0
%40
Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı Aristo Y Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı Aristo Y Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı Aristo Y Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı Aristo Y Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı Aristo Y Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı Aristo Y

Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı1. Baskı

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 48,00
Kazancınız : 32,00
Taksitli fiyat : 9 x 6,29
9786058441804
362082
Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı
Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları - 1. Baskı 1. Baskı
Aristo Yayınevi
48.00

Açıklama

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı'nın birincicildi olanBankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, derleme veşerh olmak üzere iki kitaptan oluşmaktadır.

Birinci kitabı teşkil eden derlemedemakalelerden oluşan sekiz kısım bulunmakta olup Kısım başlıkları 6502 sayılıyeni Kanun'un bankacılık sektörüne ilişkin bölüm başlıkları (tüketici kredileri,konut finansmanı, ön ödemeli konut satışı) esas alınarak değil, genel hükümler dedikkate alınarak belirlenmiştir. Derleme kitabının ilk kısmında bankacılık sektörüile kredi kartı, banka kartı ve benzeri yollarla hukuki ilişki içinde olan tüketicisayısı bakanlığın istatistiki verilerinden hareketle konunun hususiyetine dikkatçekmek gayesiyle açıklanmış, bankaların tüketicilerden elde ettikleri kazanç kalemleribelirtilerek bu kalemlere ilişkin açıklamalar yapılmış ve bankaların malidengesi grafikler marifetiyle gözler önüne serilmiştir. Sektörün süjesi konumundakitüketicilerin bankalara yönelik şikayetleri tasniflenmek suretiyle örneklendirerekve istatistiki verilerle açıklanmış “Tüketici Profili Araştırması” ve “TürkiyeFinansal Yeterlilik Araştırması” sonuçlarından yola çıkılarak tüketicilerin yaşadığısorunların temel kaynağına inilmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda 6502 sayılıKanun'un bankacılık sektörüne ilişkin temel ilkeleri değerlendirilerek, temel ilkelereyönelik çeşitli eleştirilere yer verilmiştir. Üçüncü kısımda tüketici kredisisözleşmelerinin hukuki niteliği ve hükümleri genel itibariyle açıklanmıştır.

Bankacılık Sektöründe Tüketici Sözleşmeleri ve Haksız Şartlar” başlıklı dördüncükısımda konu ile organik bağlantısı olan sözleşme, sözleşme serbestisi vegenel işlem koşullarına ilişkin pozitif düzenlemeler derinlemesine hukuki tahlilleriyapılarak açıklanmıştır. Genel işlem koşullarının geçmişten günümüze TürkHukuku'ndaki gelişimi özetlenmek suretiyle haksız şartlar meselesi tüketici hukukununtarihi gelişimine genel bir bakış atılarak 4077 sayılı Kanun ve 6502 sayılıKanun'un düzenlemeleri, Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri(madde20-25) ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve bu arada haksız şartlar yönetmeliğide ilgili maddeleri göz önüne alınarak açıklanmıştır. Bütün bu açıklamalarda konuyailişkin Yargıtay içtihatlarına yer verilmiş ve nihayet haksız şartlar meselesibankacılık sektörü bakımından pozitif düzenlemeler ve yüksek mahkeme kararlarıdoğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Beşinci kısımda özellikleson dönemde oldukça uygulama alanı bulmuş olan tüketici kredisi sözleşmesinedeniyle tüketiciden alınan dosya masraflarının iadesine ilişkin davalar mercek altına alınarak “dosya masrafı” kavramı açıklanmıştır. Dosya masrafının tüketicidenalınmasının hukuki dayanağına ilişkin olarak bankacılık hukuku ve tüketicininkorunması hukukundaki ilgili mevzuat açıklanmış ve konuya ilişkin önemi haiz Yargıtay kararlarına da yer verilerek konunun aydınlatılması sağlanmıştır.

Söz konusu istirdat davası usul hukuku yönünden de ele alınarak görev, yetki,ispat ve deliller ile zamanaşımı meseleleri de açıklanarak hem konu bütünlüğü sağlanmış hem de uygulayıcıya yol gösterir nitelikte ve yüksek mahkeme görüşlerini de kapsamına dahil eden tespitlerde bulunulmuştur. Uygulamada mortgage olarak bilinen konut finansman sözleşmesinin açıklandığı altıncı kısımda evvela konut finansmanının ekonomik sistemine değinilmiştir. Anılan sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve özellikle 6502 sayılı Kanun göz önüne alınarak şekli, taraflara yüklediği borçlar ve tarafların temerrüdü açıklanmış ve özellikle 6502 sayılı Kanun'un tüketicinin temerrüdüne bağladığı sonuçlardan olan kalan kredi taksitlerinin muacceliyeti ve temerrüt faizi mercek altına alınmıştır. İş bu kısımda konut finansmanı sözleşmesi Amerika Birleşik Devletleri mortgage sistemi ile mukayeseli olarak açıklanmakla beraber hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türk yüksek mahkeme içtihatlarına yer verilmiştir. Bankacılık sektöründe kefaletin ele alındığı yedinci kısımda ilk olarak kefalet sözleşmesine genel bir bakış atılarak kefaletin tanımı ve özellikleri ortaya konulduktan sonra kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartları olan geçerli bir asıl borcun varlığı , belirlilik şartı, şekil ve eşin rızası hususları, akabinde kefalet sözleşmesinin türleri(adi kefalet, müteselsil kefalet, birlikte kefalet), kefilin sorumluluğu, kefil ile alacaklı ve kefil ile borçlu arasındaki ilişki ve kefaletin sona ermesi meselesi de başta Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar da nazara alınarak detaylı olarak açıklanmış ve kefalet sözleşmesine ilişkin genel esaslar ortaya konulmuştur. İkinci olarak bankacılık sektöründeki tüketici işlemlerine kefalette 6502 sayılı Kanun hükümleri nazara alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak konu; tüketici kredileri, kredi kartları ve konut finansmanı bakımından mercek altına alınmıştır. Son olarak da bankacılık sektöründe kambiyo senedi düzenlenmesi ve sonuçları açıklanarak avale de yer verilmiştir. Banka kredi kartlarının ele alındığı sekizinci kısımda ise banka kredi kartlarına ilişkin ilk olarak ekonomik ve sosyal bulgular sunulmuş akabinde banka kredi kartlarının hukuki niteliği derinlemesine incelenerek tabi olduğu hükümler açıklanmış ve tüketici hukuku ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Son olarak da kart hamili bakımından kredi kartı kullanmanın avantajı ve dezavantajı sorgulanmıştır.

İkinci kitabı teşkil eden şerh ise derlemede ele alınan konularla paralellik kurulmaya gayret edilmek suretiyle özellik arz eden ve prensip ortaya koyan Yargıtay kararlarından oluşmaktadır. Bu anlamda, ilk olarak tüketici kredisinin tüketici hukukuna dahil olması ve iş bu tabiiyetin meydana getirdiği sonuçla ra ilişkin içtihatlara yer verilmiştir. Akabinde haksız şartlar hususunda tüketiciden dosya masrafı alınması sorunu ve hangi kayıtların haksız şart teşkil edeceğine yönelik içtihatlar yer almaktadır. Bunlardan başka, tüketici kredisinde muacceliyet ve tüketicinin temerrüdü ile kefalete ilişkin rücu davalarında görevli mahkemeyi de kapsayan içtihatlar bulunmaktadır. Banka kredi kartlarına ilişkin içtihatlar ise kredi kartlarının tüketici hukukuna dahil olması, asgari ödeme tutarının ödenmemesinin hukuki sonuçları ve özellikle faiz meselelerini kapsamaktadır. Nihayet, bağlı krediler ile bankacılık sektörüne ilişkin diğer içtihatlara(tüketicinin ma nevi tazminat talebi gibi) yer verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, 6502 sayılı yeni Kanun'un oldukça kısa bir süre önce yürürlüğe girmesi sebebiyle yeni Kanun'a ilişkin içtihatlar henüz mevcut olmadığından şerh kitabı, 4077 Sayılı Kanun dönemindeki içtihatlardan oluşmaktadır. Ancak söz konusu içtihatlar yeni Kanun döneminde de istifade edilmeye uygun olduğundan güncelliğini korumaktadır. Daha kısa bir ifadeyle şerhte yer alan Yargıtay içtihatları, yeni Kanun tarafından değişikliğe uğrayan somut hususlara değil yeni Kanun döneminde de mevcut olan esaslara ilişkindir.


Akademik çalışmalar ve yargısal içtihatlar marifetiyle teori ve pratiğin birleştiği iş bu cildin özellikle banka hukuku ve tüketicinin korunması hukuku disiplinleri bakımından doktrine katkı sağlamasını ve uygulamacıya yol gösterici olmasını temenni ediyoruz.

 • Açıklama
  • Açıklama

   Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı'nın birincicildi olanBankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, derleme veşerh olmak üzere iki kitaptan oluşmaktadır.

   Birinci kitabı teşkil eden derlemedemakalelerden oluşan sekiz kısım bulunmakta olup Kısım başlıkları 6502 sayılıyeni Kanun'un bankacılık sektörüne ilişkin bölüm başlıkları (tüketici kredileri,konut finansmanı, ön ödemeli konut satışı) esas alınarak değil, genel hükümler dedikkate alınarak belirlenmiştir. Derleme kitabının ilk kısmında bankacılık sektörüile kredi kartı, banka kartı ve benzeri yollarla hukuki ilişki içinde olan tüketicisayısı bakanlığın istatistiki verilerinden hareketle konunun hususiyetine dikkatçekmek gayesiyle açıklanmış, bankaların tüketicilerden elde ettikleri kazanç kalemleribelirtilerek bu kalemlere ilişkin açıklamalar yapılmış ve bankaların malidengesi grafikler marifetiyle gözler önüne serilmiştir. Sektörün süjesi konumundakitüketicilerin bankalara yönelik şikayetleri tasniflenmek suretiyle örneklendirerekve istatistiki verilerle açıklanmış “Tüketici Profili Araştırması” ve “TürkiyeFinansal Yeterlilik Araştırması” sonuçlarından yola çıkılarak tüketicilerin yaşadığısorunların temel kaynağına inilmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda 6502 sayılıKanun'un bankacılık sektörüne ilişkin temel ilkeleri değerlendirilerek, temel ilkelereyönelik çeşitli eleştirilere yer verilmiştir. Üçüncü kısımda tüketici kredisisözleşmelerinin hukuki niteliği ve hükümleri genel itibariyle açıklanmıştır.

   Bankacılık Sektöründe Tüketici Sözleşmeleri ve Haksız Şartlar” başlıklı dördüncükısımda konu ile organik bağlantısı olan sözleşme, sözleşme serbestisi vegenel işlem koşullarına ilişkin pozitif düzenlemeler derinlemesine hukuki tahlilleriyapılarak açıklanmıştır. Genel işlem koşullarının geçmişten günümüze TürkHukuku'ndaki gelişimi özetlenmek suretiyle haksız şartlar meselesi tüketici hukukununtarihi gelişimine genel bir bakış atılarak 4077 sayılı Kanun ve 6502 sayılıKanun'un düzenlemeleri, Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri(madde20-25) ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve bu arada haksız şartlar yönetmeliğide ilgili maddeleri göz önüne alınarak açıklanmıştır. Bütün bu açıklamalarda konuyailişkin Yargıtay içtihatlarına yer verilmiş ve nihayet haksız şartlar meselesibankacılık sektörü bakımından pozitif düzenlemeler ve yüksek mahkeme kararlarıdoğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Beşinci kısımda özellikleson dönemde oldukça uygulama alanı bulmuş olan tüketici kredisi sözleşmesinedeniyle tüketiciden alınan dosya masraflarının iadesine ilişkin davalar mercek altına alınarak “dosya masrafı” kavramı açıklanmıştır. Dosya masrafının tüketicidenalınmasının hukuki dayanağına ilişkin olarak bankacılık hukuku ve tüketicininkorunması hukukundaki ilgili mevzuat açıklanmış ve konuya ilişkin önemi haiz Yargıtay kararlarına da yer verilerek konunun aydınlatılması sağlanmıştır.

   Söz konusu istirdat davası usul hukuku yönünden de ele alınarak görev, yetki,ispat ve deliller ile zamanaşımı meseleleri de açıklanarak hem konu bütünlüğü sağlanmış hem de uygulayıcıya yol gösterir nitelikte ve yüksek mahkeme görüşlerini de kapsamına dahil eden tespitlerde bulunulmuştur. Uygulamada mortgage olarak bilinen konut finansman sözleşmesinin açıklandığı altıncı kısımda evvela konut finansmanının ekonomik sistemine değinilmiştir. Anılan sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve özellikle 6502 sayılı Kanun göz önüne alınarak şekli, taraflara yüklediği borçlar ve tarafların temerrüdü açıklanmış ve özellikle 6502 sayılı Kanun'un tüketicinin temerrüdüne bağladığı sonuçlardan olan kalan kredi taksitlerinin muacceliyeti ve temerrüt faizi mercek altına alınmıştır. İş bu kısımda konut finansmanı sözleşmesi Amerika Birleşik Devletleri mortgage sistemi ile mukayeseli olarak açıklanmakla beraber hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türk yüksek mahkeme içtihatlarına yer verilmiştir. Bankacılık sektöründe kefaletin ele alındığı yedinci kısımda ilk olarak kefalet sözleşmesine genel bir bakış atılarak kefaletin tanımı ve özellikleri ortaya konulduktan sonra kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartları olan geçerli bir asıl borcun varlığı , belirlilik şartı, şekil ve eşin rızası hususları, akabinde kefalet sözleşmesinin türleri(adi kefalet, müteselsil kefalet, birlikte kefalet), kefilin sorumluluğu, kefil ile alacaklı ve kefil ile borçlu arasındaki ilişki ve kefaletin sona ermesi meselesi de başta Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar da nazara alınarak detaylı olarak açıklanmış ve kefalet sözleşmesine ilişkin genel esaslar ortaya konulmuştur. İkinci olarak bankacılık sektöründeki tüketici işlemlerine kefalette 6502 sayılı Kanun hükümleri nazara alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak konu; tüketici kredileri, kredi kartları ve konut finansmanı bakımından mercek altına alınmıştır. Son olarak da bankacılık sektöründe kambiyo senedi düzenlenmesi ve sonuçları açıklanarak avale de yer verilmiştir. Banka kredi kartlarının ele alındığı sekizinci kısımda ise banka kredi kartlarına ilişkin ilk olarak ekonomik ve sosyal bulgular sunulmuş akabinde banka kredi kartlarının hukuki niteliği derinlemesine incelenerek tabi olduğu hükümler açıklanmış ve tüketici hukuku ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Son olarak da kart hamili bakımından kredi kartı kullanmanın avantajı ve dezavantajı sorgulanmıştır.

   İkinci kitabı teşkil eden şerh ise derlemede ele alınan konularla paralellik kurulmaya gayret edilmek suretiyle özellik arz eden ve prensip ortaya koyan Yargıtay kararlarından oluşmaktadır. Bu anlamda, ilk olarak tüketici kredisinin tüketici hukukuna dahil olması ve iş bu tabiiyetin meydana getirdiği sonuçla ra ilişkin içtihatlara yer verilmiştir. Akabinde haksız şartlar hususunda tüketiciden dosya masrafı alınması sorunu ve hangi kayıtların haksız şart teşkil edeceğine yönelik içtihatlar yer almaktadır. Bunlardan başka, tüketici kredisinde muacceliyet ve tüketicinin temerrüdü ile kefalete ilişkin rücu davalarında görevli mahkemeyi de kapsayan içtihatlar bulunmaktadır. Banka kredi kartlarına ilişkin içtihatlar ise kredi kartlarının tüketici hukukuna dahil olması, asgari ödeme tutarının ödenmemesinin hukuki sonuçları ve özellikle faiz meselelerini kapsamaktadır. Nihayet, bağlı krediler ile bankacılık sektörüne ilişkin diğer içtihatlara(tüketicinin ma nevi tazminat talebi gibi) yer verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, 6502 sayılı yeni Kanun'un oldukça kısa bir süre önce yürürlüğe girmesi sebebiyle yeni Kanun'a ilişkin içtihatlar henüz mevcut olmadığından şerh kitabı, 4077 Sayılı Kanun dönemindeki içtihatlardan oluşmaktadır. Ancak söz konusu içtihatlar yeni Kanun döneminde de istifade edilmeye uygun olduğundan güncelliğini korumaktadır. Daha kısa bir ifadeyle şerhte yer alan Yargıtay içtihatları, yeni Kanun tarafından değişikliğe uğrayan somut hususlara değil yeni Kanun döneminde de mevcut olan esaslara ilişkindir.


   Akademik çalışmalar ve yargısal içtihatlar marifetiyle teori ve pratiğin birleştiği iş bu cildin özellikle banka hukuku ve tüketicinin korunması hukuku disiplinleri bakımından doktrine katkı sağlamasını ve uygulamacıya yol gösterici olmasını temenni ediyoruz.

   Stok Kodu
   :
   9786058441804
   Boyut
   :
   16,5 x 23,5 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   318
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2015 Nisan
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
Yorum yaz
halil i. - 20.02.2019 23:41
1 kişi beğendi
14 Şubat Kampanyansında istediğim bir kitap, yapılan büyük indirimle ödenen ücrete sembolik bile denemez teşekkürler hukuk fuarı...
Sevgi . - 21.12.2018 18:53
1 kişi beğenmedi
Gayet faydalı bir kitap çok beğendim ayrıca kitabı alır almaz bizzat temini ile ilgileniyorlar. Bu konuda bana yardımcı olan ce bizzat siparislerimle ilgilenen Cem Bey e de ayrıca teşekkür ederim .
Cemil D. - 28.02.2018 11:57
Bu sektör açısından önemli bir kitap.
Şafak T. - 25.02.2018 15:33
bankacılık sektörü açısından önemli bir kaynak..
Yıldız . - 24.02.2018 13:40
Çok ama çok güzel bir kitap . Bankacılık sektörü için çok yararlı.
Abdulnasır K. - 23.02.2018 18:29
Kesinlikle muhteşem bir eser. Son bölüme eklenen yargı kararları konunun yargı tarafından nasıl ele alındığını öğrenmek bakımından çok güzel olmuş. Serinin ikinci(konut) kitabının en kısa sürede basılması ve tüm külliyatın bir an önce tamamlanması dileklerimle.. Emeği geçenlere teşekkürler.
Şebnem Akipek Öcal

 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

06590 Cebeci, Ankara

Tel:0/312/3196004

 

EĞİTİM

 • Profesörlük, Aralık 2010
 • Doçentlik, Mayıs 2004
 • Doktora, Mayıs 1998 (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Yüksek Lisans (LL.M.), Ekim 1991 (London School of Economics and Political Science, Londra Üniversitesi)
 • Lisans (Hukuk), Haziran 1989 (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (Fakülteye giriş ve Fakülte mezuniyeti birincilikle)
 • Lise, Haziran 1985 (TED Ankara Koleji)

 

YABANCI DİL

 • İngilizce, çok iyi
 • Almanca, çok iyi
 • Fransızca, az
 • Latince, az

 

İŞ TECRÜBESİ

 • Haziran 2006-günümüz, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü,
 • Nisan 2001-günümüze, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hukuk Müşaviri,
 • Ekim 2000-günümüze, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi,
 • Çeşitli yıllarda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi,
 • Şubat 1990-Ekim 2000, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi,

 

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

 • Haziran 2012, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.
 • Ocak 2012, Avans University of Applied Sciences Tilburg / Hollanda’da misafir öğretim üyesi olarak Viyana “Satım Sözleşmesi ve Türk Hukuku” konusunda Erasmus faaliyeti kapsamında ders vermek.
 • Ocak 2011-Eylül 2012, ICC tahkiminde TPAO’nun avukatı olarak.
 • Eylül 2011-Nisan 2012, Clifford Chance hukuk bürosu yanında uzman bilirkişi (expert witness) olarak.
 • Kasım 2009-Ağustos 2011, Fenwick Elliott hukuk bürosu yanında uzman bilirkişi (expert witness) olarak.
 • Haziran 2010, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.
 • Aralık 2009,StrasbourgAvrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye adına savunma yapan avukat olarak.
 • Ocak 2008, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.
 • Haziran 2006, Romanya Bükreş’te Friedrich Neumann Vakfı ve Bükreş Barosu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği sürecinde Yasal Uyum konulu konferansta davetli konuşmacı olarak.
 • Temmuz 2001, Slovenya Ljubljana’da, Kadın Hakları ve Sorun Çözme (Arabuluculuk) hakkında düzenlenen Eğitim Seminerinde katılımcı olarak, (düzenleyen; “South-East Europe Leadership Initiative).
 • Mart 2001, İngiltere-Norwich, East Anglia Üniversitesi’nde araştırma (British Council bursu ile).
 • Ağustos 2000, Avusturya Salzburg’da Sanal Ortamda Fikri Haklar ve Elektronik Ticaret konulu Salzburg Semineri’ne katılım (Salzburg Seminer bursu ile).
 • Haziran 1998 - Temmuz 1998, ABD’de (University of Arizona) araştırma ve kaynak toplama çalışması.
 • Ekim 1996-Şubat 1997, Almanya’da (Albert Ludwig Üniversitesi, Freiburg) araştırma ve doktora tezi için kaynak toplama çalışması. (DAAD bursu ile).
 • Eylül 1990-Ekim 1991, İngiltere’de (London School of Economics and Political Science, Londra) Yüksek Lisans çalışması. (British Council bursu ile).
 
ÖNEMLİ ÇALIŞMA VE PROJELER
 • Eğitici eğitmenliği, Adalet Akademisi Başkanlığında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun bütüncül olarak kavranması konusunda yurt çapında eğitici olarak görev yapacak Hakimlerin eğitilmesi, Haziran 2012’de başladı halen devam etmektedir.
 • KAMAG Projesinde iş paketi yürütücülüğü, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi, Şubat 2011’de başladı halen devam etmektedir.
 • Alt Komisyon Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Kütüğünde Taşınmaz Değerinin Belirlenmesi, Ağustos 2011-Mart 2012.
 • Yurtiçi tahkimde hakemlik, 2009.
 • “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” Eğitimi, Eğitici Eğitmenliği, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştay, Biga, 9-12 Eylül 2008.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde İlköğretim ve Lise öğretmenlerine verilecek hizmet içi eğitim programında eğitmenlik, Ankara, Kasım-Aralık 2004.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council işbirliği ile oluşturulan “İlköğretim için İnsan Hakları Eğitim Dizisi” hazırlama grubu üyeliği ve yazarlığı, Ankara, Eylül 2000-Haziran 2001.
 • 4. Tüketici Konseyi bünyesinde oluşturulan “Elektronik Ticaret” Alt Komite Başkanlığı, Ankara, Mart 2000.
 • “8. Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan “Tüketici Hukuku ve Uluslararası Etkileşimler” Alt Komisyon Başkanlığı, Ankara, Aralık 1999- Şubat 2000.
 •  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Geçici Özel İhtisas Komisyon üyeliği, Ankara, Haziran 1998.
 • Umut Vakfı’nın düzenlediği Amerikalı ve Türk uzmanlarca oluşturulan hukuk ilintili eğitimin ülkemizde yaygınlaştırılması amacına yönelik çalışma grubu üyeliği, Ankara, Mayıs 1996-Nisan 1998.
 • DPT bünyesinde oluşturulan Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu’nda raportörlük, Ankara, Aralık 1993-Kasım 1994.

 

ÖZEL UZMANLIK VE İLGİ ALANLARI

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim
 • Enerji Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku (özellikle Viyana Satım Sözleşmesi CISG)
 • Banka Hukuku
 • İnşaat Hukuku ve İnşaat Sözleşmeleri
 • Taşınmaz Hukuku ve Arazi Davaları
 • Eşya Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Tüketicinin Korunması Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar

 

DİĞER FAALİYETLER

 • International Bar Association Üyeliği-1994’den günümüze.
 • Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Vakfı Mezunlar Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı-Ocak 2004-Mart 2011.
 • Türk Eğitim Derneği (TED) Yönetim Kurulu Üyesi-Ocak 2005’den günümüze.
 • Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi, Ocak 2009’dan günümüze.
Kapat