0

Tüketici Hakem Heyetine Zorunlu Başvuru Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2016/14247 K.2016/20196 T.3.11.2016

ÖZET: Uyuşmazlık değeri Tüketici Hakem Heyeti başvurusunu zorunlu kılıyorsa doğrudan dava açılması, dava şartı noksanlığı sonucunu doğurur.

DAVA VE KARAR: Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını ve kendisinden haksız olarak kesintiler yapıldığını, tüketici hakem heyetine yaptığı müracaatında da kesintilerin iadesine karar verildiğini, ancak banka tarafından iade edilmediğini, tahsili için yaptığı takibe de haksız itiraz edildiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.

Mahkemece, itirazın iptali davasına bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesi olması ve Tüketici Mahkemelerinin bu davalarda görevli olmaması nedeni ile görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacının, davalı ile imzalanan kredi sözleşmesine dayalı olarak kendisinden masraf vs. adı altında alınan toplam 2.652 TL.nin iadesi için borçlu davalı aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlattığı, İİK hükümlerine göre örnek 7 ödeme emrinin davalı borçluya tebliği ile borçlunun itirazı üzerine eldeki itirazın iptali davasını açıldığı tüm dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır. Alacaklı, herhangi bir gerekçe göstermeden ve dayanak belge ibraz etmeden, alacağı olduğundan bahisle genel haciz yolu ile her zaman ilamsız takip yapabilir ve yapılan takibe itirazın iptali davasının da, alacağın konusunu oluşturan uyuşmazlığın 6502 sayılı kanunun 22. maddesinde tanımlanan şekilde tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığı gözetildiğinde Tüketici mahkemesinde görülmesi gerekir.

Ancak 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 68/1. maddesine göre; değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu husus dava şartı olup, Tüketici Mahkemelerince re'sen dikkate alınması gerekir.

Somut olayda davacı kredinin kullanılması sırasında kendisinden tahsil edilen toplam 2.652,00TL masrafa ilişkin talepte bulunmuş olup, dava tarihi itibariyle kredi masrafına bakma görevinin il tüketici hakem heyetine ait olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı yasanın 68. maddesi gereğince Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunmasını zorunlu kılan miktarda olduğu ve bu miktar için mahkemeye dava açılmasının yasa gereği mümkün olmadığı gerekçesiyle, davanın dava şartı noksanlığı (HMK 114-b maddesi) nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat