0

Ticari Kredi Sözleşmelerinde Haksız Şartlar

YARGITAY 11.HD, E.2016/13015 K.2018/4858 T.27.6.2018

ÖZET: Ticari kredi sözleşmelerinin haksız şart denetiminde; ön bilgilendirme formunun varlığı ve sırasıyla yürürlük, yorum ve içerik denetimine uygun hükümler gerekmektedir.

DAVA VE KARAR: Mahkemece, TBK'nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra imzalanan ticari kredi sözleşmelerinden önce her bir sözleşme yönünden ön bilgilendirme formu ile bilgilendirilip bilgilendirilmediği değerlendirilerek, yukarda açıklanan 6098 sayılı TBK'nın m. 20 vd.'daki genel işlem koşullarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair ilkeler doğrultusunda sözleşmenin genel işlem koşulu denetimine tabi tutulması ve sözleşme hükmünün bu nitelikte olduğunun tespiti halinde, bu hükmün yazılmamış veya kesin hükümsüz sayılması ile ortaya çıkacak boşluğun gerektiğinde miktar ve tahsis tarihi itibariyle emsal krediler için alınan kredi tahsis ve değerlendirme ücreti, üye işyeri hizmet bedelinin diğer bankalardan sorularak davacıdan talep edilebilecek ortalama miktarın belirlenmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 144. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu'nun 16.10.2006 tarih ve 2006/11188 sayılı kararına istinaden Merkez Bankasının çıkarmış olduğu 09.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/1 sayılı tebliğin 4. maddesi hükmü de dikkate alınmak suretiyle, Merkez Bankasına yapılan bildirim oranları varsa bu oranlar aşılmamak suretiyle doldurulması ve varsa davacıya iadesi gereken üye işyeri hizmet bedeli ve kredi tahsis değerleme ücreti kesintisi olup olmadığının bilirkişi raporu alınmak suretiyle tespit edilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı bankaya iadesine, 27.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildiBu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat