0

Banka Kredi Kartları Hakkında

YARGITAY 19.HD, E.2015/16177 K.2016/4916 T.21.3.2016

ÖZET: Banka kredi kartı uyuşmazlıklarından doğan davalar Tüketici Mahkemelerinde görülür.

DAVA VE KARAR: Davacı vekili , davalının icra takibine dayanak yaptığı kredi ve kredi kartı sözleşmesi altındaki imzanın müvekkiline ait olmadığını, müvekkilinin kimlik bilgilerini kullanarak adına sözleşme imzalayan dava dışı ... hakkında ...2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/38 E. sayılı dosyasından kamu davası açıldığını, bu dosyadan alınan bilirkişi raporu ile sözleşmeler altındaki imzaların müvekkilinin eli mahsulü olmadığının tespit edilmesine rağmen davalının bilerek haksız ve kötü niyetli takip yaptığını ileri sürerek, davacının, davalıya ...26. İcra Müdürlüğü'nün 2014/16815 E. sayılı dosyasından borçlu olmadığının tespitine, davalı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın açılmasına müvekkili bankanın sebebiyet vermediğini, ceza mahkemesindeki hüküm verilmeden önce davacının ibraname talep edilmiş olsa idi icra takibinden vazgeçilebileceğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile davacı tarafın ...26. İcra Müdürlüğünün 2014/16815 Esas sayılı dosyasından, davalı alacaklı tarafa borçlu olmadığının tespitine, davacı taraf yararına İİK'nun 72. maddesi gereğince takibe konu asıl alacak miktarı olan 50.000 TL üzerinden %20 oranında tazminata karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı bankadan alınıp kullanılan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır.

6102 sayılı TTK’nın 5. maddesinde 6335 sayılı Yasa’yla yapılan değişiklik uyarınca 01.07.2012 tarihinden itibaren asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki, iş bölümü ilişkisi olmaktan çıkarılıp, görev ilişkisi haline dönüştürülmüştür. Mahkemenin görevli olması, dava şartlarından olup, davanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden araştırılır (HMK’nun 114, 115. maddeleri).

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra oluşmuş olan banka kredi kartı uyuşmazlığında görevli mahkeme bu Kanun’un 3/1-k-l, 4/3, 22/2, 73/1, 83/2, geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmelidir.

Mahkemece, yukarıda yazılıp belirtilen 6502 sayılı Kanun’un göreve ilişkin hükümleri dava tarihi itibariyle dikkate alındığında tüketici mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 21/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat