0

Taraf Teşkili Hakkında

YARGITAY 1.HD, E.2013/19495 K.2014/6439 T.26.3.2014

ÖZET: Tapu iptal ve tescil davasının, davacılarından birinin ölümü halinde taraf teşkilini sağlamak için tüm mirasçıların davada yer alması sağlanmalıdır.

DAVA VE KARAR: Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar dairece bozulmuş, Bozma ilamına uyulduktan sonra davacılardan V.. U.. 05.12.2012 tarihinde ölmüştür.

Ne var ki, mahkemece bu husus üzerinde duruşmamıştır.

Bilindiği üzere, taraf teşkili kamu düzenini ilgilendirir ve resen gözetilmesi zorunludur.

Hal böyle olunca, V.. U..'un tüm mirasçılarının usulüne uygun olarak davada yer almalarının sağlanması, ondan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, anılan usuli eksiklik giderilmeden işin esası hakkında karar verilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ: Davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenden ötürü(6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 26.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat