0
%10
Ticaret Hukuku Kuram Kitap Şaban Kayıhan

Ticaret HukukuTicari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 36,00
Kazancınız : 4,00
Taksitli fiyat : 9 x 4,72
%10
Temin süresi 2 gündür.
9786052012741
365987
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku
Kuram Kitap
36.00

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

 • 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
 1. TİCARET HUKUKU KAVRAMI VE TARİHÇESİ

III. TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ

 1. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA DÜZENLENİŞİ
 2. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN GELİŞİMİ

 

 • 2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI
 1. TANIMI VE UNSURLARI
 2. Gelir Sağlama Amacı
 3. Devamlılık
 4. Bağımsızlık

Ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması

III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI

 1. Merkez
 2. Şube
 3. Tanımı ve Unsurları
 4. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
 5. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
 6. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ
 7. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ

 

 • 3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR
 1. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ
 2. TTK m.3’e Göre Ticari İşler
 3. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar
 4. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller
 5. TTK m.19’a Göre Ticari İşler
 6. Ticari İş Karinesi
 7. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler
 8. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR
 9. Ticari İşlerde Zamanaşımı
 10. Ticari İşlerde Faiz
 11. Faizin Çeşitleri
 12. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı
 13. Kapital (Anapara) Faizi
 14. Temerrüt Faizi
 15. Hesaplanması Bakımından Faiz
 16. Basit Faiz
 17. Mürekkep (Bileşik) Faiz
 18. Kaynağı Açısından Faiz
 19. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz
 20. Kanuni Faiz
 21. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)
 22. Ticari İşlerme Faizin Özellikleri
 23. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi
 24. Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi
 25. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi

ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih

 1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası

 

 • 4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
 1. TİCARİ HÜKÜMLER
 2. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI
 3. Emredici Hükümler
 4. Sözleşme Hükümleri
 5. Emredici Olmayan Ticari Hükümler
 6. Ticari Örf ve Âdet
 7. Genel Hükümler

 

 • 5. TİCARİ YARGI
 1. TİCARİ DAVA TÜRLERİ
 2. Mutlak (Salt) Ticari Davalar
 3. TTK m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar
 4. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar
 5. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar
 6. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)
 7. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER

III. YARGILAMA USULÜ

 

 • 6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
 1. TACİR SIFATININ KAZANILMASI
 2. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
 3. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması
 4. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması
 5. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle
 6. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG’de İlanıyla
 7. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar
 8. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması
 9. Küçük ve Kısıtlılara Ait Ticari İşletmelerde Tacir Sıfatı
 10. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları.
 11. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
 12. Ticaret Şirketleri.
 13. Ticari İşletme İşleten Dernekler
 14. Ticari İşletme İşleten Vakıflar
 15. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar
 16. Donatma İştiraki
 17. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)
 18. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
 19. İflasa Tabi Olma
 20. Ticaret Siciline Kaydolma

Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama.

 1. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma
 2. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme
 3. Ücret ve Faiz İsteme
 4. Ticari İş Karinesine Tabi Olma
 5. Fatura Verme
 6. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe.

İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme.

 1. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması
 2. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma.
 3. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma
 4. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar
 5. Alıcının Temerrüdü
 6. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması
 7. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık.

III. TACİR SIFATININ SON BULMASI

 

 • 7. ESNAF

 

 • 8. TİCARET SİCİLİ
 1. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
 2. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)

III. SİCİL İŞLEMLERİ

 1. TESCİL PROSEDÜRÜ
 2. Tescil Çeşitleri.
 3. Talep Üzerine Tescil
 4. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil
 5. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi
 6. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları
 7. Muvakkat (Geçici) Tescil
 8. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)
 9. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları
 10. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu
 11. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu
 12. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu.
 13. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu
 14. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu
 15. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
 16. Hukuki Sorumluluk
 17. Cezai Sorumluluk

 

 • 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
 1. TİCARET UNVANI
 2. Ticaret Unvanının Şekli
 3. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı
 4. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı
 5. Kollektif Şirket
 6. Komandit Şirket
 7. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler
 8. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler
 9. Donatma iştiraki
 10. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır
 11. Ticaret Unvanının Korunması

Ticaret Hukuku 1. Hukuki Sorumluluk.

 1. Cezai Sorumluluk
 2. İŞLETME ADI

 

 • 10. HAKSIZ REKABET
 1. HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI
 2. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ

III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI

 1. Hukuki Sorumluluk
 2. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar
 3. Tespit Davası
 4. Men Davası
 5. Sonuçların Ortadan Kaldırılması Davası

ç. Maddi Tazminat Davası

 1. Manevi Tazminat Davası
 2. Davacı ve Davalılar
 3. Davacılar
 4. Rakip
 5. Müşteriler
 6. Mesleki ve Ekonomik Birlikler
 7. Davalılar
 8. Fail
 9. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)
 10. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları
 11. Kararların İlanı
 12. Zamanaşımı.
 13. Cezai Sorumluluk

 

 • 11. TİCARİ DEFTERLER
 1. KAVRAM
 2. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 3. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar
 4. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı
 5. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi
 6. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları
 7. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü

III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI

 1. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 2. Genel Esaslar
 3. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam
 4. Saklama Süresi

Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması

 1. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU
 2. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi
 3. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu
 4. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ

 

 • 12. CARİ HESAP
 1. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI
 2. CARİ HESAPTA BAKİYE

III. BAKİYENİN HACZİ

 1. CARİ HESABIN SONA ERMESİ
 2. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI

 

 • 13. TACİR YARDIMCILARI
 1. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI
 2. Ticari Temsilci
 3. Tanımı
 4. Hukuki Niteliği
 5. Tayini
 6. Temsil Yetkisinin Kapsamı
 7. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler
 8. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları
 9. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması
 10. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması
 11. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
 12. Azil ve İstifa. 137
 13. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı .
 14. İflas 137

ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi

 1. Ticari Vekil
 2. Tanım
 3. Tayini
 4. Yetkileri ve Sınırlandırılması
 5. Rekabet Yasağı.
 6. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

Ç. Pazarlamacı

 1. Tanımı
 2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması
 3. Pazarlamacının Yükümlülükleri
 4. Pazarlamacının Yetkileri
 5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi
 6. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI
 7. Simsar.
 8. Simsarın Tanımı ve Unsurları
 9. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi
 10. Simsarın Haklarını Kaybetmesi
 11. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi
 12. Acente
 13. Tanımı ve Unsurları.
 14. Acentenin Hakları
 15. Tekel Hakkı
 16. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı
 17. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı

ç. Hapis Hakkı

 1. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı
 2. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme
 3. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi
 4. Sözleşme Yapma

ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği

 1. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri
 2. Rekabet Yasağı
 3. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma
 4. Haber Verme Yükümlülüğü

ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme

 1. Önlemler Alma
 2. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme
 3. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
 4. Sona Erme Sebepleri
 5. Fesih
 6. Sürenin Dolması
 7. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma
 8. Sona Ermenin Sonuçları
 9. Genel Sonuçları
 10. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması

aaa. Denkleştirme İstemi

bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması

 1. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu
 2. Tanımı ve Unsurları
 3. Komisyoncunun Hakları
 4. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı
 5. Ücret İsteme Hakkı
 6. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları

ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı.

 1. Komisyoncunun Borçları
 2. Bildirme ve Sigortalama Borcu
 3. Özen Borcu
 4. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu

ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu

 1. Garanti Borcu
 2. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi
 3. Zamanaşımı

Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu

 

ŞİRKETLER HUKUKU

 • 1. ŞİRKET (ORTAKLIK) KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ
 1. ŞİRKET KAVRAMI
 2. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI
 3. Tanım
 4. Şirketin Unsurları
 5. Kişi Unsuru (Ortak)
 6. Sözleşme Unsuru
 7. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru
 8. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi)
 9. Sermaye Unsuru
 10. ŞİRKETLERİN TASNİFİ
 11. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler
 12. Kişi Şirketleri – Sermaye Şirketleri
 13. Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler.

 

 • 2. ADİ ŞİRKET
 1. KAVRAM
 2. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU
 3. Sözleşmesi ve Şekli
 4. Sermayesi ve Zarara, Kazanca katılım

III. ADİ ŞİRKETİN İDARESİ

 1. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ
 2. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM
 3. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ – ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ

VIII. ZAMANAŞIMI

 

 • 3. TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER
 1. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ
 2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ

III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 1. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE
 2. Genel Olarak
 3. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler
 4. Sermaye Koyma Borcu
 5. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı
 6. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ YETKİSİ

 

 • 4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER
 1. KAVRAM
 2. Genel Olarak.
 3. Tanım ve Unsurlar
 4. KURULUŞU
 5. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gerektiğinde Noter Tarafından Tasdik Edilmesi.
 6. Tescil ve İlan

III. İDARESİ TEMSİLİ VE DENETİMİ

 1. İdaresi
 2. Temsili.
 3. Denetimi
 4. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU
 5. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ

 

 • 5. KOMANDİT ŞİRKETLER
 • 6. ANONİM ŞİRKETLER

 

 1. Genel Olarak
 2. Tanım ve Unsurları
 3. Tanım
 4. Unsurları
 5. Ortak (Kişi) Unsuru
 6. Esas Sözleşme Unsuru
 7. Amaç ve Konu Unsuru
 8. Ticaret Unvanı Unsuru
 9. Sermaye Unsuru
 10. Sınırlı Sorumluluk Unsuru
 11. Tüzel Kişilik Unsuru.

III. Anonim Şirketlerde Devletin Gözetimi

 1. Kuruluşu
 2. Anonim Şirketin Organları
 3. Yönetim Kurulu
 4. Yönetim Kurulu Üyeliği
 5. Yönetim Kurulunun Şirketi İdare ve Temsili
 6. Yönetim Kurulu Toplantıları.
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları
 8. Hakları
 9. Borçları
 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
 11. Genel Kurul
 12. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 13. Genel Kurul Toplantıları.
 14. Toplantıya Katılacaklar
 15. Toplantıya Çağrı
 16. Çağırmaya Yetkili Olanlar
 17. Çağrının Şekli ve Zamanı
 18. Çağrısız Genel Kurul
 19. Toplantının Gündemi.
 20. Toplantının Yürütülmesi
 21. Toplantı ve Karar Yetersayısı
 22. Kural
 23. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Özel Yeter Sayıları
 24. Pay Sahibinin (Ortağın) Kişisel Hakları
 25. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı
 26. İptali
 27. İptal Sebepleri.
 28. İptal Davası Açabilecek Kişiler
 29. Butlanı
 30. Anonim Şirketlerde Denetim

VII. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

 1. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği
 2. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı.
 3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı
 4. Tescil
 5. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri
 6. Sermayenin Artırılması
 7. Esas Sermayenin Azaltılması

VII. Anonim Şirketlerde Pay ve Sermaye Koyma Borcu

 1. Pay
 2. Genel Olarak
 3. İmtiyazlı paylar
 4. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
 5. Pay Bedelini İfa Borcu
 6. Pay Bedelinin İfa Edilmemesi ve Sonuçları

VIII. Pay Senetleri

 1. Pay Senetlerinin Türleri ve Çıkartılabilmeleri İçin Gerekli Olan Koşullar
 2. Pay Senetlerinin Devri
 3. Pay Defteri
 4. Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
 5. İlke
 6. Hesaplama Biçimi
 7. Faiz Yasağı ve İstisnaları
 8. Kazanç Payları
 9. Geri Ödeme Yükümlülüğü.
 10. Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 11. Anonim Şirketin Sona Ermesi
 12. Genel Olarak
 13. Anonim Şirketin Tasfiyesi
 14. Tasfiyeyi Yürüten(ler)
 15. Tasfiye İşleri
 16. Tasfiye Sonucu
 17. Tasfiye Sonucunu Dağıtma.
 18. Defterlerin Saklanması
 19. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi

 

 • 7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

 

 • 8. LİMİTED ŞİRKETLER
 1. KAVRAM
 2. TANIMI VE UNSURLARI
 3. Tanımı.
 4. Unsurları
 5. Ticaret Unvanı Unsuru
 6. Esas Sermaye Unsuru
 7. Kişi (Ortak) Unsuru
 8. Ortaklarının Sorumluluğu Unsuru
 9. Kural
 10. İstisna
 11. Amaç ve Konu Unsuru.
 12. Tüzel Kişilik Unsuru.

III. KURULUŞU

 1. Şirket Sözleşmesi
 2. Kuruluş Anı
 3. Tescil
 4. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
 5. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
 6. Şirket Esas Sermayesinin Artırılması
 7. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması
 8. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
 9. Kural
 10. Pay Senetleri
 11. Pay Defteri.
 12. Esas Sermaye Payının Geçişi
 13. Devir
 14. Esas Sermaye Payının Diğer Yollarla Geçişi
 15. Devir ve Geçişin Tescili
 16. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI
 17. Kâr Payı Ve Yedek Akçeler
 18. Faiz Yasağı Ve Hazırlık Dönemi Faizi
 19. Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi

VII. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI

 1. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
 2. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
 3. Genel Kurul
 4. Yetkileri
 5. Toplantıları
 6. Çağrı ve Toplantı Usulü
 7. Oy Hakkı, Hesaplanması ve Yoksunluk Halleri
 8. Kararların Alınması, Geçersizliği.
 9. Müdürler
 10. Atanması, Yetkileri, Karar Almaları
 11. Müdürlerin Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sorumluluklar
 12. Özen ve Bağlılık Yükümü, Rekabet Yasağı
 13. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü
 14. Görevden Alınma, Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması
 15. Limited Şirkete Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Atanması
 16. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN AYRILMA
 17. Çıkma
 18. Çıkarılma.

XII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME

XIII. ANONİM ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI

 

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

 • 1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI
 1. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI
 2. Tanımı.
 3. Unsurları
 4. Senet
 5. Hak
 6. Senet ile Hakkın Kaynaşması
 7. ÖZELLİKLERİ

III. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ

 1. Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından
 2. Para Senetleri (Alacak Senetleri)
 3. Pay Senetleri (Hisse Senetleri)
 4. Emtia Senetleri
 5. Eşya Hukuku Senetleri
 6. Hakkın Senetten Önce Var Olup-Olmaması Bakımından.
 7. Kurucu (İhdas Edici) Senetler
 8. Açıklayıcı (İzhari) Senetler
 9. Devir Şekilleri Bakımından
 10. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
 11. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
 12. Hâmile Yazılı Kıymetli Evrak

Ç. Düzenlenmelerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlişkileri Bakımından

 1. Soyut (Sebepten Bağımsız-İlli Olmayan) Kıymetli Evrak
 2. Somut (Sebebe Bağlı-İlli) Kıymetli Evrak
 3. KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİLİ / DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)
 4. Kavram
 5. Tür Değiştirme Çeşitleri.
 6. Kanun Gereği Tür Değişimi
 7. İradi Tür Değişimi

 

 • 2. KIYMETLİ EVRAKTA SAVUNMA
 1. GENEL OLARAK SAVUNMA KAVRAMI
 2. KIYMETLİ EVRAK’TA SAVUNMA (DEF’İ VE İTİRAZ) TÜRLERİ
 3. Senet Metninden Doğan Def’i ve İtirazlar
 4. Senet Metninden Doğan Def’iler
 5. Senet Metninden Doğan İtirazlar

 

 • 3. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ
 1. TTK’DAKİ DÜZENLENİŞİ VE İPTALE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
 2. NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

III. HAMİLE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

 1. EMRE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

 

 • 4. KAMBİYO SENETLERİ
 1. KAMBİYO SENETLERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ VE EKONOMİK FONKSİYONLARI
 2. KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

III. POLİÇE

 1. Poliçede Şekil Şartları
 2. Poliçe Kelimesi
 3. Kayıtsız, Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Emri
 4. Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ad ve Soyadı
 5. Vade
 6. Vade Türleri
 7. Belli Bir Günde Ödenecek Poliçeler
 8. Düzenlenme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler
 9. Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler

aç. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler

 1. Vade ve Faiz Kaydı İlişkisi
 2. Ödeme Yeri
 3. Lehdar
 4. Düzenlenme Tarihi ve Yeri
 5. Düzenleyenin İmzası
 6. İmzaların İstiklâli (Bağımsızlığı) Prensibi
 7. Açık Poliçe (Açık Senet)

Ç. Poliçenin Cirosu

 1. Cironun Hukuki Niteliği
 2. Cironun Türleri.
 3. Biçim Yönünden
 4. Amaç Yönünden
 5. Temlik Cirosu
 6. Tahsil Cirosu
 7. Rehin Cirosu
 8. Cironun Yapılabileceği Süre
 9. Poliçede Kabul
 10. Kavram
 11. Şekli
 12. Kabule Arz
 13. İsteğe Bağlılık Kuralı
 14. Kabul İçin Arzın Mümkün Olmadığı Hâller
 15. Kabul İçin Arzın Mecburi Olduğu Haller
 16. Poliçede Aval
 17. Poliçede Ödeme
 18. Ödeme İçin İbraz
 19. Ödeme
 20. Poliçede Kabul Etmeme veya Ödememe Hâllerinde Müracaat (Başvuru) Hakları
 21. Müracaat Hakkının Maddi ve Şekli Koşulları
 22. Hâmilin Müracaat Hakkı
 23. Ödeyen Kimsenin Müracaat Hakkı
 24. Retret
 25. Poliçede Araya Girme

İ. Poliçeden Doğan Talep Haklarında Zamanaşımı.

 1. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri
 2. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası
 3. Poliçede Karşılığın Devri
 4. BONO (EMRE YAZILI SENET)
 5. Kavram
 6. Bonoda Şekil Şartları
 7. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimesi
 8. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Vaadi
 9. Vade
 10. Ödeme Yeri
 11. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı (Lehdar)
 12. Düzenlenme Tarihi ve Yeri
 13. Düzenleyenin İmzası
 14. Bonoya da Uygulanacak Poliçe Hükümleri.
 15. ÇEK. 375
 16. Kavram
 17. Çek Düzenleme Koşulları
 18. Çekte Şekil Şartları
 19. Çek Kelimesi
 20. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale
 21. Ödeyecek Kimsenin Ticaret Unvanı
 22. Ödeme Yeri
 23. Düzenlenme Tarihi
 24. Düzenlenme Yeri
 25. Düzenleyenin İmzası
 26. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası
 27. Karekodu

Ç. Çekte Şekil Şartlarının Özellikleri

 1. Lehdarın Çekin Geçerlilik Şekil Şartı Olmaması
 2. Yabancı Banka Tarafından Bastırılan Çeklerde Seri Numara ve Karekodu Unsurlarının Yokluğunun Çeki Geçersiz Kılmaması
 3. Çekte Vade ve İbraz Süreleri.
 4. Çekte Vade Sorunu
 5. İleri Düzenlenme Tarihli Çek
 6. İbraz Süreleri
 7. Çekin Devri
 8. Çekte Ödeme ve Ödemenin Engellenmesi
 9. Çekte Ödeme
 10. Çizgili Çekin Ödenmesi
 11. Çekten Cayma ile Ödemenin Engellenmesi
 12. Ödemeden Kaçınma Hâlinde Hâmilin Hukuki Müracaat Hakları
 13. Ödenmeme Keyfiyetinin Tespiti
 14. Hukuki Sorumluluk ve Çekte Zamanaşımı
 15. Hukuki Sorumluluk
 16. Poliçe Hükümlerine Yapılan Yollamalar
 17. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun İncelenmesi
 18. ÇK’nın Amacı
 19. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri
 20. İbraz, Ödeme, Çekin Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası
 21. Bankaların Bildirim Yükümlülüğü
 22. Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı
 23. Etkin pişmanlık ve Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
 24. Diğer Hükümler

 

Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları

 

Kıymetli Evrak Hukuku Örnek Test Soruları

 

Şirketler Hukuku Örnek Test Soruları

 

Yararlanılan Kaynaklar

Kavram Dizini

 • Açıklama
  • TİCARİ İŞLETME HUKUKU

   • 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
   1. TİCARET HUKUKU KAVRAMI VE TARİHÇESİ

   III. TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ

   1. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA DÜZENLENİŞİ
   2. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN GELİŞİMİ

    

   • 2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI
   1. TANIMI VE UNSURLARI
   2. Gelir Sağlama Amacı
   3. Devamlılık
   4. Bağımsızlık

   Ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması

   III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI

   1. Merkez
   2. Şube
   3. Tanımı ve Unsurları
   4. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
   5. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   6. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ
   7. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ

    

   • 3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR
   1. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ
   2. TTK m.3’e Göre Ticari İşler
   3. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar
   4. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller
   5. TTK m.19’a Göre Ticari İşler
   6. Ticari İş Karinesi
   7. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler
   8. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR
   9. Ticari İşlerde Zamanaşımı
   10. Ticari İşlerde Faiz
   11. Faizin Çeşitleri
   12. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı
   13. Kapital (Anapara) Faizi
   14. Temerrüt Faizi
   15. Hesaplanması Bakımından Faiz
   16. Basit Faiz
   17. Mürekkep (Bileşik) Faiz
   18. Kaynağı Açısından Faiz
   19. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz
   20. Kanuni Faiz
   21. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)
   22. Ticari İşlerme Faizin Özellikleri
   23. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi
   24. Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi
   25. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi

   ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih

   1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası

    

   • 4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
   1. TİCARİ HÜKÜMLER
   2. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI
   3. Emredici Hükümler
   4. Sözleşme Hükümleri
   5. Emredici Olmayan Ticari Hükümler
   6. Ticari Örf ve Âdet
   7. Genel Hükümler

    

   • 5. TİCARİ YARGI
   1. TİCARİ DAVA TÜRLERİ
   2. Mutlak (Salt) Ticari Davalar
   3. TTK m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar
   4. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar
   5. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar
   6. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)
   7. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER

   III. YARGILAMA USULÜ

    

   • 6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
   1. TACİR SIFATININ KAZANILMASI
   2. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
   3. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması
   4. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması
   5. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle
   6. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG’de İlanıyla
   7. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar
   8. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması
   9. Küçük ve Kısıtlılara Ait Ticari İşletmelerde Tacir Sıfatı
   10. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları.
   11. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
   12. Ticaret Şirketleri.
   13. Ticari İşletme İşleten Dernekler
   14. Ticari İşletme İşleten Vakıflar
   15. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar
   16. Donatma İştiraki
   17. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)
   18. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
   19. İflasa Tabi Olma
   20. Ticaret Siciline Kaydolma

   Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama.

   1. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma
   2. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme
   3. Ücret ve Faiz İsteme
   4. Ticari İş Karinesine Tabi Olma
   5. Fatura Verme
   6. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe.

   İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme.

   1. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması
   2. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma.
   3. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma
   4. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar
   5. Alıcının Temerrüdü
   6. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması
   7. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık.

   III. TACİR SIFATININ SON BULMASI

    

   • 7. ESNAF

    

   • 8. TİCARET SİCİLİ
   1. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
   2. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)

   III. SİCİL İŞLEMLERİ

   1. TESCİL PROSEDÜRÜ
   2. Tescil Çeşitleri.
   3. Talep Üzerine Tescil
   4. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil
   5. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi
   6. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları
   7. Muvakkat (Geçici) Tescil
   8. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)
   9. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları
   10. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu
   11. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu
   12. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu.
   13. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu
   14. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu
   15. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
   16. Hukuki Sorumluluk
   17. Cezai Sorumluluk

    

   • 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
   1. TİCARET UNVANI
   2. Ticaret Unvanının Şekli
   3. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı
   4. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı
   5. Kollektif Şirket
   6. Komandit Şirket
   7. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler
   8. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler
   9. Donatma iştiraki
   10. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır
   11. Ticaret Unvanının Korunması

   Ticaret Hukuku 1. Hukuki Sorumluluk.

   1. Cezai Sorumluluk
   2. İŞLETME ADI

    

   • 10. HAKSIZ REKABET
   1. HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI
   2. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ

   III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI

   1. Hukuki Sorumluluk
   2. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar
   3. Tespit Davası
   4. Men Davası
   5. Sonuçların Ortadan Kaldırılması Davası

   ç. Maddi Tazminat Davası

   1. Manevi Tazminat Davası
   2. Davacı ve Davalılar
   3. Davacılar
   4. Rakip
   5. Müşteriler
   6. Mesleki ve Ekonomik Birlikler
   7. Davalılar
   8. Fail
   9. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)
   10. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları
   11. Kararların İlanı
   12. Zamanaşımı.
   13. Cezai Sorumluluk

    

   • 11. TİCARİ DEFTERLER
   1. KAVRAM
   2. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   3. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar
   4. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı
   5. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi
   6. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları
   7. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü

   III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI

   1. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   2. Genel Esaslar
   3. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam
   4. Saklama Süresi

   Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması

   1. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU
   2. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi
   3. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu
   4. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ

    

   • 12. CARİ HESAP
   1. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI
   2. CARİ HESAPTA BAKİYE

   III. BAKİYENİN HACZİ

   1. CARİ HESABIN SONA ERMESİ
   2. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI

    

   • 13. TACİR YARDIMCILARI
   1. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI
   2. Ticari Temsilci
   3. Tanımı
   4. Hukuki Niteliği
   5. Tayini
   6. Temsil Yetkisinin Kapsamı
   7. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler
   8. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları
   9. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması
   10. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması
   11. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
   12. Azil ve İstifa. 137
   13. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı .
   14. İflas 137

   ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi

   1. Ticari Vekil
   2. Tanım
   3. Tayini
   4. Yetkileri ve Sınırlandırılması
   5. Rekabet Yasağı.
   6. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

   Ç. Pazarlamacı

   1. Tanımı
   2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması
   3. Pazarlamacının Yükümlülükleri
   4. Pazarlamacının Yetkileri
   5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi
   6. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI
   7. Simsar.
   8. Simsarın Tanımı ve Unsurları
   9. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi
   10. Simsarın Haklarını Kaybetmesi
   11. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi
   12. Acente
   13. Tanımı ve Unsurları.
   14. Acentenin Hakları
   15. Tekel Hakkı
   16. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı
   17. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı

   ç. Hapis Hakkı

   1. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı
   2. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme
   3. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi
   4. Sözleşme Yapma

   ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği

   1. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri
   2. Rekabet Yasağı
   3. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma
   4. Haber Verme Yükümlülüğü

   ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme

   1. Önlemler Alma
   2. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme
   3. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
   4. Sona Erme Sebepleri
   5. Fesih
   6. Sürenin Dolması
   7. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma
   8. Sona Ermenin Sonuçları
   9. Genel Sonuçları
   10. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması

   aaa. Denkleştirme İstemi

   bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması

   1. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu
   2. Tanımı ve Unsurları
   3. Komisyoncunun Hakları
   4. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı
   5. Ücret İsteme Hakkı
   6. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları

   ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı.

   1. Komisyoncunun Borçları
   2. Bildirme ve Sigortalama Borcu
   3. Özen Borcu
   4. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu

   ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu

   1. Garanti Borcu
   2. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi
   3. Zamanaşımı

   Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu

    

   ŞİRKETLER HUKUKU

   • 1. ŞİRKET (ORTAKLIK) KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ
   1. ŞİRKET KAVRAMI
   2. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI
   3. Tanım
   4. Şirketin Unsurları
   5. Kişi Unsuru (Ortak)
   6. Sözleşme Unsuru
   7. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru
   8. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi)
   9. Sermaye Unsuru
   10. ŞİRKETLERİN TASNİFİ
   11. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler
   12. Kişi Şirketleri – Sermaye Şirketleri
   13. Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler.

    

   • 2. ADİ ŞİRKET
   1. KAVRAM
   2. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU
   3. Sözleşmesi ve Şekli
   4. Sermayesi ve Zarara, Kazanca katılım

   III. ADİ ŞİRKETİN İDARESİ

   1. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ
   2. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM
   3. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ – ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

   VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ

   VIII. ZAMANAŞIMI

    

   • 3. TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER
   1. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ
   2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ

   III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER

   1. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE
   2. Genel Olarak
   3. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler
   4. Sermaye Koyma Borcu
   5. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı
   6. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ YETKİSİ

    

   • 4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER
   1. KAVRAM
   2. Genel Olarak.
   3. Tanım ve Unsurlar
   4. KURULUŞU
   5. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gerektiğinde Noter Tarafından Tasdik Edilmesi.
   6. Tescil ve İlan

   III. İDARESİ TEMSİLİ VE DENETİMİ

   1. İdaresi
   2. Temsili.
   3. Denetimi
   4. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU
   5. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ

    

   • 5. KOMANDİT ŞİRKETLER
   • 6. ANONİM ŞİRKETLER

    

   1. Genel Olarak
   2. Tanım ve Unsurları
   3. Tanım
   4. Unsurları
   5. Ortak (Kişi) Unsuru
   6. Esas Sözleşme Unsuru
   7. Amaç ve Konu Unsuru
   8. Ticaret Unvanı Unsuru
   9. Sermaye Unsuru
   10. Sınırlı Sorumluluk Unsuru
   11. Tüzel Kişilik Unsuru.

   III. Anonim Şirketlerde Devletin Gözetimi

   1. Kuruluşu
   2. Anonim Şirketin Organları
   3. Yönetim Kurulu
   4. Yönetim Kurulu Üyeliği
   5. Yönetim Kurulunun Şirketi İdare ve Temsili
   6. Yönetim Kurulu Toplantıları.
   7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları
   8. Hakları
   9. Borçları
   10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
   11. Genel Kurul
   12. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
   13. Genel Kurul Toplantıları.
   14. Toplantıya Katılacaklar
   15. Toplantıya Çağrı
   16. Çağırmaya Yetkili Olanlar
   17. Çağrının Şekli ve Zamanı
   18. Çağrısız Genel Kurul
   19. Toplantının Gündemi.
   20. Toplantının Yürütülmesi
   21. Toplantı ve Karar Yetersayısı
   22. Kural
   23. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Özel Yeter Sayıları
   24. Pay Sahibinin (Ortağın) Kişisel Hakları
   25. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı
   26. İptali
   27. İptal Sebepleri.
   28. İptal Davası Açabilecek Kişiler
   29. Butlanı
   30. Anonim Şirketlerde Denetim

   VII. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

   1. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği
   2. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı.
   3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı
   4. Tescil
   5. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri
   6. Sermayenin Artırılması
   7. Esas Sermayenin Azaltılması

   VII. Anonim Şirketlerde Pay ve Sermaye Koyma Borcu

   1. Pay
   2. Genel Olarak
   3. İmtiyazlı paylar
   4. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
   5. Pay Bedelini İfa Borcu
   6. Pay Bedelinin İfa Edilmemesi ve Sonuçları

   VIII. Pay Senetleri

   1. Pay Senetlerinin Türleri ve Çıkartılabilmeleri İçin Gerekli Olan Koşullar
   2. Pay Senetlerinin Devri
   3. Pay Defteri
   4. Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
   5. İlke
   6. Hesaplama Biçimi
   7. Faiz Yasağı ve İstisnaları
   8. Kazanç Payları
   9. Geri Ödeme Yükümlülüğü.
   10. Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
   11. Anonim Şirketin Sona Ermesi
   12. Genel Olarak
   13. Anonim Şirketin Tasfiyesi
   14. Tasfiyeyi Yürüten(ler)
   15. Tasfiye İşleri
   16. Tasfiye Sonucu
   17. Tasfiye Sonucunu Dağıtma.
   18. Defterlerin Saklanması
   19. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi

    

   • 7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

    

   • 8. LİMİTED ŞİRKETLER
   1. KAVRAM
   2. TANIMI VE UNSURLARI
   3. Tanımı.
   4. Unsurları
   5. Ticaret Unvanı Unsuru
   6. Esas Sermaye Unsuru
   7. Kişi (Ortak) Unsuru
   8. Ortaklarının Sorumluluğu Unsuru
   9. Kural
   10. İstisna
   11. Amaç ve Konu Unsuru.
   12. Tüzel Kişilik Unsuru.

   III. KURULUŞU

   1. Şirket Sözleşmesi
   2. Kuruluş Anı
   3. Tescil
   4. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
   5. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
   6. Şirket Esas Sermayesinin Artırılması
   7. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması
   8. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
   9. Kural
   10. Pay Senetleri
   11. Pay Defteri.
   12. Esas Sermaye Payının Geçişi
   13. Devir
   14. Esas Sermaye Payının Diğer Yollarla Geçişi
   15. Devir ve Geçişin Tescili
   16. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI
   17. Kâr Payı Ve Yedek Akçeler
   18. Faiz Yasağı Ve Hazırlık Dönemi Faizi
   19. Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi

   VII. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

   VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI

   1. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
   2. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
   3. Genel Kurul
   4. Yetkileri
   5. Toplantıları
   6. Çağrı ve Toplantı Usulü
   7. Oy Hakkı, Hesaplanması ve Yoksunluk Halleri
   8. Kararların Alınması, Geçersizliği.
   9. Müdürler
   10. Atanması, Yetkileri, Karar Almaları
   11. Müdürlerin Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sorumluluklar
   12. Özen ve Bağlılık Yükümü, Rekabet Yasağı
   13. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü
   14. Görevden Alınma, Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması
   15. Limited Şirkete Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Atanması
   16. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN AYRILMA
   17. Çıkma
   18. Çıkarılma.

   XII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME

   XIII. ANONİM ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI

    

   KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

   • 1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI
   1. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI
   2. Tanımı.
   3. Unsurları
   4. Senet
   5. Hak
   6. Senet ile Hakkın Kaynaşması
   7. ÖZELLİKLERİ

   III. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ

   1. Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından
   2. Para Senetleri (Alacak Senetleri)
   3. Pay Senetleri (Hisse Senetleri)
   4. Emtia Senetleri
   5. Eşya Hukuku Senetleri
   6. Hakkın Senetten Önce Var Olup-Olmaması Bakımından.
   7. Kurucu (İhdas Edici) Senetler
   8. Açıklayıcı (İzhari) Senetler
   9. Devir Şekilleri Bakımından
   10. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
   11. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
   12. Hâmile Yazılı Kıymetli Evrak

   Ç. Düzenlenmelerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlişkileri Bakımından

   1. Soyut (Sebepten Bağımsız-İlli Olmayan) Kıymetli Evrak
   2. Somut (Sebebe Bağlı-İlli) Kıymetli Evrak
   3. KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİLİ / DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)
   4. Kavram
   5. Tür Değiştirme Çeşitleri.
   6. Kanun Gereği Tür Değişimi
   7. İradi Tür Değişimi

    

   • 2. KIYMETLİ EVRAKTA SAVUNMA
   1. GENEL OLARAK SAVUNMA KAVRAMI
   2. KIYMETLİ EVRAK’TA SAVUNMA (DEF’İ VE İTİRAZ) TÜRLERİ
   3. Senet Metninden Doğan Def’i ve İtirazlar
   4. Senet Metninden Doğan Def’iler
   5. Senet Metninden Doğan İtirazlar

    

   • 3. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ
   1. TTK’DAKİ DÜZENLENİŞİ VE İPTALE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
   2. NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

   III. HAMİLE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

   1. EMRE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

    

   • 4. KAMBİYO SENETLERİ
   1. KAMBİYO SENETLERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ VE EKONOMİK FONKSİYONLARI
   2. KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

   III. POLİÇE

   1. Poliçede Şekil Şartları
   2. Poliçe Kelimesi
   3. Kayıtsız, Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Emri
   4. Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ad ve Soyadı
   5. Vade
   6. Vade Türleri
   7. Belli Bir Günde Ödenecek Poliçeler
   8. Düzenlenme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler
   9. Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler

   aç. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler

   1. Vade ve Faiz Kaydı İlişkisi
   2. Ödeme Yeri
   3. Lehdar
   4. Düzenlenme Tarihi ve Yeri
   5. Düzenleyenin İmzası
   6. İmzaların İstiklâli (Bağımsızlığı) Prensibi
   7. Açık Poliçe (Açık Senet)

   Ç. Poliçenin Cirosu

   1. Cironun Hukuki Niteliği
   2. Cironun Türleri.
   3. Biçim Yönünden
   4. Amaç Yönünden
   5. Temlik Cirosu
   6. Tahsil Cirosu
   7. Rehin Cirosu
   8. Cironun Yapılabileceği Süre
   9. Poliçede Kabul
   10. Kavram
   11. Şekli
   12. Kabule Arz
   13. İsteğe Bağlılık Kuralı
   14. Kabul İçin Arzın Mümkün Olmadığı Hâller
   15. Kabul İçin Arzın Mecburi Olduğu Haller
   16. Poliçede Aval
   17. Poliçede Ödeme
   18. Ödeme İçin İbraz
   19. Ödeme
   20. Poliçede Kabul Etmeme veya Ödememe Hâllerinde Müracaat (Başvuru) Hakları
   21. Müracaat Hakkının Maddi ve Şekli Koşulları
   22. Hâmilin Müracaat Hakkı
   23. Ödeyen Kimsenin Müracaat Hakkı
   24. Retret
   25. Poliçede Araya Girme

   İ. Poliçeden Doğan Talep Haklarında Zamanaşımı.

   1. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri
   2. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası
   3. Poliçede Karşılığın Devri
   4. BONO (EMRE YAZILI SENET)
   5. Kavram
   6. Bonoda Şekil Şartları
   7. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimesi
   8. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Vaadi
   9. Vade
   10. Ödeme Yeri
   11. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı (Lehdar)
   12. Düzenlenme Tarihi ve Yeri
   13. Düzenleyenin İmzası
   14. Bonoya da Uygulanacak Poliçe Hükümleri.
   15. ÇEK. 375
   16. Kavram
   17. Çek Düzenleme Koşulları
   18. Çekte Şekil Şartları
   19. Çek Kelimesi
   20. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale
   21. Ödeyecek Kimsenin Ticaret Unvanı
   22. Ödeme Yeri
   23. Düzenlenme Tarihi
   24. Düzenlenme Yeri
   25. Düzenleyenin İmzası
   26. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası
   27. Karekodu

   Ç. Çekte Şekil Şartlarının Özellikleri

   1. Lehdarın Çekin Geçerlilik Şekil Şartı Olmaması
   2. Yabancı Banka Tarafından Bastırılan Çeklerde Seri Numara ve Karekodu Unsurlarının Yokluğunun Çeki Geçersiz Kılmaması
   3. Çekte Vade ve İbraz Süreleri.
   4. Çekte Vade Sorunu
   5. İleri Düzenlenme Tarihli Çek
   6. İbraz Süreleri
   7. Çekin Devri
   8. Çekte Ödeme ve Ödemenin Engellenmesi
   9. Çekte Ödeme
   10. Çizgili Çekin Ödenmesi
   11. Çekten Cayma ile Ödemenin Engellenmesi
   12. Ödemeden Kaçınma Hâlinde Hâmilin Hukuki Müracaat Hakları
   13. Ödenmeme Keyfiyetinin Tespiti
   14. Hukuki Sorumluluk ve Çekte Zamanaşımı
   15. Hukuki Sorumluluk
   16. Poliçe Hükümlerine Yapılan Yollamalar
   17. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun İncelenmesi
   18. ÇK’nın Amacı
   19. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri
   20. İbraz, Ödeme, Çekin Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası
   21. Bankaların Bildirim Yükümlülüğü
   22. Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı
   23. Etkin pişmanlık ve Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
   24. Diğer Hükümler

    

   Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları

    

   Kıymetli Evrak Hukuku Örnek Test Soruları

    

   Şirketler Hukuku Örnek Test Soruları

    

   Yararlanılan Kaynaklar

   Kavram Dizini

   Stok Kodu
   :
   9786052012741
   Boyut
   :
   13,5 X 19,5
   Sayfa Sayısı
   :
   444
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   2018 EYLÜL
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat