0

Sigorta ile İlgili Davalarda Görevli Mahkeme Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2014/12514 K.2014/18777 T.2.12.2014

ÖZET: Sigortacının halefiyet ilkesine dayanarak açtığı davalarda görevli mahkeme, sigortalı ile davalının arasındaki ilişkiye göre belirlenecektir.

DAVA VE KARAR: Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesine istinadan sigorta şirketinin taşıyıcıdan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

22.03.1944 tarihli 37 E.- 9 K. sayılı YİBK'nda da belirtildiği üzere bu dava, sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibi değerlendirilerek görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir. Davacı sigorta şirketi halefiyet hakkına dayalı olarak bu davayı açtığına göre, halefi olduğu sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin mahiyetine bakılarak görevli mahkeme tespit edilecektir. Dava dilekçesinde davacının sigortalısı ile davalı arasında TTK'da düzenlenen taşıma ilişkisi bulunduğu ileri sürülmüş olup, dava, TTK'nın 4. maddesine göre ticari dava niteliğini taşıdığından, TTK'nın 5. maddesi uyarınca asliye ticaret mahkemelerinin görev alanındadır. Açıklanan nedenlerle mahkemece işin esasına girilerek hüküm tesisi gerekirken, sigortalı ile davalı arasındaki hukuki ilişkinin haksız fiile dayandığından bahisle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat