0

Haksız İhtiyati Tedbir Sebebiyle Tazminat İstemi Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2015/8505 K.2016/6549 T.13.6.2016

ÖZET: Haksız ihtiyati tedbir sebebiyle uğranılan zararın tazmini davası,esas hakkındaki davayı gören mahkemede açılmalıdır.

DAVA VE KARAR: 1- 6100 sayılı HMK'nın 399/2. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, haksız ihtiyati tedbir sebebiyle uğranılan zararın tazmini davasının, esas hakkındaki davanın görüldüğü ve karara bağlandığı mahkemede açılması gerekir. Mahkemenin görevli olup olmadığı hususu HMK 114/1-c maddesi uyarınca "dava şartı" niteliğinde olup yargılamanın her aşamasında ve re'sen gözetilmelidir.

Somut olayda, davalı tarafından tescilli patent hakkına dayalı olarak açılan davanın ... Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2011/219 Esas sayılı dosyasında devam ettiği dikkate alındığında bu dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararının haksız olup olmadığı, isnat edilen eylemlerin davalının patentten doğan hakların kullanımı kapsamında kalıp kalmadığının da HMK 399/2. maddesi uyarınca ... Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından yapılacak yargılama sonucu belirlenmesi gerekirken, görevli olmayan Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından işin esasına girilerek davaya bakılması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle yerel mahkemece verilen kararın yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan gerekçeyle davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte yer alan nedenlerle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, 13.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat