0

Paket Tur Sözleşmeleri Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2016/30762 K.2018/4759 T.19.4.2018

ÖZET: Tüketici 1.derece yakının rahatsızlığı sebebiyle turun başlamasından 3 gün önce fesih bildiriminde bulunursa iade edilecek bedel, zorunlu giderlerin tenkisiyle belirlenir.  

DAVA VE KARAR: Dava taraflar arasında düzenlenen Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesine dayanmaktadır. Davacının rahatsızlık geçirmesi nedeniyle tura katılamayacağından, gidemediği tur bedelinin iadesini istemektedir. Dosya içeriğinden turun başlangıç tarihinin 19.10.2012 olduğu ve davacı tarafından tura katılamayacağına ilişkin bildirimin davalıya 16.10.2012 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, taraflar arasında 29/09/2012 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince bu tarihten bir ay sonra düzenlenecek turdan yaklaşık on gün önce davacının babasının rahatsızlandığı, bu durumun dosyaya sunulan teşhis ve tedavi belgeleri ile sabit olduğu, tedavisi devam ederken tura katılınamayacağının anlaşılması üzerine davacı tarafından davalıya turun başlamasından üç gün önce 16/10/2012 tarihinde bildirildiği, sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik, paket turun iptali, sorumluluktan kurtulmaya ilişkin maddelerinde düzenlenen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, somut olayda olduğu gibi ve mahkememizce de kabul edildiği üzere davacının babasının rahatsızlığından dolayı mücbir sebep olsa dahi tura katılınamaması halinde ödenen ücretlerin zorunlu kısımlarının iade edilemeyeceğine yönelik hüküm konusunda yeterli bilgilendirilmediği ve ayıplı hizmet ifa edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; tur çıkışına 3 gün kala rapor sunulmuş olduğundan; olayda kusuru olmayan davalı tur şirketinin de mağduriyetinin önlenmesi ve hak ve menfaatlerin dengelenmesi açısından otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin tespiti ve bunların tenkisi ile kalan kısmın davacıya iadesine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın tümden kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların ayrı ayrı sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere,19/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat