0

Tedbir Nafakası Hakkında

YARGITAY 8.HD, E.2016/132 K.2016/2273 T.11.2.2016

ÖZET: 6284 Sayılı Kanuna göre verilen tedbir nafakası, ihtiyati tedbir niteliğindedir ve yapılacak itirazları kararı veren mahkeme inceler.

DAVA VE KARAR: Borçlu vekili Aile Mahkemesi'nin vermiş olduğu ara karara dayanılarak ilamlı takip yapılamayacağını ve karar altına alınan 6 aylık tedbir nafakasının toptan istenemeyeceğini belirterek takibin iptalini talep etmiştir. Mahkemece şikayetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 4. maddesi gereğince icra mahkemeleri icra ve iflas dairelerinin kanun gereğince yaptığı muamelelere karşı yapılan itiraz ve şikayetleri inceler.

Takibe konu karar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince verilen ihtiyati tedbir kararı olup bu kararın infazı ile ilgili istek İKK'nun 25/a maddesine göre infaz edilemez. Bu tür kararlarda 6284 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca tedbirin infazı için icra müdürü infaz memuru olarak tayin edilir. 6100 sayılı HMK'nun 394. maddesi (HUMK madde 101) ve bunu izleyen maddeler uyarınca mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetler tedbir kararını veren mahkemece incelenir.

Somut olayda, ... 4. Aile Mahkemesi ... sayılı koruma kararında 6 aylık koruma süresi ve koruma süresince aylık 750.00 TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Bu karar Aile Mahkemesi'nce yazılan müzekkereye ekli olarak alacaklı vekili tarafından ... 1. İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyasında ilamlı takibe konulmuştur.

Bu durumda mahkemece yukarıda belirtilen yasal düzenlemeye göre icra dairesinin infaz memuru sıfatıyla yaptığı işleme karşı itirazı inceleme yetkisinin kararı veren ... Aile Mahkemesi'ne ait olduğu, tedbir kararının icra müdürünce uygulanmış olmasının sonuca etkili olmadığı nazara alınarak, re'sen görevsizlik kararı vermesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçi vekilinin itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İKK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İKK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın temyiz edene iadesine 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat