Halkoylamasına Katılma ve Seçilme Hakkı 33
Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi 34
Siyasal Parti Kurma ve Partilerin Siyasal Hayattaki Yeri 34
Siyasal Partilerin Uyacakları İlkeler 35
Kamu Görevine Girme Hakkı 36
Mal Bildirimi 36
Yurt Ödevi 36
Vergi Ödevi 36
Dilekçe Hakkı 37
Cumhuriyet Meclisi 37
Cumhuriyet Meclisinin Oluşumu 37
Cumhuriyet Meclisinin Görev ve Yetkileri 38
Cumhuriyet Meclisi Seçimleri 38
Cumhuriyet Meclisinin Dokunulmazlığı, Kolluk ve Yönetim Hizmetleri 38
Cumhuriyet Meclisinin Toplantıları ve Çalışma Düzeni 39
Andiçme 40
Başkanlık Divanı 41
Yasama Dokunulmazlığı 41
Milletvekilliğinin Sona Ermesi 42
Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler 42
Milletvekillerinin Ödenekleri 43
Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi 43
Yasaların Yapılması 44
Yasa ve Kararların Yapılması ile İlgili Genel Kurallar 44
Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma 44
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme 45
Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması, Görüşülmesi ve Kabulü 46
Kesin Hesaplar 46
Yasaların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması 47
Kararların İlanı 47
Cumhuriyet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 48
Genel Olarak Bilgi Edinme ve Denetleme Yetkisi 48
Soru ve Genel Görüşme 49
Araştırma ve Soruşturma 49
Yürütme 50
Cumhurbaşkanı 50
Cumhurbaşkanının Andiçmesi 51
Cumhurbaşkanının Partisi ile İlişkisi 51
Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri 51
Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu 52
Cumhurbaşkanlığının Boşalması 52
Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme 53
Bakanlar Kurulu 53
Bakanlar Kurulunun Oluşumu 53
Başbakanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 54
Bakanlıkların Kurulması 55
Bakanlar Kurulunun Göreve Başlaması ve Sorumluluğu 56
Bakanların Görev, Yetki ve Sorumluluğu 57
Cumhuriyet Güvenlik Kurulu 58
Yasa Gücünde Kararname 58
Yönetsel Kurallar 59
Devlet Yönetimi 59
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 59
Daire ve Hizmet Birimlerinin Kuruluşu 60
Merkezi Yönetim 60
Yurt Savunması ve Silahlı Kuvvetlerin Kuruluşu 60
Polis Örgütü 61
Yerel Yönetimler 61
Kamu Hizmeti ile İlgili Asıl ve Sürekli Görevlerin Yürütülmesi 61
Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Personeli ile İlgili Kurallar 62
Tüzük ve Yönetmelikler 63
Yasa Dışı Emirler 63
Olağanüstü Durumlar 64
Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü
Durum İlanı 64
Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Nedenleriyle Olağanüstü Durum İlanı 64
Olağanüstü Durumlarla İlgili Düzenleme 64
Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali 65
Kuruluşlar 67
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 67
Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları 67
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi 68
Ekonomik ve Mali Kurallar 69
Mali Denetim 69
Kamu İktisadi Kuruluşlarının Denetimi 69
Kalkınma ve Planlama 69
Devletin Mali Yükümlülük Altına Konması ve Fon Kurulması 69
Genel Kurallar 70
Mahkemelerin Bağımsızlığı 70
Yargıçların Güvenceleri 70
Yargıçlık Mesleği 71
Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması 71
Küçüklerin Yargılanması 72
Yüksek Adliye Kurulu 72
Mahkeme Karar ve Emirlerine Uymayanların Cezalandırılması 73
Yüksek Mahkeme 73
Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev Bölümü 73
Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 75
Anayasa Mahkemesinin Yetkileri 75
Organlar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 75
Yasaların Anayasaya Aykırılığı Konusu 76
İptal Davası 77
Anayasaya Aykırılık Konusunun Mahkemeler Tarafından Yüksek Mahkemeye İletilmesi 77
Anayasanın Yorumu 78
Anayasa Mahkemesinin Kararları 78
Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri 79
Yargıtayın Yetkileri 79
Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi 80
Olarak Görev ve Yetkileri 80
Yüksek İdare Mahkemesinin Yetkileri 80
Yüksek Mahkemenin Diğer Görev ve Yetkileri 82
Yüksek Mahkemenin Diğer Görev ve Yetkileri 82
Mahkeme Tüzükleri Yapma Yetkisi 82
Alt Mahkemeler 83
Mahkemelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri 83
Askeri Yargı ve Askeri Yargıtay 83
Askeri Yargı 83
Askeri Yargıtay 84
Başsavcılık 84
Başsavcı ve Savcılar 84
Çeşitli Kurallar 86
Devletin Mülkiyet Hakkı 86
Kamu Görevlilerinin Haklarının Saklı Tutulması 88
Cumhuriyet Resmi Gazete'si 88
Geçici Kurallar 89
Hakların Korunması 89
Hak ve Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi 90
Orman Tarlaları 90
Mevcut Mevzuatın Geçerliliği ve Bu Mevzuatın Anayasaya Aykırılığı İddiası 91
Cumhuriyet Meclisi Seçimleri 91
Cumhurbaşkanının Seçimi ve Eski Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Ermesi 92
Kurucu Meclisin Hukuki Varlığının Sona Ermesi 92
Geçici İçtüzük 92
Bakanlar Kurulunun Durumu 93
Savunma ve İşbirliği 93
Anayasanın Kabul Ettiği Organ, Kurum ve Kurulların Durumu 93
Anayasa Metninin Yayımlanması 93
Ölüm Cezalarının Müebbet Hapse Dönüştürülmesi 94
Son Kurallar 94
Anayasanın Değiştirilmesi 94
Başlangıç Kısmı 94
Anayasanın Yürürlüğe Girmesi 95

 • Açıklama
  • "Bu kitapta, uygulamacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan Anayasa derlenmiştir." (Tanıtım Yazısı)

   İÇİNDEKİLER

   HALKOYLAMASI SONUÇLARI 1
   KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAYASASI 1
   BAŞLANGIÇ 1
   KIBRIS TÜRK HALKI 2
   Genel İlkeler 3
   Devletin Şekli ve Nitelikleri 3
   Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Ulusal Marşı ve Başkenti 3
   Egemenlik 3
   Yasama Yetkisi 4
   Yürütme Yetkisi ve Görevi 4
   Yargı Yetkisi 4
   Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı 4
   Eşitlik 5
   Değiştirilemeyecek Kurallar 5
   Genel Kurallar 5
   Temel Hakların Niteliği ve Korunması 5
   Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlanması 6
   Temel Hak ve Özgürlükler ile Yetkilerin Kötüye Kullanılmaması 6
   Yabancıların Durumu 6
   Kişinin Hak, Özgürlük ve Ödevleri 7
   Kişi dokunulmazlığı 7
   Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı 7
   Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 8
   Hak Arama Özgürlüğü ve Yasal Yargı Yolu 10
   Cezaların Yasal ve Kişisel Olması ve Sanık Hakları 11
   Özel Hayatın Gizliliği 13
   Konut Dokunulmazlığı 13
   Haberleşme Özgürlüğü 13
   Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü 13
   Vicdan ve Din Özgürlüğü 14
   Düşünce, Söz ve Anlatım Özgürlüğü 15
   Bilim ve Sanat Özgürlüğü 15
   Basın Özgürlüğü 15
   Gazete, Dergi ve Broşür Çıkarma Hakkı 16
   Kitap Çıkarma Hakkı 17
   Basın Araçlarının Korunması 17
   Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı 17
   Düzeltme ve Cevap Hakkı 18
   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı 18
   Dernek Kurma Hakkı 18
   İspat Hakkı 19
   Sosyal ve Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler 19
   Ailenin Korunması 19
   Mülkiyet Hakkına Ait Genel Kural 19
   Toprağın Korunması 20
   Kıyıların Korunması 20
   Tarih, Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması 21
   Çevrenin Korunması 21
   Kamulaştırma ve El Koyma 22
   Vakıf Mallarla İlgili Kamulaştırma, El Koyma ve Sınırlandırma 24
   Devletleştirme 24
   Konut Hakkı 24
   Sağlık Hakkı 25
   Sözleşme Hakkı 25
   Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzeni 25
   Çalışma Özgürlüğü 26
   Çalışma Hakkı ve Ödevi 26
   Çalışma Koşulları 26
   Dinlenme Hakkı 27
   Ücrette Adalet Sağlanması 27
   Sendika Kurma Hakkı 27
   Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 27
   Sosyal Güvenlik Hakkı 28
   Açlıktan Korunma Hakkı 28
   Özel Olarak Korunma Hakkı 28
   Güçsüzlerin Esenlendirilmesi 29
   Öğrenim ve Eğitim Hakkı 29
   Gençliğin Korunması 30
   Sporun Geliştirilmesi 30
   Sanatın, Sanatçının ve Kültürel Hakların Korunması 30
   Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi 30
   Tarım ve Çiftçinin Korunması 31
   Tüketicilerin Korunması 31
   Devletin Ekonomik ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı 31
   Siyasal Haklar ve Ödevler 31
   Yurttaşlık 31
   Seçme, Halkoylamasına Katılma ve Seçilme Hakkı 33
   Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi 34
   Siyasal Parti Kurma ve Partilerin Siyasal Hayattaki Yeri 34
   Siyasal Partilerin Uyacakları İlkeler 35
   Kamu Görevine Girme Hakkı 36
   Mal Bildirimi 36
   Yurt Ödevi 36
   Vergi Ödevi 36
   Dilekçe Hakkı 37
   Cumhuriyet Meclisi 37
   Cumhuriyet Meclisinin Oluşumu 37
   Cumhuriyet Meclisinin Görev ve Yetkileri 38
   Cumhuriyet Meclisi Seçimleri 38
   Cumhuriyet Meclisinin Dokunulmazlığı, Kolluk ve Yönetim Hizmetleri 38
   Cumhuriyet Meclisinin Toplantıları ve Çalışma Düzeni 39
   Andiçme 40
   Başkanlık Divanı 41
   Yasama Dokunulmazlığı 41
   Milletvekilliğinin Sona Ermesi 42
   Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler 42
   Milletvekillerinin Ödenekleri 43
   Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi 43
   Yasaların Yapılması 44
   Yasa ve Kararların Yapılması ile İlgili Genel Kurallar 44
   Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma 44
   Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme 45
   Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması, Görüşülmesi ve Kabulü 46
   Kesin Hesaplar 46
   Yasaların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması 47
   Kararların İlanı 47
   Cumhuriyet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 48
   Genel Olarak Bilgi Edinme ve Denetleme Yetkisi 48
   Soru ve Genel Görüşme 49
   Araştırma ve Soruşturma 49
   Yürütme 50
   Cumhurbaşkanı 50
   Cumhurbaşkanının Andiçmesi 51
   Cumhurbaşkanının Partisi ile İlişkisi 51
   Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri 51
   Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu 52
   Cumhurbaşkanlığının Boşalması 52
   Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme 53
   Bakanlar Kurulu 53
   Bakanlar Kurulunun Oluşumu 53
   Başbakanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 54
   Bakanlıkların Kurulması 55
   Bakanlar Kurulunun Göreve Başlaması ve Sorumluluğu 56
   Bakanların Görev, Yetki ve Sorumluluğu 57
   Cumhuriyet Güvenlik Kurulu 58
   Yasa Gücünde Kararname 58
   Yönetsel Kurallar 59
   Devlet Yönetimi 59
   Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 59
   Daire ve Hizmet Birimlerinin Kuruluşu 60
   Merkezi Yönetim 60
   Yurt Savunması ve Silahlı Kuvvetlerin Kuruluşu 60
   Polis Örgütü 61
   Yerel Yönetimler 61
   Kamu Hizmeti ile İlgili Asıl ve Sürekli Görevlerin Yürütülmesi 61
   Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Personeli ile İlgili Kurallar 62
   Tüzük ve Yönetmelikler 63
   Yasa Dışı Emirler 63
   Olağanüstü Durumlar 64
   Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü
   Durum İlanı 64
   Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Nedenleriyle Olağanüstü Durum İlanı 64
   Olağanüstü Durumlarla İlgili Düzenleme 64
   Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali 65
   Kuruluşlar 67
   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 67
   Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları 67
   Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi 68
   Ekonomik ve Mali Kurallar 69
   Mali Denetim 69
   Kamu İktisadi Kuruluşlarının Denetimi 69
   Kalkınma ve Planlama 69
   Devletin Mali Yükümlülük Altına Konması ve Fon Kurulması 69
   Genel Kurallar 70
   Mahkemelerin Bağımsızlığı 70
   Yargıçların Güvenceleri 70
   Yargıçlık Mesleği 71
   Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması 71
   Küçüklerin Yargılanması 72
   Yüksek Adliye Kurulu 72
   Mahkeme Karar ve Emirlerine Uymayanların Cezalandırılması 73
   Yüksek Mahkeme 73
   Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev Bölümü 73
   Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 75
   Anayasa Mahkemesinin Yetkileri 75
   Organlar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 75
   Yasaların Anayasaya Aykırılığı Konusu 76
   İptal Davası 77
   Anayasaya Aykırılık Konusunun Mahkemeler Tarafından Yüksek Mahkemeye İletilmesi 77
   Anayasanın Yorumu 78
   Anayasa Mahkemesinin Kararları 78
   Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri 79
   Yargıtayın Yetkileri 79
   Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi 80
   Olarak Görev ve Yetkileri 80
   Yüksek İdare Mahkemesinin Yetkileri 80
   Yüksek Mahkemenin Diğer Görev ve Yetkileri 82
   Yüksek Mahkemenin Diğer Görev ve Yetkileri 82
   Mahkeme Tüzükleri Yapma Yetkisi 82
   Alt Mahkemeler 83
   Mahkemelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri 83
   Askeri Yargı ve Askeri Yargıtay 83
   Askeri Yargı 83
   Askeri Yargıtay 84
   Başsavcılık 84
   Başsavcı ve Savcılar 84
   Çeşitli Kurallar 86
   Devletin Mülkiyet Hakkı 86
   Kamu Görevlilerinin Haklarının Saklı Tutulması 88
   Cumhuriyet Resmi Gazete'si 88
   Geçici Kurallar 89
   Hakların Korunması 89
   Hak ve Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi 90
   Orman Tarlaları 90
   Mevcut Mevzuatın Geçerliliği ve Bu Mevzuatın Anayasaya Aykırılığı İddiası 91
   Cumhuriyet Meclisi Seçimleri 91
   Cumhurbaşkanının Seçimi ve Eski Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Ermesi 92
   Kurucu Meclisin Hukuki Varlığının Sona Ermesi 92
   Geçici İçtüzük 92
   Bakanlar Kurulunun Durumu 93
   Savunma ve İşbirliği 93
   Anayasanın Kabul Ettiği Organ, Kurum ve Kurulların Durumu 93
   Anayasa Metninin Yayımlanması 93
   Ölüm Cezalarının Müebbet Hapse Dönüştürülmesi 94
   Son Kurallar 94
   Anayasanın Değiştirilmesi 94
   Başlangıç Kısmı 94
   Anayasanın Yürürlüğe Girmesi 95

   Stok Kodu
   :
   9786053157427
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   95
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Ekim
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat