0

Traktör Haczi Hakkında

YARGITAY 12.HD, E.2009/25392 K.2010/7378 30.03.2010

ÖZET: Traktör haczinin incelenmesinde arazi miktarı ve arazi üzerindeki ürün incelemeye esas alınır.

DAVA VE KARAR: İİK'nun 82/4 maddesine göre "Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri...." haczedilemez. Borçlunun bu maddeden yararlanabilmesi için asıl uğraşının çiftçilik olması gerekir. Anılan maddeye göre haczedilmemesi gereken taşınır ve taşınmaz malları ve miktarları tespit edilirken, borçlunun ve ailesinin geçimi için zorunlu olup olmadığı hususunun gözönünde tutulması gerekmektedir. Traktör de bir ziraat aleti olup, traktör haczi konusunda da belirtilen bu ilke geçerlidir.

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Dairemizin yeniden oluşan bu içtihadı doğrultusunda, borçlunun ve ailesinin geçimini sağlaması için yeterli arazi miktarı ve arazi üzerinde yetiştirilen ürün de dikkate alınarak, traktör kullanılmasının zorunlu olup olmadığı konusunda gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ:  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30/03/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat