0
%7
Devlet Teorisi Oniki Levha Oktay Uygun

Devlet Teorisi

Liste Fiyatı : 78,20
İndirimli Fiyat : 72,73
Kazancınız : 5,47
Taksitli fiyat : 9 x 9,54
%7
Temin süresi 3 gündür.
Devlet Teorisi
Devlet Teorisi
Oniki Levha
72.73

BU ESER ÖN SİPARİŞ OLARAK SATIŞA SUNULMUŞTUR. 
STOĞA GİRİŞ TARİHİ 25 OCAK 2019 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
 


Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her faaliyeti; evliliği, çocuk yetiştirmesi, çalışması, emekli olması, eğlenmesi, fikir veya kanaatler üretmesi ve daha pek çok eylemi devlet tarafından düzenlenir. Günümüzde, doğrudan ya da dolaylı olarak devleti ilgilendirmeyen hiç bir insani etkinlik alanı kalmamış gibidir. Bu nedenle, pek çok bilim dalı, devleti, devletin organlarını veya devletin bazı fonksiyonlarını inceler. Bütün bu kapsayıcılığına rağmen, insanlık tarihinin çok büyük bir kısmında devlet yoktu: İnsanlar her zaman toplu halde yaşamış olsa da, tarihin yalnızca küçük bir kesitini devlet çatısı altında geçirmişlerdir. Devlet teorisinin ilk konusu, devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığının incelenmesidir. Ardından devlet gücünün niteliği; bu gücün kaynağı, meşruiyeti ve sınırları tarihsel süreçte geçirdiği değişimi yansıtacak biçimde ele alınmalıdır. Devletin bu şekilde bütünsel olarak kavranması, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, kamu hukuku ve hukuk felsefesi gibi disiplinlerin devlet hakkında sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve senteziyle mümkündür. Devlet Teorisi, üniversitelerin bazı bölümlerinde aynı adla, hukuk fakültelerinde ise Genel Kamu Hukuku adıyla verilen bir ders konusudur. Temel kavramların açıklandığı bir Giriş Bölümü ile sekiz ana bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları şöyledir:

-Devletin Kökeni-Kent Devleti-Feodal Devlet-Ulus Devlet-Modern Siyasal İdeolojiler-Demokrasi Teorisi-İnsan Hakları Teorisi-Siyasal Özgürlükler ve Demokrasi (TANITIM YAZISI)
İçindekiler
Giriş Bölümü 
TEMEL KAVRAMLAR
Birinci Bölüm 
DEVLETİN KÖKENİ 
I- DEVLET ÖNCESİ TOPLUMLAR
A- İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği
B- İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması
II- İLKEL TOPLUMDAN DEVLETLİ TOPLUMA GEÇİŞ 
A- Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler
B- Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler
C- Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi
İkinci Bölüm 
KENT DEVLETİ 
I- ŞEFLİKLERDEN KENT DEVLETİNE GEÇİŞ
II- İLK KENT DEVLETLERİ
III- İLK İMPARATORLUK
IV- ESKİ YUNAN UYGARLIĞINDA KENT DEVLETLERİ
V- YUNAN KENT DEVLETLERİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
A- İlk Demokratik Reformlar
B- Atina Demokrasisinin Kurumları
VI- ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
A- Küçük Ölçekli Bir Devlet
B- Yüz Yüze Toplum 
C- Türdeş Sosyal Yapı
VII- ATİNA DEMOKRASİSİNDE KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER 
A- İfade Özgürlüğü
B- İnanç Özgürlüğü
C- Kişi Güvenliği ve Kişi Dokunulmazlığı
D- Mülkiyet Hakkı ve Konut Dokunulmazlığı
VIII- ATİNA'DA YURTTAŞLIK STATÜSÜ VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ
A- Sitenin Bağımsızlığı
B- Siyasal Yaşama Aktif Katılım
C- Atina'da Kölelik
D- Amatör Siyaset
IX- ATİNA'DA MUHALİF SİYASAL DÜŞÜNCE
A- Radikal Muhalefet: Platon
B- Ilımlı Muhalefet: Aristoteles
X- YUNAN KENT DEVLETLERİNİN ÇÖKÜŞÜ
XI- ROMA'DA SİYASAL DÜŞÜNCE 
XII- İMPARATORLUK BİR GLOBAL TOPLUM MUDUR?
Üçüncü Bölüm 
FEODAL DEVLET 
I- FEODAL TOPLUM
II- FEODAL İKTİDAR
III- TEOKRATİK İKTİDAR ANLAYIŞI
A- Tanrı Devleti: Aziz Agustinius
B- Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquino'lu Thomas
IV- LAİK İKTİDAR ANLAYIŞI
A- İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius
B- İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori:İbni Haldun
Dördüncü Bölüm 
ULUS DEVLET 
I- EGEMEN İKTİDARIN DOĞUŞU
A- Laik İktidar: Nicola Machiavelli
B- Egemen İktidar: Jean Bodin
C- Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes
II- EGEMEN İKTİDARIN SINIRLANMASI 
A- Doğal Haklar Teorisi: John Locke
B- Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu
III- EGEMEN İKTİDARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ
A- Halk Egemenliği: Jean-Jacques Rousseau
B- Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau
C- Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği 
IV- EGEMEN İKTİDARIN BÖLÜNMESİ: 
FEDERAL DEVLET
A- Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi
B- Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması
C- Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı
D- ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması
E- Egemenlik Atomunun Bölünmesi
F- Bölgeli Devlet
G- Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması
H- Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması
Beşinci Bölüm 
MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER 
I- LİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
A- Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
B- Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
II- MARKSİZM
A- Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm
B- Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
C- Marksizmin Öngörüleri
D- Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi 
III- FAŞİZM
A- Faşizmin İtalya'da Doğuşu
B- Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
C- Faşist Hareketin Değerlendirilmesi
IV- NASYONAL SOSYALİZM
A- Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu
B- Irk Devletinin Kuruluşu
C- Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri
D- Totaliter Diktatörlük
V- ANARŞİZM
A- Anarşizm ve Bireyin Önemi
B- Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
C- Anarşizm ve Şiddet 
D- Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği
E- Anarşizm ve Demokrasi
Altıncı Bölüm 
DEMOKRASİ TEORİSİ 
I- MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
II- MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
III- DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
A- Tarihsel Deneyim
B- Demokrasinin Ahlaki Temeli
C- Demokrasinin Rasyonel Temeli 
IV- DEMOKRASİ MODELLERİ 
V- DEMOKRATİK ELİTİZM VE KATILIMCI DEMOKRASİ 
VI- ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ VE KONSENSÜS DEMOKRASİSİ
A- Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı
B- Çoğunluk ve Konsensüs Modellerinin Karşılaştırılması
C- Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
VII- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ
A- Osmanlı Devleti Dönemi
B- Türk Devrimi ve Demokratikleşme 
C- Tek Parti Rejiminin Niteliği
D- Çok Partili Dönem 
E- 1961 Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
VIII- TÜRKİYE'DE HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN GELİŞİMİ
IX- KONSENSÜS DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE
Yedinci Bölüm 
İNSAN HAKLARI TEORİSİ 
I- TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
A- İnsanın Değeri ve İnsan Onuru
B- Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu
II- İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI
III- HAK KUŞAKLARI VE BÜTÜNSELLİK İLKESİ
IV- KÜLTÜREL RÖLATİVİZM VE EVRENSELLİK İLKESİ
A- İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik
B- Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları
C- İslam Kültürü ve İnsan Hakları
D- Evrensellik – Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme
V- BİRİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
VI- İKİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
A- İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri
B- Sosyal Hakların Güçlendirilmesi
VII- ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
VIII- DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
A- Biyo-teknoloji ve İnsan Doğası
B- Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru
C- Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri
IX- İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI POLİTİKA
Sekizinci Bölüm 
SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ 
I- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
A- AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü
B- Irkçı Düşünce Açıklamaları
C- Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü
D- Nefret İfadesi ve TCK 216
E- Siyasal Eleştiri Özgürlüğü
F- Ayrılıkçı Görüşler
G- Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü
II- SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
A- Siyasal Partilerin İşlevi
B- AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü
C- AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi 
D- Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet
III- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
A- Demokrasi ve Toplantı Özgürlüğü
B- Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar
C- Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar
D- Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar
E- Toplantılara Müdahale Edilmesi
F- Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme
KAYNAKLAR

 • Açıklama
  • BU ESER ÖN SİPARİŞ OLARAK SATIŞA SUNULMUŞTUR. 
   STOĞA GİRİŞ TARİHİ 25 OCAK 2019 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
    


   Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her faaliyeti; evliliği, çocuk yetiştirmesi, çalışması, emekli olması, eğlenmesi, fikir veya kanaatler üretmesi ve daha pek çok eylemi devlet tarafından düzenlenir. Günümüzde, doğrudan ya da dolaylı olarak devleti ilgilendirmeyen hiç bir insani etkinlik alanı kalmamış gibidir. Bu nedenle, pek çok bilim dalı, devleti, devletin organlarını veya devletin bazı fonksiyonlarını inceler. Bütün bu kapsayıcılığına rağmen, insanlık tarihinin çok büyük bir kısmında devlet yoktu: İnsanlar her zaman toplu halde yaşamış olsa da, tarihin yalnızca küçük bir kesitini devlet çatısı altında geçirmişlerdir. Devlet teorisinin ilk konusu, devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığının incelenmesidir. Ardından devlet gücünün niteliği; bu gücün kaynağı, meşruiyeti ve sınırları tarihsel süreçte geçirdiği değişimi yansıtacak biçimde ele alınmalıdır. Devletin bu şekilde bütünsel olarak kavranması, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, kamu hukuku ve hukuk felsefesi gibi disiplinlerin devlet hakkında sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve senteziyle mümkündür. Devlet Teorisi, üniversitelerin bazı bölümlerinde aynı adla, hukuk fakültelerinde ise Genel Kamu Hukuku adıyla verilen bir ders konusudur. Temel kavramların açıklandığı bir Giriş Bölümü ile sekiz ana bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları şöyledir:

   -Devletin Kökeni-Kent Devleti-Feodal Devlet-Ulus Devlet-Modern Siyasal İdeolojiler-Demokrasi Teorisi-İnsan Hakları Teorisi-Siyasal Özgürlükler ve Demokrasi (TANITIM YAZISI)
   İçindekiler
   Giriş Bölümü 
   TEMEL KAVRAMLAR
   Birinci Bölüm 
   DEVLETİN KÖKENİ 
   I- DEVLET ÖNCESİ TOPLUMLAR
   A- İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği
   B- İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması
   II- İLKEL TOPLUMDAN DEVLETLİ TOPLUMA GEÇİŞ 
   A- Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler
   B- Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler
   C- Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi
   İkinci Bölüm 
   KENT DEVLETİ 
   I- ŞEFLİKLERDEN KENT DEVLETİNE GEÇİŞ
   II- İLK KENT DEVLETLERİ
   III- İLK İMPARATORLUK
   IV- ESKİ YUNAN UYGARLIĞINDA KENT DEVLETLERİ
   V- YUNAN KENT DEVLETLERİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
   A- İlk Demokratik Reformlar
   B- Atina Demokrasisinin Kurumları
   VI- ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
   A- Küçük Ölçekli Bir Devlet
   B- Yüz Yüze Toplum 
   C- Türdeş Sosyal Yapı
   VII- ATİNA DEMOKRASİSİNDE KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER 
   A- İfade Özgürlüğü
   B- İnanç Özgürlüğü
   C- Kişi Güvenliği ve Kişi Dokunulmazlığı
   D- Mülkiyet Hakkı ve Konut Dokunulmazlığı
   VIII- ATİNA'DA YURTTAŞLIK STATÜSÜ VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ
   A- Sitenin Bağımsızlığı
   B- Siyasal Yaşama Aktif Katılım
   C- Atina'da Kölelik
   D- Amatör Siyaset
   IX- ATİNA'DA MUHALİF SİYASAL DÜŞÜNCE
   A- Radikal Muhalefet: Platon
   B- Ilımlı Muhalefet: Aristoteles
   X- YUNAN KENT DEVLETLERİNİN ÇÖKÜŞÜ
   XI- ROMA'DA SİYASAL DÜŞÜNCE 
   XII- İMPARATORLUK BİR GLOBAL TOPLUM MUDUR?
   Üçüncü Bölüm 
   FEODAL DEVLET 
   I- FEODAL TOPLUM
   II- FEODAL İKTİDAR
   III- TEOKRATİK İKTİDAR ANLAYIŞI
   A- Tanrı Devleti: Aziz Agustinius
   B- Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquino'lu Thomas
   IV- LAİK İKTİDAR ANLAYIŞI
   A- İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius
   B- İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori:İbni Haldun
   Dördüncü Bölüm 
   ULUS DEVLET 
   I- EGEMEN İKTİDARIN DOĞUŞU
   A- Laik İktidar: Nicola Machiavelli
   B- Egemen İktidar: Jean Bodin
   C- Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes
   II- EGEMEN İKTİDARIN SINIRLANMASI 
   A- Doğal Haklar Teorisi: John Locke
   B- Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu
   III- EGEMEN İKTİDARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ
   A- Halk Egemenliği: Jean-Jacques Rousseau
   B- Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau
   C- Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği 
   IV- EGEMEN İKTİDARIN BÖLÜNMESİ: 
   FEDERAL DEVLET
   A- Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi
   B- Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması
   C- Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı
   D- ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması
   E- Egemenlik Atomunun Bölünmesi
   F- Bölgeli Devlet
   G- Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması
   H- Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması
   Beşinci Bölüm 
   MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER 
   I- LİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
   A- Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
   B- Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
   II- MARKSİZM
   A- Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm
   B- Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
   C- Marksizmin Öngörüleri
   D- Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi 
   III- FAŞİZM
   A- Faşizmin İtalya'da Doğuşu
   B- Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
   C- Faşist Hareketin Değerlendirilmesi
   IV- NASYONAL SOSYALİZM
   A- Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu
   B- Irk Devletinin Kuruluşu
   C- Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri
   D- Totaliter Diktatörlük
   V- ANARŞİZM
   A- Anarşizm ve Bireyin Önemi
   B- Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
   C- Anarşizm ve Şiddet 
   D- Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği
   E- Anarşizm ve Demokrasi
   Altıncı Bölüm 
   DEMOKRASİ TEORİSİ 
   I- MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
   II- MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
   III- DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
   A- Tarihsel Deneyim
   B- Demokrasinin Ahlaki Temeli
   C- Demokrasinin Rasyonel Temeli 
   IV- DEMOKRASİ MODELLERİ 
   V- DEMOKRATİK ELİTİZM VE KATILIMCI DEMOKRASİ 
   VI- ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ VE KONSENSÜS DEMOKRASİSİ
   A- Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı
   B- Çoğunluk ve Konsensüs Modellerinin Karşılaştırılması
   C- Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
   VII- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ
   A- Osmanlı Devleti Dönemi
   B- Türk Devrimi ve Demokratikleşme 
   C- Tek Parti Rejiminin Niteliği
   D- Çok Partili Dönem 
   E- 1961 Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
   VIII- TÜRKİYE'DE HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN GELİŞİMİ
   IX- KONSENSÜS DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE
   Yedinci Bölüm 
   İNSAN HAKLARI TEORİSİ 
   I- TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
   A- İnsanın Değeri ve İnsan Onuru
   B- Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu
   II- İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI
   III- HAK KUŞAKLARI VE BÜTÜNSELLİK İLKESİ
   IV- KÜLTÜREL RÖLATİVİZM VE EVRENSELLİK İLKESİ
   A- İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik
   B- Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları
   C- İslam Kültürü ve İnsan Hakları
   D- Evrensellik – Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme
   V- BİRİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   VI- İKİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   A- İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri
   B- Sosyal Hakların Güçlendirilmesi
   VII- ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   VIII- DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   A- Biyo-teknoloji ve İnsan Doğası
   B- Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru
   C- Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri
   IX- İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI POLİTİKA
   Sekizinci Bölüm 
   SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ 
   I- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
   A- AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü
   B- Irkçı Düşünce Açıklamaları
   C- Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü
   D- Nefret İfadesi ve TCK 216
   E- Siyasal Eleştiri Özgürlüğü
   F- Ayrılıkçı Görüşler
   G- Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü
   II- SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
   A- Siyasal Partilerin İşlevi
   B- AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü
   C- AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi 
   D- Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet
   III- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
   A- Demokrasi ve Toplantı Özgürlüğü
   B- Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar
   C- Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar
   D- Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar
   E- Toplantılara Müdahale Edilmesi
   F- Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme
   KAYNAKLAR

   Stok Kodu
   :
   9786057909442
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   704
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat