0
%10
Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat Aristo Yayınevi Armağan Çağlayan

Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 69,00
İndirimli Fiyat : 62,10
Kazancınız : 6,90
Taksitli fiyat : 9 x 8,14
%10
Temin süresi 3 gündür.
9786057615701
366519
Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat
Medya ve Hukuk ile İlgili Mevzuat
Aristo Yayınevi
62.10

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER........................................................................ 3

HUKUK VE MEDYA

1) ULUSLARASI DÜZENLEMELERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 31

 1. a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 19-Düşünce ve İfade Özgürlüğü 31
 2. b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.10 –İfade Özgürlüğü... 31
 3. c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 27............................. 31

2) 1982 ANAYASASI'NDAKİ MEDYA HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER............................................................................................... 33

Basın ve yayımla ilgili hükümler........................................... 33

 1. Basın hürriyeti............................................................. 33
 2. Süreli ve süresiz yayın hakkı......................................... 34
 3. Basın araçlarının korunması.......................................... 34
 4. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı....................................................................................... 35
 5. Düzeltme ve cevap hakkı.............................................. 35

3) TÜRKİYE'DE MEDYA HUKUKU'NUN KAYNAKLARI. 37

A- BASIN KANUNU.......................................................... 37

Amaç ve kapsam.............................................................. 37

Tanımlar.......................................................................... 37

Basın özgürlüğü............................................................... 38

Zorunlu bilgiler................................................................ 39

Sorumlu müdür................................................................ 39

Süreli yayın sahibi............................................................ 40

Beyanname verilmesi........................................................ 40

Beyannamenin incelenmesi............................................... 41

Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi.......................... 41

Teslim yükümlülüğü......................................................... 42

Cezai sorumluluk.............................................................. 42

Haber kaynağı.................................................................. 43

Hukukî sorumluluk........................................................... 43

Düzeltme ve cevap........................................................... 44

Zorunlu bilgileri göstermeme............................................. 45

Durdurulan yayının yayımına devam etme.......................... 46

Teslim yükümlülüğüne uymama........................................ 46

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması............................... 46

Yargıyı etkileme............................................................... 47

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme....................... 47

Kimliğin açıklanmaması.................................................... 47

Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma...................... 48

Süreli yayınların dağıtımı.................................................. 48

Yeniden yayım................................................................. 49

El koyma, dağıtım ve satış yasağı...................................... 49

Dava süreleri.................................................................... 50

Görevli mahkemeler ve yargılama usulü............................. 51

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı.......................... 52

Tebligat........................................................................... 52

Yürürlükten kaldırılan hükümler........................................ 52

Yürürlük.......................................................................... 53

Yürütme.......................................................................... 53

B- BASIN AHLÂK ESASLARI HAKKINDA 129 SAYILI GENEL KURUL KARARI........................................................................................... 55

C- TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU....... 61

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç:................................................................................. 61

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Yayın Esasları Temel ilkeler

Yayın esasları:..................................................................... 63

İKİNCİ KISIM

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu

İKİNCİ BÖLÜM

Organların Teşkili ve Görevler Organlar

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü mali hakları 66

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınların Düzenlenmesi

Cumhurbaşkanı ve siyasi parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması: 67

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açıköğretim yayınları ile eğitim ve öğretim amaçlı yayınlar ve diğer yayınlar.................................................................. 67

Seçimlerde siyasi partilerin yayınları:..................................... 68

Milli güvenlik açısından yayınların menedilmesi:.................... 68

Reklam yayınları:................................................................. 69

Düzeltme ve cevap hakkı:..................................................... 69

Sorumluluk:......................................................................... 71

Metin ve tespitlerin saklanması:............................................. 72

Yayınlanmayan haberler:...................................................... 72

Yayınların denetimi:............................................................. 73

Kurum programlarının korunması:......................................... 73

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirket kurma, satın alma ve ortaklık:...................................... 74

İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri:............................ 75

Devlet Yatırım Bankası kredileri:.......................................... 75

İndirimli tarife:..................................................................... 75

Tedarik işleri:....................................................................... 76

Muafiyetler:......................................................................... 76

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personelin özlük hakları:....................................................... 76

İkramiye:............................................................................. 80

Fazla çalışma:...................................................................... 81

Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri:............................................................................. 81

Öğretim ve eğitim:............................................................... 82

Mesken yapımı ve kiralama:.................................................. 82

Personel işlemleri ve personel hizmet tanımları:...................... 83

Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:.................................... 83

Disiplin cezaları:.................................................................. 83

Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:............................... 86

Görevden uzaklaştırma:........................................................ 87

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi:................................ 88

Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal, ithal ve montajlarında uygulanacak esaslar:........................................................................................... 88

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları:................... 89

Telekomünikasyon tesisleri:.................................................. 90

Yönetmelik:......................................................................... 90

Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve kanun hükümleri:.............. 91

Ek Madde 1 – (1/10/1992 - 3840/1 md.)................................. 91

BEŞİNCİ KISIM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 ila 5 – (Mülga: 11/6/2008-5767/10 md.)......... 92

Geçici Madde 6 – (Mülga : 4/12/1984 - 3093/7 md.)............... 92

Geçici Madde 7 ila 10 - (Mülga: 11/6/2008-5767/10 md.)....... 92

Geçici Madde 11 – (Ek: 11/6/2008-5767/9 md.)..................... 92

Geçici Madde 12 – (Ek: 11/6/2008-5767/9 md.)..................... 93

Geçici Madde 13- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/24 md.)............ 93

GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:2/7/2018-KHK-703/95 md.)......... 94

GEÇİCİ MADDE 15 -.......................................................... 95

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Yürürlük:............................................................................. 96

Yürütme:............................................................................. 96

11/11/1983 TARİHLİ VE 2954 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN MADDELER........................................................................................... 96

1 – 13/4/1988 tarih ve 322 sayılı KHK'nin geçici maddesi:.. 96

2 – 6/7/1999 tarih ve 4397 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri: 96

C- RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN............................................................ 99

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç.................................................................................. 99

Tanımlar............................................................................ 101

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Yeniden iletim.................................................................... 107

Yayın dili........................................................................... 107

Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu........ 108

Olağanüstü dönemlerde yayınlar:......................................... 109

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Hizmeti İlkeleri

Yayın hizmeti ilkeleri......................................................... 110

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Hizmetlerinde Ticarî İletişim

Genel esaslar...................................................................... 113

Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alışveriş 115

Belirli ürünlerin ticarî iletişimi............................................. 116

Program desteklemesi......................................................... 117

Ürün yerleştirme................................................................. 118

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yayın Hizmeti İçeriği

Genel ve tematik yayın:...................................................... 119

Avrupa eserleri:.................................................................. 120

Kısa gösterim hakkı............................................................ 121

Kamunun önemli olaylara erişimi........................................ 121

Düzeltme ve cevap hakkı.................................................... 122

ALTINCI BÖLÜM

Özel Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

Kuruluş ve hisse oranları..................................................... 124

Hisse, şirket devri ve birleşme............................................. 126

Logo ve çağrı işareti........................................................... 127

İzleyici temsilciliği............................................................. 128

Haber birimlerinde çalışanlar............................................... 128

Koruyucu sembol sistemi.................................................... 128

Yayın kayıtlarının muhafazası............................................. 129

YEDİNCİ BÖLÜM

Frekans Planlaması ve Yayın Lisansı

Frekans planlaması ve tahsis................................................ 129

Yayın lisansı türleri, süresi ve devir..................................... 132

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yayınların İletimi ve Yetkilendirme

Multipleks işletmecileri....................................................... 133

Platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri 134

Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu.................. 135

DOKUZUNCU BÖLÜM

Seçim Dönemi

Seçim döneminde yayınlar.................................................. 137

Siyasî reklam..................................................................... 137

ONUNCU BÖLÜM

Yaptırımlar

İdarî yaptırımlar................................................................. 138

Adlî yaptırımlar.................................................................. 141

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Kuruluş.............................................................................. 142

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu......................................... 143

Üst Kurul Başkanı ve Başkan Vekili.................................... 144

Görev ve yetkiler................................................................ 146

Yasaklar ve denetim........................................................... 150

Üst Kurul üyelerinin teminatı, malî ve sosyal hakları............. 152

Üst Kurulun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı.... 153

Malî kaynaklar ve bütçe...................................................... 154

Gelirlerin tahsili................................................................. 155

Üst Kurulun teşkilâtı, personeli ve kadroları......................... 158

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilişkin hükümler..... 161

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü........... 163

Sorumluluk ve sorumlu müdür............................................. 163

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü........... 165

Sorumluluk ve sorumlu müdür............................................. 165

Tebligat ve yetkili mahkemeler............................................ 166

Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler............ 166

Üst Kurul üyeleri ve personele dair geçiş hükümleri.............. 167

Yönetmelikler.................................................................... 170

Lisans sahibi kuruluşlar....................................................... 170

Kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri.......................... 170

Müeyyideler....................................................................... 172

Atıflar................................................................................ 172

Bazı maddelerin uygulanması.............................................. 172

D- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU-.............................. 175

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç................................................................................. 175

Kapsam............................................................................. 175

Tanımlar............................................................................ 175

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

Bilgi edinme hakkı............................................................. 176

Bilgi verme yükümlülüğü.................................................... 177

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Başvurusu

Başvuru usulü.................................................................... 177

İstenecek bilgi veya belgenin niteliği.................................... 178

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler..... 178

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme....................... 178

Bilgi veya belgeye erişim.................................................... 179

Bilgi veya belgeye erişim süreleri........................................ 179

Başvuruların cevaplandırılması............................................ 180

İtiraz usulü......................................................................... 180

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu.................................... 180

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

Yargı denetimi dışında kalan işlemler................................... 182

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler............................... 182

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler........ 182

İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler.................................... 182

Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.. 183

Özel hayatın gizliliği........................................................... 184

Haberleşmenin gizliliği....................................................... 184

Ticarî sır............................................................................ 184

Fikir ve sanat eserleri.......................................................... 184

Kurum içi düzenlemeler...................................................... 185

Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler.............................. 185

Tavsiye ve mütalaa talepleri................................................ 185

Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler.................................. 185

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ceza hükümleri.................................................................. 186

Rapor düzenlenmesi............................................................ 186

Yönetmelik........................................................................ 187

Yürürlük............................................................................ 187

Yürütme............................................................................ 187

E-İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN................................................................................ 189

Amaç ve kapsam................................................................ 189

Tanımlar............................................................................ 189

Bilgilendirme yükümlülüğü................................................. 191

İçerik sağlayıcının sorumluluğu........................................... 192

Yer sağlayıcının yükümlülükleri.......................................... 192

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri...................................... 193

Erişim Sağlayıcıları Birliği.................................................. 194

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri....................... 196

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi................. 196

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi.......... 201

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi 203

İdarî yapı ve görevler.......................................................... 204

Yönetmelikler.................................................................... 207

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler................................... 207

EK MADDE 1-.................................................................. 208

EK MADDE 2................................................................... 209

EK MADDE 3................................................................... 209

GEÇİCİ MADDE 1-........................................................... 209

GEÇİCİ MADDE 2............................................................ 210

GEÇİCİ MADDE 3............................................................ 211

GEÇİCİ MADDE 4............................................................ 211

Yürürlük............................................................................ 212

Yürütme............................................................................ 212

F- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU....................... 213

BİRİNCİ BÖLÜM

Fikir ve Sanat Eserleri

Amaç................................................................................. 213

Kapsam............................................................................. 213

Tanımlar............................................................................ 213

 1. B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:................................... 215

I – İlim ve edebiyat eserleri:............................................ 215

II – Musiki eserleri:........................................................ 216

III – Güzel sanat eserleri:................................................ 216

IV – Sinema eserleri:...................................................... 217

İşlenmeler ve Derlemeler................................................. 217

Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler:................................ 218

İKİNCİ BÖLÜM

Eser Sahibi

 1. A) Tarif:................................................................................ 219

I – Genel olarak:................................................................. 219

II – Eser sahiplerinin birden fazla oluşu:............................... 219

III – Eser sahipleri arasındaki birlik:.................................... 219

 1. B) Eser sahipliği hakkında karineler:....................................... 220

I – Sahibinin adı belirtilen eserlerde:.................................... 220

II – Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde:............................. 220

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fikri Haklar

 1. A) Eser sahibinin hakları:...................................................... 221

I – Genel olarak:................................................................. 221

II – Manevi haklar:............................................................. 222

 1. Umuma arz salahiyeti:................................................. 222
 2. Adın belirtilmesi salahiyeti:........................................ 222
 3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek:...................... 223
 4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları:................ 223

III. Hakların kullanılması:................................................... 224

 1. a) Genel olarak:.............................................................. 224
 2. b) Hakları kullanabilecek kimseler:.................................. 224

IV - Mali haklar:................................................................ 225

 1. Genel olarak:.............................................................. 225
 2. Çeşitleri:.................................................................... 226
 3. a) İşleme hakkı:.......................................................... 226
 4. b) Çoğaltma hakkı:...................................................... 226
 5. c) Yayma hakkı:.......................................................... 226

ç) Temsil hakkı:.......................................................... 227

 1. d) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı: 228
 2. Süreler:...................................................................... 228
 3. a) Genel olarak:.......................................................... 228
 4. b) Sürelerin devamı:.................................................... 229
 5. B) Tahditler:.......................................................................... 229

I – Amme intizamı mülahazasiyle:....................................... 229

II – Genel menfaat mülahazasiyle:....................................... 230

 1. Mevzuat ve içtihatlar................................................... 230
 2. Nutuklar:.................................................................... 230
 3. Temsil serbestisi:........................................................ 230
 4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler:.......... 231
 5. İktibas serbestisi:........................................................ 231
 6. Gazete münderecatı:.................................................... 232
 7. Haber:........................................................................ 232

III - Hususi menfaat mülahazasiyle:..................................... 233

 1. Şahsan kullanma:........................................................ 233
 2. Bestekarlara tanınan haklar:......................................... 235
 3. Kopye ve teşhir:.......................................................... 235
 4. Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar:............................................... 235

IV - Hükümete tanınan yetkiler:........................................... 238

 1. Meslek birliklerinin kurulması:.................................... 238
 2. Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar: 240
 3. <li
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   İÇİNDEKİLER........................................................................ 3

   HUKUK VE MEDYA

   1) ULUSLARASI DÜZENLEMELERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 31

   1. a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 19-Düşünce ve İfade Özgürlüğü 31
   2. b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.10 –İfade Özgürlüğü... 31
   3. c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 27............................. 31

   2) 1982 ANAYASASI'NDAKİ MEDYA HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER............................................................................................... 33

   Basın ve yayımla ilgili hükümler........................................... 33

   1. Basın hürriyeti............................................................. 33
   2. Süreli ve süresiz yayın hakkı......................................... 34
   3. Basın araçlarının korunması.......................................... 34
   4. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı....................................................................................... 35
   5. Düzeltme ve cevap hakkı.............................................. 35

   3) TÜRKİYE'DE MEDYA HUKUKU'NUN KAYNAKLARI. 37

   A- BASIN KANUNU.......................................................... 37

   Amaç ve kapsam.............................................................. 37

   Tanımlar.......................................................................... 37

   Basın özgürlüğü............................................................... 38

   Zorunlu bilgiler................................................................ 39

   Sorumlu müdür................................................................ 39

   Süreli yayın sahibi............................................................ 40

   Beyanname verilmesi........................................................ 40

   Beyannamenin incelenmesi............................................... 41

   Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi.......................... 41

   Teslim yükümlülüğü......................................................... 42

   Cezai sorumluluk.............................................................. 42

   Haber kaynağı.................................................................. 43

   Hukukî sorumluluk........................................................... 43

   Düzeltme ve cevap........................................................... 44

   Zorunlu bilgileri göstermeme............................................. 45

   Durdurulan yayının yayımına devam etme.......................... 46

   Teslim yükümlülüğüne uymama........................................ 46

   Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması............................... 46

   Yargıyı etkileme............................................................... 47

   Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme....................... 47

   Kimliğin açıklanmaması.................................................... 47

   Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma...................... 48

   Süreli yayınların dağıtımı.................................................. 48

   Yeniden yayım................................................................. 49

   El koyma, dağıtım ve satış yasağı...................................... 49

   Dava süreleri.................................................................... 50

   Görevli mahkemeler ve yargılama usulü............................. 51

   Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı.......................... 52

   Tebligat........................................................................... 52

   Yürürlükten kaldırılan hükümler........................................ 52

   Yürürlük.......................................................................... 53

   Yürütme.......................................................................... 53

   B- BASIN AHLÂK ESASLARI HAKKINDA 129 SAYILI GENEL KURUL KARARI........................................................................................... 55

   C- TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU....... 61

   BİRİNCİ KISIM

   Genel Hükümler

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç:................................................................................. 61

   İKİNCİ BÖLÜM

   Temel İlkeler ve Yayın Esasları Temel ilkeler

   Yayın esasları:..................................................................... 63

   İKİNCİ KISIM

   Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu

   İKİNCİ BÖLÜM

   Organların Teşkili ve Görevler Organlar

   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü mali hakları 66

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Yayınların Düzenlenmesi

   Cumhurbaşkanı ve siyasi parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması: 67

   Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açıköğretim yayınları ile eğitim ve öğretim amaçlı yayınlar ve diğer yayınlar.................................................................. 67

   Seçimlerde siyasi partilerin yayınları:..................................... 68

   Milli güvenlik açısından yayınların menedilmesi:.................... 68

   Reklam yayınları:................................................................. 69

   Düzeltme ve cevap hakkı:..................................................... 69

   Sorumluluk:......................................................................... 71

   Metin ve tespitlerin saklanması:............................................. 72

   Yayınlanmayan haberler:...................................................... 72

   Yayınların denetimi:............................................................. 73

   Kurum programlarının korunması:......................................... 73

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Şirket kurma, satın alma ve ortaklık:...................................... 74

   İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri:............................ 75

   Devlet Yatırım Bankası kredileri:.......................................... 75

   İndirimli tarife:..................................................................... 75

   Tedarik işleri:....................................................................... 76

   Muafiyetler:......................................................................... 76

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Personelin özlük hakları:....................................................... 76

   İkramiye:............................................................................. 80

   Fazla çalışma:...................................................................... 81

   Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri:............................................................................. 81

   Öğretim ve eğitim:............................................................... 82

   Mesken yapımı ve kiralama:.................................................. 82

   Personel işlemleri ve personel hizmet tanımları:...................... 83

   Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:.................................... 83

   Disiplin cezaları:.................................................................. 83

   Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:............................... 86

   Görevden uzaklaştırma:........................................................ 87

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   Çeşitli Hükümler

   Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi:................................ 88

   Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal, ithal ve montajlarında uygulanacak esaslar:........................................................................................... 88

   Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları:................... 89

   Telekomünikasyon tesisleri:.................................................. 90

   Yönetmelik:......................................................................... 90

   Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve kanun hükümleri:.............. 91

   Ek Madde 1 – (1/10/1992 - 3840/1 md.)................................. 91

   BEŞİNCİ KISIM

   Geçici Hükümler

   Geçici Madde 1 ila 5 – (Mülga: 11/6/2008-5767/10 md.)......... 92

   Geçici Madde 6 – (Mülga : 4/12/1984 - 3093/7 md.)............... 92

   Geçici Madde 7 ila 10 - (Mülga: 11/6/2008-5767/10 md.)....... 92

   Geçici Madde 11 – (Ek: 11/6/2008-5767/9 md.)..................... 92

   Geçici Madde 12 – (Ek: 11/6/2008-5767/9 md.)..................... 93

   Geçici Madde 13- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/24 md.)............ 93

   GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:2/7/2018-KHK-703/95 md.)......... 94

   GEÇİCİ MADDE 15 -.......................................................... 95

   ALTINCI KISIM

   Son Hükümler

   Yürürlük:............................................................................. 96

   Yürütme:............................................................................. 96

   11/11/1983 TARİHLİ VE 2954 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN MADDELER........................................................................................... 96

   1 – 13/4/1988 tarih ve 322 sayılı KHK'nin geçici maddesi:.. 96

   2 – 6/7/1999 tarih ve 4397 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri: 96

   C- RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN............................................................ 99

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç.................................................................................. 99

   Tanımlar............................................................................ 101

   İKİNCİ BÖLÜM

   Genel Esaslar

   Yeniden iletim.................................................................... 107

   Yayın dili........................................................................... 107

   Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu........ 108

   Olağanüstü dönemlerde yayınlar:......................................... 109

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Yayın Hizmeti İlkeleri

   Yayın hizmeti ilkeleri......................................................... 110

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Yayın Hizmetlerinde Ticarî İletişim

   Genel esaslar...................................................................... 113

   Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alışveriş 115

   Belirli ürünlerin ticarî iletişimi............................................. 116

   Program desteklemesi......................................................... 117

   Ürün yerleştirme................................................................. 118

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Yayın Hizmeti İçeriği

   Genel ve tematik yayın:...................................................... 119

   Avrupa eserleri:.................................................................. 120

   Kısa gösterim hakkı............................................................ 121

   Kamunun önemli olaylara erişimi........................................ 121

   Düzeltme ve cevap hakkı.................................................... 122

   ALTINCI BÖLÜM

   Özel Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

   Kuruluş ve hisse oranları..................................................... 124

   Hisse, şirket devri ve birleşme............................................. 126

   Logo ve çağrı işareti........................................................... 127

   İzleyici temsilciliği............................................................. 128

   Haber birimlerinde çalışanlar............................................... 128

   Koruyucu sembol sistemi.................................................... 128

   Yayın kayıtlarının muhafazası............................................. 129

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Frekans Planlaması ve Yayın Lisansı

   Frekans planlaması ve tahsis................................................ 129

   Yayın lisansı türleri, süresi ve devir..................................... 132

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   Yayınların İletimi ve Yetkilendirme

   Multipleks işletmecileri....................................................... 133

   Platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri 134

   Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu.................. 135

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   Seçim Dönemi

   Seçim döneminde yayınlar.................................................. 137

   Siyasî reklam..................................................................... 137

   ONUNCU BÖLÜM

   Yaptırımlar

   İdarî yaptırımlar................................................................. 138

   Adlî yaptırımlar.................................................................. 141

   ONBİRİNCİ BÖLÜM

   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

   Kuruluş.............................................................................. 142

   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu......................................... 143

   Üst Kurul Başkanı ve Başkan Vekili.................................... 144

   Görev ve yetkiler................................................................ 146

   Yasaklar ve denetim........................................................... 150

   Üst Kurul üyelerinin teminatı, malî ve sosyal hakları............. 152

   Üst Kurulun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı.... 153

   Malî kaynaklar ve bütçe...................................................... 154

   Gelirlerin tahsili................................................................. 155

   Üst Kurulun teşkilâtı, personeli ve kadroları......................... 158

   ONİKİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli ve Son Hükümler

   Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilişkin hükümler..... 161

   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü........... 163

   Sorumluluk ve sorumlu müdür............................................. 163

   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü........... 165

   Sorumluluk ve sorumlu müdür............................................. 165

   Tebligat ve yetkili mahkemeler............................................ 166

   Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler............ 166

   Üst Kurul üyeleri ve personele dair geçiş hükümleri.............. 167

   Yönetmelikler.................................................................... 170

   Lisans sahibi kuruluşlar....................................................... 170

   Kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri.......................... 170

   Müeyyideler....................................................................... 172

   Atıflar................................................................................ 172

   Bazı maddelerin uygulanması.............................................. 172

   D- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU-.............................. 175

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç................................................................................. 175

   Kapsam............................................................................. 175

   Tanımlar............................................................................ 175

   İKİNCİ BÖLÜM

   Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

   Bilgi edinme hakkı............................................................. 176

   Bilgi verme yükümlülüğü.................................................... 177

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Bilgi Edinme Başvurusu

   Başvuru usulü.................................................................... 177

   İstenecek bilgi veya belgenin niteliği.................................... 178

   Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler..... 178

   Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme....................... 178

   Bilgi veya belgeye erişim.................................................... 179

   Bilgi veya belgeye erişim süreleri........................................ 179

   Başvuruların cevaplandırılması............................................ 180

   İtiraz usulü......................................................................... 180

   Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu.................................... 180

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

   Yargı denetimi dışında kalan işlemler................................... 182

   Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler............................... 182

   Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler........ 182

   İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler.................................... 182

   Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.. 183

   Özel hayatın gizliliği........................................................... 184

   Haberleşmenin gizliliği....................................................... 184

   Ticarî sır............................................................................ 184

   Fikir ve sanat eserleri.......................................................... 184

   Kurum içi düzenlemeler...................................................... 185

   Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler.............................. 185

   Tavsiye ve mütalaa talepleri................................................ 185

   Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler.................................. 185

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli ve Son Hükümler

   Ceza hükümleri.................................................................. 186

   Rapor düzenlenmesi............................................................ 186

   Yönetmelik........................................................................ 187

   Yürürlük............................................................................ 187

   Yürütme............................................................................ 187

   E-İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN................................................................................ 189

   Amaç ve kapsam................................................................ 189

   Tanımlar............................................................................ 189

   Bilgilendirme yükümlülüğü................................................. 191

   İçerik sağlayıcının sorumluluğu........................................... 192

   Yer sağlayıcının yükümlülükleri.......................................... 192

   Erişim sağlayıcının yükümlülükleri...................................... 193

   Erişim Sağlayıcıları Birliği.................................................. 194

   Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri....................... 196

   Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi................. 196

   İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi.......... 201

   Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi 203

   İdarî yapı ve görevler.......................................................... 204

   Yönetmelikler.................................................................... 207

   İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler................................... 207

   EK MADDE 1-.................................................................. 208

   EK MADDE 2................................................................... 209

   EK MADDE 3................................................................... 209

   GEÇİCİ MADDE 1-........................................................... 209

   GEÇİCİ MADDE 2............................................................ 210

   GEÇİCİ MADDE 3............................................................ 211

   GEÇİCİ MADDE 4............................................................ 211

   Yürürlük............................................................................ 212

   Yürütme............................................................................ 212

   F- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU....................... 213

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Fikir ve Sanat Eserleri

   Amaç................................................................................. 213

   Kapsam............................................................................. 213

   Tanımlar............................................................................ 213

   1. B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:................................... 215

   I – İlim ve edebiyat eserleri:............................................ 215

   II – Musiki eserleri:........................................................ 216

   III – Güzel sanat eserleri:................................................ 216

   IV – Sinema eserleri:...................................................... 217

   İşlenmeler ve Derlemeler................................................. 217

   Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler:................................ 218

   İKİNCİ BÖLÜM

   Eser Sahibi

   1. A) Tarif:................................................................................ 219

   I – Genel olarak:................................................................. 219

   II – Eser sahiplerinin birden fazla oluşu:............................... 219

   III – Eser sahipleri arasındaki birlik:.................................... 219

   1. B) Eser sahipliği hakkında karineler:....................................... 220

   I – Sahibinin adı belirtilen eserlerde:.................................... 220

   II – Sahibinin adı belirtilmiyen eserlerde:............................. 220

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Fikri Haklar

   1. A) Eser sahibinin hakları:...................................................... 221

   I – Genel olarak:................................................................. 221

   II – Manevi haklar:............................................................. 222

   1. Umuma arz salahiyeti:................................................. 222
   2. Adın belirtilmesi salahiyeti:........................................ 222
   3. Eserde değişiklik yapılmasını menetmek:...................... 223
   4. Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları:................ 223

   III. Hakların kullanılması:................................................... 224

   1. a) Genel olarak:.............................................................. 224
   2. b) Hakları kullanabilecek kimseler:.................................. 224

   IV - Mali haklar:................................................................ 225

   1. Genel olarak:.............................................................. 225
   2. Çeşitleri:.................................................................... 226
   3. a) İşleme hakkı:.......................................................... 226
   4. b) Çoğaltma hakkı:...................................................... 226
   5. c) Yayma hakkı:.......................................................... 226

   ç) Temsil hakkı:.......................................................... 227

   1. d) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı: 228
   2. Süreler:...................................................................... 228
   3. a) Genel olarak:.......................................................... 228
   4. b) Sürelerin devamı:.................................................... 229
   5. B) Tahditler:.......................................................................... 229

   I – Amme intizamı mülahazasiyle:....................................... 229

   II – Genel menfaat mülahazasiyle:....................................... 230

   1. Mevzuat ve içtihatlar................................................... 230
   2. Nutuklar:.................................................................... 230
   3. Temsil serbestisi:........................................................ 230
   4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler:.......... 231
   5. İktibas serbestisi:........................................................ 231
   6. Gazete münderecatı:.................................................... 232
   7. Haber:........................................................................ 232

   III - Hususi menfaat mülahazasiyle:..................................... 233

   1. Şahsan kullanma:........................................................ 233
   2. Bestekarlara tanınan haklar:......................................... 235
   3. Kopye ve teşhir:.......................................................... 235
   4. Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar:............................................... 235

   IV - Hükümete tanınan yetkiler:........................................... 238

   1. Meslek birliklerinin kurulması:.................................... 238
   2. Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar: 240
   3. <li
   Stok Kodu
   :
   9786057615701
   Boyut
   :
   14 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   384
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   80 gr. Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat