0

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Hakkında

YARGITAY 17.HD, E.2016/1554 K.2016/2842 T.7.3.2016

ÖZET: Kısmi dava açılırken Tüketici Hakem Heyetine başvurulup vurulmayacağı alacağın tamamına göre belirlenir.

DAVA VE KARAR: Davacı vekili, dava dilekçesinde, müvekkilinin sigorta şirketine yatırdığı primden kesinti yapıldığını, zararının 4.337,47 TL olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 250,00 TL talep ettiklerini belirtmiştir. Bu durumda mahkemece, davacının fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğu gözetilip işin esasına girilerek sonucuna göre verilmesi gerekirken talep edilen miktarın 250,00 TL olduğundan bahisle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 8/1.maddesinde belirtilen 3.300,00 TL'nin altında olması nedeniyle öncelikle Hakem Heyetlerine başvurulması gerektiği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 07/03/2016 gününde oybirliği ile verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat