0

Devremülk Satış Sözleşmesinin Geçerliliği Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2016/26742 K.2019/2269 T.21.2.2019

ÖZET: Devremülk satış sözleşmesinin resmi şekilde yapılmaması halinde taraflar aldıklarını iade etmelidir.

DAVA VE KARAR: Davacı, davalı ile imzaladığı sözleşmesinin iptali, ödediği bedelin tarafına ödenmesi ve imzaladığı senetlerin iadesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, sözleşme tarihi 13/06/2014 olduğu, tüketicinin cayma hakkını 24/02/2016 tarihinde süresinden sonra kullanmış olduğu ve de davalı yanca ayıplı hizmet verildiğine dair bir husus da ileri sürülmemiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “SÖZLEŞME KONUSU” başlıklı 2. maddesinde 'İş bu sözleşmenin konusu ... Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait Yalova İli Termal İlçesi Killi Orman Mevkii G22D14C2D pafta, 424 Ada, 23, 24, 25, 26 ve 27 parsellerinin 7/36500 hissesinin satışı, satış bedeli, teslimi, site aidatı, resim, harç ve vergilerin ödeme koşulları ile ilgili alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı taahhütleri kapsar.' şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri hususu değerlendirilmemiştir. O halde, mahkemece, geçersiz sözleşme nedeniyle tarafların aldıklarını iade ile yükümlük oldukları gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat