0

Kadına Yönelik Şiddet Hakkında

YARGITAY 2.HD, E.2012/21882 K.2013/8698 T.28.3.2013

ÖZET: Evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen, eşine ve ailesine hakaret eden, şiddete yönelik hareketleri bulunan eş, diğer eşe nazaran daha fazla kusurludur.

DAVA VE KARAR: 1-Mahkemece, davacı-karşı davalı (kadın)’ın talebi üzerine nihai hükümle birlikte, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hükümlerine göre her iki taraf hakkında da, bu Yasanın 5. maddesinin (a), (c), (e) ve (f) bentlerinde gösterilen önleyici tedbir kararı verilmiş, bu kararın boşanma davası kesinleşinceye kadar uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu kanun hükümlerine göre, boşanma davası sırasında ve içinde de alınmış da olsa, verilen tedbir kararlarına, tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebileceğinden (6284 s.K.md.9/1), davacı-karşı davalı (kadın)’ın kendisi hakkında tesis edilen tedbire yönelik temyiz itirazının reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Davacı-karşı davalı (kadın)’ın diğer yönlere ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı (kadın)'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı (kadın)'ın evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği, buna karşılık kocanın da evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği, eşine ve eşinin annesine hakaret ettiği, eşinin hastalığı ile ilgilenmediği, şiddete yönelik hareketlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda her iki tarafta kusurlu olmakla birlikte davalı-karşı davacı, kadına nazaran daha fazla kusurludur. Hal böyle iken mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. maddenin (b) bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda (2.) maddenin (a) bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, tedbire ilişkin temyiz itirazının ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.28.03.2013 (Prş.)Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat