0

Ev Eşyası Taşınması Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2015/15502 K.2017/2763 T.9.5.2017

ÖZET: Ev eşyasının taşınması sırasında taşıyıcının sebep olduğu zıya ve hasara ilişkin tazminat belirlenirken TTK' nin "Taşınma Eşyası Taşınması" hükümleri göz önüne alınır.

DAVA VE KARAR:  1- Dava, taşıma sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkin olup davacı, taraflar arasında aktedilen taşıma sözleşmesi uyarınca davalının edimini gereği gibi ifa etmediğini, taşınan ev eşyalarından bir kısmının hasarlı teslim edildiğini, bir kısmının ise hiç teslim edilmediğini ileri sürerek şimdilik 6.000 TL'nin tahsilini istemiştir. Bu durumda mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlığın taşıma sözleşmesinden kaynaklandığı gözetilerek 6102 sayılı TTK'nın 894 ila 901. maddeleri uyarınca davalının sorumluluğu belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken somut olayda uygulanma ihtimali bulunmayan 818 sayılı BK'nın 41. ve 6098 sayılı TBK'nın 49. maddeleri değerlendirilerek karar verilmesi yerinde olmamış, kararın taraflar yararına bozulmasını gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın taraflar yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat