0

Tüketici Uyuşmazlıkları Hakkında

YARGITAY 13.HD, E.2014/8607 K.2014/34958 T.10.11.2014

ÖZET: Tüketici uyuşmazlıkları tüketicinin ikametgah adresindeki mahkemede de açılabilir.

DAVA VE KARAR: Somut uyuşmazlıkta davacı ile davalı arasında, mülga 4077 sayılı yasa ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda kapsamında bulunan satış sözleşmesi ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Mülga 4077 sayılı yasanın 23. Maddesinde, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüş olup, 6502 sayılı kanunun 73.maddesindc ise “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir” hükmü yer almaktadır. Yine HMK'nun 6. maddesinde davalının yerleşim yeri mahkemesinin genel yetkili mahkeme olarak belirlenmiş olmasına rağmen, mülga 4077 sayılı yasanın 23/3 maddesi ile 6502 sayılı yasanın 73/5 maddesi gereğince de, tüketici davalarının tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabileceği belirtilmiştir. Buna göre yerel mahkeme eldeki

davaya bakmaya görevli ve yetkili olup, işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 24,30 TL harcın istek halinde iadesine, 10.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat