0

Taşınmazın İcra Takibine Konu Yapılması Hakkında

YARGITAY 8.HD, E.2014/24530 K.2016/6101 T.6.4.2016

ÖZET: Taşınmazın aynına ilişkin kararlar kesinleşmedikçe takip konusu yapılamaz.

DAVA VE KARAR: 6100 sayılı HMK'ye eklenen "Geçici madde 3" atfı ile uygulanması gereken HUMK'nin 443/4. maddesi (6100 sayılı HMK'nun 367/2. maddesi) gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez, buna yönelik şikayetler de kamu düzenine ilişkin olup süresiz şikayete konu edilebilir.

Takibe dayanak olan... 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... tarih ve ...sayılı ilamı, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil ile tazminat davasına ilişkindir. Anılan ilamda her ne kadar tazminat isteminin kısmen kabulüne, tapu iptali ve tescil talebinin ise reddine karar verilmiş ise de; Mahkemece tapu iptali tescil talebinin, bir başka anlatımla, taşınmazın aynının tartışıldığı, uyuşmazlığın özünde ayni hakka ilişkin mülkiyet ihtilafı bulunduğu görülmektedir. Bu haliyle ilam, taşınmazın aynına ilişkin olup kesinleşmeden takibe konu edilemez.

O halde kesinleşmemiş ilama dayalı olarak başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 06.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat