0

Bonoda İmza Hakkında

YARGITAY 12.HD, E.2015/33757 K.2016/11664 T.19.4.2016

ÖZET: Vekaletnamede açıkça belirtilmediği sürece vekil, bono düzenleyemez.

DAVA VE KARAR:  Türk Borçlar Kanunu'nun 504/son maddesine göre; "Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça, ... kambiyo taahhüdünde bulunamaz ..." Bu durumda ve yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, vekile, bono düzenlenmesi konusunda açıkça yetki verilmesi zorunludur. TTK'nun 778. maddesinin 2. bendinin (e) fıkrasının göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken TTK'nun 678. maddesi hükmüne göre; "Temsile yetkili olmadığı halde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir poliçeye imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur..."

Somut olayda, ibraz edilen ...... Noterliği'nin 29/06/2012 tarih ve ........ yevmiye numaralı vekaletnamesinin incelenmesinde; vekil edenin ... olduğu anlaşılmış ise de, ... tarafından ..........'a açıkça kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verilmediği görülmüştür. Bu nedenle anılan vekaletnameye dayalı olarak tayin edilen vekil tarafından düzenlenen bonodan dolayı muteriz ... sorumlu olmaz.

O halde, mahkemece, imzaya itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ:  Borçlu ...'ün temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat