0

Cinsiyet Değişikliği Hakkında

YARGITAY 2.HD, E.2005/20746 K.2006/5916, T.20.4.2006

ÖZET: Davacının cinsiyet değiştirmesine izin verilmesi için yaptığı başvurunun sonucunda mahkemece nüfus kütüğünde düzeltme yapılması taleple bağlılık ilkesine aykırıdır.

DAVA VE KARAR:  1-Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. (TMK.40/1) Davacının istemi Türk Medeni Kanunun madde 40/1 hükmüne dayalı olarak "cinsiyet değişikliğine izin verilmesi davası" olduğu halde bu yön gözetilmeden davanın cinsiyet yönünden nüfus kütüğünde düzeltme davası (TMK.m.40/2) olarak değerlendirilerek yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

2-Kabul şekli bakımından;

Cinsiyet değişikliğine izin verilebilmesi için davacının transseksuel yapıda olması, üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunması zorunlu olup (TMK.m.40/1) davacının bu niteliklere sahip olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belirlendiği halde cinsiyet değişikliğine izin isteminin reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün 1. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.04.2006 (Prş.)

NOT: "Üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma" kavramı AYM kararı ile kaldırılmıştır.

 Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat