0
%40
THEMIS - Anayasa Hukuku Kuram Kitap Zehra Odyakmaz

THEMIS - Anayasa HukukuAdli-İdari Hakimlik, Kaymakamlık

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 21,00
Kazancınız : 14,00
Taksitli fiyat : 9 x 2,75
%40
Temin süresi 2 gündür.
THEMIS - Anayasa Hukuku
THEMIS - Anayasa Hukuku Adli-İdari Hakimlik, Kaymakamlık
Kuram Kitap
21.00

16 Ekim 2018 tarihinde kabul edilen içtüzük değişiklikleri işlenmiştir 

 

 

İçindekiler

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ

   1. ANAYASA HUKUKU
   2. ANAYASA KAVRAMI

III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU

   1. ANAYASA TÜRLERİ
   2. Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı
   3. Yumuşak Anayasa - Sert Anayasa Ayrımı
   4. Kazuistik Anayasa - Çerçeve Anayasa
   5. ANAYASAL DEVLET - ANAYASALI DEVLET

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK ANAYASA TARİHİ

   1. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
   2. Meşrutiyet Öncesi Dönem
   3. Sened-i İttifak
   4. Tanzimat ve Islahat Fermanları
   5. 1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet)
   6. Anayasanın Hazırlanışı
   7. Temel Hükümleri
   8. Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi
   9. Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
   10. İkinci Meşrutiyetin Başlaması
   11. 1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri
   12. Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması
   13. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
   14. Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM
   15. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri
   16. Saltanatın Kaldırılması
   17. Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler
   18. Hilafetin Kaldırılması

III. 1924 ANAYASASI

   1. Kabulü
   2. Hükümet Sistemi
   3. 1924 Anayasasının Uygulanması
   4. 1961 ANAYASASI
   5. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi
   6. Kurucu Meclis
   7. Milli Birlik Komitesi
   8. Temsilciler Meclisi
   9. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri
   10. 1961 Anayasasının Uygulanması
   11. 12 Mart Muhtırası
   12. Anayasa Değişiklikleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASI

   1. ANAYASANIN HAZIRLANMASI
   2. Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi)
   3. Kurucu Meclis
   4. Anayasanın Kabulü
   5. 1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ
   6. Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır
   7. Sert (Katı) Bir Anayasadır
   8. Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir
   9. Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir
   10. Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir

III. İKİ ANAYASANIN KARŞILAŞTIRILMASI

   1. Anayasaların Benzerlikleri
   2. Anayasalar Arasındaki Farklar
   3. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARI
   4. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ
   5. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri
   6. Cumhuriyetçilik
   7. Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler
   8. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
   9. Demokratik Devlet
   10. Laiklik
   11. Hukuk Devleti
   12. Sosyal Devlet
   13. Eşitlik İlkesi
   14. ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET)
   15. 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
   16. Temel Hakların Sınırlanması
   17. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
   18. Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
   19. Temel Hakların Türleri

VII. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK

   1. Kişinin Hakları ve Ödevleri
   2. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı
   3. Zorla Çalıştırma Yasağı
   4. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
   5. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
   6. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
   7. Din ve Vicdan Hürriyeti
   8. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
   9. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
   10. Bilim ve Sanat Hürriyeti
   11. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
   12. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
   13. Mülkiyet Hakkı
   14. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
   15. İspat Hakkı
   16. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
   17. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
   18. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
   19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
   20. Kamu Yararı
   21. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
   22. Çalışma ile İlgili Hükümler
   23. Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt
   24. Ücrette Adalet Sağlanması
   25. Sağlık, Çevre ve Konut
   26. Gençlik ve Spor
   27. Sosyal Güvenlik Hakları
   28. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
   29. Sanatın ve Sanatçının Korunması
   30. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
   31. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları - Katılma Hakları
   32. Türk Vatandaşlığı
   33. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
   34. Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi
   35. Vatan Hizmeti
   36. Vergi Ödevi
   37. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YASAMA

   1. YASAMA FONKSİYONU ve YASAMA ALANI
   2. Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri
   3. Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği
   4. Yasama Yetkisinin Devredilemezliği
   5. YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL
   6. Kanunlar
   7. Teklif
   8. Görüşme
   9. Kabul
   10. Yayım
   11. Geri Gönderme ve Yeniden Kabul
   12. Yürürlük
   13. Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
   14. Genel Olarak
   15. Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
   16. TBMM İçtüzüğü

III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU

   1. TBMM SEÇİMLERİ
   2. Seçim Dönemi
   3. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi
   4. Seçimlerin Geriye Bırakılması
   5. Ara Seçim
   6. SEÇİM SİSTEMLERİ
   7. Genel Olarak
   8. Seçim Sistemleri
   9. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi
   10. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler
   11. TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ)
   12. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
   13. Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme
   14. Milletin Temsili İlkesi
   15. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
   16. Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı)
   17. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)
   18. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık)
   19. Milletvekilliğinin Düşmesi
   20. Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu
   21. Milletvekillerinin Mali Statüsü

VII. TBMM’NİN İÇYAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

   1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı
   2. Başkanlık Divanı
   3. Meclis Siyasi Parti Grupları
   4. Danışma Kurulu
   5. Komisyonlar
   6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni
   7. Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme
   8. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum
   9. Olağanüstü Toplantı
   10. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
   11. Mecliste Oylama Usulleri

VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

   1. Genel Olarak
   2. Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler
   3. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi
   1. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü
   2. Bütçenin Hazırlanması
   3. Bütçenin Görüşülmesi
   4. Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
   5. Kesinhesap
   6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
   7. Yazılı Soru
   8. Genel Görüşme
   9. Meclis Araştırması
   10. Meclis Soruşturması

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME

   1. YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ
   2. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
   3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   4. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   5. Yönetmelik

III. YÜRÜTME ORGANLARI

   1. Cumhurbaşkanı
   2. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
   3. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN 2017 YILI TEMEL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
   4. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
   5. BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

 

ALTINCI BÖLÜM

YARGI

   1. YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE
   2. MAHKEMELERİN KURULUŞU

III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ

   1. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
   2. Kuruluş
   3. Üyelik
   4. Organları
   5. Başkanlık
   6. Genel Kurul
   7. Daireler
   8. Genel Sekreterlik
   9. Teftiş Kurulu
   10. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri
   11. 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler
   12. Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu
   13. ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
   14. YÜKSEK MAHKEMELER
   15. Anayasa Mahkemesi
   16. Yargıtay
   17. Danıştay
   18. Uyuşmazlık Mahkemesi

VII. ASKERİ YARGI

VIII. SAYIŞTAY

   1. ANAYASA MAHKEMESİ
   2. Kuruluş
   3. Başkan ve Üyelik
   4. Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü
   5. Anayasa Mahkemesinin Görevleri
   6. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar
   7. ANAYASA YARGISI
   8. Genel Olarak
   9. Tarihçe
   10. Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku)
   11. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
   12. Kanunlar
   13. Cumhurbaşkanı Kararnameleri
   14. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
   15. Anayasa Değişiklikleri
   16. Anayasaya Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar
   17. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
   18. Esas Bakımından Denetim
   19. Şekil Bakımından Denetim
   20. Anayasa Yargısında İlk İnceleme
   21. Genel Olarak
   22. İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
   23. İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar
   24. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları
   25. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)
   26. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
   27. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması
   28. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
   29. Genel Olarak
   30. Başvurunun Temel Koşulları
   31. Kapsam
   32. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi
   33. Başvuru Konusu Olmayan İşlemler
   34. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
   35. Başvuru Usulü
   36. Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü
   37. Esas Hakkındaki İnceleme
   38. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar

XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ

   1. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler
   2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Özellikleri

XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR

   1. İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması
   2. Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı Olmadan İnceleme Yapma

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

   1. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
   2. Teklif
   3. Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım
   4. Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım
   5. Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması
   6. ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ

III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ

EK 1 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

EK 2 HÜKÜMET SİSTEMLERİ

EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

 • Açıklama
  • 16 Ekim 2018 tarihinde kabul edilen içtüzük değişiklikleri işlenmiştir 

    

    

   İçindekiler

    

    BİRİNCİ BÖLÜM

   ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ

     1. ANAYASA HUKUKU
     2. ANAYASA KAVRAMI

   III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU

     1. ANAYASA TÜRLERİ
     2. Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı
     3. Yumuşak Anayasa - Sert Anayasa Ayrımı
     4. Kazuistik Anayasa - Çerçeve Anayasa
     5. ANAYASAL DEVLET - ANAYASALI DEVLET

    

   İKİNCİ BÖLÜM

   TÜRK ANAYASA TARİHİ

     1. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
     2. Meşrutiyet Öncesi Dönem
     3. Sened-i İttifak
     4. Tanzimat ve Islahat Fermanları
     5. 1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet)
     6. Anayasanın Hazırlanışı
     7. Temel Hükümleri
     8. Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi
     9. Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
     10. İkinci Meşrutiyetin Başlaması
     11. 1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri
     12. Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması
     13. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
     14. Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM
     15. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri
     16. Saltanatın Kaldırılması
     17. Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler
     18. Hilafetin Kaldırılması

   III. 1924 ANAYASASI

     1. Kabulü
     2. Hükümet Sistemi
     3. 1924 Anayasasının Uygulanması
     4. 1961 ANAYASASI
     5. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi
     6. Kurucu Meclis
     7. Milli Birlik Komitesi
     8. Temsilciler Meclisi
     9. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri
     10. 1961 Anayasasının Uygulanması
     11. 12 Mart Muhtırası
     12. Anayasa Değişiklikleri

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1982 ANAYASASI

     1. ANAYASANIN HAZIRLANMASI
     2. Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi)
     3. Kurucu Meclis
     4. Anayasanın Kabulü
     5. 1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ
     6. Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır
     7. Sert (Katı) Bir Anayasadır
     8. Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir
     9. Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir
     10. Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir

   III. İKİ ANAYASANIN KARŞILAŞTIRILMASI

     1. Anayasaların Benzerlikleri
     2. Anayasalar Arasındaki Farklar
     3. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARI
     4. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ
     5. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri
     6. Cumhuriyetçilik
     7. Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler
     8. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
     9. Demokratik Devlet
     10. Laiklik
     11. Hukuk Devleti
     12. Sosyal Devlet
     13. Eşitlik İlkesi
     14. ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET)
     15. 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
     16. Temel Hakların Sınırlanması
     17. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
     18. Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
     19. Temel Hakların Türleri

   VII. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK

     1. Kişinin Hakları ve Ödevleri
     2. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı
     3. Zorla Çalıştırma Yasağı
     4. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
     5. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
     6. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
     7. Din ve Vicdan Hürriyeti
     8. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
     9. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
     10. Bilim ve Sanat Hürriyeti
     11. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
     12. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
     13. Mülkiyet Hakkı
     14. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
     15. İspat Hakkı
     16. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
     17. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
     18. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
     19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
     20. Kamu Yararı
     21. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
     22. Çalışma ile İlgili Hükümler
     23. Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt
     24. Ücrette Adalet Sağlanması
     25. Sağlık, Çevre ve Konut
     26. Gençlik ve Spor
     27. Sosyal Güvenlik Hakları
     28. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
     29. Sanatın ve Sanatçının Korunması
     30. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları
     31. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları - Katılma Hakları
     32. Türk Vatandaşlığı
     33. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
     34. Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi
     35. Vatan Hizmeti
     36. Vergi Ödevi
     37. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   YASAMA

     1. YASAMA FONKSİYONU ve YASAMA ALANI
     2. Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri
     3. Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği
     4. Yasama Yetkisinin Devredilemezliği
     5. YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL
     6. Kanunlar
     7. Teklif
     8. Görüşme
     9. Kabul
     10. Yayım
     11. Geri Gönderme ve Yeniden Kabul
     12. Yürürlük
     13. Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
     14. Genel Olarak
     15. Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması
     16. TBMM İçtüzüğü

   III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU

     1. TBMM SEÇİMLERİ
     2. Seçim Dönemi
     3. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi
     4. Seçimlerin Geriye Bırakılması
     5. Ara Seçim
     6. SEÇİM SİSTEMLERİ
     7. Genel Olarak
     8. Seçim Sistemleri
     9. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi
     10. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler
     11. TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ)
     12. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
     13. Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme
     14. Milletin Temsili İlkesi
     15. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
     16. Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı)
     17. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)
     18. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık)
     19. Milletvekilliğinin Düşmesi
     20. Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu
     21. Milletvekillerinin Mali Statüsü

   VII. TBMM’NİN İÇYAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

     1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı
     2. Başkanlık Divanı
     3. Meclis Siyasi Parti Grupları
     4. Danışma Kurulu
     5. Komisyonlar
     6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni
     7. Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme
     8. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum
     9. Olağanüstü Toplantı
     10. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
     11. Mecliste Oylama Usulleri

   VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

     1. Genel Olarak
     2. Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler
     3. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi
     1. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü
     2. Bütçenin Hazırlanması
     3. Bütçenin Görüşülmesi
     4. Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
     5. Kesinhesap
     6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
     7. Yazılı Soru
     8. Genel Görüşme
     9. Meclis Araştırması
     10. Meclis Soruşturması

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   YÜRÜTME

     1. YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ
     2. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
     3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
     4. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
     5. Yönetmelik

   III. YÜRÜTME ORGANLARI

     1. Cumhurbaşkanı
     2. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
     3. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN 2017 YILI TEMEL ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
     4. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ
     5. BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

    

   ALTINCI BÖLÜM

   YARGI

     1. YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE
     2. MAHKEMELERİN KURULUŞU

   III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ

     1. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
     2. Kuruluş
     3. Üyelik
     4. Organları
     5. Başkanlık
     6. Genel Kurul
     7. Daireler
     8. Genel Sekreterlik
     9. Teftiş Kurulu
     10. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri
     11. 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler
     12. Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu
     13. ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
     14. YÜKSEK MAHKEMELER
     15. Anayasa Mahkemesi
     16. Yargıtay
     17. Danıştay
     18. Uyuşmazlık Mahkemesi

   VII. ASKERİ YARGI

   VIII. SAYIŞTAY

     1. ANAYASA MAHKEMESİ
     2. Kuruluş
     3. Başkan ve Üyelik
     4. Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü
     5. Anayasa Mahkemesinin Görevleri
     6. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar
     7. ANAYASA YARGISI
     8. Genel Olarak
     9. Tarihçe
     10. Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku)
     11. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
     12. Kanunlar
     13. Cumhurbaşkanı Kararnameleri
     14. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
     15. Anayasa Değişiklikleri
     16. Anayasaya Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar
     17. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
     18. Esas Bakımından Denetim
     19. Şekil Bakımından Denetim
     20. Anayasa Yargısında İlk İnceleme
     21. Genel Olarak
     22. İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
     23. İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar
     24. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları
     25. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)
     26. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
     27. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması
     28. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
     29. Genel Olarak
     30. Başvurunun Temel Koşulları
     31. Kapsam
     32. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi
     33. Başvuru Konusu Olmayan İşlemler
     34. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
     35. Başvuru Usulü
     36. Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü
     37. Esas Hakkındaki İnceleme
     38. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar

   XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ

     1. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler
     2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Özellikleri

   XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR

     1. İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması
     2. Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı Olmadan İnceleme Yapma

    

   YEDİNCİ BÖLÜM

   ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

     1. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
     2. Teklif
     3. Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım
     4. Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım
     5. Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması
     6. ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ

   III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ

   EK 1 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

   EK 2 HÜKÜMET SİSTEMLERİ

   EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

   Stok Kodu
   :
   9786059637688
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   299
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Baskı
   :
   22
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Zehra Odyakmaz

PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ

 

I. KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Zehra ODYAKMAZ
Doğum Yeri : Manisa
Doğum Tarihi : 31 Mart 1949
Tâbiyeti : Türkiye Cumhuriyeti
Yabancı Dili : İngilizce (çok iyi)
Fransızca (orta )
Almanca (az )
Uzmanlık Alanı : İdare Hukuku
Hâlen : Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

III. EĞİTİMİ, KARİYERİ VE AKADEMİK UNVANLARI
İlkokul : Ankara Ulubatlı Hasan İlkokulu 1955 – 1960
(Pekiyi derece)
Ortaöğrenim : TED Ankara Koleji 1960 – 1967
Fen Bölümü (İyi derece)
Üniversite : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1967 – 1971
(İyi derece)
Avukatlık Stajı : Ankara Barosu 1972
Öğretmen : Ankara Atatürk Lisesi’nde İngilizce öğretmeni 1972-1973
Ankara Gazi Lisesi’nde İngilizce öğretmeni 1972-1973
Serbest Avukat : Ankara 1972-1979
Araştırma Görevlisi : 30 Kasım 1979 Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
(1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi olarak adı değişmiştir.)
Doktor : (Temmuz 1983)7 Kasım 1983 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Pekiyi derece)
Yardımcı Doçent : 31 Ekim 1984 Gazi Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Doçent : (10 Ekim 1990) 27 Kasım 1990 Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Profesör : 16 Eylül 1996 Gazi Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Üyelik : T.C. Genelkurmay Başkanlığı – Atatürk Araştırma Merkezi (ATAREM) üyeliği (2000 – 2005)
IV. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
A. KİTAPLAR
1. İdarî Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usûllerinin Uygulanabilirliği, Ankara Ekim 2013, 168 sayfa, Orion Kitabevi, (Serkan Çınarlı ile birlikte), (İkinci baskısı çıkmak üzeredir).
6
2. Türk İdarî Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul 1993, XIII+118 sayfa, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Yayın No. 123, Hukuk Dizisi 46.
3. İdare Hukuku, 18. Baskı, İstanbul Ağustos 2017, XXII+467 sayfa, Themis, Kuram Kitap, Kuram Kitap:15, Hukuk Dizisi:14, xxii+457 sayfa, (Ümit Kaymak ile birlikte).
4. İdarî Yargı, 5. Yargı Paketi ve Son Güncel Mevzuata Göre, Güncellenmiş 10. Baskı, İstanbul Ağustos 2014, XII+507 sayfa, Themis, Oniki Levha Yayıncılık A.Ş,Yayın No:224, (Ümit Kaymak ve İsmail Ercan ile birlikte).
5. KAS Konu Anlatımlı – Çözümlü Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık, 1993 – 2002 Çıkmış Sorularla, (Editörler: Prof. Dr. Tezer Öcal – Prof. Dr. Zehra Odyakmaz), Ankara 2004, XX +1159 sayfa, Altın Seri, Savaş Yayınevi.

Kapat