0

Sigortacının Tabi Olduğu Zamanaşımı Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2016/7575 K.2017/5615 T.23.10.2017

ÖZET: Sigorta tazminatını ödeyen sigortacının açacağı davadaki zamanaşımı, sigorta ettirenin aynı şahıs aleyhine açabileceği davanın zamanaşımıyla aynıdır.

DAVA VE KARAR: Dava, nakliyat sigortacısının taşıyıcıya karşı açtığı rücuan alacak davası olup, mahkemece davacının 3 aylık yasal bildirim süresinde davalıya bizzat bildirimde bulunmadığından 1 yıllık zamanaşımı süresinin zarardan itibaren başlayacağı ve ekspertiz rapor tarihi 12.09.2012 tarihi ile icra takip tarihi 13/10/2013 arasında 1 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 17/01/1972 gün 1970/2 Esas 1972/1 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, sigorta tazminatını ödeyen sigortacının zarara sebebiyet veren aleyhinde açtığı davada zamanaşımı, sigorta ettirenin aynı şahıs aleyhinde açabileceği davanın zamanaşımına tabidir ve aynı tarihte başlar. 6102 sayılı TTK 855/3. maddesi taşıyıcının bir diğer taşıyıcıya rücu etmesi ile ilgili olup sigorta şirketinin açtığı rücu davasına uygulanmaz. Yani, 6102 sayılı TTK 1472. maddesi gereğince yasal halefiyet hakkına sahip olan davacı, selefi bulunduğu kişi davayı hangi zamanaşımı süresi içinde açması gerekiyorsa davayı o süre içinde açması gerekir. Bu durumda, TTK 855/2. maddesi gereğince eşyanın teslim tarihinden, eşya tamamen zayi olmuş ise eşyanın teslimi gereken tarihten itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi bulunduğunun gözetilmesi ve bu gerekçeyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonucu itibariyle doğru olan kararın HUMK 437/7. maddesi gereğince açıklanan bu gerekçeler ile onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:  Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan hükmün değişik gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 23/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat