0
9786059637480
365353
THEMIS - Ceza Muhakemesi Hukuku
THEMIS - Ceza Muhakemesi Hukuku
Kuram Kitap
68.00

1. KISIM GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI

I.   GENEL OLARAK
II.  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI

 1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
 2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
 3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı

 

İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ

I.     DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ
II.    CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ
III.   MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
IV.    ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
V.     DOĞRUDANLIK İLKESİ
VI.   SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ
VII.  ALENİLİK İLKESİ
VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ

I.   GENEL OLARAK
II.  TÜRLERİ

 1. Madde Bakımından Yetki
 2. Yer Bakımından Yetki
 3. Kişi Bakımından Yetki
 4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU

I.   GENEL OLARAK
II.  CEZA DAVASI
III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR

 1. Genel Olarak
 2. Türleri
 3. Sonuçları

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (= ŞARTLARI)

I.   GENEL OLARAK
II.  TÜRLERİ

 1. Dava Koşulları
 2. Yargılama Koşulları

III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
IV.  MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI

 1. Soruşturma Evresi
 2. Kovuşturma Evresi

 

ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER

I.   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

 1. Genel Olarak
 2. Türleri
 3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar

II.  CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER

 1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
 2. Eski Hale Getirme
 3. Adlî Tatil
 4. Tebligat

 

2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)

BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI

I.   GENEL OLARAK

 1. İtham Sistemi
 2. Tahkik Sistemi
 3. İşbirliği Sistemi

II.  İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)

 1. Genel Olarak
 2. Savcı
 3. Katılan (= Müdahil)

III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)

 1. Genel Olarak
 2. Bireysel Savunma
 3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi

IV.  YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)

 1. Yargıç
 2. Mahkeme

 

İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER)

I.   KOLLUK (= ZABITA)

 1. Genel Olarak
 2. Görevleri

II.  MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ

 1. Genel Olarak
 2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
 3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi

 

3KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT

BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI

I.   GENEL OLARAK
II.  KANIT TÜRLERİ

 1. Beyan Kanıtları
 2. Belge Kanıtları
 3. Belirtiler

 

İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME

I.   KANITLARIN TOPLANMASI

 1. Genel Olarak
 2. Zorla Getirme
 3. Gözlem Altına Alma
 4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
 5. Moleküler Genetik İnceleme
 6. Fizik Kimliğin Tespiti
 7. Keşif
 8. Yer Gösterme
 9. Teşhis
 10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
 11. Otopsi
 12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

II.  KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Bilirkişi Mütalaası

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI

I.   GENEL OLARAK
II.  TÜRLERİ

 1. Kanıt Elde Etme Yasakları
 2. Kanıt Değerlendirme Yasakları

III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ
IV.  HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI
V.   ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

I.   ORTAK ÖZELLİKLERİ
II.  ÖN KOŞULLARI

İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA

I.   GENEL OLARAK
II.  KOŞULLARI

 1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
 2. Kolluğun Yakalama Yetkisi

III. SONUÇLARI
IV.  GÖZALTINA ALMA

 1. Genel Olarak
 2. Gözaltı Süreleri
 3. Sonuçları

V.   DURDURMA VE KİMLİK SORMA
VI.  İDARİ GÖZETİM

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA

I.     GENEL OLARAK
II.    KOŞULLARI

 1. Maddi Koşullar
 2. Biçimsel Koşullar

III.   TUTUKLAMA KARARI
IV.    TUTUKLULUK SÜRELERİ
V.     TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
VI.   TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ
VII.  TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ
VIII. ADLİ KONTROL

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Karar
 4. İçeriği

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA

I.    GENEL OLARAK
II.   KOŞULLARI
III.  ARAMA KARARI VEYA EMRİ
IV.   ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER
V.    BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
VI.  ARAMANIN YAPILMASI
VII. ARAMANIN SONA ERMESİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA

I.    GENEL OLARAK
II.   KOŞULLARI
III.  ELKOYMA İŞLEMİ
IV.   DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
V.   ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ
VI.  ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI
VII. ÖZEL ELKOYMA

 1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
 2. Postada Elkoyma
 3. Avukat Bürolarında Elkoyma
 4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
 5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
 6. Basılmış Eserlere Elkoyma
 7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
 8. Alıkoyma

 

ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

I.    GENEL OLARAK
II.  KOŞULLARI
III. USUL VE SONUÇLARI
IV.   TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR
V.   ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ

 1. Kapsam
 2. Yasal Düzenlemeler
 3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç

 

YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ

I.    GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Sonuçları

II.  TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Sonuçları

III. TANIK KORUMA TEDBİRİ

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması

IV.  İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Sonuçları
 4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
 5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
 6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

I.   GENEL OLARAK
II.  KOŞULLARI
III. USUL
IV.  TAZMİNATIN GERİ ALINMASI

 

5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ

I.   GENEL OLARAK
II.  SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI

 1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
 2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
 3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma

III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ

 1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
 2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
 3. Kamu Davasının Ertelenmesi
 4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
 5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı

 

İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ

I.   DURUŞMA HAZIRLIĞI
II.  DURUŞMA

 1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
 2. Duruşmanın Başlaması
 3. Duruşma Tutanağı
 4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
 5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
 6. Doğrudan Soru Yöneltme
 7. Ek Savunma Hakkı

III. SON KARAR

 1. Genel Olarak
 2. Hüküm
 3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
 4. Hükmün Açıklanması
 5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 

6. KISIM YASA YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

I.   GENEL OLARAK
II.  YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI

 1. Genel Olarak
 2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
 3. Avukatın Başvurma Hakkı
 4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
 5. Katılanın Başvurma Hakkı
 6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı

III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ

 1. Süre
 2. Başvuru Usulü
 3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi

IV.  YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI

 1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
 2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı

 

İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI

I.   İTİRAZ

 1. Genel Olarak
 2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
 3. İtiraz Süresi
 4. Usul
 5. Etkisi

II.  İSTİNAF

 1. Genel Olarak
 2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
 3. İstinaf Nedeni
 4. İstinaf Süresi
 5. Usul
 6. Etkisi

III. TEMYİZ

 1. Genel Olarak
 2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
 3. Temyiz Nedenleri
 4. Temyiz Süresi
 5. Usul
 6. Etkisi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI

I.   CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI
II.  YASA YARARINA BOZMA
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Başvuru Nedenleri
 3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
 4. Usul

 

7. KISIM MUHAKEME GİDERLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

I.   GENEL OLARAK
II.  ÖZEL DURUMLAR

 

8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

I.   KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME

 1. Genel Olarak
 2. İzin Vermeye Yetkili Merciler
 3. İzin Usulü

II.  ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME

 

İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

I.   ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
II.  UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Koşulları
 3. Usul
 4. Sonuçları

III. MÜSADERE MUHAKEMESİ

 1. Genel Olarak
 2. Muhakeme Usulü
 3. Geri Alma (= İade) Davası

 

EKLER

(1) CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

 

 
 • Açıklama
  • 1. KISIM GİRİŞ

   BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI

   I.   GENEL OLARAK
   II.  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
   III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI

   1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
   2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
   3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı

    

   İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ

   I.     DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ
   II.    CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ
   III.   MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
   IV.    ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
   V.     DOĞRUDANLIK İLKESİ
   VI.   SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ
   VII.  ALENİLİK İLKESİ
   VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ

   I.   GENEL OLARAK
   II.  TÜRLERİ

   1. Madde Bakımından Yetki
   2. Yer Bakımından Yetki
   3. Kişi Bakımından Yetki
   4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU

   I.   GENEL OLARAK
   II.  CEZA DAVASI
   III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR

   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   3. Sonuçları

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (= ŞARTLARI)

   I.   GENEL OLARAK
   II.  TÜRLERİ

   1. Dava Koşulları
   2. Yargılama Koşulları

   III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
   IV.  MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI

   1. Soruşturma Evresi
   2. Kovuşturma Evresi

    

   ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER

   I.   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar

   II.  CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER

   1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
   2. Eski Hale Getirme
   3. Adlî Tatil
   4. Tebligat

    

   2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)

   BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI

   I.   GENEL OLARAK

   1. İtham Sistemi
   2. Tahkik Sistemi
   3. İşbirliği Sistemi

   II.  İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)

   1. Genel Olarak
   2. Savcı
   3. Katılan (= Müdahil)

   III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)

   1. Genel Olarak
   2. Bireysel Savunma
   3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi

   IV.  YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)

   1. Yargıç
   2. Mahkeme

    

   İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER)

   I.   KOLLUK (= ZABITA)

   1. Genel Olarak
   2. Görevleri

   II.  MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ

   1. Genel Olarak
   2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
   3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi

    

   3KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT

   BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI

   I.   GENEL OLARAK
   II.  KANIT TÜRLERİ

   1. Beyan Kanıtları
   2. Belge Kanıtları
   3. Belirtiler

    

   İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME

   I.   KANITLARIN TOPLANMASI

   1. Genel Olarak
   2. Zorla Getirme
   3. Gözlem Altına Alma
   4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
   5. Moleküler Genetik İnceleme
   6. Fizik Kimliğin Tespiti
   7. Keşif
   8. Yer Gösterme
   9. Teşhis
   10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
   11. Otopsi
   12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

   II.  KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
   III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

   1. Genel Olarak
   2. Bilirkişi Mütalaası

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI

   I.   GENEL OLARAK
   II.  TÜRLERİ

   1. Kanıt Elde Etme Yasakları
   2. Kanıt Değerlendirme Yasakları

   III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ
   IV.  HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI
   V.   ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    

   4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ

   BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

   I.   ORTAK ÖZELLİKLERİ
   II.  ÖN KOŞULLARI

   İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA

   I.   GENEL OLARAK
   II.  KOŞULLARI

   1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
   2. Kolluğun Yakalama Yetkisi

   III. SONUÇLARI
   IV.  GÖZALTINA ALMA

   1. Genel Olarak
   2. Gözaltı Süreleri
   3. Sonuçları

   V.   DURDURMA VE KİMLİK SORMA
   VI.  İDARİ GÖZETİM

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA

   I.     GENEL OLARAK
   II.    KOŞULLARI

   1. Maddi Koşullar
   2. Biçimsel Koşullar

   III.   TUTUKLAMA KARARI
   IV.    TUTUKLULUK SÜRELERİ
   V.     TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
   VI.   TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ
   VII.  TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ
   VIII. ADLİ KONTROL

   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Karar
   4. İçeriği

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA

   I.    GENEL OLARAK
   II.   KOŞULLARI
   III.  ARAMA KARARI VEYA EMRİ
   IV.   ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER
   V.    BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
   VI.  ARAMANIN YAPILMASI
   VII. ARAMANIN SONA ERMESİ

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA

   I.    GENEL OLARAK
   II.   KOŞULLARI
   III.  ELKOYMA İŞLEMİ
   IV.   DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
   V.   ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ
   VI.  ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI
   VII. ÖZEL ELKOYMA

   1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
   2. Postada Elkoyma
   3. Avukat Bürolarında Elkoyma
   4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
   5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
   6. Basılmış Eserlere Elkoyma
   7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
   8. Alıkoyma

    

   ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

   I.    GENEL OLARAK
   II.  KOŞULLARI
   III. USUL VE SONUÇLARI
   IV.   TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR
   V.   ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ

   1. Kapsam
   2. Yasal Düzenlemeler
   3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç

    

   YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ

   I.    GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Sonuçları

   II.  TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Sonuçları

   III. TANIK KORUMA TEDBİRİ

   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması

   IV.  İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ

   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Sonuçları
   4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
   5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
   6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

    

   SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

   I.   GENEL OLARAK
   II.  KOŞULLARI
   III. USUL
   IV.  TAZMİNATIN GERİ ALINMASI

    

   5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ

   BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ

   I.   GENEL OLARAK
   II.  SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI

   1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
   2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
   3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma

   III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ

   1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
   2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
   3. Kamu Davasının Ertelenmesi
   4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
   5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı

    

   İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ

   I.   DURUŞMA HAZIRLIĞI
   II.  DURUŞMA

   1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
   2. Duruşmanın Başlaması
   3. Duruşma Tutanağı
   4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
   5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
   6. Doğrudan Soru Yöneltme
   7. Ek Savunma Hakkı

   III. SON KARAR

   1. Genel Olarak
   2. Hüküm
   3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
   4. Hükmün Açıklanması
   5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

    

   6. KISIM YASA YOLLARI

   BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

   I.   GENEL OLARAK
   II.  YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI

   1. Genel Olarak
   2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
   3. Avukatın Başvurma Hakkı
   4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
   5. Katılanın Başvurma Hakkı
   6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı

   III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ

   1. Süre
   2. Başvuru Usulü
   3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi

   IV.  YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI

   1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
   2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı

    

   İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI

   I.   İTİRAZ

   1. Genel Olarak
   2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
   3. İtiraz Süresi
   4. Usul
   5. Etkisi

   II.  İSTİNAF

   1. Genel Olarak
   2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
   3. İstinaf Nedeni
   4. İstinaf Süresi
   5. Usul
   6. Etkisi

   III. TEMYİZ

   1. Genel Olarak
   2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
   3. Temyiz Nedenleri
   4. Temyiz Süresi
   5. Usul
   6. Etkisi

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI

   I.   CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI
   II.  YASA YARARINA BOZMA
   III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

   1. Genel Olarak
   2. Başvuru Nedenleri
   3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
   4. Usul

    

   7. KISIM MUHAKEME GİDERLERİ

   BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

   I.   GENEL OLARAK
   II.  ÖZEL DURUMLAR

    

   8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

   BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

   I.   KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME

   1. Genel Olarak
   2. İzin Vermeye Yetkili Merciler
   3. İzin Usulü

   II.  ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME

    

   İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

   I.   ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
   II.  UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ

   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Usul
   4. Sonuçları

   III. MÜSADERE MUHAKEMESİ

   1. Genel Olarak
   2. Muhakeme Usulü
   3. Geri Alma (= İade) Davası

    

   EKLER

   (1) CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

    

    
   Stok Kodu
   :
   9786059637480
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   390
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   THEMIS    Ceza    Muhakeme    Hukuk    9786059637480   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat