0

Konut Kredisi Sözleşmeleri Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2016/11192 K.2016/15405 T.16.6.2016

ÖZET: 6502 Sayılı TKHK' de konut kredisi için tüketicinin cayma hakkı düzenlenmemiştir. Konut kredisini kapatan tüketiciden yapılan tahsil, erken kapama ücreti olarak kabul edilir.

DAVA VE KARAR:  Davacı, bankadan konut kredisi kullandığını, ancak cayma hakkını kullandığını, davalı bankanın kendisinden haksız kesinti yaptığını belirterek kesintilerin iadesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 24.maddesinde düzenlenen cayma hakkı tüketci kredisi için getirilmiştir. Konut Kredileri için tüketicilerin cayma hakkı düzenlenmemiştir.

Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporunda 5.335,000 TL.ninde tahsili haksız şart olduğu kabul edilmiş ise de, olayda haksız şart olmadığı gibi kullandırılan kredi nedeniyle tahsil edilen 5.335,000 TL.nin yapılandırma olmayıp kredinin kapatılması nedeniyle 4077 sayılı TKHK.nun 10/B hükümlerine dayalı olarak "erken kapama" ücreti olduğu anlaşıldığından, bu kısma yönelik talebin reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat