0

İtirazın İptali Davasında Yetkili Mahkeme Hakkında

Y.17 HD E.2014/23312, K.2014/19649, T. 29.12.2014

ÖZET: Yetki itirazının geçerli olması için yetki itirazının yanında yetkili icra dairesinin de gösterilmesi gerekir.

DAVA VE KARAR: Dava, kasko sigortası poliçesine dayalı tazminat alacağının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Konya 5. İcra Müdürlüğü'nün 2011/493 sayılı icra takipte davalı borçlu 14.02.2011 tarihli dilekçesinde borca itiraz etmiş ve icra dairesinin yetkisiz olduğunu bildirmiştir.Geçerli bir yetki itirazından sözedebilmek için borçlunun yetki itirazı ile birlikte yetkili icra dairesini de belirtmesi gerekir. Borçlu davalı yetkili icra dairesini belirtmediği için geçerli bir yetki itirazı yoktur.
Bu halde icra takibinin yapıldığı Konya İcra Dairesi'nin takipte yetkili olduğunun kabulü ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ortada hukuken geçerli bir icra takibi olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması isabetli olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 29.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat