0
%7
Ecrimisil Davaları Seçkin Yayınevi Aydın Tekdoğan

Ecrimisil Davaları

Liste Fiyatı : 125,00
İndirimli Fiyat : 116,25
Kazancınız : 8,75
Taksitli fiyat : 9 x 15,24
%7
Temin süresi 3 gündür.
KARGO BEDAVA
Ecrimisil Davaları
Ecrimisil Davaları
Seçkin Yayınevi
116.25

"Ecrimisil, malikinin rızası dışında taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ödenen tazminattır. Haksız işgal, haksız eylem niteliğinde olup, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tanımlanmaktadır.

Bu kitapta; uygulamada en çok görülen dava tiplerinden olan ecrimisil davaları yine uygulamadaki sorunlar dikkate alınmak suretiyle tüm yönleri ile ele alınmış, daha iyi anlaşılabilmesi için zilyetlik ve zilyedin hak ve yükümlülüklerine ilişkin konulara ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına, yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanarak, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Zilyedin Hakları ve Sorumlulukları
 • Ecrimisil
 • Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisil
 • Ecrimisile İlişkin Özel Haller
 • Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil
 • Ecrimisile Esas Sürenin Tespiti
 • Ecrimisil Bedelinin Tespiti
 • Zamanaşımı, Faiz, İcra İnkâr Tazminatı, Mahsup
 • Ecrimisil Davasıİçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
ZİLYEDİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK ZİLYETLİK  15
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  17
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  22
A. Eşyayı İade Borcu  22
B. Ürünleri İade Borcu  23
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  25
A. Genel Olarak  25
B. Hapis Hakkı  35
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  56
İkinci Bölüm
ECRİMİSİL
I. TANIM  61
II. KOŞULLARI  68
A. Genel Olarak  68
B. Taşınmazın İşgal Edilmesi (Fiilen Kullanılması) Koşulu  68
C. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu  76
1. Genel Olarak Kötüniyet  76
2. Ecrimisil Açısından Kötüniyet  78
a. Genel Olarak  78
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması  90
aa. Kullanıma Onayın Açık Olması  90
bb. Kullanıma Onayın Zımni Olması (Uzun Süre Ses Çıkarılmaması)  93
cc. Onayın Geri Alınması  98
c. Paydaşlar Arasında Oluşan Fiili Paylaşıma Uygun Kullanılması  103
d. Geçerli Bir Hukuki Nedenle Kullanılması Halinde  105
e. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması  108
f. Haricen Satın Alınan Tapulu Taşınmazların Kullanılması  109
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  124
h. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazın Kullanılması  149
ı. Şufa (Önalım) Hakkına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davası Açılan Taşınmazın Kullanılması  151
D. Zarar Koşulu  153
1. 08/03/1950 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına Göre  153
2. Yerleşik Uygulamaya Göre  154
a. Haksız Kullanımın Yeterli Olması  154
b. Taşınmazdan Gelir Elde Etme Koşulunun Aranmaması  156
c. Davacıya Gelir Getiren Yer Olması Koşulunun Aranmaması  157
d. Yapının İmara Uygun Olması Koşulunun Aranmaması  159
Üçüncü Bölüm
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYET  161
A. Paylı Mülkiyet (TMK 688–700)  161
B. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyet (TMK. 701–703)  175
II. PAYLI MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  185
A. Genel Olarak  185
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa  188
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  202
D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse  207
1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse  207
2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse  208
III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  209
A. Genel Olarak  209
B. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse  213
IV. İNTİFADAN MEN (YARARLANMADAN ENGELLEME) KOŞULU  214
A. Genel Olarak  214
B. Geçerlilik Şekli  221
C. İspatı  222
D. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları  229
1. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna  229
2. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna  236
3. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna  237
4. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna  238
5. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna  244
Dördüncü Bölüm
ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE  249
II. İMAR UYGULAMASI HALİNDE ECRİMİSİL  262
A. İmar Uygulaması  262
B. Ecrimisil Açısından  263
III. BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTU HAKKINDA ECRİMİSİL  268
A. Aile Konutu  268
B. Ecrimisil Açısından  269
IV. YOLSUZ TESCİL HALİNDE ECRİMİSİL  276
A. Yolsuz Tescil  276
B. Muris Muvazaası Halinde Ecrimisil  278
C. Diğer Yolsuz Tescil Hallerinde Ecrimisil  286
V. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  292
VI. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ECRİMİSİL  296
VII. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  306
Beşinci Bölüm
KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK  311
II. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  314
III. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 75. MADDESİ  314
IV. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  319
V. 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  321
Altıncı Bölüm
ECRİMİSİLE ESAS SÜRENİN TESPİTİ
I. GENEL OLARAK  323
II. DAVA TARİHİNDEN SONRASI İÇİN ECRİMİSİL İSTEMİ  330
III. SÜRENİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER  331
A. İhtarname Tebliği Halinde Ecrimisile Esas Süre  331
B. Boşanma Halinde Ecrimisile Esas Süre  333
C. Yolsuz Tescil Halinde Ecrimisile Esas Süre  333
D. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisile Esas Süre  335
E. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Ecrimisile Esas Süre  336
F. Şahsi Hakka Dayalı Talep Halinde Ecrimisile Esas Süre  339
G. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  341
H. İhale İle Alınan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  343
I. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Ecrimisile Esas Süre  345
İ. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Halinde Ecrimisile Esas Süre  347
J. Şufa (Önalım) Halinde Ecrimisile Esas Süre  348
Yedinci Bölüm
ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ
I. ZARARIN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  351
II. ARSA VE BİNALARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  363
A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  363
B. Önceki Döneme Ait Mahkeme Kararı Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  377
C. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  384
D. Muhdesat Şerhinin Bulunması veya Yapının Davalıya Ait Olması Halinde  387
III. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  391
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMI, FAİZ, İCRA İNKÂR TAZMİNATI, MAHSUP
I. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  401
II. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE FAİZ  410
III. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI  417
A. İcra İnkâr Tazminatı  417
B. Ecrimisil Açısından  422
IV. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE MAHSUP VE TAKAS  423
A. Mahsup  423
B. Takas  429
1. Genel Olarak  429
2. Takasın Koşulları  433
a. Olumlu Koşul  433
b. Olumsuz Koşul  433
C. Ecrimisil Açısından  434
Dokuzuncu Bölüm
ECRİMİSİL DAVASI
I. HUKUKİ NİTELİĞİ  441
II. GÖREVLİ MAHKEME  453
A. Genel Olarak  453
B. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  462
1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda  462
2. Kira İlişkisi Halinde  466
3. Vekâletsiz İş Görme ve Sebepsiz Zenginleşme Hukuksal Nedenlerine Dayanılması Halinde  470
4. Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Ecrimisil Davalarında  472
5. 3533 Sayılı Kanun Gereği Tahkime Tabi Davalarda  477
III. YETKİLİ MAHKEME  481
A. Genel Olarak  481
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  489
IV. DAVANIN TARAFLARI  491
A. Taraf ve Dava Ehliyeti  491
B. Davacı  500
1. Genel Olarak  500
2. Ferdi Mülkiyette Davacı Sıfatı  504
3. Birlikte Mülkiyette Davacı Sıfatı  506
a. Paylı Mülkiyette Davacı Sıfatı  506
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette Davacı Sıfatı  507
aa. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açılması Halinde  507
bb. Ortaklar Arasında Dava Açılması Halinde  509
4. Kat Mülkiyetli Taşınmazların Ortak Yerlerinin İşgali Halinde  511
C. Davalı  512
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  523
A. Yargılama Gideri  523
B. Harç  531
1. Genel Olarak  531
2. Başvurma Harcı  532
3. Karar ve İlam Harcı  532
4. Ecrimisil Davasında Harç  538
C. Vekâlet Ücreti  539
1. Genel Olarak  539
2. Ecrimisil Davalarında Vekâlet Ücreti  546
VI. ECRİMİSİL DAVASINDA İSPAT  549
A. Genel Olarak İspat  549
B. Ecrimisil Davasında İspat  559
Kaynakça  569
Kavramlar Dizini  571
 • Açıklama
  • "Ecrimisil, malikinin rızası dışında taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ödenen tazminattır. Haksız işgal, haksız eylem niteliğinde olup, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tanımlanmaktadır.

   Bu kitapta; uygulamada en çok görülen dava tiplerinden olan ecrimisil davaları yine uygulamadaki sorunlar dikkate alınmak suretiyle tüm yönleri ile ele alınmış, daha iyi anlaşılabilmesi için zilyetlik ve zilyedin hak ve yükümlülüklerine ilişkin konulara ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına, yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanarak, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Zilyedin Hakları ve Sorumlulukları
   • Ecrimisil
   • Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisil
   • Ecrimisile İlişkin Özel Haller
   • Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil
   • Ecrimisile Esas Sürenin Tespiti
   • Ecrimisil Bedelinin Tespiti
   • Zamanaşımı, Faiz, İcra İnkâr Tazminatı, Mahsup
   • Ecrimisil Davası   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  13
   Birinci Bölüm
   ZİLYEDİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
   I. GENEL OLARAK ZİLYETLİK  15
   II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  17
   III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  22
   A. Eşyayı İade Borcu  22
   B. Ürünleri İade Borcu  23
   IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  25
   A. Genel Olarak  25
   B. Hapis Hakkı  35
   V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  56
   İkinci Bölüm
   ECRİMİSİL
   I. TANIM  61
   II. KOŞULLARI  68
   A. Genel Olarak  68
   B. Taşınmazın İşgal Edilmesi (Fiilen Kullanılması) Koşulu  68
   C. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu  76
   1. Genel Olarak Kötüniyet  76
   2. Ecrimisil Açısından Kötüniyet  78
   a. Genel Olarak  78
   b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması  90
   aa. Kullanıma Onayın Açık Olması  90
   bb. Kullanıma Onayın Zımni Olması (Uzun Süre Ses Çıkarılmaması)  93
   cc. Onayın Geri Alınması  98
   c. Paydaşlar Arasında Oluşan Fiili Paylaşıma Uygun Kullanılması  103
   d. Geçerli Bir Hukuki Nedenle Kullanılması Halinde  105
   e. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması  108
   f. Haricen Satın Alınan Tapulu Taşınmazların Kullanılması  109
   g. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  124
   h. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazın Kullanılması  149
   ı. Şufa (Önalım) Hakkına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davası Açılan Taşınmazın Kullanılması  151
   D. Zarar Koşulu  153
   1. 08/03/1950 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına Göre  153
   2. Yerleşik Uygulamaya Göre  154
   a. Haksız Kullanımın Yeterli Olması  154
   b. Taşınmazdan Gelir Elde Etme Koşulunun Aranmaması  156
   c. Davacıya Gelir Getiren Yer Olması Koşulunun Aranmaması  157
   d. Yapının İmara Uygun Olması Koşulunun Aranmaması  159
   Üçüncü Bölüm
   BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL
   I. GENEL OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYET  161
   A. Paylı Mülkiyet (TMK 688–700)  161
   B. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyet (TMK. 701–703)  175
   II. PAYLI MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  185
   A. Genel Olarak  185
   B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa  188
   C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  202
   D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse  207
   1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse  207
   2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse  208
   III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  209
   A. Genel Olarak  209
   B. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse  213
   IV. İNTİFADAN MEN (YARARLANMADAN ENGELLEME) KOŞULU  214
   A. Genel Olarak  214
   B. Geçerlilik Şekli  221
   C. İspatı  222
   D. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları  229
   1. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna  229
   2. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna  236
   3. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna  237
   4. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna  238
   5. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna  244
   Dördüncü Bölüm
   ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
   I. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE  249
   II. İMAR UYGULAMASI HALİNDE ECRİMİSİL  262
   A. İmar Uygulaması  262
   B. Ecrimisil Açısından  263
   III. BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTU HAKKINDA ECRİMİSİL  268
   A. Aile Konutu  268
   B. Ecrimisil Açısından  269
   IV. YOLSUZ TESCİL HALİNDE ECRİMİSİL  276
   A. Yolsuz Tescil  276
   B. Muris Muvazaası Halinde Ecrimisil  278
   C. Diğer Yolsuz Tescil Hallerinde Ecrimisil  286
   V. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  292
   VI. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ECRİMİSİL  296
   VII. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  306
   Beşinci Bölüm
   KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİL
   I. GENEL OLARAK  311
   II. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  314
   III. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 75. MADDESİ  314
   IV. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  319
   V. 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  321
   Altıncı Bölüm
   ECRİMİSİLE ESAS SÜRENİN TESPİTİ
   I. GENEL OLARAK  323
   II. DAVA TARİHİNDEN SONRASI İÇİN ECRİMİSİL İSTEMİ  330
   III. SÜRENİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER  331
   A. İhtarname Tebliği Halinde Ecrimisile Esas Süre  331
   B. Boşanma Halinde Ecrimisile Esas Süre  333
   C. Yolsuz Tescil Halinde Ecrimisile Esas Süre  333
   D. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisile Esas Süre  335
   E. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Ecrimisile Esas Süre  336
   F. Şahsi Hakka Dayalı Talep Halinde Ecrimisile Esas Süre  339
   G. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  341
   H. İhale İle Alınan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  343
   I. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Ecrimisile Esas Süre  345
   İ. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Halinde Ecrimisile Esas Süre  347
   J. Şufa (Önalım) Halinde Ecrimisile Esas Süre  348
   Yedinci Bölüm
   ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ
   I. ZARARIN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  351
   II. ARSA VE BİNALARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  363
   A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  363
   B. Önceki Döneme Ait Mahkeme Kararı Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  377
   C. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  384
   D. Muhdesat Şerhinin Bulunması veya Yapının Davalıya Ait Olması Halinde  387
   III. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  391
   Sekizinci Bölüm
   ZAMANAŞIMI, FAİZ, İCRA İNKÂR TAZMİNATI, MAHSUP
   I. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  401
   II. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE FAİZ  410
   III. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI  417
   A. İcra İnkâr Tazminatı  417
   B. Ecrimisil Açısından  422
   IV. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE MAHSUP VE TAKAS  423
   A. Mahsup  423
   B. Takas  429
   1. Genel Olarak  429
   2. Takasın Koşulları  433
   a. Olumlu Koşul  433
   b. Olumsuz Koşul  433
   C. Ecrimisil Açısından  434
   Dokuzuncu Bölüm
   ECRİMİSİL DAVASI
   I. HUKUKİ NİTELİĞİ  441
   II. GÖREVLİ MAHKEME  453
   A. Genel Olarak  453
   B. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  462
   1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda  462
   2. Kira İlişkisi Halinde  466
   3. Vekâletsiz İş Görme ve Sebepsiz Zenginleşme Hukuksal Nedenlerine Dayanılması Halinde  470
   4. Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Ecrimisil Davalarında  472
   5. 3533 Sayılı Kanun Gereği Tahkime Tabi Davalarda  477
   III. YETKİLİ MAHKEME  481
   A. Genel Olarak  481
   B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  489
   IV. DAVANIN TARAFLARI  491
   A. Taraf ve Dava Ehliyeti  491
   B. Davacı  500
   1. Genel Olarak  500
   2. Ferdi Mülkiyette Davacı Sıfatı  504
   3. Birlikte Mülkiyette Davacı Sıfatı  506
   a. Paylı Mülkiyette Davacı Sıfatı  506
   b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette Davacı Sıfatı  507
   aa. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açılması Halinde  507
   bb. Ortaklar Arasında Dava Açılması Halinde  509
   4. Kat Mülkiyetli Taşınmazların Ortak Yerlerinin İşgali Halinde  511
   C. Davalı  512
   V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  523
   A. Yargılama Gideri  523
   B. Harç  531
   1. Genel Olarak  531
   2. Başvurma Harcı  532
   3. Karar ve İlam Harcı  532
   4. Ecrimisil Davasında Harç  538
   C. Vekâlet Ücreti  539
   1. Genel Olarak  539
   2. Ecrimisil Davalarında Vekâlet Ücreti  546
   VI. ECRİMİSİL DAVASINDA İSPAT  549
   A. Genel Olarak İspat  549
   B. Ecrimisil Davasında İspat  559
   Kaynakça  569
   Kavramlar Dizini  571
   Stok Kodu
   :
   9789750251757
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   576
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat