0

Kamu Tüzel Kişileri Arasındaki Kamulaştırma Hakkında

YARGITAY 14.HD, E.2004/6343  K.2004/6310 T.27.9.2004

ÖZET: 2 kamu tüzel kişisi arasında kurulacak irtifak hakkı kamulaştırma yoluyla kurulamaz.

DAVA VE KARAR:  Somut olayda; davacı idare taşınmazın bulunduğu bölgede enerji dağıtımını sürdürebilmek amacıyla kurduğu trafo binası için davalıların taşınmazlarında irtifak hakkı kurulması istemektedir. Davacının elektrik dağıtım ihtiyacı korunmaya değer menfaat olarak kabul edilebilir. Ancak davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kamulaştırma yetkisi bulunan bir kuruluş olup bu ihtiyaç kamulaştırma yetkisi kullanılarak giderilebilir. Ne var ki; davacı gibi aleyhine irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların malikleri davalılar da kamu kurumu olup, Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz malların başka bir kamu tüzel kişiliği tarafından kamulaştırmasını yasaklamıştır. Bir kamu kurumuna ait taşınmaz ve başka bir kamu kurumu, bir kamu hizmeti için gereksinim duyduğu takdirde, ne suretle işlem yapılacağı sözü edilen 30. maddede ayrıntıları ile açıklanmıştır.

Buna göre davacı kurum ile davalı taraf arasındaki uyuşmazlığın Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde öngörüldüğü şekilde halledilmesi gerekirken, yazılı şekilde davacı yararı ve irtifak hakkı tesisi suretiyle kabul kararı verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Ş. Belediye Başkanlığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 27.9.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat