0

Epilasyon Hakkında

YARGITAY 3.HD,E.2017/1223 K.2017/1224 T.13.2.2017

ÖZET: Epilasyon sonucunda; iş sahibinin vücudunda yanıkların bulunması halinde takdir edilecek tazminat alınan tedbirlere, işlemin şekline ve aydınlatma yükümlülüğüne bağlı olarak belirlenir.

DAVA VE KARAR: Eser sözleşmesinde, işin uzmanı sayılan yüklenici, yapımını yüklendiği işi, özen borcu gereği olarak fen ve sanat kurallarına, sözleşme hükümlerine, kendisine duyulan güvene ve beklenen amaca uygun şekilde yapmakla ödevlidir.

Eser sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran önemli özelliklerinden birisi sonuç sorumluluğu, yani tarafların iradeleri doğrultusunda yüklenici tarafından bir sonucun meydana getirilmesi taahhüdüdür. Zira; eser sözleşmesinde bir eserin yaratılıp teslim edilmesi borcu altına girilmektedir. Bu borcun altına giren taraf yani yüklenici, işin mahiyeti gereği işi sadakat ve özenle yerine getirmek zorundadır. Sadakat borcu, yüklenicinin iş sahibinin yararına olacak şeyleri yapması ve ona zarar verecek her türlü eylemden kaçınmasıdır.

Eserin, sözleşmede kararlaştırılan niteliklerine, ya da iş sahibinin beklediği amaca uygun olmaması veya lüzumlu bazı vasıflardan bir ya da bir kaçının bulunmaması halinde ayıplı ifa edildiğinin kabulü gerekir.

Eser sözleşmesinde, yüklenici belli bir sonucu (eser) taahhüt ettiğinden sonuç gerçekleşirse, yüklenici borcunu ifa etmiş sayılır. Buna göre davalı yüklenici, davacı iş sahibinin zarar görmemesi için mesleki tüm şartları yerine getirmişse; somut durumun gerektirdiği tedbirleri noksansız biçimde almışsa, uygun tedaviyi belirleyip uygulamışsa, uygulanan tedavide nadirde olsa görülebilecek olumsuz sonuçlara dair davacıyı aydınlatıp uyarmış ve davacının bu hususta rızasını almışsa, eserini iş sahibi davacının ondan beklediği amaca uygun olarak tamamlayarak teslim etmişse ücrete hak kazanır.

Eğer eserin iş sahibinin istediği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değilse, davalı yüklenicinin bu konuda öncelikle iş sahibini uyarma yükümlülüğü bulunmaktadır. Uyarının yapıldığı davalı iş sahibi tarafından ispatlanmalıdır.

Bu bağlamda davalı yüklenicinin uygulama öncesi muhtemelen hasıl olabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında iş sahibini bilgilendirmesi bir zorunluluktur.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında ise;davacı iş sahibinin kol ve bacaklarındaki istenmeyen tüylerden kurtulmak amacı ile davalı yüklenici ile anlaştığı ve davaya konu edilen hizmetin bedelini peşin olarak ödediği,tedavi sürecinin sonucunda ise vücudunda bir kısım yanıkların oluştuğu,yargılama sürecinde alınan 27.03.2012 tarihli..... raporunda ise,hastanın muayenesinde kol ve bacaklarında kalıcı izlere rastlanmadığı,ancak hastanın 1,5 yıl süre ile iz giderici krem kullandığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, her ne kadar, davacı iş sahibine peşin ödediği hizmet bedeli olan 2.600,00 TL’nin tamamının iadesi yönünde hüküm tesis edilmiş ise de;dosya kapsamında yer alan dr. raporları ile meydana gelen olayda davalı yüklenicinin kusurlu olup olmadığı,ortaya çıkan eser yönünden ayıplı ifa bulunup bulunmadığı,davalı yüklenicinin meydana getirdiği eser yönünden davacı iş sahibini aydınlatma yükümlülüğünü tam ve sağlıklı olarak yerine getirip getirmediği ve bu doğrultuda da davacı yüklenicinin ödediği 2.600,00 TL’lik hizmet bedelinin ne kadarının davacı iş sahibine iade edilmesi gerektiği hususunun tam ve sağlıklı bir biçimde tespit edilemediği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, mahkemece; yukarıda ifade edilen açıklamalar ve yasa hükümleri dikkate alınmak suretiyle,davalı yüklenicinin meydana getirdiği eser yönünden üzerine düşen davacının zarar görmemesi için tüm gerekleri yerine getirip getirmediği,somut durumun gerektirdiği tedbirleri noksansız biçimde alıp almadığı, uygun işlem şeklini belirleyip belirlemediği, iş sahibini aydınlatma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirip getirmediği, davacının beklediği amaca uygun olarak işi teslim edip etmediği, taahhüt edilen sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediği konularında alanında uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle; davalı yüklenicinin meydana getirdiği eser yönünden ücrete hak kazanıp kazanmadığı,kazanıyor ise bunun miktarını belirleyecek nitelikte Yargıtay ve taraf denetimine rapor alınmak suretiyle sonucuna uygun inceleme ve değerlendirme yapılması gerekirken,yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş,bozmayı gerektirmiştir.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat