0

Hafta Tatili Ücret Alacağı

 

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI

Hafta tatili;63.madde çerçevesinde belirlenen günlerde çalışmasını gerçekleştiren işçinin, 7 günlük zaman dilimi çerçevesinde 24 saatlik dinlenme hakkını temsil etmektedir. İşçi hafta tatili gününde çalışma gerçekleştirmeden ücrete hak kazanır. Dinlenmenin 24 saatlik şekilde ve bölünmeden gerçekleştirilmesi gerekir.

24 saatlik sürenin altında kullandırılan hafta tatili halinde iznin kullanımından bahsetmek mümkün değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre hafta tatili kural olarak Pazar günüdür. Ancak bu kural her işyerine göre değiştirilebilir, mutlak değildir.

Hafta tatili ücreti alacağı olduğunu öne süren işçi iddiasını ispatla yükümlüdür. Bordrolara ilişkin kurallar burada da geçerli olup işçi tarafından imzalanmış belgeler aksi ispat edilene kadar kesin delil statüsündedir. Bordroda ilgili bölümün boş olması veya bordronun imzalanmamış olması halinde hafta tatili ücreti alacağının her türlü delille ispatı mümkündür.

İspat araçları meselesindeyse fazla çalışma ücret alacağı ile benzer bir yaklaşım söz konusudur. Buna göre işyeri kayıtları, işyerine giriş-çıkışı gösteren kayıtlar, işyeri iç yazışmaları yazılı delil niteliğindedir. İlgili çalışma yazılı delille kanıtlanamazsa tanık anlatımlarına değer atfedilir. Hafta tatilinin tanıkla veya yazılı delillerle ispatı mümkündür. Tanık anlatımları konusunda ise işyeri çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan kimselerin beyanına önem verilmemelidir.

İmzalı ücret bordrosundan hafta tatili ücretinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. İmzalı ve ihtirazı kayıt bulunmaması halinde hafta tatili çalışmasının yazılı delille kanıtlanması mümkündür. Ancak ihtirazı kaydın bulunması halinde her türlü delille ispat mümkündür. 

“Mahkeme gerekçesine rağmen hükümde hafta tatili açısından hüküm kurulmaması, ulusal bayram genel tatil alacağının %30 indirimli olarak net mi brüt mü olduğu belirtilmeksizin 1734,42 TL. olarak karara bağlanmasının infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi”( T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2017/5194 Karar No. 2017/3018 Tarihi: 02.03.2017)

“2477,74 TL.'nın dosyadaki bilirkişi raporlarında yer almaması nedeni ile nerden ulaşıldığının anlaşılamaması ve yine bu meblağın bilirişi raporu ile hesaplanan ulusal bayram genel tatil ücretinden çok yüksek olması karşısında hafta tatili ücretini de içerip içermediğinin anlaşılamaması, bu meblağ hafta tatili ücretini de içeriyor ise bunun hüküm fıkrasında açıkça yazılmaması, hükmedilen hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin indirimden önce ve sonra ayrı ayrı miktarlarının ve net mi yoksa brüt miktarlar mı olduğunun belirtilmemesi, kararın ve hükmün bu bakımlardan denetime elverişsiz olması hatalıdır."( T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2017/5194 Karar No. 2017/3018 Tarihi: 02.03.2017)

Davacı tanıklarından birinin hafta tatilinin yapıldığını beyan etmesi halinde ilgili dönem için ücret alacağına hükmedilmez.

Mahkeme; tanık beyanlarında açıkça 24 saatlik dinlenmenin kullandırılmadığını duymak istemektedir.

İmza föylerinden haftalık olarak kullanılmayan hafta tatilleri tespit edilmelidir. İmza föyleri haftalık bazda incelenmelidir. Buna göre belgeye dayalı hesaplamalarda takdiri indirim yapılamaz.

 Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat