0

Tellallık Sözleşmesi Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2019/1126 K.2019/2899 T.5.3.2019

ÖZET: Tellal asıl sözleşmenin kurulmasına aracılık etmemişse ücrete hak kazanmaz.

DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki uyuşmazlık simsarlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret alacağına ilişkin olup; davacı, davalı ... şirketinin gösterdiği bir taşınmazın alım satımına ilişkin sahibi olarak zannedilen dava dışı 3. kişi ile yaptığı gayrimenkul alım-satım sözleşmesinin beğendiği ve gösterilen daire sahibi ile yapılmadığını, beğendiği daireyi davalı aracılık yapmadan kendisinin asıl sahibine ulaşarak satın aldığını ve bu nedenle davalının arcılık yaptığı sözleşmenin geçersiz olduğunu, verdiği 5.000,00 TL simsarlık ücretinin iadesini talep etmiştir. Simsarlık sözleşmesi TBK’nun 520. maddesinde “simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.” TBK md 521/1 ‘e göre “Simsarın aracılık ettiği asıl sözleşmenin ... sahibi ile üçüncü kişi alıcı arasında kurulması gerekir.” Anılan düzenlemelere göre simsarın ücret alacağının doğumu için, “taraflar arasında sözleşmenin kurulması “ gerekmektedir ancak bu hâlde ücrete hak kazanacaktır. Somut olayda davalı tarafından gösterilen daire sahibi ile davacı arasında bir sözleşme davalı vasıtasıyla kurulmamış olup, davalı simsar ücrete hak kazanamayacaktır. Mahkemece, anılan düzenlemeler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, açıklanan gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat