0

Boşanmada Tazminat Hakkında

Y. 2. HD., E. 2013/13249 K. 2013/30777 T. 25.12.2013

 

 

ÖZET : Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Mevcut olayda davacı koca ağır kusurlu olduğu için talep doğrultusunda tazminata hükmedilmelidir.

 

 

DAVA VE KARAR : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından; kusur belirlemesi ve kadının reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek tarafların davalarının ayrı ayrı kabulü ile boşanmaya karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı-karşı davalı kocanın eşinin saçını rızası dışında kesmek suretiyle şiddet uyguladığı, ailesi ile görüşmesine engel olduğu, davalı-karşı davacı kadının ise;eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı-karşı davalı koca ağır kusurludur. Hal böyleyken, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK.md.174/1-2) talebinin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

 

 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 5.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat