0

Eski Hale Getirme Talebi Hakkında

YARGITAY 15.HD, E.2016/547 K.2017/555 T.13.2.2017

ÖZET: Doktor raporuna dayanarak eski hale getirme talebinde bulunulması raporda vekile istirahat süresi verilmiş olmalıdır.

DAVA VE KARAR: Davacı vekili 29.05.2015 tarihli dilekçesi ile temyiz dilekçesinin verilmesi gereken son haftada rahatsızlığı nedeni ile süresi içerisinde temyiz dilekçesini veremediğini ileri sürerek rapor ibraz etmek sureti ile kararı temyiz için rapor süresinin gözetilerek temyiz süresinin raporlu gün kadar uzatılmasını ve bu konuda eski hale getirilmesi talebinin kabulünü istemiş ise de; ... .... Doktor ... .... Hastanesi'nden alıp dosyaya ibraz ettiği rapor ....05.2015 tarihli olup hastaneye giriş çıkış tarihinin de aynı tarih olduğu, teşhisin Tromboze Hemoroid hastalığı olduğu ve ... gün istirahat verildiği anlaşılmaktadır. İlgili rapor süresince hastanede yatmadığı gibi raporda yatarak istirahat süresinin geçirileceğinin belirtilmediği, rahatsızlığının temyiz dilekçesini vermesine engel olmadığı gibi temyiz dilekçesinin UYAP üzerinden dahi verilmesi mümkün olduğu ve sunulan rapor kapsamı itibari ile eski hale getirme talebini kabule yeterli görülmediğinden davacı vekilinin eski hale getirme talebinin HMK'nın 95 ve devamı maddeleri gereğince reddine,

...-Mahkeme kararı davacı vekiline ....05.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise HMK'nın 432. maddesinin .... fıkrası hükmünde öngörülen ... günlük yasal süre geçirildikten sonra 29.05.2015 tarihinde verilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve .../... sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Uyarınca ...'ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, ödediği temyiz peşin ve ... başvurma harçlarının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat