0

Paket Tur Sorumluluk Sigorta Poliçesi Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2013/6472 K.2013/21848 T.2.12.2013

ÖZET: Paket tur sorumluluk sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıklar Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür.

DAVA VE KARAR: 1- Dava, paket tur sözleşmesi sebebiyle düzenlenen zorunlu paket tur sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda yazılı gerekçeler ile davanın kısmen kabulüne kararı verilmiştir. Oysa, davacı paket tur sözleşmesi hükümlerine dayanarak talepte bulunmamış, bu sözleşme sebebiyle yapılan zorunlu paket tur sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında, TTK'da düzenlenen sigorta hukuku hükümlerine göre dava açarak tazminat talebinde bulunmuştur. Bu itibarla iddianın ileri sürülüş biçimine, taraflar arasında sigortacı ve sigorta lehtarı şeklinde gelişen ilişkinin niteliğine göre davalı ... yönünden uyuşmazlığa 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün olmayıp, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davanın esastan incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre davacı ve davalı taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı Ergo Sigorat A.Ş'ye iadesine, 02.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat