0

Çekin Şekli Hakkında

YARGITAY 12.HD, E.2009/12337 K.2009/20883 T.28.10.2009

ÖZET: Çekin keşide yeri duraksamaya yer verilmeyecek şekilde açık olmalıdır.

DAVA VE KARAR: Takip dayanağı çekin keşide yeri "Esk" olarak gösterilmiştir. TTK'nun 692/5.maddesine göre, keşide yerinin gösterilmesi çekin şekli koşuludur. Aynı kanunun 708.maddesi gereğince ibraz süresi çekin keşide edildiği yere göre belirleneceğinden keşide yerinin hiç bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık olarak gösterilmesi gerekir. Aksi halde belgenin çek niteliğinde olduğunun kabulü yasal açıdan mümkün değildir. 14.12.1992 günlü 1991/1-1992/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da açıklandığı üzere kısaltılmış olarak yazılan keşide yerinin yukarıda belirtilen ilkeye uygun bulunmaması halinde takip dayanağı belgenin çek niteliğinde kabulü söz konusu olamaz. O halde, İİK'nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptai yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat