0

Çatı İzolasyonu Hakkında

YARGITAY 18.HD, E.2014/13469 K.2015/2584 T.23.2.2015

ÖZET: Çatı onarımı için ödenecek bedel, bağlantılı bloklardan istenir.

DAVA VE KARAR: Davacı dava dilekçesinde, ortak alan çatıda yalıtım olmaması nedeniyle bağımsız bölümünde zarar meydana geldiğini, zararın önlenmesi için çatıda yalıtım yaptırdığını, davacının çatıda yaptırdığı izolasyon tamiratının davalı yönetici K1 tarafından yıkıldığını, yapılan bu masrafın davalı K1’dan tahsili ile terasta gerekli yalıtımın yapılmasına karar verilmesi ve çatı onarım bedeli olarak avans niteliğinde 3.500 TL’nin davalılardan arsa payları oranında tahsilini istemiş, mahkemece davanın K1 yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; dava konusu sitenin “A” ve “B” bloktan oluştuğu, davacının kendi bağımsız bölümünün bulunduğu A bloğun çatısının onarım bedelini istediği, A ve B bloktan oluşan sitede blokların çatısının bitişik olmadığı, her bloğun kendi çatısının onarımından o bloktaki kat malikleri arsa paylarıyla orantılı olarak sorumlu olduğundan davaya konu A blokta kat maliki olmayan ve dolayısıyla A blok çatı onarım bedelinden sorumlu olmayan kat malikleri yönünden açılan davanın pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, davaya konu A blokta kat maliki olmayan bir kısım davalıların çatı onarım bedelinden sorumlu tutulacak şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 23.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat