0

Ortak Bölümdeki Asansörün Ayıplı Olması Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2016/588 K.2017/8858 T.3.10.2017

ÖZET: Asansör onarım hizmetinin ayıplı olması dolayısıyla bedel iadesi talebinde bulunan kat maliki, kendi hissesine düşen kısmın tahsilini talep edebilir.

DAVA VE KARAR: Dava, apartman sakini tarafından ortak bölümdeki asansörün ayıplı olması nedeniyle asansörün davalı tarafından onarımı ya da onarım bedelinin tahsili talebine ilişkindir.

Bağımsız bölüm maliklerinin, kat malikleri kurulu kararı ile de olsa yöneticiye yetki vermesi ve yöneticinin kat malikleri adına dava açması hukuken mümkün değildir. Bu şekilde açılan davaya muvafakat vererek taraf teşkili sağlanması da mümkün değildir. Bu tür davaların bizzat kat malikleri tarafından açılması gerekir. Somut olayda davacı kat maliki olarak bu davayı açmıştır. Bu nedenle kendisine ait bağımsız bölümdeki ile ortak yerlerdeki eksik iş ve ayıplı imalatların bedelinden kendi bağımsız bölümüne tapudaki arsa payına düşen kısmın tahsilini talep edebilir. Hal böyle olunca, davacının sahip olduğu taşınmaz nedeni ile hissesine düşen bölümü yönünden arsa payı oranında talebe hakkının olduğu kabul edilerek hüküm kurulması gerekirken, mahkemece, bu yön gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat