0

Vasiyetnamedeki Şekil Eksikliği Hakkında

YARGITAY 2.HD, E.1985/7862 K.1985/9090 T.07.11.1985

ÖZET: Vasiyetnamedeki şekil eksikliğinin kaynağı tanık olan kimseye bağışta bulunmaktan ileri geliyorsa vasiyetnamenin sadece o kısmı iptal olunur.

DAVA VE KARAR: Medeni Kanunun 483. maddesi, kimlerin vasiyetnamede tanık ve görevli memur olamayacaklarını göstermiştir. Bu madde hükmüne göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar veya bir ceza mahkemesince siyasi ve medeni haklardan yoksun bırakılanlar veya okuma yazma bilmeyenlerle, vasiyetcinin karı ve kocası ve füruu, erkek ve kız kardeşleri ve bu kimselerden birbirinin karı ve kocası resmi bir memur veya tanık sıfatı ile vasiyetname düzenlenmesine iştirak edemezler.

İsviçre Medeni Kanununun, Türk Medeni Kanununun 483. maddesinin karşılığı olan 503, maddesinin 2. fıkrası, bir hata veya unutma sonucu kanunumuza alınmamıştır. Kanuna alınmayan bu 2. fıkraya göre vasiyetnameyi düzenleyen resmi memur ve tanıklar ile bunların usul ve füruu, erkek veya kız kardeşleri veya eşleri vasiyetnamede bir teberrua nail olamazlar.

Medeni Kanunumuzun 500. maddesinin 2. fıkrası ile vasiyetname düzenlenmesine katılanlara veya ailesi fertlerine vasiyetname ile bir kazandırma yapılmış ise, bunun vasiyetnameye etkisini düzenlemektedir. Bu fıkra hükmüne göre "şekle ait noksan, vasiyetnamenin tanzimine (tanık veya resmi memur sıfatıyla) iştirak edenlere veya ailesi efradından birine teberru yapılmaktan ibaret ise yalnız o teberru iptal olunur" Kanundaki bu hüküm gereğince, kanunumuza alınmayan İsviçre Medeni Kanununun 503/2. maddesinin bizde de uygulama imkanı bulmaktadır (M. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, Hukuku, 1978, s. 159; Z. İmre, Türk Miras Hukuku, 1979, s. 131; 20.9.1950 günlü ve 4/10 sayılı Yargıtay İçtihada Birleştirme Kararı).

Mahkemece, vasiyet tanığı Halil vasiyetçinin kız kardeşi Bedriye'nin eski kocası olduğu ve evlenmenin sona ermesi ile hasımlık ortadan kalkmayacağı ve bu kişinin Medeni Kanunun 483. maddesi hükmü gereğince vasiyete tanık olarak katılamayacağı gözetilerek dava konusu 4.1.1980 tarihli vasiyetin şekil yönünden iptaline karar verilmiştir.

Oysa Medeni Kanunun yukarıda sözü edilen 500/2. maddesi hükmüne göre, şekle ait noksan vasiyet düzenlenmesine katılanlara veya aile fertlerinden birine bağışta bulunmaktan ibaret ise vasiyetnamenin tümü değil, sadece o bağış iptal olunur. Olayda vasiyetle, vasiyet tanığı Halil'e ait bir bağışta bulunulmadığı gerçekleştiği gibi, bu tanığın aile fertlerinden birine bir bağış yapıldığı da iddia ve ispat edilememiştir. Bu sebeple dava konusu 4.1.1980 tarihli vasiyetin iptaline ilişkin isteğin reddi zorunlu iken yukarıda açıklanan yönler gözetilmeden vasiyetin iptaline karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple (BOZULMASINA), 7.1.1985 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat