0
%50
Güncel İş Mevzuatı 2017 Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Mevzuatı 2017 Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Mevzuatı 2017 Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Mevzuatı 2017 Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Mevzuatı 2017 Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Mevzuatı 2017 Aristo Yayınevi Hasan Yıldız

Güncel İş Mevzuatı 20174857 Sayılı İş Kanunu ve Bağlantılı Yönetmelikler

Liste Fiyatı : 150,00
İndirimli Fiyat : 75,00
Kazancınız : 75,00
9786056700088
362097
Güncel İş Mevzuatı 2017
Güncel İş Mevzuatı 2017 4857 Sayılı İş Kanunu ve Bağlantılı Yönetmelikler
75.00

4857 İŞ KANUNU VE BAĞLANTILI YÖNETMELİKLER

4857 SAYILI İŞ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 1 – Amaç ve kapsam................................................ 15

MADDE 2 – Tanımlar............................................................. 15

MADDE 3 – İşyerini bildirme.................................................. 17

MADDE 4 – İstisnalar............................................................. 18

MADDE 5 – Eşit davranma ilkesi............................................ 19

MADDE 6 – İşyerinin veya bir bölümünün devri.................... 20

MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi................................................... 21

İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

MADDE 8 – Tanım ve şekil.................................................... 24

MADDE 9 – Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi.. 25

MADDE 10 – Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri........ 25

MADDE 11 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi.................. 25

MADDE 12 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 25

MADDE 13 – Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi.............. 26

MADDE 14 – Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma........... 27

MADDE 15 – Deneme süreli iş sözleşmesi................................ 28

MADDE 16 – Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri. 28

MADDE 17 – Süreli fesih.......................................................... 29

MADDE 18 – Feshin geçerli sebebe dayandırılması.................. 30

MADDE 19 – Sözleşmenin feshinde usul.................................. 31

MADDE 20 – Fesih bildirimine itiraz ve usulü.......................... 31

MADDE 21 – Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları........... 31

MADDE 22 – Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 32

MADDE 23 – Yeni işverenin sorumluluğu................................ 33

MADDE 24 – İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı.............. 33

MADDE 25 – İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı.......... 34

MADDE 26 – Derhal fesih hakkını kullanma süresi.................. 36

MADDE 27 – Yeni iş arama izni............................................... 36

MADDE 28 – Çalışma belgesi................................................... 36

MADDE 29 – Toplu işçi çıkarma.............................................. 37

MADDE 30 – Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu.. 38

MADDE 31 – Askerlik ve kanundan doğan çalışma.................. 40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

MADDE 32 – Ücret ve ücretin ödenmesi.................................. 41

MADDE 33 – İşverenin ödeme aczine düşmesi......................... 42

MADDE 34 – Ücretin gününde ödenmemesi............................. 42

MADDE 35 – Ücretin saklı kısmı.............................................. 42

MADDE 36 – Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü 43

MADDE 37 – Ücret hesap pusulası........................................... 44

MADDE 38 – Ücret kesme cezası............................................. 44

MADDE 39 – Asgari ücret......................................................... 44

MADDE 40 – Yarım ücret......................................................... 45

MADDE 41 – Fazla çalışma ücreti............................................. 45

MADDE 42 – Zorunlu nedenlerle fazla çalışma........................ 47

MADDE 43 – Olağanüstü hallerde fazla çalışma....................... 47

MADDE 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma.. 47

MADDE 45 – Saklı haklar......................................................... 47

MADDE 46 – Hafta tatili ücreti................................................. 48

MADDE 47 – Genel tatil ücreti.................................................. 48

MADDE 48 – Geçici iş göremezlik............................................ 49

MADDE 49 – Ücret şekillerine göre tatil ücreti.......................... 49

MADDE 50 – Tatil ücretine girmeyen kısımlar.......................... 49

MADDE 51 – Yüzdelerin ödenmesi.......................................... 50

MADDE 52 – Yüzdelerin belgelenmesi..................................... 50

MADDE 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri............... 50

MADDE 54 – Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 51

MADDE 55 – Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 52

MADDE 56 – Yıllık ücretli iznin uygulanması.......................... 53

MADDE 57 – Yıllık izin ücreti.................................................. 53

MADDE 58 – İzinde çalışma yasağı.......................................... 54

MADDE 59 – Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti.............. 54

MADDE 60 – İzinlere ilişkin düzenlemeler............................... 54

MADDE 61 – Sigorta primleri................................................... 55

MADDE 62 – Ücretten indirim yapılamayacak haller................ 55

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

MADDE 63 – Çalışma süresi..................................................... 55

MADDE 64 – Telafi çalışması................................................... 56

MADDE 65 – Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği.................. 56

MADDE 66 – Çalışma süresinden sayılan haller....................... 56

MADDE 67 – Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri........ 57

MADDE 68 – Ara dinlenmesi.................................................... 57

MADDE 69 – Gece süresi ve gece çalışmaları........................... 58

MADDE 70 – Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri......... 58

MADDE 71 – Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı..... 59

MADDE 72 – Yer ve su altında çalıştırma yasağı...................... 60

MADDE 73 – Gece çalıştırma yasağı......................................... 60

MADDE 74 – Analık halinde çalışma ve süt izni....................... 60

MADDE 75 – İşçi özlük dosyası............................................... 62

MADDE 76 – Yönetmelikler..................................................... 62

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği

MADDE 77 – İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri.............. 62

MADDE 78 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri.................. 63

MADDE 79 – İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması...... 63

MADDE 80 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu............................... 63

MADDE 81 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri......................... 63

MADDE 82 – İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 63

MADDE 83 – İşçilerin hakları................................................... 63

MADDE 84 – İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı..... 63

MADDE 85 – Ağır ve tehlikeli işler........................................... 63

MADDE 86 – Ağır ve tehlikeli işlerde rapor.............................. 63

MADDE 87 – On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor.......... 63

MADDE 88 – Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 64

MADDE 89 – Çeşitli yönetmelikler........................................... 64

ALTINCI BÖLÜM

İş ve İşçi Bulma

MADDE 90 – İş ve işçi bulmaya aracılık................................... 64

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

MADDE 91 – Devletin yetkisi................................................... 64

MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar................................ 64

MADDE 93 – Yetkili memurların ödevi.................................... 65

MADDE 94 – Muafiyet............................................................. 66

MADDE 95 – Diğer merciler tarafından yapılan teftişler........... 66

MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu............................. 66

MADDE 97 – Zabıtanın yardımı ............................................... 66

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

MADDE 98 – İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık.......... 67

MADDE 99 – Genel hükümlere aykırılık.................................. 67

MADDE 100 –...... Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 68

MADDE 101 – Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 68

MADDE 102 –........................... Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 68

MADDE 103 –.................. Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 69

MADDE 104 –..... İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 69

MADDE 105 –.. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 70

MADDE 106 –.................... İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 70

MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 70

MADDE 108 – İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 70

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

MADDE 109 –......................................................... Yazılı bildirim 71

MADDE 110 –.............. Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 71

MADDE 111 –....................... Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 71

MADDE 112 – Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 73

MADDE 113 –....... Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 75

MADDE 114 –............................................. Üçlü Danışma Kurulu 75

MADDE 115,116,117,118 – Kantin açılması............................. 76

MADDE 119 –......................................................... Yönetmelikler 76

MADDE 120 –............................. Yürürlükten kaldırılan hükümler 76

EK MADDE 1– Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri 77

EK MADDE 2 – Mazeret izni..................................................... 77

MADDE 121 –................................................................. Yürürlük 79

MADDE 122 –.................................................................. Yürütme 79

¨ Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 81

¨ Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği....................................... 87

¨ Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik.......................................................................... 107

¨ Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 111

¨ Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik............................................... 119

¨ Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik......... 131

¨ Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 137

¨ Haklarında Dava Açılan Teşekkül Personeli İçin Avukat Temin Edilmesi ve Avukatlık Ücreti Ödenmesi Hakkında Yönerge............................................................... 141

¨ Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği 145

¨ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İş ve Trafik Kazaları Rücu Yönergesi 169

¨ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.......................................................................... 177

¨ Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 189

¨ Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik.......................................................................... 203

¨ Alt İşverenlik Yönetmeliği................................................... 209

¨ Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 217

¨ 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 227

¨ 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ........................................................................ 233

¨ Asgari Ücret Yönetmeliği..................................................... 235

¨ Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği... 241

¨ Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.......................................................................... 245

¨ İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği............... 249

¨ Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 253

¨ Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 259

¨ İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 269

¨ Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 273

¨ İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik.......................................................... 277

¨ Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği............................................. 283

¨ Konut Kapıcıları Yönetmeliği.............................................. 293

¨ Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 299

0 Efsane indirim kampanyasından çok uygun bir fiyata aldım teşekkürler.
0 14 şubatta büyük indirimdeydi. Almadığıma pişman oldum.
 • Açıklama
  • 4857 İŞ KANUNU VE BAĞLANTILI YÖNETMELİKLER

   4857 SAYILI İŞ KANUNU

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Genel Hükümler

   MADDE 1 – Amaç ve kapsam................................................ 15

   MADDE 2 – Tanımlar............................................................. 15

   MADDE 3 – İşyerini bildirme.................................................. 17

   MADDE 4 – İstisnalar............................................................. 18

   MADDE 5 – Eşit davranma ilkesi............................................ 19

   MADDE 6 – İşyerinin veya bir bölümünün devri.................... 20

   MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi................................................... 21

   İKİNCİ BÖLÜM

   İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

   MADDE 8 – Tanım ve şekil.................................................... 24

   MADDE 9 – Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi.. 25

   MADDE 10 – Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri........ 25

   MADDE 11 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi.................. 25

   MADDE 12 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 25

   MADDE 13 – Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi.............. 26

   MADDE 14 – Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma........... 27

   MADDE 15 – Deneme süreli iş sözleşmesi................................ 28

   MADDE 16 – Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri. 28

   MADDE 17 – Süreli fesih.......................................................... 29

   MADDE 18 – Feshin geçerli sebebe dayandırılması.................. 30

   MADDE 19 – Sözleşmenin feshinde usul.................................. 31

   MADDE 20 – Fesih bildirimine itiraz ve usulü.......................... 31

   MADDE 21 – Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları........... 31

   MADDE 22 – Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 32

   MADDE 23 – Yeni işverenin sorumluluğu................................ 33

   MADDE 24 – İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı.............. 33

   MADDE 25 – İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı.......... 34

   MADDE 26 – Derhal fesih hakkını kullanma süresi.................. 36

   MADDE 27 – Yeni iş arama izni............................................... 36

   MADDE 28 – Çalışma belgesi................................................... 36

   MADDE 29 – Toplu işçi çıkarma.............................................. 37

   MADDE 30 – Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu.. 38

   MADDE 31 – Askerlik ve kanundan doğan çalışma.................. 40

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Ücret

   MADDE 32 – Ücret ve ücretin ödenmesi.................................. 41

   MADDE 33 – İşverenin ödeme aczine düşmesi......................... 42

   MADDE 34 – Ücretin gününde ödenmemesi............................. 42

   MADDE 35 – Ücretin saklı kısmı.............................................. 42

   MADDE 36 – Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü 43

   MADDE 37 – Ücret hesap pusulası........................................... 44

   MADDE 38 – Ücret kesme cezası............................................. 44

   MADDE 39 – Asgari ücret......................................................... 44

   MADDE 40 – Yarım ücret......................................................... 45

   MADDE 41 – Fazla çalışma ücreti............................................. 45

   MADDE 42 – Zorunlu nedenlerle fazla çalışma........................ 47

   MADDE 43 – Olağanüstü hallerde fazla çalışma....................... 47

   MADDE 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma.. 47

   MADDE 45 – Saklı haklar......................................................... 47

   MADDE 46 – Hafta tatili ücreti................................................. 48

   MADDE 47 – Genel tatil ücreti.................................................. 48

   MADDE 48 – Geçici iş göremezlik............................................ 49

   MADDE 49 – Ücret şekillerine göre tatil ücreti.......................... 49

   MADDE 50 – Tatil ücretine girmeyen kısımlar.......................... 49

   MADDE 51 – Yüzdelerin ödenmesi.......................................... 50

   MADDE 52 – Yüzdelerin belgelenmesi..................................... 50

   MADDE 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri............... 50

   MADDE 54 – Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 51

   MADDE 55 – Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 52

   MADDE 56 – Yıllık ücretli iznin uygulanması.......................... 53

   MADDE 57 – Yıllık izin ücreti.................................................. 53

   MADDE 58 – İzinde çalışma yasağı.......................................... 54

   MADDE 59 – Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti.............. 54

   MADDE 60 – İzinlere ilişkin düzenlemeler............................... 54

   MADDE 61 – Sigorta primleri................................................... 55

   MADDE 62 – Ücretten indirim yapılamayacak haller................ 55

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   İşin Düzenlenmesi

   MADDE 63 – Çalışma süresi..................................................... 55

   MADDE 64 – Telafi çalışması................................................... 56

   MADDE 65 – Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği.................. 56

   MADDE 66 – Çalışma süresinden sayılan haller....................... 56

   MADDE 67 – Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri........ 57

   MADDE 68 – Ara dinlenmesi.................................................... 57

   MADDE 69 – Gece süresi ve gece çalışmaları........................... 58

   MADDE 70 – Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri......... 58

   MADDE 71 – Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı..... 59

   MADDE 72 – Yer ve su altında çalıştırma yasağı...................... 60

   MADDE 73 – Gece çalıştırma yasağı......................................... 60

   MADDE 74 – Analık halinde çalışma ve süt izni....................... 60

   MADDE 75 – İşçi özlük dosyası............................................... 62

   MADDE 76 – Yönetmelikler..................................................... 62

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   İş Sağlığı ve Güvenliği

   MADDE 77 – İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri.............. 62

   MADDE 78 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri.................. 63

   MADDE 79 – İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması...... 63

   MADDE 80 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu............................... 63

   MADDE 81 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri......................... 63

   MADDE 82 – İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 63

   MADDE 83 – İşçilerin hakları................................................... 63

   MADDE 84 – İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı..... 63

   MADDE 85 – Ağır ve tehlikeli işler........................................... 63

   MADDE 86 – Ağır ve tehlikeli işlerde rapor.............................. 63

   MADDE 87 – On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor.......... 63

   MADDE 88 – Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 64

   MADDE 89 – Çeşitli yönetmelikler........................................... 64

   ALTINCI BÖLÜM

   İş ve İşçi Bulma

   MADDE 90 – İş ve işçi bulmaya aracılık................................... 64

   YEDİNCİ BÖLÜM

   Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

   MADDE 91 – Devletin yetkisi................................................... 64

   MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar................................ 64

   MADDE 93 – Yetkili memurların ödevi.................................... 65

   MADDE 94 – Muafiyet............................................................. 66

   MADDE 95 – Diğer merciler tarafından yapılan teftişler........... 66

   MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu............................. 66

   MADDE 97 – Zabıtanın yardımı ............................................... 66

   SEKİZİNCİ BÖLÜM

   İdari Ceza Hükümleri

   MADDE 98 – İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık.......... 67

   MADDE 99 – Genel hükümlere aykırılık.................................. 67

   MADDE 100 –...... Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 68

   MADDE 101 – Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 68

   MADDE 102 –........................... Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 68

   MADDE 103 –.................. Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 69

   MADDE 104 –..... İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 69

   MADDE 105 –.. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 70

   MADDE 106 –.................... İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 70

   MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 70

   MADDE 108 – İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 70

   DOKUZUNCU BÖLÜM

   Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

   MADDE 109 –......................................................... Yazılı bildirim 71

   MADDE 110 –.............. Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 71

   MADDE 111 –....................... Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 71

   MADDE 112 – Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 73

   MADDE 113 –....... Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 75

   MADDE 114 –............................................. Üçlü Danışma Kurulu 75

   MADDE 115,116,117,118 – Kantin açılması............................. 76

   MADDE 119 –......................................................... Yönetmelikler 76

   MADDE 120 –............................. Yürürlükten kaldırılan hükümler 76

   EK MADDE 1– Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri 77

   EK MADDE 2 – Mazeret izni..................................................... 77

   MADDE 121 –................................................................. Yürürlük 79

   MADDE 122 –.................................................................. Yürütme 79

   ¨ Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 81

   ¨ Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği....................................... 87

   ¨ Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik.......................................................................... 107

   ¨ Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 111

   ¨ Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik............................................... 119

   ¨ Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik......... 131

   ¨ Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 137

   ¨ Haklarında Dava Açılan Teşekkül Personeli İçin Avukat Temin Edilmesi ve Avukatlık Ücreti Ödenmesi Hakkında Yönerge............................................................... 141

   ¨ Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği 145

   ¨ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İş ve Trafik Kazaları Rücu Yönergesi 169

   ¨ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.......................................................................... 177

   ¨ Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 189

   ¨ Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik.......................................................................... 203

   ¨ Alt İşverenlik Yönetmeliği................................................... 209

   ¨ Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 217

   ¨ 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 227

   ¨ 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ........................................................................ 233

   ¨ Asgari Ücret Yönetmeliği..................................................... 235

   ¨ Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği... 241

   ¨ Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.......................................................................... 245

   ¨ İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği............... 249

   ¨ Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 253

   ¨ Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 259

   ¨ İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 269

   ¨ Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 273

   ¨ İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik.......................................................... 277

   ¨ Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği............................................. 283

   ¨ Konut Kapıcıları Yönetmeliği.............................................. 293

   ¨ Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 299

   Stok Kodu
   :
   9786056700088
   Boyut
   :
   14 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   304
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017 Şubat
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   ivory
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Erdi Ö. - 25.01.2021 15:00
0/5
Efsane indirim kampanyasından çok uygun bir fiyata aldım teşekkürler.
emrah ç. - 20.02.2019 01:18
0/5
14 şubatta büyük indirimdeydi. Almadığıma pişman oldum.
Kapat