0
Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları Seçkin Yayınevi Aydın Tekdoğan

Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları

Liste Fiyatı : 125,00
9789750252259
365506
Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
Seçkin Yayınevi
125.00

"Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkilenen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır.

Mirasta denkleştirme davası ile mirasbırakanın sağlığında kanuni mirasçılarından bazıları lehine yaptığı tasarruflarla mirasçılar arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.

Tenkis davası ile amaçlanan ise, mirasbırakanın gerek sağlararası ve gerekse ölüme bağlı tasarrufları ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmalarını sağlamaktır. Her iki dava miras hukukunun en teknik konuları olup, hak kayıplarının oluşmaması için bütün detayları ile bilinmesi gerekmektedir.

Kitapta, miras hukukunun ilgili konuları dahil, her iki dava tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • İlgili Konu ve Kavramlar
 • Mirasta Denkleştirme (İade) Davaları
 • Tenkis Davalarıİçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI  19
2. MİRASÇI  20
2.1. Genel Olarak  20
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  21
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  22
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  25
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  26
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  27
2.2.5. Devletin Mirasçılığı  28
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  29
a. Genel Olarak  29
b. İntifa Hakkı  30
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı  31
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  31
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  31
a. Genel Olarak  31
b. Iskat Çeşitleri  33
aa. Cezai (Olağan) Iskat  33
aaa. Genel Olarak  33
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  34
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  35
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  36
c. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları  37
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  38
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  38
a. Genel Olarak  38
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  38
2.3.3. Mirasın Reddi  39
a. Mirasın Gerçek Reddi  39
b. Mirasın Hükmen Reddi  41
c. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  43
d. Mirasın Reddinin Sonuçları  43
e. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  46
f. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  48
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  49
2.3.4. Mirastan Feragat  49
a. Genel Olarak  49
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  51
3. MİRASIN KAZANILMASI  52
3.1. Külli Halefiyet  52
3.2. Miras Ortaklığı  56
3.3. Tereke Temsilcisi  60
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu  63
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  66
4.1. Genel Olarak  66
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  67
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  69
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK  71
2. İADE BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI  77
3. İADENİN KOŞULLARI  83
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  83
3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  86
3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir  91
3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  94
3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  95
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  95
4.1. Çeyiz Giderleri  96
4.2. Kuruluş Sermayesi  97
4.3. Malvarlığının Devri  98
4.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak  98
4.5. Karşılıksız Kazandırmalar  98
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  99
5.1. Eğitim ve Öğrenim Giderleri  99
5.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar  100
5.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları  101
5.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri  101
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI  102
6.1. Genel Olarak  102
6.2. Aynen İade (Denkleştirme)  106
6.3. Mahsuben İade (Denkleştirme)  106
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU  119
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI  119
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakları  119
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları  120
9. DAVANIN TARAFLARI  122
10. GÖREVLİ MAHKEME  123
11. YETKİLİ MAHKEME  123
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  123
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT  125
13.1. Genel Olarak  125
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  126
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  142
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI  144
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK  147
1.1. Tenkis Davası ve Şartları  147
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği  156
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler  161
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  166
2.1. Genel Olarak  166
2.2. Sağlararası Tasarruflar  169
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar  170
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  172
3.1. Genel Olarak  172
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  178
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  185
3.3.1. Genel Açıklamalar  185
3.3.2. TMK’nin 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  187
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  187
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar  192
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  193
aa. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  194
bb. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar  199
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  202
3.3.3. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  227
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  228
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi  228
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  229
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  230
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar  242
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI  243
4.1. Genel Olarak  243
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti  250
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi  255
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi  255
4.3.2. Mirastan Çıkarma (Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi  257
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  258
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  258
5. TEREKE  260
5.1. Genel Olarak  260
5.2. Terekeye Dahili Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları  267
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri  270
5.3.1. Matematiksel Yöntemde  270
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem  273
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı  276
5.5. Terekenin Aktifi  282
5.5.1. Genel Olarak  282
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  287
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  288
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları  290
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri  292
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti  294
5.5.7. Taşınırlar  304
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak  304
5.5.9. Alacaklar  305
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar  307
5.5.11. Ortaklık Payları  307
5.6. Terekenin Pasifi  308
5.6.1. Genel Olarak  308
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları  310
5.6.3. Cenaze Giderleri  311
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri  313
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun Denkleştirme Alacağı)  315
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  316
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara Yapılacak Ödeme  317
5.6.8. Diğer Giderler  318
6. SAKLI PAY  318
6.1. Genel Olarak  318
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre  320
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre  322
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  322
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  323
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  324
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları  325
7. TENKİS YÖNTEMİ  327
7.1. Sabit Tenkis Oranı  327
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  330
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  334
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  335
7.4.1. Genel olarak  335
7.4.2. Seçimlik Hak (TMK’nin 564.)  336
7.4.3. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti  347
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  360
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi) Halinde Tenkis  361
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis  368
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis  374
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi  375
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı  375
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  376
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  376
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları  394
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  405
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU  416
8.1. Genel Olarak  416
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda  420
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda  427
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI  428
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası  428
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi  441
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT  452
10.1. Genel Olarak  452
10.2. Tenkis Davasında İspat  456
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR  463
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  463
11.2. Tenkis Davasında Davacı  472
11.2.1. Genel Olarak  472
11.2.2. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Konulmuşsa  479
11.2.3. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  480
11.2.4. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  481
11.2.5. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakları  481
11.2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal  485
11.3. Tenkis Davasında Davalı  485
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı  485
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı  490
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  491
12.1. Genel Olarak  491
12.2. Harç  498
12.2.1. Genel Olarak  498
12.2.2. Başvurma Harcı  499
12.2.3. Karar ve İlam Harcı  499
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç  504
12.3. Vekâlet Ücreti  506
13. GÖREVLİ MAHKEME  512
13.1. Genel Olarak  512
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme  519
14. YETKİLİ MAHKEME  521
14.1. Genel Olarak  521
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme  528
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ  534
15.1. Genel Olarak  534
15.2. Bir Yıllık Süre  539
15.3. On Yıllık Süre  548
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  550
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre  550
15.6. Sürelerin Niteliği  552
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  559
16. TENKİS DEF’İ  561
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ  568
17.1. Genel Olarak  568
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz  571
Kaynakça  577
Kavramlar Dizini  579
 • Açıklama
  • "Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkilenen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır.

   Mirasta denkleştirme davası ile mirasbırakanın sağlığında kanuni mirasçılarından bazıları lehine yaptığı tasarruflarla mirasçılar arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.

   Tenkis davası ile amaçlanan ise, mirasbırakanın gerek sağlararası ve gerekse ölüme bağlı tasarrufları ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmalarını sağlamaktır. Her iki dava miras hukukunun en teknik konuları olup, hak kayıplarının oluşmaması için bütün detayları ile bilinmesi gerekmektedir.

   Kitapta, miras hukukunun ilgili konuları dahil, her iki dava tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • İlgili Konu ve Kavramlar
   • Mirasta Denkleştirme (İade) Davaları
   • Tenkis Davaları   İçindekiler
   Önsöz  7
   Kısaltmalar  17
   Birinci Bölüm
   İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
   1. MİRASIN AÇILMASI  19
   2. MİRASÇI  20
   2.1. Genel Olarak  20
   2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  21
   2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  22
   2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  25
   2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  26
   2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  27
   2.2.5. Devletin Mirasçılığı  28
   2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  29
   a. Genel Olarak  29
   b. İntifa Hakkı  30
   2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı  31
   2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  31
   2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  31
   a. Genel Olarak  31
   b. Iskat Çeşitleri  33
   aa. Cezai (Olağan) Iskat  33
   aaa. Genel Olarak  33
   bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  34
   ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  35
   bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  36
   c. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları  37
   d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  38
   2.3.2. Mirastan Yoksunluk  38
   a. Genel Olarak  38
   b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  38
   2.3.3. Mirasın Reddi  39
   a. Mirasın Gerçek Reddi  39
   b. Mirasın Hükmen Reddi  41
   c. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  43
   d. Mirasın Reddinin Sonuçları  43
   e. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  46
   f. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  48
   g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  49
   2.3.4. Mirastan Feragat  49
   a. Genel Olarak  49
   b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  51
   3. MİRASIN KAZANILMASI  52
   3.1. Külli Halefiyet  52
   3.2. Miras Ortaklığı  56
   3.3. Tereke Temsilcisi  60
   3.4. Mirasçıların Sorumluluğu  63
   4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  66
   4.1. Genel Olarak  66
   4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  67
   4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  69
   İkinci Bölüm
   MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
   1. GENEL OLARAK  71
   2. İADE BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI  77
   3. İADENİN KOŞULLARI  83
   3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  83
   3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  86
   3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir  91
   3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  94
   3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  95
   4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  95
   4.1. Çeyiz Giderleri  96
   4.2. Kuruluş Sermayesi  97
   4.3. Malvarlığının Devri  98
   4.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak  98
   4.5. Karşılıksız Kazandırmalar  98
   5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  99
   5.1. Eğitim ve Öğrenim Giderleri  99
   5.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar  100
   5.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları  101
   5.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri  101
   6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI  102
   6.1. Genel Olarak  102
   6.2. Aynen İade (Denkleştirme)  106
   6.3. Mahsuben İade (Denkleştirme)  106
   7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU  119
   8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI  119
   8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakları  119
   8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları  120
   9. DAVANIN TARAFLARI  122
   10. GÖREVLİ MAHKEME  123
   11. YETKİLİ MAHKEME  123
   12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  123
   13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT  125
   13.1. Genel Olarak  125
   13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  126
   13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  142
   14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI  144
   Üçüncü Bölüm
   TENKİS DAVALARI
   1. GENEL OLARAK  147
   1.1. Tenkis Davası ve Şartları  147
   1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği  156
   1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler  161
   2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  166
   2.1. Genel Olarak  166
   2.2. Sağlararası Tasarruflar  169
   2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar  170
   3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  172
   3.1. Genel Olarak  172
   3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  178
   3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  185
   3.3.1. Genel Açıklamalar  185
   3.3.2. TMK’nin 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  187
   a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  187
   b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar  192
   c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  193
   aa. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  194
   bb. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar  199
   d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  202
   3.3.3. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  227
   3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  228
   3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi  228
   3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  229
   3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  230
   3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar  242
   4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI  243
   4.1. Genel Olarak  243
   4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti  250
   4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi  255
   4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi  255
   4.3.2. Mirastan Çıkarma (Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi  257
   4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  258
   4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  258
   5. TEREKE  260
   5.1. Genel Olarak  260
   5.2. Terekeye Dahili Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları  267
   5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri  270
   5.3.1. Matematiksel Yöntemde  270
   5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem  273
   5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı  276
   5.5. Terekenin Aktifi  282
   5.5.1. Genel Olarak  282
   5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  287
   5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  288
   5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları  290
   5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri  292
   5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti  294
   5.5.7. Taşınırlar  304
   5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak  304
   5.5.9. Alacaklar  305
   5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar  307
   5.5.11. Ortaklık Payları  307
   5.6. Terekenin Pasifi  308
   5.6.1. Genel Olarak  308
   5.6.2. Mirasbırakanın Borçları  310
   5.6.3. Cenaze Giderleri  311
   5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri  313
   5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun Denkleştirme Alacağı)  315
   5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  316
   5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara Yapılacak Ödeme  317
   5.6.8. Diğer Giderler  318
   6. SAKLI PAY  318
   6.1. Genel Olarak  318
   6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre  320
   6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre  322
   6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  322
   6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  323
   6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  324
   6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları  325
   7. TENKİS YÖNTEMİ  327
   7.1. Sabit Tenkis Oranı  327
   7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  330
   7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  334
   7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  335
   7.4.1. Genel olarak  335
   7.4.2. Seçimlik Hak (TMK’nin 564.)  336
   7.4.3. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti  347
   7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  360
   7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi) Halinde Tenkis  361
   7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis  368
   7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis  374
   7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi  375
   7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı  375
   7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  376
   7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  376
   7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları  394
   7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  405
   8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU  416
   8.1. Genel Olarak  416
   8.2. İyiniyetli Olması Durumunda  420
   8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda  427
   9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI  428
   9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası  428
   9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi  441
   10. TENKİS DAVASINDA İSPAT  452
   10.1. Genel Olarak  452
   10.2. Tenkis Davasında İspat  456
   11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR  463
   11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  463
   11.2. Tenkis Davasında Davacı  472
   11.2.1. Genel Olarak  472
   11.2.2. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Konulmuşsa  479
   11.2.3. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  480
   11.2.4. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  481
   11.2.5. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakları  481
   11.2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal  485
   11.3. Tenkis Davasında Davalı  485
   11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı  485
   11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı  490
   12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  491
   12.1. Genel Olarak  491
   12.2. Harç  498
   12.2.1. Genel Olarak  498
   12.2.2. Başvurma Harcı  499
   12.2.3. Karar ve İlam Harcı  499
   12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç  504
   12.3. Vekâlet Ücreti  506
   13. GÖREVLİ MAHKEME  512
   13.1. Genel Olarak  512
   13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme  519
   14. YETKİLİ MAHKEME  521
   14.1. Genel Olarak  521
   14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme  528
   15. DAVA AÇMA SÜRELERİ  534
   15.1. Genel Olarak  534
   15.2. Bir Yıllık Süre  539
   15.3. On Yıllık Süre  548
   15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  550
   15.5. Davanın Islahı Halinde Süre  550
   15.6. Sürelerin Niteliği  552
   15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  559
   16. TENKİS DEF’İ  561
   17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ  568
   17.1. Genel Olarak  568
   17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz  571
   Kaynakça  577
   Kavramlar Dizini  579
   Stok Kodu
   :
   9789750252259
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   592
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   9789750252259    Mirasta    Denkleştirme    ve    Tenkis    Davaları   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat